Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Na podstawie art. 176a ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2024 r. poz. 34, 731 i 834) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje, zawartość, tryb sporządzania oraz aktualizacji przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, zwanego dalej "przedsiębiorcą", planu działań w przypadku wystąpienia:
a)
sytuacji kryzysowych,
b)
stanów nadzwyczajnych,
c)
bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa lub integralności infrastruktury telekomunikacyjnej przedsiębiorcy lub świadczonych przez niego usług

- zwanych dalej "sytuacjami szczególnych zagrożeń";

2)
organy uzgadniające plan działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń, zwany dalej "planem", oraz zakres tych uzgodnień;
3)
rodzaje przedsiębiorców obowiązanych do uzgadniania zawartości planu;
4)
rodzaje działalności telekomunikacyjnej niepodlegającej obowiązkowi sporządzania planu;
5)
rodzaje przedsiębiorców niepodlegających obowiązkowi sporządzania planu.
§  2. 
1. 
Obowiązkowi sporządzenia planu nie podlega przedsiębiorca:
1)
którego roczne przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym były równe kwocie 10 milionów złotych lub mniejsze od tej kwoty lub
2)
który wykonuje działalność telekomunikacyjną:
a)
polegającą wyłącznie na dostarczaniu udogodnień towarzyszących,
b)
wyłącznie na obszarze mniejszym od granic administracyjnych jednego powiatu, z wyłączeniem miasta na prawach powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107),
c)
polegającą wyłącznie na dostarczaniu sieci lub łączy telekomunikacyjnych dzierżawionych od innego przedsiębiorcy,
d)
polegającą wyłącznie na sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej świadczonej przez innego dostawcę usług,
e)
polegającą wyłącznie na rozprowadzaniu lub rozpowszechnianiu programów radiofonicznych lub telewizyjnych,
f)
polegającą wyłącznie na świadczeniu usług dostępu do sieci Internet za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej obsługującej do 1000 zakończeń sieci posiadających własny adres IP,
g)
wyłącznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
2. 
Wymienione w ust. 1 kryteria wyłączające obowiązek sporządzenia planu nie mają zastosowania do przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz Sił Zbrojnych, o których mowa w art. 648 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834), w przypadku gdy organem nakładającym zadania jest minister właściwy do spraw informatyzacji lub Minister Obrony Narodowej.
§  3. 
Przedsiębiorca sporządza plan:
1)
obejmujący zakres wykonywanej działalności telekomunikacyjnej, z wyłączeniem działalności telekomunikacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2;
2)
dla faktycznego obszaru wykonywania działalności telekomunikacyjnej;
3)
w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności telekomunikacyjnej.
§  4. 
1. 
Przedsiębiorcy tworzący grupę kapitałową, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619), mogą sporządzać wspólny plan dla przedsiębiorców wchodzących w skład grupy kapitałowej, z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w § 2 ust. 1, zwany dalej "planem grupy kapitałowej".
2. 
W przypadku sporządzania planu grupy kapitałowej jednostka dominująca w grupie kapitałowej:
1)
informuje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej "Prezesem UKE", o zamiarze sporządzenia planu grupy kapitałowej, wskazując strukturę grupy kapitałowej;
2)
dokonuje sporządzenia, uzgodnienia i aktualizacji planu grupy kapitałowej, zgodnie z § 3 i 5-9.
3. 
W przypadku gdy jednostką dominującą w grupie kapitałowej jest przedsiębiorca, o którym mowa w § 2 ust. 1, wyznacza on jedną z jednostek zależnych do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, i przekazuje Prezesowi UKE informacje o wyznaczonej jednostce zależnej wraz z informacją, o której mowa w ust. 2 pkt 1.
§  5. 
1. 
Przedsiębiorca sporządzający plan występuje do organów, o których mowa w § 8, zwanych dalej "organami uzgadniającymi plan", o udostępnienie danych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 3.
2. 
Organy uzgadniające plan udostępniają dane, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 3, lub wskazują inne organy administracji rządowej właściwe do udostępnienia tych danych.
3. 
