Zbyt wyrobów przemysłu terenowego w 1959 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 1958 r.
w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1959 r.

Na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 2 uchwały nr 170 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1957 r. w sprawie zbytu wyrobów niektórych jednostek organizacyjnych przemysłu terenowego (Monitor Polski Nr 51, poz. 318), w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego (Dz. U. Nr 58, poz. 270), oraz z § 1 zarządzenia nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1958 r. w sprawie zlecenia Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów czasowego wykonywania niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 5, poz. 18), zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego i spółdzielnie pracy zrzeszone w wojewódzkich związkach spółdzielni pracy obowiązane są wytwarzane przez siebie w ramach planu artykuły wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia oferować do zakupu jednostkom w tym wykazie wymienionym lub przez nie wskazanym.
2.
Ilekroć jest mowa w zarządzeniu o "przedsiębiorstwach", rozumie się przez to państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego i spółdzielnie pracy zrzeszone w wojewódzkich związkach spółdzielni pracy.
§  2.
1.
Przedsiębiorstwa rozporządzają artykułami wymienionymi w wykazie, a wytworzonymi ponad plan roczny, w sposób następujący:
1)
50% artykułów wymienionych w części A wykazu pod lp. 1-2 i w części B wykazu - powinny zaoferować do zakupu jednostkom wymienionym w wykazie lub przez nie wskazanym,
2)
50% artykułów wymienionych w części A wykazu pod lp. 1-2 i w części B wykazu - przedsiębiorstwo może zbywać dowolnie wybranym jednostkom gospodarki uspołecznionej lub bezpośrednim odbiorcom.
2.
Sposób rozporządzania artykułami wytworzonymi ponad plan roczny, a wymienionymi w części A wykazu pod lp. 3-8, określają odrębne przepisy.
§  3.
W razie gdy jednostka nadrzędna stwierdzi, że plan kwartalny ustalony został przez przedsiębiorstwo we właściwej wysokości, przepisy § 2 ust. 1 pkt 2 stosuje się do produktów wytworzonych ponad plan kwartalny.
§  4.
Przepisów §§ 1-3 nie stosuje się do produkcji ponadplanowej, której zbyt uregulowany jest uchwałą nr 719 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie dodatkowych środków do popierania i rozwoju produkcji ubocznej materiałów dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 100, poz. 1154).
§  5.
Zarządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia. 1959 r.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów: St. Jędrychowski

ZAŁĄCZNIK  1

Wykaz artykułów

Lp. Nazwa artykułu Nazwa jednostki, której należy artykuł zaoferować
A. Artykuły wytwarzane przez państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego:
1. Ocet Centralny Zarząd Hurtu Spożywczego
2. Obuwie dziecięce i młodzieżowe Centralny Zarząd Handlu Obuwiem
3. Cegła z wyłączeniem cegły pozaklasowej Biuro Zbytu Ceramiki Budowlanej
4. Sączki " " " "
5. Dachówka palona " " " "
6. Pustaki palone stropowe " " " "
7. Kafle " " " "
8. Wapno palone budowlane Biuro Zbytu Wapna
B. Artykuły wytwarzane przez spółdzielnie pracy zrzeszone w wojewódzkich związkach spółdzielni pracy:
1. Skóry twarde i miękkie Centralny Zarząd Handlu Obuwiem
2. (skreślony)
3. Ocet Centralny Zarząd Hurtu Spożywczego
1 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 9 lipca 1959 r. (M.P.59.63.325) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 lipca 1959 r.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021