Usunięcie zaniedbań w zakresie nadzoru i kontroli w przedsiębiorstwach, instytucjach i urzędach państwowych.

ZARZĄDZENIE NR 41
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 marca 1959 r.
w sprawie usunięcia zaniedbań w zakresie nadzoru i kontroli w przedsiębiorstwach, instytucjach i urzędach państwowych.

Stwierdzono, że przy pewnej poprawie w dziedzinie ujawniania i pociągania do odpowiedzialności osób bezpośrednio winnych nadużyć nadal obserwuje się poważne zaniedbania w zakresie ścigania i karania osób odpowiedzialnych za popełnione nadużycia pośrednio, z tytułu złego nadzoru i słabej kontroli.
W celu usunięcia zaniedbań w zakresie nadzoru i kontroli w przedsiębiorstwach, instytucjach i urzędach państwowych (zwanych dalej "zakładami pracy") zarządza się, co następuje:
1.
W każdym przypadku ujawnienia nadużycia kierownik zakładu pracy obowiązany jest:
1)
zbadać:
a)
czy nie miało miejsca zaniedbanie przez osoby do tego powołane obowiązku nadzoru lub kontroli i
b)
jakie warunki umożliwiły przestępstwo lub sprzyjały jego popełnieniu;
2)
wyciągnąć na podstawie wyników przeprowadzonego badania konsekwencje służbowe oraz
3)
przedsięwziąć w razie potrzeby środki organizacyjne w celu zapobieżenia podobnym zaniedbaniom w przyszłości.
2.
Badanie (ust. 1 pkt 1) powinno być podjęte i przeprowadzone niezwłocznie po ujawnieniu nadużycia dokonanego przez osobę bezpośrednio odpowiedzialną, niezależnie od skierowania doniesienia do organów powołanych do ścigania przestępstw. Kierownik zakładu pracy może w razie potrzeby powierzyć przeprowadzenie badania specjalnie do tego celu powołanej komisji z ewentualnym udziałem czynnika społecznego.
3.
W razie stwierdzenia, że zaniedbanie obowiązku nadzoru lub kontroli przyczyniło się do popełnienia przestępstwa, kierownik zakładu pracy obowiązany jest powiadomić o tym właściwego prokuratora lub Milicję Obywatelską, zgodnie z przepisem art. 229 § 2 kodeksu postępowania karnego. Kierownik zakładu pracy obowiązany jest równocześnie powiadomić jednostkę nadrzędną nad zakładem pracy o skierowaniu doniesienia do organów powołanych do ścigania przestępstw i o wyciągniętych w wyniku przeprowadzonych badań konsekwencjach służbowych oraz o przedsięwziętych środkach organizacyjnych.
4.
Umorzenie postępowania karnego lub uniewinnienie przez sąd osoby oskarżonej o brak nadzoru lub kontroli nie zwalnia kierownika zakładu pracy od wyciągnięcia w uzasadnionym przypadku stosownych konsekwencji służbowych.
5.
Jeżeli zaniedbanie obowiązku nadzoru lub kontroli spowodowało powstanie szkody majątkowej, kierownik zakładu pracy obowiązany jest ustalić, czy zachodzi potrzeba wytoczenia powództwa cywilnego przeciwko osobom winnym zaniedbania obowiązku nadzoru lub kontroli i jeżeli tak - niezwłocznie je wytoczyć.
6.
W razie uznania przez kierownika zakładu pracy, że nie zachodzi potrzeba kierowania doniesienia do organów powołanych do ścigania przestępstw (ust. 3) lub wytoczenia powództwa cywilnego (ust. 5) przeciwko osobom winnym zaniedbania obowiązku nadzoru lub kontroli, kierownik zakładu pracy obowiązany jest zawiadomić o tym jednostkę nadrzędną, podając uzasadnienie.
7.
Jeżeli osobą winną zaniedbania nadzoru lub kontroli jest kierownik zakładu pracy, obowiązki określone w ustępach poprzedzających ciążą na jednostce nadrzędnej nad zakładem pracy.
8.
Dla zapobieżenia zaniedbaniom w zakresie nadzoru i kontroli kierownicy zakładów pracy obowiązani są:
1)
ustalić w wyraźny sposób obowiązki służbowe osób odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę, zwłaszcza w zakresie nadzoru i kontroli,
2)
położyć nacisk na polepszenie jakości pracy pracowników przeprowadzających kontrole (inspekcje, rewizje, inwentaryzacje, remanenty) w zakładach pracy o.................... przydatność tych pracowników, ich ................... i moralne, w szczególności, czy nie byli karani za przestępstwa z chęci zysku;
3)
jak najszerzej wykorzystywać wystąpi.................... Izby Kontroli, prokuratury, organów kontroli .................... finansowej oraz Państwowej Inspekcji .................... ..........jące przyczyny powstawania nadużyć i okoliczności sprzyjające ich popełnieniu oraz powiadamiać organy kierujące wystąpienia o sposobie wykorzystania wystąpień.

Niewykonanie tych obowiązków przez kierowników zakładów pracy uważane będzie za zaniedbanie obowiązku nadzoru, ciążącego na kierowniku zakładu.

9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021