Tryb postępowania przy uzgadnianiu z urzędami górniczymi zezwoleń na zmianę gospodarczego charakteru nieruchomości, położonej w obrębie obszaru górniczego, oraz na wzniesienie lub przebudowę budowli i urządzeń na takiej nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 17
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 lutego 1959 r.
w sprawie trybu postępowania przy uzgadnianiu z urzędami górniczymi zezwoleń na zmianę gospodarczego charakteru nieruchomości, położonej w obrębie obszaru górniczego, oraz na wzniesienie lub przebudowę budowli i urządzeń na takiej nieruchomości.

Na podstawie art. 41 ust. 2 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1955 r. Nr 10, poz. 65 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Organ administracji państwowej, właściwy do udzielenia zezwolenia na istotną zmianę gospodarczego charakteru nieruchomości lub do udzielenia zezwolenia na wzniesienie, odbudowę albo przebudowę trwałych budowli i urządzeń, obowiązany jest przed powzięciem decyzji skierować akta sprawy z załącznikami i z projektem zezwolenia w celu uzgodnienia do miejscowo właściwego okręgowego urzędu górniczego, jeżeli zamierzone zmiany lub roboty dotyczą nieruchomości położonej, choćby częściowo, w obrębie obszaru górniczego.
2.
Właściwy organ administracji państwowej zaniecha uzgodnienia sprawy z okręgowym urzędem górniczym przy inwestycjach podejmowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej, jeżeli uprzednio dokonano uzgodnienia z okręgowym urzędem górniczym lokalizacji szczegółowej zamierzonej inwestycji.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2, organ administracji państwowej określony w ust. 1 może w razie potrzeby zwrócić się do okręgowego urzędu górniczego o dodatkowe uzgodnienie sprawy i projektu zezwolenia.
§  2.
1.
Okręgowy urząd górniczy, obowiązany jest w terminie jednego miesiąca, licząc od daty otrzymania akt, wypowiedzieć się w sprawie projektowanego zezwolenia.
2.
Okręgowy urząd górniczy może uzależnić zajęcie stanowiska od złożenia potrzebnych dokumentów lub od złożenia opinii przez biegłych.
§  3.
Okręgowy urząd górniczy rozpatruje sprawę ze względu na warunki geologiczno-górnicze terenu, mając na uwadze uzasadnione interesy przedsiębiorstwa górniczego oraz ubiegającego się o zezwolenie.
§  4.
1.
Okręgowy urząd górniczy zawiadamia organ administracji państwowej o swoim stanowisku. W szczególności okręgowy urząd górniczy może uzależnić wydanie przez ten organ zezwolenia od:
1)
uwzględnienia warunków geologiczno-górniczych przy projektowanej zmianie gospodarczego charakteru nieruchomości lub przy projektowanej budowli lub urządzeniu,
2)
spełnienia określonych warunków technicznych ze względu na ochronę zakładu górniczego.
2.
Okręgowy urząd górniczy może zastrzec, aby rozpoczęcie zmiany gospodarczego charakteru nieruchomości albo rozpoczęcie budowy, odbudowy lub przebudowy budowli lub urządzenia nastąpiło w określonym przez siebie terminie.
3.
W przypadku odmowy uzgodnienia lub uzależnienia wydania zezwolenia od spełnienia określonych warunków (ust. 1 i 2) stanowisko okręgowego urzędu górniczego powinno zawierać uzasadnienie.
§  5.
1.
Organ administracji państwowej właściwy do udzielenia zezwolenia zamieszcza w zezwoleniu wzmiankę, że zostało ono uzgodnione z okręgowym urzędem górniczym.
2.
W przypadku uzależnienia przez okręgowy urząd górniczy wydania zezwolenia od spełnienia określonych warunków (§ 4 ust. 1 i 2) organ administracji państwowej wydaje zezwolenie pod warunkami określonymi przez ten urząd.
§  6.
W postępowaniu przed organem administracji państwowej, rozpatrującym odwołanie od decyzji w sprawie zezwolenia, organ właściwy do rozpatrzenia odwołania działa w uzgodnieniu z Wyższym Urzędem Górniczym, stosując odpowiednio przepisy niniejszego zarządzenia.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.15.64

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Tryb postępowania przy uzgadnianiu z urzędami górniczymi zezwoleń na zmianę gospodarczego charakteru nieruchomości, położonej w obrębie obszaru górniczego, oraz na wzniesienie lub przebudowę budowli i urządzeń na takiej nieruchomości.
Data aktu: 04/02/1959
Data ogłoszenia: 17/02/1959
Data wejścia w życie: 17/02/1959