Sposób dokumentowania przez Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania przedmiotów przestępstwa i obrotu nimi.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 grudnia 2022 r.
w sprawie sposobu dokumentowania przez Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania przedmiotów przestępstwa i obrotu nimi

Na podstawie art. 23r ust. 7 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1683 i 1860) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa sposób sporządzania dokumentacji w związku z zarządzeniem niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania przedmiotów przestępstwa i obrotu nimi, zwanych dalej "czynnościami", dokumentowania czynności, przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania materiałów uzyskanych podczas stosowania czynności, zakres danych gromadzonych w rejestrach czynności oraz wzory stosowanych druków i rejestrów.
§  2. 
Dokumentację czynności prowadzą funkcjonariusze Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, zwanego dalej "IWSW", na zasadach ustalonych w rozporządzeniu oraz z zastosowaniem określonych odrębnymi przepisami zasad i procedur ochrony niejawności form i metod wykonywania czynności służbowych przez IWSW oraz informacji przetwarzanych przez IWSW.
§  3. 
1. 
Dokumentację czynności stanowią:
1)
wniosek funkcjonariusza IWSW lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej o zarządzenie czynności, kierowany do Szefa IWSW;
2)
zarządzenie czynności wydane przez Szefa IWSW;
3)
zawiadomienie Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego o zarządzeniu czynności;
4)
zawiadomienia organów i instytucji publicznych oraz przedsiębiorców, którzy dokonują przewozu przesyłek zawierających przedmioty przestępstwa, o potrzebie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej;
5)
zarządzenie Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego o nakazaniu zaniechania czynności;
6)
informacje Szefa IWSW o wynikach czynności, kierowane do Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego;
7)
opis wyników sprawdzenia i oceny zawartości przesyłek i innych rzeczy;
8)
wniosek o wyrażenie zgody na zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonywania;
9)
notatka służbowa o przebiegu czynności, sporządzona przez funkcjonariusza IWSW prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono czynności.
2. 
Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Wzór zawiadomienia Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego o zarządzeniu czynności jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
4. 
Wzór zawiadomienia organów i instytucji publicznych oraz przedsiębiorców, którzy dokonują przewozu przesyłek zawierających przedmioty przestępstwa, o potrzebie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
5. 
Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonywania jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
6. 
Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 9, zawiera:
1)
numer sprawy i kryptonim, jeżeli został nadany;
2)
określenie rodzaju czynności oraz czasu, miejsca i sposobu ich przeprowadzenia;
3)
wskazanie osób, których dotyczyły czynności;
4)
opis wyników czynności.
7. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz pkt 5 i 6, sporządza się w dwóch egzemplarzach, a dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 7-9, sporządza się w jednym egzemplarzu.
8. 
Dokumentację czynności stanowią również materiały uzyskane podczas ich stosowania, w szczególności nośniki zawierające zapisy z rejestracji obrazu lub dźwięku, w tym przemieszczania się osób lub przemieszczania przedmiotów, oraz kopie wykonane z tych nośników, a także dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach.
§  4. 
Zarządzenia i wnioski wytworzone na podstawie niniejszego rozporządzenia przechowuje się i przekazuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieuprawnionym.
§  5. 
1. 
W rejestrze czynności prowadzonym przez Szefa IWSW gromadzi się w szczególności następujące dane:
1)
oznaczenie wnioskującej komórki organizacyjnej IWSW;
2)
numer i kryptonim sprawy, jeżeli został nadany;
3)
oznaczenie przepisu kryminalizującego czyn będący przedmiotem prowadzonego postępowania;
4)
okres, na jaki zarządzono czynności;
5)
data zakończenia czynności;
6)
sposób wykorzystania materiałów w postępowaniu karnym i dane identyfikujące to postępowanie;
7)
numer i data wystawienia zawiadomień podmiotów dokonujących przewozu przesyłek.
2. 
W rejestrze czynności prowadzonym przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego gromadzi się w szczególności następujące dane:
1)
data rozpoczęcia czynności;
2)
komórka organizacyjna IWSW przeprowadzająca czynności;
3)
okres, na jaki zarządzono czynności;
4)
data zakończenia czynności;
5)
sposób wykorzystania materiałów z czynności w postępowaniu karnym.
§  6. 
Materiały uzyskane podczas stosowania czynności przekazują Pierwszemu Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratorowi Krajowemu za pokwitowaniem funkcjonariusze IWSW imiennie upoważnieni do tego przez kierownika komórki IWSW realizującej czynności.
§  7. 
Kopie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 5, Szef IWSW przekazuje funkcjonariuszowi IWSW niezwłocznie po zarządzeniu czynności lub uzyskaniu od Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego informacji o zarządzeniu nakazania zaniechania czynności.
§  8. 
1. 
Rejestry, o których mowa w art. 23r ust. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, mogą być prowadzone w postaci papierowej albo w systemie informatycznym.
2. 
Wzór rejestru czynności prowadzonego w postaci papierowej przez Szefa IWSW jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
3. 
Wzór rejestru czynności prowadzonego w postaci papierowej przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK FUNKCJONARIUSZA INSPEKTORATU WEWNĘTRZNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ LUB KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ INSPEKTORATU WEWNĘTRZNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ O ZARZĄDZENIE CZYNNOŚCI ORAZ WZÓR ZARZĄDZENIA SZEFA INSPEKTORATU WEWNĘTRZNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W SPRAWIE CZYNNOŚCI

wzór

WZÓR

ZARZĄDZENIE NR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZAWIADOMIENIE PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O ZARZĄDZENIU CZYNNOŚCI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ZAWIADOMIENIE ORGANÓW I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW O POTRZEBIE WYKONANIA OBOWIĄZKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 23R UST. 4 USTAWY Z DNIA 9 KWIETNIA 2010 R. O SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZAPRZESTANIE CZYNNOŚCI Z POWODU TRWAŁEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI ICH WYKONYWANIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR REJESTRU CZYNNOŚCI PROWADZONEGO W POSTACI PAPIEROWEJ PRZEZ SZEFA IWSW

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR REJESTRU CZYNNOŚCI PROWADZONEGO W POSTACI PAPIEROWEJ PRZEZ PIERWSZEGO ZASTĘPCĘ PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024