Dane, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 3, są udostępniane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia przedsiębiorcy o udostępnienie danych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 3.
§  6. 
1. 
Przedsiębiorca sporządzający plan dokonuje analizy i oceny:
1)
zagrożeń środowiskowych lub fizycznych na obszarze, na którym faktycznie wykonuje działalność telekomunikacyjną, oraz ich wpływu na bezpieczeństwo i integralność wykorzystywanej infrastruktury telekomunikacyjnej i świadczonych usług, na podstawie danych udostępnionych przez właściwych terytorialnie wojewodów;
2)
bezpieczeństwa i integralności wykorzystywanej infrastruktury telekomunikacyjnej i świadczonych usług, w tym ochrony przed wystąpieniem incydentów w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 913 i 1703 oraz z 2024 r. poz. 834), na podstawie dostępnych informacji o zaistniałych incydentach oraz potencjalnych przyczynach ich wystąpienia;
3)
potrzeb w zakresie świadczenia, utrzymania i odtwarzania usług telekomunikacyjnych oraz dostępu telekomunikacyjnego:
a)
podmiotów i służb wykonujących zadania w zakresie ratownictwa oraz niesienia pomocy ludności,
b)
podmiotów i służb wykonujących zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c)
podmiotów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego

- zwanych dalej "właściwymi podmiotami i służbami", na podstawie danych udostępnionych przez organy uzgadniające plan lub inne organy administracji rządowej wskazane przez organy uzgadniające plan, a także oceny możliwości zaspokojenia tych potrzeb.

2. 
Dokonując analiz i ocen, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca bierze również pod uwagę własne dane o zaistniałych w przeszłości naruszeniach bezpieczeństwa lub integralności infrastruktury telekomunikacyjnej lub świadczonych usług.
§  7. 
1. 
Plan zawiera:
1)
dane identyfikujące przedsiębiorcę, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej "ustawą";
2)
stanowiska służbowe, adresy, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej osób odpowiedzialnych za sporządzenie planu wraz z określeniem zakresu ich kompetencji;
3)
wykaz przeprowadzonych uzgodnień wraz z potwierdzeniem ich dokonania przez organy uzgadniające plan;
4)
ogólną charakterystykę prowadzonej działalności telekomunikacyjnej, w tym faktyczny obszar działalności, opis świadczonych usług z uwzględnieniem zakresu współpracy z podmiotami zewnętrznymi, niezbędnej do świadczenia tych usług, oraz wykaz i położenie elementów infrastruktury telekomunikacyjnej o znaczeniu kluczowym dla funkcjonowania przedsiębiorcy, wraz z opisem przewidywanych skutków ich zakłóconego działania;
5)
opis struktury organizacyjnej przedsiębiorcy właściwej w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym wykaz stanowisk wraz z wykazem zadań w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową po wystąpieniu naruszenia bezpieczeństwa lub integralności infrastruktury telekomunikacyjnej lub świadczonych usług, z podaniem adresów lub siedzib, numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej;
6)
wykaz wdrożonych procedur współpracy przedsiębiorcy w sytuacjach szczególnych zagrożeń, w szczególności dotyczących zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, z innymi przedsiębiorcami oraz zagranicznymi operatorami telekomunikacyjnymi, w szczególności z operatorami państw sąsiadujących;
7)
procedury współpracy z organami uzgadniającymi plan oraz z właściwymi podmiotami i służbami, w zakresie:
a)
utrzymania ciągłości, a w przypadku jej utraty - odtwarzania świadczenia usług telekomunikacyjnych i dostarczania sieci telekomunikacyjnej, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla właściwych podmiotów i służb oraz wyniku analizy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3,
b)
sposobów wzajemnego przekazywania informacji, alarmowania i ostrzegania o sytuacji szczególnego zagrożenia, a także powiadamiania o konieczności podjęcia lub zaprzestania działań określonych w planie, wraz z wykazem stanowisk służbowych, właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, przedsiębiorcy oraz organów uzgadniających plan lub właściwych podmiotów i służb, zawierającym informacje o zakresie kompetencji w ramach tych stanowisk oraz dane kontaktowe: adresy lub siedziby, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej;
