Płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywanie informacji dotyczących tych płatności.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

Na podstawie art. 188 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzór zlecenia płatności;
2)
zakres, terminy i tryb przekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji dotyczących płatności;
3)
wzory, zakres, terminy i tryb przekazywania informacji przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, do dysponenta części budżetowej lub do zarządu województwa.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2)
Banku - należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego;
3)
instytucji - należy przez to rozumieć:
a)
instytucję, o której mowa w art. 188 ust. 1 ustawy, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie lub która wydała decyzję, o których mowa:
art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324 i 862),
art. 9 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2021 r. poz. 664),
art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818),
art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2140) albo
art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079),
b)
inny podmiot upoważniony przez instytucję wymienioną w lit. a, o którym mowa w art. 188 ust. 1a ustawy;
4)
dysponencie - należy przez to rozumieć dysponenta części budżetowej, wskazanego w zleceniu płatności;
5)
terminie płatności - należy przez to rozumieć dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ministra Finansów w Banku, wynikające ze złożonych w danym okresie zleceń płatności;
6)
odbiorcy płatności - należy przez to rozumieć podmiot, na którego rachunek są przekazywane płatności.
§  3. 
1. 
Wzór zlecenia płatności dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego na lata 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1a. 
Wzór zlecenia płatności dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, instrumentu "Łącząc Europę" na lata 2014-2020, Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 określa załącznik nr 1a do rozporządzenia.
1b. 
Wzór zlecenia płatności dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w tym środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przeznaczonych na zwalczanie deprywacji materialnej, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, instrumentu "Łącząc Europę" na lata 2021-2027 oraz środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, określa załącznik nr 1b do rozporządzenia.
2. 
Zlecenie płatności sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1-1b, jest przekazywane przez instytucję do Banku w postaci elektronicznej.
3. 
Instytucja może, w postaci elektronicznej:
1)
skorygować złożone w Banku zlecenie płatności od dnia jego złożenia do końca okresu składania zleceń płatności;
2)
anulować zlecenie płatności najpóźniej w dniu bezpośrednio poprzedzającym termin płatności;
3)
skorygować zrealizowane zlecenie płatności.
4. 
W przypadku zrealizowanego zlecenia płatności nie można skorygować kwoty wpisanej w zleceniu płatności, nazwy i wszystkich danych odbiorcy płatności oraz jego numeru rachunku bankowego, nazwy i wszystkich danych beneficjenta, z wyjątkiem sektora beneficjenta w przypadku zleceń płatności zrealizowanych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, a także tytułu płatności oraz nazwy programu.
5. 
Za skorygowanie zrealizowanego zlecenia płatności, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, uważa się również przekazaną do Banku informację o podziale kwot płatności wypłaconych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 na więcej niż jedną pozycję klasyfikacji budżetowej. Informacja ta jest przekazywana przez instytucję również do właściwego dysponenta części budżetowej.
§  4. 
1. 
Bank przekazuje instytucji, która wystawiła zlecenie płatności, w postaci elektronicznej, informację o jego wykonaniu, najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym dokonano płatności.
2. 
W przypadku płatności przekazanych na rachunek odbiorcy płatności innego niż beneficjent, Bank dodatkowo informuje beneficjenta o dokonaniu płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym płatności zostały dokonane.
3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy beneficjent jest państwową jednostką budżetową.
4. 
W przypadku niewykonania zlecenia płatności, Bank niezwłocznie przekazuje instytucji, o której mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, informację o jego niewykonaniu wraz z podaniem przyczyny jego niewykonania.
§  5. 
1. 
Bank udostępnia instytucji, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności otrzymanych od tej instytucji pomiędzy terminami płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie każdego terminu płatności.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
nazwę instytucji;
2)
nazwę dysponenta;
3)
nazwę programu i numer projektu;
4)
wskazanie beneficjenta i odbiorcy płatności;
5)
część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;
6)
kwoty wynikające ze zleceń;
7)
rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów);
8)
kategorię interwencji - w przypadku zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;
9)
numer zlecenia płatności.
3. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na programy.
§  6. 
1. 
Bank udostępnia instytucji, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o płatnościach dokonanych w każdym terminie płatności na podstawie zleceń płatności otrzymanych od tej instytucji, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie tego terminu.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
nazwę instytucji;
2)
nazwę dysponenta;
3)
nazwę programu i numer projektu;
4)
wskazanie beneficjenta i odbiorcy płatności;
5)
część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;
6)
kwoty płatności;
7)
rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów);
8)
kategorię interwencji - w przypadku zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;
9)
numer zlecenia płatności.
3. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na programy.
§  7. 
1. 
Bank udostępnia instytucji, w postaci elektronicznej, korektę informacji, o której mowa w § 6 ust. 1, w przypadku przekazania przez instytucję korekty zrealizowanego zlecenia płatności, w terminie do:
1)
10 dnia miesiąca - w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;
2)
20 dnia miesiąca - w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;
3)
pierwszego dnia następnego miesiąca - w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.
2. 
W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 1, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.
3. 
Korekta informacji, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
nazwę instytucji;
2)
nazwę dysponenta;
3)
nazwę programu;
4)
numer zlecenia;
5)
datę realizacji płatności;
6)
część, rozdział klasyfikacji wydatków;
7)
kwotę płatności;
8)
nazwę korygowanej pozycji w zleceniu;
9)
treść przed korektą;
10)
treść po korekcie;
11)
datę korekty.
§  8. 
1. 
Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności otrzymanych od instytucji pomiędzy terminami płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie każdego terminu płatności.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
nazwę dysponenta;
2)
nazwę programu;
3)
część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;
4)
kwoty wynikające ze zleceń;
5)
rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów).
3. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.
§  9. 
1. 
Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o płatnościach dokonanych w każdym terminie płatności na podstawie zleceń płatności otrzymanych od instytucji, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie tego terminu.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
nazwę dysponenta;
2)
nazwę programu;
3)
część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;
4)
kwoty płatności;
5)
rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów).
3. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.
§  10. 
1. 
Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności:
1)
anulowanych przez instytucję w okresie od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu składania zleceń do dnia bezpośrednio poprzedzającego termin płatności,
2)
odrzuconych przez Bank w okresie od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu składania zleceń do dnia upływu terminu płatności

- pierwszego dnia roboczego następującego po upływie terminów, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
nazwę dysponenta;
2)
nazwę programu;
3)
część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;
4)
kwoty płatności;
5)
rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów).
3. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.
§  11. 
1. 
Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, korektę informacji, o której mowa w § 9 ust. 1, w przypadku przekazania przez instytucję korekty zrealizowanego zlecenia płatności, w terminie do:
1)
10 dnia miesiąca - w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;
2)
20 dnia miesiąca - w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;
3)
pierwszego dnia następnego miesiąca - w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.
2. 
W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 1, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.
3. 
Korekta informacji, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
nazwę dysponenta;
2)
nazwę programu;
3)
numer zlecenia;
4)
datę realizacji płatności;
5)
część, rozdział klasyfikacji wydatków;
6)
kwotę płatności;
7)
nazwę korygowanej pozycji w zleceniu;
8)
treść przed korektą;
9)
treść po korekcie;
10)
datę korekty.
4. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły korygowane zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.
§  12. 
1. 
Bank udostępnia Ministrowi Finansów, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o otrzymanych oraz anulowanych zleceniach płatności, o korektach zleceń płatności zrealizowanych, które zostały skorygowane w danym miesiącu, zawierającą zestawienie korygowanych pozycji, jak też dotyczącą płatności dokonanych w danym miesiącu oraz o zwrotach środków od podmiotów dokonujących zwrotów - do piątego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecenia płatności i środki zostały otrzymane i w którym płatności zostały dokonane.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności dane, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1-9 oraz § 6 ust. 2 pkt 1-9, z tym że w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1a i 1b, informacja zawiera również nazwę funduszu.
