Sprzedaż przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w latach 1959 i 1960.

UCHWAŁA Nr 119
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 marca 1959 r.
w sprawie sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w latach 1959 i 1960.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zasad ustalania ceny domów mieszkalnych i gruntów budowlanych sprzedawanych przez Państwo, sposobu spłaty należności, sposobu zaliczania na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez nabywcę oraz kategorii osób korzystających z pierwszeństwa przy nabywaniu domów i gruntów (Dz. U. z 1957 r. Nr 44, poz. 204 oraz z 1958 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 157) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
W latach 1959 i 1960 podlegają sprzedaży na rzecz spółdzielni mieszkaniowych zrzeszonych w Związku Spółdzielni Mieszkaniowych domy mieszkalne budownictwa rad narodowych co najmniej w ilości 10% ogólnej powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oddawanych do użytku w tych latach na obszarze każdego województwa (miasta wyłączonego z województwa). Prezydia wojewódzkich rad narodowych ustalają w porozumieniu z prezydiami właściwych terenowo rad narodowych wykaz domów podlegających sprzedaży w poszczególnych miejscowościach.
§  2.
1.
Domy mieszkalne z budownictwa realizowanego wyłącznie z dotacji budżetowych przez przedsiębiorstwa i instytucje państwowe, z wyjątkiem budownictwa realizowanego przez przedsiębiorstwa i instytucje państwowe Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakwaterowanie żołnierzy i oficerów, podlegają w latach 1959 i 1960 sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym w ilości nie niższej niż 10% ogólnej powierzchni użytkowej budynków wybudowanych w ramach resortu i oddanych do użytku w latach 1959 i 1960.
2.
Do ogólnej powierzchni użytkowej nie wlicza się lokali mieszkalnych przeznaczonych dla pogotowia produkcyjnego (załogi awaryjnej) ani dla członków załogi, których praca ze względu na jej szczególny charakter wymaga zajmowania lokalu w określonym budynku lub w zespole budynków.
3.
Nie podlegają zaliczeniu na poczet 10% powierzchni użytkowej, o której mowa w ust. 1, izby mieszkalne objęte umowami przyrzeczenia sprzedaży, zawartymi w 1958 r. zgodnie z uchwałą nr 61 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w 1958 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 159 i Nr 84, poz. 479).
§  3.
W uzasadnionych przypadkach Minister Gospodarki Komunalnej może obniżyć określony w niniejszej uchwale procent ogólnej powierzchni użytkowej budynków podlegających sprzedaży.
§  4.
W ramach sprzedaży domów mieszkalnych w trybie niniejszej uchwały mogą być sprzedawane również domy mieszkalne znajdujące się w budowie.
§  5.
1.
Pierwszeństwo w nabyciu domów mają spółdzielnie mieszkaniowe posiadające już własne domy mieszkalne, w pobliżu których bądź w zespole których są położone domy będące przedmiotem sprzedaży.
2.
Jeżeli sprzedawany jest dom z budownictwa realizowanego przez jednostki, o których mowa w § 2 ust. 1, sprzedaż może być uzależniona od przyjęcia na członków spółdzielni pracowników danego zakładu pracy lub instytucji państwowej.
§  6.
1.
Na lata 1959 i 1960 ustala się stawki ryczałtowe za 1 m2 powierzchni użytkowej określone w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
2.
Cenę sprzedaży domów znajdujących się w budowie (§ 4) ustala się według poniesionych kosztów budowy zgodnie z dokumentacją kosztorysową.
3.
Stawki ryczałtowe za 1 m2 powierzchni użytkowej, jako też cena sprzedaży domów znajdujących się w budowie nie obejmują ceny działki. Cena sprzedaży działki jest płatna łącznie z ceną sprzedaży budynków w ratach przewidzianych dla spłaty nie uiszczonej przy zawarciu umowy części ceny sprzedaży budynku i działki.
§  7.
Wpłaty uzyskane ze sprzedaży domów przez jednostki określone w § 2 zasilają środki własne zakładowych funduszów mieszkaniowych i są przeznaczone na cele przewidziane w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 uchwały nr 60 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie zakładowych funduszów mieszkaniowych (Monitor Polski Nr 26, poz. 153).
§  8.
Oddziały Związku Spółdzielni Mieszkaniowych współdziałają z prezydiami rad narodowych i zakładami pracy w sprzedaży budynków objętej niniejszą uchwałą, w szczególności przy organizowaniu spółdzielni.
§  9.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Gospodarki Komunalnej, Ministrowi Finansów, zainteresowanym ministrom oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
§  10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Kategoria miast Klasyfikacja dzielnicy Klasyfikacja budynków i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokali w złotych
Budynki z nowego budownictwa z instalacją wodociągowo-kanalizacyjną i elektryczną oraz następującymi urządzeniami technicznymi:
grupa S (wyposażenie specjalne) centralne ogrzewanie z instalacją gazową ogrzewanie piecowe z instalacją gazową lub centralne ogrzewanie bez gazu ogrzewanie piecowe
powyżej 200 tys. mieszkańców 1) centrum miasta 3.000 2.850 2.750 2.600
2) dzielnica śródmiejska 2.850 2.700 2.600 2.500
3) dzielnica dalsza dobrze urządzona 2.750 2.600 2.500 2.400
4) dzielnica peryferyjna 2.600 2.500 2.400 2.300
od 50 do 200 tys. mieszkańców 1) centrum miasta 2.750 2.600 2.500 2.400
2) dzielnica śródmiejska 2.650 2.500 2.400 2.300
3) dzielnica peryferyjna 2.550 2.450 2.350 2.250
poniżej 50 tys. mieszkańców 1) dzielnica śródmiejska - 2.500 2.400 2.300
2) dzielnica peryferyjna - 2.400 2.300 2.200
1. Ceny w tabeli uwzględniają wykończenie zewnętrzne budynków.

2. Dodatek za windę: do każdej z powyższych cen należy doliczyć 100 zł do 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania.

Uwaga: Podział według dzielnic i grup wyposażenia ustala prezydium miejskiej rady narodowej za zgodą prezydium wojewódzkiej rady narodowej.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021