Przekazywanie i ochrona znaków geodezyjnych.

M.P.53.A-106.1425
ZARZĄDZENIE NR 156
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 listopada 1953 r.
w sprawie przekazywania i ochrony znaków geodezyjnych.
Na podstawie art. 26 dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 24, poz. 162) zarządza się, co następuje:
§  1. Organy pomiarowe urzędów, instytucji i przedsiębiorstw uprawnionych do wykonywania pomiarów przekazują protokolarnie jednostkom wymienionym w § 3 następujące znaki geodezyjne, umieszczone w terenie:
1) triangulacyjne wszystkich rzędów i rodzajów triangulacji;
2) poligonizacji precyzyjnej i niwelacji precyzyjnej oraz poligonizacji i niwelacji technicznej.
§  2.
1. Przekazania znaków dokonuje się:
1) jednostkowo dla:
a) punktów triangulacji I i II rzędu oraz punktów głównych triangulacji wypełniającej,
b) punktów geodezyjnych wymienionych w pkt 2 założonych w związku z odnowieniem lub uzupełnieniem istniejącej sieci geodezyjnej;
2) zbiorowo dla:
a) punktów triangulacji III i IV rzędu oraz punktów zagęszczających triangulacji wypełniającej,
b) punktów triangulacji niezależnej,
c) punktów niwelacji precyzyjnej,
d) punktów poligonizacji precyzyjnej,
e) punktów poligonizacji technicznej,
f) punktów niwelacji technicznej.
2. W przypadku gdy na terenach, o których mowa w § 3 ust. 1, zostanie umieszczony tylko 1 znak geodezyjny, wymieniony w ust. 1 pkt 2, podlega on przekazaniu jednostkowemu.
§  3.
1. Organ pomiarowy umieszczający w terenie znak geodezyjny wymieniony w § 2 przekaże ten znak protokolarnie:
1) kierownikowi terenowo właściwej jednostki państwowej lub społecznej - gdy znak umieszczono na terenach zakładów przemysłowych lub górniczych, państwowych gospodarstw rolnych i leśnych, spółdzielni produkcyjnych i na innych terenach będących w zarządzie państwowym lub społecznym;
2) właścicielowi (użytkownikowi) nieruchomości - gdy znak umieszczono na terenach innych, niż wymienione w pkt 1, przy czym przy przekazywaniu znaku znajdującego się na obszarze gromady wymagana jest obecność sołtysa.
2. Protokół sporządza się według wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia:
1) w przypadku przekazania jednostkowego - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1;
2) w przypadku przekazania zbiorowego - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
3. Przekazanie znaku geodezyjnego przez stronę przekazującą i przejęcie tego znaku pod ochronę przez stronę przejmującą następuje przez podpisanie protokołu przez obie strony.
§  4. Organy pomiarowe sporządzają protokół w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem:
1) oryginału - dla prezydium gminnej (miejskiej) rady narodowej;
2) 1 egzemplarza - dla miejscowo właściwej delegatury Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii;
3) 1 egzemplarza - dla komórki geodezyjnej w prezydium właściwej miejscowo powiatowej rady narodowej;
4) 1 egzemplarza - celem dołączenia (wraz z dowodem doręczenia) do własnych akt postępowania technicznego.
§  5. Prezydia gminnych rad narodowych przechowują protokoły przekazania znaków geodezyjnych w teczkach oznaczonych napisem "Ochrona znaków geodezyjnych".
§  6.
1. Wszystkie państwowe i społeczne jednostki gospodarcze obowiązane są na administrowanym przez nie obszarze zabezpieczyć znaki przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dla zachowania warunków ochrony znaków geodezyjnych należy wydzielić na miejscu znaku najniezbędniejszych rozmiarów powierzchnię ochronną, która by nie była urządzona gospodarczo.
2. Obowiązek określony w ust. 1 ciąży na właścicielu (użytkowniku) nieruchomości w odniesieniu do przekazanych im pod ochronę znaków, umieszczonych na nieruchomościach, które nie stanowią własności społecznej.
3. Sołtys gromady obowiązany jest do czuwania nad należytym zabezpieczeniem znaków znajdujących się na obszarze gromady, umieszczonych na nieruchomościach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
§  7.
1. Prezydia gminnych (miejskich) rad narodowych przeprowadzają coroczne przeglądy wszelkich znajdujących się w terenie znaków geodezyjnych. Przeglądy powinny być dokonywane nie później niż do dnia 1 grudnia każdego roku.
2. Wyniki przeglądu znaków geodezyjnych należy podawać do wiadomości prezydiów powiatowych rad narodowych w celu umożliwienia konserwacji lub odtworzenia znaków.
3. Prezydia powiatowych rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi) powiadamiają o wynikach dorocznego przeglądu delegatury Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii.
§  8. Przy zamierzonej przebudowie lub zniesieniu budowli i urządzeń stanowiących punkty sieci geodezyjnej bądź przy wykonywaniu robót ziemnych, w których wyniku mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu znajdujące się na tych terenach znaki geodezyjne, należy uprzednio powiadomić terenowo właściwe prezydia powiatowych rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi) celem umożliwienia ewentualnego przeniesienia znaku.
§  9. Nadzór nad właściwą ochroną znaków sprawują prezydia powiatowych rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi).
§  10. Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do znaków umieszczonych na terenach użytkowanych przez władze wojskowe i bezpieczeństwa publicznego.
§  11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA ZNAKU GEODEZYJNEGO POD OCHRONĘ

