Tryb rozliczeń różnic budżetowych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 stycznia 1959 r.
w sprawie trybu rozliczeń różnic budżetowych.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) oraz § 7 ust. 2 uchwały nr 44 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1953 r. w sprawie różnic budżetowych zarządza się, co następuje:
§  1.
Państwowe i spółdzielcze jednostki gospodarcze samodzielnie bilansujące rozliczają się z budżetem centralnym z różnic budżetowych, o których mowa w uchwale nr 44 Prezydium Rządu z dnia 10 stycznia 1953 r. w sprawie różnic budżetowych, w trybie przewidzianym w niniejszym zarządzeniu.
§  2.
Jednostki wymienione w § 1 rozliczają z budżetem centralnym odrębnie dodatnie różnice budżetowe i odrębnie ujemne różnice budżetowe.
§  3.
Jednostki, o których mowa w § 1, rozliczają dodatnie różnice budżetowe bezpośrednio z budżetem centralnym przekazując je na rachunek dochodów budżetowych wydziałów finansowych prezydiów powiatowych rad narodowych (miejskich rad narodowych w miastach stanowiących powiaty).
§  4.
1.
Ministerstwa, centrale lub związki spółdzielcze przekazują kredyty na ujemne różnice budżetowe:
1)
w odniesieniu do państwowych jednostek rozliczających się z budżetem centralnym - zjednoczeniom lub jednostkom równorzędnym,
2)
w odniesieniu do państwowych jednostek rozliczających się z budżetami terenowymi - właściwym wydziałom prezydiów powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty) rad narodowych za pośrednictwem właściwych wydziałów prezydiów wojewódzkich rad narodowych,
3)
w odniesieniu do spółdzielni - wojewódzkim związkom spółdzielni, a w razie ich braku jednostkom centralnym zrzeszającym spółdzielnie.
2.
Jednostki wymienione w ust. 1 pkt 1, 2, 3 zwane są dalej państwowymi lub spółdzielczymi jednostkami rozliczającymi.
§  5.
1.
Jednostki, o których mowa w § 1:
1)
sporządzają obliczenie dodatnich różnic budżetowych i przesyłają w ciągu 15 dni po upływie każdej dekady do właściwych organów finansowych oraz w tymże terminie przekazują różnice budżetowe na dochód budżetu centralnego lub
2)
wpłacają zaliczkowo różnice budżetowe w ostatnim dniu każdej dekady w wysokości 1/9 kwoty planowanej na dany kwartał lub w wysokości 1/36 kwoty planowanej na dany rok, a rozliczenie od rzeczywistej miesięcznej sprzedaży dokonują w terminie zakreślonym na składanie miesięcznych sprawozdań finansowych, przesyłając równocześnie właściwym organom finansowym obliczenie różnic budżetowych.
2.
O wyborze sposobu rozliczania przewidzianego w ust. 1 pkt 2 jednostki gospodarcze zawiadamiają właściwe organy finansowe w pierwszej dekadzie roku budżetowego; w braku zawiadomienia obowiązane są rozliczać różnice budżetowe w sposób przewidziany w ust. 1 pkt 1.
3.
Jednostki, w których w 3 miesiącach kolejnych dodatnie różnice budżetowe nie przekraczały zł 50.000 miesięcznie, mogą rozliczać dodatnie różnice budżetowe za okresy miesięczne w ciągu 15 dni po upływie każdego miesiąca.
§  6.
1.
Jednostki, o których mowa w § 1, sporządzają obliczenia ujemnych różnic budżetowych i przesyłają je w ciągu 5 dni po upływie każdej dekady do właściwych jednostek rozliczających.
2.
Państwowe oraz spółdzielcze jednostki rozliczające pokrywają jednostkom, o których mowa w § 1, różnice budżetowe w terminie 8 dni po upływie każdej dekady z kredytów otwieranych zgodnie z obowiązującymi zasadami przez Ministerstwo Finansów na wniosek właściwego ministerstwa, centrali lub związku spółdzielni.
§  7.
Ministerstwa oraz centrale lub związki spółdzielni przedstawiają sprawozdania o wydatkach z tytułu ujemnych różnic budżetowych w ramach i w trybie przewidzianych dla sprawozdań z wykonania budżetu.
§  8.
1.
Zarządzenie niniejsze nie dotyczy trybu rozliczania różnic budżetowych w obrocie węglem, brykietami z węgla kamiennego i brunatnego, koksem i podpałką "Lofix".
2.
Spółdzielnie zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" dokonują rozliczeń dodatni.......... ..........nych różnic budżetowych w trybie określonym w .......... Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1956 r. w ..........wadzenia saldowych rozliczeń różnic budżetowych ..........kach spółdzielczych zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz zasad i trybu tych rozliczeń.
§  9.
Rozliczenia różnic budżetowych za czas od dnia 1 stycznia 1959 r. do dnia wejścia w życie zarządzenia powinny być dokonane w najbliższych terminach przewidzianych w §§ 5 i 6, przypadających po dniu wejścia w życie zarządzenia.
§  10.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1953 r. w sprawie trybu rozliczeń różnic budżetowych.
§  11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021