Warunki korzystania z domów i stołówek studenckich.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 29 stycznia 1959 r.
w sprawie warunków korzystania z domów i stołówek studenckich.

Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336) zarządza się, co następuje:
§  1.
Miejsce w domu studenckim może otrzymać student zamiejscowy, nie mający możliwości codziennego dojazdu do szkoły. Studenci zamiejscowi chorzy lub kalecy mogą otrzymać miejsce w domu studenckim również w przypadku możliwości codziennego dojazdu do szkoły.
§  2.
1.
Oplata za miejsce w domu studenckim wynosi miesięcznie:

-

w pokoju 4- i więcej osobowym - 120 zł miesięcznie

-

w pokoju 3-osobowym - 140 zł "

-

w pokoju 2-osobowym - 160 zł "

-

w pokoju 1-osobowym - 180 zł ".

2.
Należność za miejsce w domu studenckim opłaca się z góry w terminie do dnia 12 każdego miesiąca.
3.
Student otrzymujący stypendium mieszkaniowe opłaca różnicę pomiędzy wysokością należnej od niego opłaty (ust. 1) a wysokością stypendium mieszkaniowego.
§  3.
1.
Miejsce w domu studenckim przyznaje dziekan właściwego wydziału na podstawie opinii rady uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich, a kandydatom przyjmowanym na I rok studiów - organy szkoły decydujące o przyjęciu na studia.
2.
Miejsce w domu studenckim przyznaje się na okres 9 miesięcy, tj. od 1 października do 30 czerwca.
§  4.
1.
Student traci prawo do zajmowania miejsca w domu studenckim przed upływem okresu, na jaki mu je przydzielono, jeżeli:

-

uzyskał urlop dziekański w związku ze skierowaniem go na powtarzanie roku (semestru) studiów; nie dotyczy to studentów niewidomych lub sierot oraz osób, które uzyskały urlop dziekański w związku z wypadkiem losowym,

-

został skreślony z listy studentów,

-

zmieniły się jego warunki określone w § 1 niniejszego zarządzenia,

-

nie przestrzega regulaminu mieszkańca domu studenckiego.

2.
W przypadku wdrożenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko studentowi dziekan na podstawie opinii rady uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich może cofnąć studentowi prawo do zajmowania miejsca w domu studenckim.
§  5.
W uzasadnionych przypadkach dziekan wydziału może zezwolić studentowi na zamieszkanie w domu studenckim w okresie ferii letnich, tj. od dnia 1 lipca do dnia 30 września.
§  6.
Student, któremu cofnięto stypendium mieszkaniowe, uiszcza opłatę za miejsce w domu studenckim w pełnej wysokości.
§  7.
1.
Ze stołówek studenckich mogą korzystać studenci, którzy nie mają możliwości żywienia się w domu rodzinnym.
2.
Pierwszeństwo do korzystania ze stołówek studenckich mają studenci zamiejscowi.
3.
Student ubiegający się o przyznanie mu prawa korzystania ze stołówki dietetycznej przedkłada zaświadczenie lekarskie.
4.
Ze stołówki półsanatoryjnej może korzystać tylko mieszkaniec półsanatorium.
§  8.
1.
Pobieranie stypendium stołówkowego uprawnia studenta do nabywania ulgowego abonamentu stołówkowego na posiłki określone w stołówkowym bonie stypendialnym.
2. 1
Cena posiłków w stołówce studenckiej w abonamencie ulgowym wynosi:
w stołówce zwykłej i dietetycznej dziennie
śniadanie zł 2,50
obiad zł 4,30
kolacja zł 2,00
razem zł 8,80
w stołówce półsanatoryjnej dziennie
całodzienne wyżywienie zł 8,80
3.
Ceny posiłków w abonamencie pełnopłatnym ustala się na poziomie kosztów własnych stołówki.
§  9.
1.
Studenci korzystają z wyżywienia w stołówce studenckiej na podstawie abonamentu miesięcznego.
2.
Należność za abonament student wpłaca w terminie od 5 do 15 każdego miesiąca.
§  10.
1.
Student korzysta ze stołówki studenckiej w okresie trwania roku szkolnego, tj. od 1 października do 30 czerwca.
2.
W przypadkach uzasadnionych dziekan wydziału może studentowi zezwolić na korzystanie ze stołówki studenckiej w okresie ferii letnich, tj. od 1 lipca do 30 września.
§  11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lutego 1959 r.
1 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 4 stycznia 1960 r. (M.P.60.19.97) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 listopada 1959 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021