Zm.: zarządzenie z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm eksploatacyjnych i instrukcji o przewozie ładunków ciężarowymi pojazdami samochodowymi.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 27 lutego 1959 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm eksploatacyjnych i instrukcji o przewozie ładunków ciężarowymi pojazdami samochodowymi.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie używania niektórych pojazdów mechanicznych (Dz. U. z 1955 r. Nr 36, poz. 225 i z 1957 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 49, poz. 239) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm eksploatacyjnych i instrukcji o przewozie ładunków ciężarowymi pojazdami samochodowymi (Monitor Polski z 1955 r. Nr 79, poz. 949 i z 1958 r. Nr 31, poz. 179) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Normy eksploatacyjne służą jako wytyczne w zakresie ustalania zdolności przewozowej ciężarowych pojazdów samochodowych i wstępnej kalkulacji kosztów przewozu oraz w zakresie racjonalizacji wykonywania ciężarowego transportu samochodowego.",

2)
w załączniku do zarządzenia:
a)
w § 3 po zdania drugim skreśla się kropkę i dodaje wyrazy:

"oraz postoje z powodu odpoczynku kierowcy w drodze.",

b)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Przy przewozie ładunków wybuchowych butli z gazem wysoko sprężonym, chemikalii łatwopalnych oraz benzyny i benzolu, jak również przy przewozie wyjątkowo ciężkich niepodzielnych ładunków oraz żywych zwierząt nie należy stosować norm szybkości technicznej (§ 3).",

c)
w § 6 w ust. 2 w pierwszym zdaniu końcowy wyraz "hakowym" zastępuje się wyrazem "dyszlowym", a w ust. 4 w ostatnim zdaniu wyraz "hakowym" zastępuje się wyrazem "dyszlowym" oraz na końcu ust. 9 dodaje się zdanie:

"Wysokości ładunków obliczone są jako orientacyjne wartości przybliżone.",

d)
§ 7 skreśla się łącznie z tytułem.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.22.101

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm eksploatacyjnych i instrukcji o przewozie ładunków ciężarowymi pojazdami samochodowymi.
Data aktu: 27/02/1959
Data ogłoszenia: 14/03/1959
Data wejścia w życie: 14/03/1959