Opłaty za przemiał gospodarczy zbóż.

UCHWAŁA NR 43
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 stycznia 1959 r.
w sprawie opłat za przemiał gospodarczy zbóż.

Na podstawie art. 2 i art. 7 ust. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) oraz w związku z § 2 ust. 1 uchwały nr 406 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie właściwości organów do ustalania niektórych cen, opłat i stawek taryfowych oraz w sprawie zasad i trybu składania wniosków o ustalenie cen, opłat i stawek taryfowych oraz określenie wytycznych do ich ustalenia (Monitor Polski Nr A-57, poz. 722 wraz z późniejszymi zmianami) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
Opłaty za przemiał gospodarczy zbóż pobiera się w naturze lub w gotówce.
§  2.
1.
Opłaty w naturze za przemiał gospodarczy zbóż wynoszą:
a) 1
przy przemiale żyta na mąkę 50% 60%, 70% i 82% - 10%,
b) 2
" " " " " 96% - 7%,
c) 3
" " " " " 50% 60% i 72% - 8%,
d) 4
" " " " " 96% - 5%
e)
" " jęczmienia i innych zbóż na mąkę 67% - 11%,
f)
przy przerobie jęczmienia na kaszę 46% - 11%,
g)
" " " " " 63% - 10%,
h)
" " gryki na kaszę prażoną - 6%,
i)
" " " " " nie prażoną - 5%,
j)
" " prosa - 6%,
k)
przy śrutowaniu na paszę żyta, jęczmienia, kukurydzy i innych zbóż - 4%,
l)
przy przemiale kukurydzy na śrutę z odciąganiem 20% kaszki - 8%

odpowiedniego zboża dostarczanego do przemiału.

2.
Opłaty w naturze za przemiał zboża należy pobierać w tym zbożu, które zostało dostarczone do przemiału, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 3.
3.
W razie dostarczenia do przemiału gospodarczego zboża pośledniego lub stęchłego opłaty za przemiał pobiera się w zbożu normalnej jakości.
§  3.
Opłaty w gotówce za 100 kg zboża dostarczonego do przemiału gospodarczego wynoszą:
a) 5
przy przemiale żyta na mąkę 50% 60%, 70%, 82% - zł 26,
b) 6
" " " " " 96% - " 18,
c) 7
" " pszenicy na mąkę 50% 50% i 72% - " 30,
d) 8
" " " " " 96% - " 18,
e)
" " jęczmienia i innych zbóż na mąkę 67% - " 30,
f)
przy przerobie jęczmienia na kaszę 46% - " 35,
g)
" " " " " 63% - " 30,
h)
" " gryki na kaszę prażoną - " 35,
i)
" " " " " nie prażoną - 30,
j)
" " prosa na kaszę - " 30,
k)
przy śrutowaniu na paszę żyta, jęczmienia, kukurydzy i innych zbóż - " 10,
l)
przy przemiale kukurydzy na śrutę z odciąganiem 20% kaszki - " 30.
§  4.
1.
Opłaty za przemiał zboża zlecony przez jednostki kierowane i nadzorowane przez Centralę Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego wolno pobierać tylko w gotówce.
2.
Opłaty za przemiał zbóż przyjmowanych z tytułu opłat za wymianę zboża na pieczywo pobierać należy w wysokości określonej w § 3.
3.
Jednostki i osoby nie wymienione w ust. 1 mogą uiszczać opłaty za przemiał zbóż według swego wyboru w naturze lub w gotówce.
§  5.
Zezwala się punktom wymiany zboża na produkty przemiału, położonym w promieniu powyżej 7 km od młyna, na pobieranie oprócz opłat ustalonych za przemiał dodatkowych opłat w wysokości 6 zł przy wymianie 100 kg zboża.
§  6.
Jednostki dokonujące gospodarczego przemiału zbóż obowiązane są przekazywać zboża pobrane tytułem opłat w naturze oraz wygospodarowane do punktów odbioru zboża.
§  7.
Traci moc uchwała nr 677 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1956 r. w sprawie opłat za przemiał gospodarczy (Monitor Polski Nr 93, poz. 1037).
§  8.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Państwowej Komisji Cen.
§  9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 lutego 1959 r.
1 § 2 ust. 1 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a) uchwały nr 344 z dnia 25 sierpnia 1961 r. (M.P.61.71.300) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 września 1961 r.
2 § 2 ust. 1 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr 344 z dnia 25 sierpnia 1961 r. (M.P.61.71.300) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 września 1961 r.
3 § 2 ust. 1 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. c) uchwały nr 344 z dnia 25 sierpnia 1961 r. (M.P.61.71.300) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 września 1961 r.
4 § 2 ust. 1 lit. d) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr 344 z dnia 25 sierpnia 1961 r. (M.P.61.71.300) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 września 1961 r.
5 § 3 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a) uchwały nr 344 z dnia 25 sierpnia 1961 r. (M.P.61.71.300) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 września 1961 r.
6 § 3 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. b) uchwały nr 344 z dnia 25 sierpnia 1961 r. (M.P.61.71.300) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 września 1961 r.
7 § 3 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. c) uchwały nr 344 z dnia 25 sierpnia 1961 r. (M.P.61.71.300) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 września 1961 r.
8 § 3 lit. d) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. b) uchwały nr 344 z dnia 25 sierpnia 1961 r. (M.P.61.71.300) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 19 września 1961 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021