1. ...........................................

(imię i nazwisko wykonawcy pomiarów, stanowisko, nazwa komórki geodezyjnej)

..........

przekazuje, a

2. ............................................

(imię i nazwisko przejmującego, stanowisko, kierownik państwowego gospodarstwa rolnego w ..... itp.) *

................................................

3. ............................................

(imię i nazwisko właściciela - użytkownika - gruntu)*)

...............................................

przejmuje(ą) pod ochronę następujący znak geodezyjny:

...............................................

(oznaczenie znaku, nazwa lub nr znaku, rodzaj stabilizacji, opis położenia)

..............................................

znajdujący się na gruntach (budynku)*)

..............................................

(nazwa gruntów, użytkownik gruntu)

położony w ...................... w powiecie ............................

(nazwa gromady, gminy i ulicy)

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach na podstawie § 3 zarządzenia nr 156 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1953 r. w sprawie przekazywania i ochrony znaków geodezyjnych (Monitor Polski Nr A-106, poz. 1425).

Przekazujący:

..........................

(imię i nazwisko)

Przejmujący:

..........................

(imię i nazwisko)

..........................

(imię i nazwisko sołtysa gromady)*)

ZAŁĄCZNIK Nr 2.

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA ZNAKÓW GEODEZYJNYCH POD OCHRONĘ

1. ..........................................

(imię i nazwisko wykonawcy pomiarów, stanowisko, nazwa komórki geodezyjnej)

przekazuje, a

2. .........................................

(imię i nazwisko przejmującego, stanowisko, kierownik państwowego gospodarstwa rolnego w ............................ itp.) *

3. ........................................

(imię i nazwisko właściciela - użytkownika - gruntu)*)

przejmuje pod ochronę następujące znaki geodezyjne:

lp. nazwa lub nr znaku rodzaj stabilizacji opis położenia właściciel (użytkownik) gruntów (budynku) dojazd uwagi

położone na terenach ......................................

(nazwa gromady państwowego gospodarstwa rolnego itd., gminy)

w powiecie ...............................................

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach na podstawie § 3 zarządzenia nr 156 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1953 r. w sprawie przekazywania i ochrony znaków geodezyjnych (Monitor Polski Nr A-106, poz. 1425).

Przekazujący:

..........................

(imię i nazwisko)

Przejmujący:

..........................

(imię i nazwisko)

...........................

(imię i nazwisko sołtysa gromady) *

*) Niepotrzebne skreślić.
*) Niepotrzebne skreślić.
*) Niepotrzebne skreślić.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020