8)
wyniki analiz i ocen, o których mowa w:
a)
§ 6 ust. 1 pkt 1 - mogą być przedstawione w postaci mapy ryzyka lub mapy zagrożeń w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 oraz z 2024 r. poz. 834), zwanej dalej "ustawą o zarządzaniu kryzysowym",
b)
§ 6 ust. 1 pkt 2 - mogą być przedstawione w postaci mapy ryzyka w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
c)
§ 6 ust. 1 pkt 3 - mogą być przedstawione w postaci zestawienia tabelarycznego;
9)
procedurę udostępniania innym przedsiębiorcom lub właściwym podmiotom i służbom urządzeń telekomunikacyjnych przedsiębiorcy, niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczych, wraz ze wskazaniem dokumentu określającego tę procedurę;
10)
opis wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod zapobiegania zagrożeniom, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 175d ustawy, albo wskazanie dokumentu zawierającego opis tych środków i metod, o ile został ustanowiony;
11)
charakterystykę asortymentową i ilościową rezerw przeznaczonych na utrzymanie ciągłości świadczenia usług oraz ich odtworzenia w sytuacjach szczególnych zagrożeń lub opis sposobów współpracy z dostawcami sprzętu oraz usług serwisowych i naprawczych;
12)
wykaz wdrożonych systemów monitorowania i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej oraz świadczonych usług przed zakłóceniami i skutkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności lub incydentów oraz wykaz procedur działania i środków wdrażanych w sytuacjach szczególnych zagrożeń dla zabezpieczenia wykorzystywanej infrastruktury telekomunikacyjnej przedsiębiorcy;
13)
opis możliwości zasilania w energię elektryczną infrastruktury telekomunikacyjnej służącej utrzymaniu ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych i dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej w przypadku przerw w dostawach energii elektrycznej albo wskazanie dokumentu określającego takie możliwości;
14)
wykaz przedsięwzięć podejmowanych w zakresie przygotowań technicznych i organizacyjnych, w przypadku wprowadzenia ograniczeń w działalności telekomunikacyjnej przewidzianych ustawą, wraz ze wskazaniem dokumentu normującego wprowadzanie takich przedsięwzięć;
15)
informację, czy przedsiębiorca sporządza odrębny plan ochrony infrastruktury krytycznej w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
2. 
Plan sporządzany przez przedsiębiorcę realizującego zadania na rzecz Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 648 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zawiera elementy określone w ust. 1 oraz:
1)
wykaz elementów sieci telekomunikacyjnej oraz sposób ich przygotowania do zapewnienia telekomunikacji na potrzeby właściwych podmiotów i służb wraz z procedurami uruchamiania tych elementów;
2)
wykaz obiektów i elementów infrastruktury telekomunikacyjnej dostosowanych do współpracy z ruchomymi urządzeniami telekomunikacyjnymi używanymi przez podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy, wraz z procedurami ich użycia;
3)
wykaz umów dotyczących realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych.
3. 
Plan zawiera wykazy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, o ile potrzeby dotyczące elementów i obiektów zostały wskazane przez organy uzgadniające plan lub inne organy administracji rządowej, które zostały wskazane przez organy uzgadniające plan w udostępnionych danych dotyczących potrzeb, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3.
4. 
W planie grupy kapitałowej informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 14, podaje się osobno dla każdego z przedsiębiorców wchodzących w skład tej grupy.
§  8. 
1. 
Przedsiębiorca sporządzający plan przesyła jego projekt i dokonuje uzgodnień z:
1)
ministrem właściwym do spraw informatyzacji i właściwymi terytorialnie wojewodami - w zakresie określonym w § 7 ust. 1 pkt 7;
2)
Prezesem UKE - w zakresie określonym w § 7 ust. 1 pkt 7 i 14.
2. 
