Przekazanie uprawnień do wykonywania nadzoru i kontroli nad użytkowaniem energii elektrycznej i cieplnej oraz przekazanie uprawnień do orzekania o karach.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 24 lutego 1959 r.
w sprawie przekazania uprawnień do wykonywania nadzoru i kontroli nad użytkowaniem energii elektrycznej i cieplnej oraz przekazania uprawnień do orzekania o karach.

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 7 ust. 3 dekretu z dnia 28 stycznia 1953 r. o zabezpieczeniu racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej (Dz. U. Nr 9, poz. 26) zarządza się, co następuje:
§  1.
Upoważnia się dyrektorów i naczelnych inżynierów zakładów energetycznych okręgów oraz imiennie upoważnionych przez dyrektorów tych zakładów pracowników zakładów energetycznych okręgów do wykonywania nadzoru i kontroli w zakresie racjonalnego, bezpiecznego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej oraz stosowania środków zmierzających do tego celu.
§  2.
1.
Upoważnia się dyrektorów i naczelnych inżynierów zakładów energetycznych okręgów oraz kierowników i głównych inżynierów zakładów energetycznych prowadzonych przez zakłady energetyczne okręgów, do wymierzania kar pieniężnych jednostkom gospodarki uspołecznionej w trybie określonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 1953 r. w sprawie określenia pracowniczych stanowisk kierowniczych i osób odpowiedzialnych za użytkowanie energii elektrycznej i cieplnej oraz w sprawie trybu postępowania przy wymierzaniu i ściąganiu kar (Dz. U. Nr 30, poz. 114) za:
1)
nieuzasadnione przekroczenie norm lub wskaźników jednostkowego zużycia energii elektrycznej i cieplnej ponad ustalone dla nich wielkości,
2)
trwające ponad godzinę przekroczenia poboru mocy podczas godzin szczytowych,
3)
niepodporządkowanie się operatywnym zarządzeniom dyspozytora mocy w zakresie regulowania przebiegu poboru energii elektrycznej czynnej i biernej,
4)
niepodejmowanie środków zmierzających do uregulowania dobowego poboru mocy i energii elektrycznej czynnej i biernej,
5)
nieprowadzenie i nieprzesyłanie w terminie do zakładów energetycznych obowiązującej sprawozdawczości z wykorzystania limitów mocy i energii elektrycznej,
6)
nieprzestrzeganie lub naruszenie obowiązujących przepisów w zakresie budowy, eksploatacji i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych i cieplnych,
7)
niewykonanie zaleceń inspekcyjnych dotyczących racjonalnego, bezpiecznego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej, poprawienia stanu technicznego urządzeń elektrycznych i cieplnych oraz usunięcia przyczyn mogących spowodować awarie lub inne niebezpieczeństwa,
8)
uszkodzenie przyrządów mierniczych służących do rozrachunku za dostawę energii elektrycznej lub cieplnej bądź uszkodzenie plomb założonych na przyrządy miernicze,
9)
samowolne powiększenie mocy transformatorów lub podłączenie nowych urządzeń odbiorczych bez zezwolenia zakładu energetycznego,
10)
niedopuszczenie do urządzeń elektrycznych lub cieplnych i przyrządów pomiarowych przedstawicieli Państwowej Inspekcji Energetycznej oraz upoważnionych do inspekcji pracowników jednostek energetycznych.
2.
Zakładom górniczym mogą być wymierzane kary za przekroczenia wymienione w ust. 1 pkt 1-5, 8 i 10 oraz za:
1)
niewykonanie zaleceń inspekcyjnych dotyczących racjonalnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej,
2)
samowolne powiększenie mocy transformatorów w głównych stacjach zasilających,
3)
samowolną zmianę zabezpieczeń linii zasilających.
3.
Przepisy ust. 2 nie naruszają uprawnień organów administracji górniczej wynikających z przepisów prawa górniczego.
§  3.
Upoważnia się dyrektorów i naczelnych inżynierów zakładów energetycznych okręgów oraz kierowników i głównych inżynierów zakładów energetycznych prowadzonych przez zakłady energetyczne okręgów do wymierzania kar pieniężnych w trybie określonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 1953 r. w sprawie określenia pracowniczych stanowisk kierowniczych i osób odpowiedzialnych za użytkowanie energii elektrycznej i cieplnej oraz w sprawie trybu postępowania przy wymierzaniu i ściąganiu kar (Dz. U. Nr 30, poz. 114) osobom odpowiedzialnym w rozumieniu tego rozporządzenia za:
1)
trwające ponad godzinę przekroczenie poboru mocy podczas godzin szczytowych,
2)
niepodporządkowanie się operatywnym zarządzeniom dyspozytora mocy w zakresie regulowania przebiegu poboru energii elektrycznej i cieplnej,
3)
niepodejmowanie środków zmierzających do uregulowania dobowego poboru mocy i energii elektrycznej oraz cieplnej zgodnie z ustalonym programem,
4)
nieprzestrzeganie lub naruszenie obowiązujących przepisów w zakresie budowy, eksploatacji i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych i cieplnych.
§  4.
Upoważnia się:
1)
dyrektorów zakładów energetycznych okręgów do rozpatrywania odwołań od orzeczeń w sprawach kar pieniężnych wydawanych przez kierowników i głównych inżynierów zakładów energetycznych prowadzonych przez zakłady energetyczne okręgów,
2)
dyrektora Zjednoczenia Energetyki do rozpatrywania odwołań od orzeczeń w sprawach kar pieniężnych wydawanych przez dyrektorów i naczelnych inżynierów zakładów energetycznych okręgów.
§  5.
Traci moc zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 5 września 1956 r. w sprawie przekazania uprawnień do wykonywania czynności nadzoru i kontroli nad użytkowaniem energii elektrycznej i cieplnej oraz przekazania uprawnień do orzekania o karach (Monitor Polski z 1956 r. Nr 76, poz. 889 i z 1958 r. Nr 24, poz. 140).
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.20.90

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Przekazanie uprawnień do wykonywania nadzoru i kontroli nad użytkowaniem energii elektrycznej i cieplnej oraz przekazanie uprawnień do orzekania o karach.
Data aktu: 24/02/1959
Data ogłoszenia: 06/03/1959
Data wejścia w życie: 06/03/1959, 01/01/1959