Tryb postępowania organów zatrudnienia w zakresie przyjmowania oświadczeń od pracowników podejmujących zatrudnienie, nie posiadających legitymacji ubezpieczeniowych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 11 grudnia 1959 r.
w sprawie trybu postępowania organów zatrudnienia w zakresie przyjmowania oświadczeń od pracowników podejmujących zatrudnienie, nie posiadających legitymacji ubezpieczeniowych.

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 1959 r. w sprawie legitymacji ubezpieczeniowych (Dz. U. Nr 56, poz. 338) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zakład pracy wydaje legitymację ubezpieczeniową pracownikowi podejmującemu zatrudnienie, który dotychczas legitymacji nie otrzymał, po złożeniu przez niego odpowiedniego oświadczenia.
2.
Oświadczeń, o których mowa w ust. 1, nie składają ci pracownicy, którzy otrzymują legitymacje ubezpieczeniowe w terminach przewidzianych do wydania tych legitymacji rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 1959 r. w sprawie legitymacji ubezpieczeniowych (Dz. U. Nr 56, poz. 338).
§  2.
Oświadczenie, o którym mowa w § 1, stwierdzające nieotrzymanie legitymacji ubezpieczeniowej z podaniem przyczyny, składa pracownik pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznanie we właściwym dla swego miejsca zamieszkania organie zatrudnienia prezydium rady narodowej.
§  3.
Określone w § 2 oświadczenie składa pracownik do protokołu, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia.
§  4.
Organ zatrudnienia sporządza protokół w 2 egzemplarzach, z których jeden doręcza osobie składającej oświadczenie, drugi natomiast przechowuje w swoich aktach.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie:
1)
na obszarze m.st. Warszawy oraz województw katowickiego i warszawskiego - z dniem 1 stycznia 1960 r.,
2)
na obszarze miast: Krakowa, Łodzi i Poznania oraz województw: gdańskiego, krakowskiego, łódzkiego i poznańskiego - z dniem 1 kwietnia 1960 r.,
3)
na obszarze m. Wrocławia oraz województw: białostockiego, bydgoskiego, kieleckiego, koszalińskiego, lubelskiego, olsztyńskiego, opolskiego, rzeszowskiego, szczecińskiego, wrocławskiego oraz zielonogórskiego - z dniem 1 lipca 1960 r.

ZAŁĄCZNIK 

PROTOKÓŁ

Dnia .................... zgłosił(a) się w organie zatrudnienia Prezydium .................... Rady Narodowej w .................... ob. .................... (imię i nazwisko) syn (córka) .................... (imię ojca) urodzony(a) .................... (data i miejsce urodzenia) zamieszkały(a) w .................... i uprzedzony(a) przeze mnie o odpowiedzialności karnej z art. 140 kodeksu karnego za fałszywe zeznanie złożył(a) następującej treści oświadczenie:

"Oświadczam, że dotychczas nie otrzymałem(am) legitymacji ubezpieczeniowej, ponieważ:

- nie byłem(am) dotychczas nigdzie zatrudniony(a) zarobkowo *

- nie starałem(am) się o wydanie mi legitymacji ubezpieczeniowej*)

- .................... (podać inne przyczyny) *)

.................... (podpis składającego(ej) oświadczenie)

Protokół sporządził:

.................... (podpis pracownika organu zatrudnienia)

(pieczęć organu zatrudnienia)

*) Niepotrzebne skreślić.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.101.541

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Tryb postępowania organów zatrudnienia w zakresie przyjmowania oświadczeń od pracowników podejmujących zatrudnienie, nie posiadających legitymacji ubezpieczeniowych.
Data aktu: 11/12/1959
Data ogłoszenia: 17/12/1959
Data wejścia w życie: 01/04/1960, 01/01/1960, 01/07/1960