Przedsiębiorca realizujący zadania na rzecz Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 648 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przesyła projekt planu i dokonuje jego uzgodnień z:
1)
Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych - w zakresie określonym w § 7 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 pkt 1 i 2;
2)
ministrem właściwym do spraw informatyzacji, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz właściwymi terytorialnie wojewodami - w zakresie określonym w § 7 ust. 1 pkt 7;
3)
Prezesem UKE - w zakresie określonym w § 7 ust. 1 pkt 7 i 14;
4)
z właściwym szefem służby specjalnej, o ile Minister Obrony Narodowej nałożył w decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 652 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zadania na rzecz tej służby - w zakresie określonym w § 7 ust. 1 pkt 7.
3. 
Projekt planu, o którym mowa w ust. 1 i 2, przesyłany jest w formie dokumentu elektronicznego, zapisanego w formacie .doc(x), .odt albo .pdf, a w przypadku braku takiej możliwości w postaci papierowej.
4. 
Organy uzgadniające plan uzgadniają plan i przesyłają potwierdzenie uzgodnienia planu w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu planu lub odmawiają uzgodnienia planu, określając przyczynę braku uzgodnienia, oraz wyznaczają termin jego uzupełnienia i ponownego przesłania do uzgodnienia nie krótszy niż 14 dni.
§  9. 
1. 
Przedsiębiorca przekazuje Prezesowi UKE plan uzgodniony z organami uzgadniającymi plan.
2. 
Plan, o którym mowa w ust. 1, przekazywany jest w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego przez przedsiębiorcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, zapisanego w formacie .doc(x), .odt albo .pdf, z wyłączeniem elektronicznej kopii stanowiącej obraz pierwotnego dokumentu.
3. 
W przypadku braku możliwości przekazania planu w formie, o której mowa w ust. 2, plan przekazywany jest w postaci papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym.
4. 
W przypadku stwierdzenia, że plan nie zawiera elementów, o których mowa w § 7, lub nie został uzgodniony z organami uzgadniającymi plan w sposób i w zakresie, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2, Prezes UKE, nie później niż 30 dni od dnia otrzymania planu, wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia, wyznaczając termin jego uzupełnienia nie krótszy niż 14 dni.
5. 
Na wniosek organów uzgadniających plan przedsiębiorca sporządza i przekazuje nieodpłatnie wyciąg z planu w zakresie zagadnień podlegających uzgodnieniom.
§  10. 
1. 
Plan podlega aktualizacji w trybie określonym w § 4-6 i 8-9 nie rzadziej niż raz na trzy lata lub w przypadku wystąpienia okoliczności wpływających na jego zawartość, a w szczególności:
1)
zmian w infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz zakresie wykonywanej działalności telekomunikacyjnej, wpływających na zmianę sposobu i formy realizacji planu;
2)
zmiany danych identyfikujących przedsiębiorcę, procedur współpracy z organami uzgadniającymi plan;
3)
istotnej zmiany:
a)
danych dotyczących zagrożeń, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1,
b)
sytuacji w zakresie występowania naruszeń bezpieczeństwa lub integralności infrastruktury telekomunikacyjnej lub świadczonych usług, w tym związanych z wystąpieniem incydentów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2;
4)
na wniosek organów uzgadniających plan lub wskazanych przez te organy organów administracji rządowej, odpowiednio do ich kompetencji, uzasadniony zmianami potrzeb, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3.
2. 
Przedsiębiorca niezwłocznie dokonuje aktualizacji planu po wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, oraz przesyła zaktualizowaną część planu organom uzgadniającym plan.
3. 
Aktualizacja planu w zakresie, o którym mowa w:
1)
§ 7 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 - wymaga uzgodnienia z organami uzgadniającymi plan, w zakresie ich kompetencji;
2)
§ 7 ust. 1 pkt 7 i 14 - wymaga uzgodnienia z Prezesem UKE.
§  11. 
1. 
Przedsiębiorca sporządza i uzgadnia plan zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia upływu terminu aktualizacji okresowej planu sporządzonego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów dotychczasowych.
2. 
Plany przedsiębiorców sporządzone, uzgodnione i wprowadzone do stosowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują aktualność do upływu terminu ich sporządzenia, o którym mowa w ust. 1.
§  12. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2020 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz. U. poz. 77, z 2016 r. poz. 1798 oraz z 2017 r. poz. 2307), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369).

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024