Zadania powiatowych rad narodowych w zakresie przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa i robót melioracyjnych oraz w sprawie wojewódzkich zjednoczeń przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa.

UCHWAŁA NR 27
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 stycznia 1959 r.
w sprawie zadań powiatowych rad narodowych w zakresie przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa i robót melioracyjnych oraz w sprawie wojewódzkich zjednoczeń przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa.

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) i w związku z § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych (Dz. U. Nr 25, poz. 103) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Do zadań powiatowych rad narodowych należy:
1)
w zakresie przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa:
a)
zatwierdzanie - zgodnie z wytycznymi prezydiów wojewódzkich rad narodowych - rocznych planów prac polowych przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa,
b)
opiniowanie pozostałych części planów gospodarczych przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa, opracowanych przez te przedsiębiorstwa,
c)
opiniowanie projektów cenników za usługi przedsiębiorstw,
d)
ustalanie w szczególnych warunkach i konkretnych przypadkach cen za usługi przedsiębiorstw w zakresie określonym przez prezydia wojewódzkich rad narodowych,
e)
występowanie z wnioskami w sprawach tworzenia, przekształcania, łączenia, przekazywania i likwidacji przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa,
f)
opiniowanie sprawozdań przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa;
2)
w zakresie robót melioracyjnych:
a)
sprawowanie - w przypadkach zleconych przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej - funkcji inwestora bezpośredniego,
b)
sprawy konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych,
c)
sprawowanie nadzoru, prowadzenie instruktażu oraz pomoc w organizowaniu prac związanych z konserwacją i eksploatacją urządzeń melioracji półpodstawowych i szczegółowych oraz pielęgnacji łąk i pastwisk,
d)
pomoc w organizowaniu spółek wodnych i spełnianiu ich statutowych obowiązków,
e)
sprawy zabezpieczenia przed powodzią w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
f)
współpraca z państwowymi gospodarstwami rolnymi, spółdzielniami produkcyjnymi i innymi jednostkami gospodarki uspołecznionej w zakresie opracowywania planów konserwacji urządzeń melioracji półpodstawowych i szczegółowych,
g)
wykonywanie zadań zastrzeżonych do właściwości prezydiów powiatowych rad narodowych w przepisach o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa.
2.
Zadania wymienione:
1)
w ust. 1 pkt 1 lit. a) wykonują powiatowe rady narodowe na sesji,
2)
w ust. 1 pkt 1 lit. b), c), d) i e) wykonują prezydia powiatowych rad narodowych,
3)
w ust. 1 pkt 1 lit. f) oraz pkt 2 lit. a), b), c), d), e), i f) wykonują organy administracji rolnej prezydiów powiatowych rad narodowych.
§  2.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych przekażą sprawy koordynacji i nadzoru nad działalnością przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa prowadzone dotychczas przez wojewódzkie zarządy rolnictwa powołanym przez siebie wojewódzkim zjednoczeniom przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa, zwanym w dalszej treści uchwały "zjednoczeniami".
§  3.
Szczegółowy zakres działania oraz strukturę organizacyjną zjednoczeń ustalają prezydia wojewódzkich rad narodowych, nadając im statut opierający się na statucie ramowym uzgodnionym z komisją koordynacyjną do spraw reorganizacji resortów gospodarczych i zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa.
§  4.
Podporządkowane zjednoczeniom przedsiębiorstwa mechanizacji rolnictwa rozliczają się z budżetami jednostkowymi wojewódzkich rad narodowych poprzez zjednoczenia.
§  5.
Nadzór i kontrolę nad działalnością zjednoczeń sprawują prezydia wojewódzkich rad narodowych. W szczególności do prezydiów wojewódzkich rad narodowych należy:
1)
ustalanie kierunkowych wytycznych działalności zjednoczeń,
2)
stwierdzanie dla zjednoczeń globalnych zadań planowych przy uwzględnieniu podstawowych wskaźników ustalonych dla danego województwa przez Ministra Rolnictwa,
3)
zatwierdzanie perspektywicznych wojewódzkich planów rozwoju mechanizacji rolnictwa,
4)
zatwierdzanie sprawozdań z działalności zjednoczeń.
§  6.
Do czasu ustalenia odrębnego systemu płac, do pracowników wojewódzkich zjednoczeń przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa stosuje się odpowiednio zasady wynagradzania ustalone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych (Dz. U. Nr 33, poz. 149).
§  7.
Tracą moc:
1)
pkt 7 w części II załącznika nr 3 do uchwały nr 611 Rady Ministrów z dnia 3 października 1956 r. w sprawie dalszego rozszerzenia uprawnień rad narodowych w dziedzinie kierowania gospodarką narodową (Monitor Polski Nr 91, poz. 1027),
2)
uchwała nr 128 Prezydium Rządu z dnia 27 marca 1954 r. w sprawie organizacji finansowej i trybu finansowania państwowych ośrodków maszynowych (Monitor Polski Nr A-32, poz. 466).
§  8.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Rolnictwa i prezydiom wojewódzkich rad narodowych.
§  9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1958 r.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.14.50

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zadania powiatowych rad narodowych w zakresie przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa i robót melioracyjnych oraz w sprawie wojewódzkich zjednoczeń przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa.
Data aktu: 05/01/1959
Data ogłoszenia: 14/02/1959
Data wejścia w życie: 14/02/1959, 01/07/1958