3. 
W przypadku gdy informacja Banku o zwrotach dokonanych na rachunek w Banku w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 nie zawiera wykazu wszystkich zwrotów dokonanych na ten rachunek w danym miesiącu z uwagi na trwający proces ich wyjaśniania przez Bank, Bank informuje o tym fakcie Ministra Finansów i udostępnia Ministrowi Finansów pełną informację o zwrotach za dany miesiąc niezwłocznie po wyjaśnieniu wszystkich zwrotów dokonanych w danym miesiącu.
§  13. 
1. 
W przypadku dokonania, przez podmioty dokonujące zwrotów, zwrotu środków na rachunek w Banku, Bank udostępnia Ministrowi Finansów, dysponentowi oraz instytucji, w postaci elektronicznej, informację o dokonanym zwrocie środków, do końca trzeciego dnia roboczego następującego po dniu, w którym nastąpił ich zwrot, lub po otrzymaniu pełnych danych, o których mowa w ust. 2.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
1)
nazwę dysponenta;
2)
numer projektu;
3)
beneficjenta i odbiorcę płatności;
4)
oznaczenie podmiotu dokonującego zwrotu środków;
5)
informację o kwotach wynikających ze zwrotów środków otrzymanych w poszczególnych dniach, w podziale na kwotę należności głównej, kwotę odsetek oraz innych kwot;
6)
część, dział, rozdział i paragraf klasyfikacji wydatków, których dotyczy zwrot;
7)
wskazanie roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot;
8)
datę dokonania zwrotu;
9)
tytuł zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu środków na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207 ustawy, także numer decyzji.
3. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenie płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.
4. 
W przypadku gdy dane dotyczące zwrotu środków są niekompletne, Bank niezwłocznie podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do ich uzyskania.
5. 
Instytucja może dokonać, w postaci elektronicznej, korekty informacji dotyczącej zwrotu.
6. 
Korekty, o której mowa w ust. 5, nie można zastosować do łącznej kwoty zwrotu, do danych podmiotu dokonującego zwrotu, do daty otrzymania zwrotu oraz do tytułu zwrotu.
6a. 
W przypadku gdy Minister Finansów przekazał nadpłacone środki w zakresie kwot, o których mowa w ust. 2 pkt 5, pochodzące ze zwrotu podmiotowi dokonującemu zwrotu, korekty, o której mowa w ust. 5, nie można zastosować do kwoty należności głównej, kwoty odsetek oraz innych kwot, w odniesieniu do przekazanej nadpłaty.
7. 
Bank udostępnia Ministrowi Finansów oraz dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o korektach zwrotów dokonanych przez instytucje, w przypadku przekazania korekt informacji dotyczących zwrotów, w terminie do:
1)
10 dnia miesiąca - w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;
2)
20 dnia miesiąca - w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;
3)
pierwszego dnia następnego miesiąca - w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.
8. 
W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 7, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.
9. 
Informacja, o której mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:
1)
nazwę dysponenta;
2)
nazwę programu;
3)
numer zlecenia;
4)
datę zwrotu;
5)
część, rozdział klasyfikacji wydatków;
6)
kwotę zwrotu;
7)
nazwę podmiotu, który dokonał zwrotu;
8)
nazwę korygowanej pozycji w informacji dotyczącej zwrotu;
9)
treść przed korektą;
10)
treść po korekcie;
11)
datę korekty.
10. 
Informacja, o której mowa w ust. 7, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.
§  14. 
1. 
W przypadku dokonania przez podmioty dokonujące zwrotów, zwrotu środków, które zostały wypłacone w ramach części budżetowej 34 "Rozwój regionalny" na rachunek w Banku, Bank udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w postaci elektronicznej, informację o dokonanym zwrocie środków, trzeciego dnia roboczego następującego po dniu, w którym nastąpił ich zwrot, lub po otrzymaniu pełnych danych, o których mowa w ust. 2.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
1)
nazwę dysponenta;
2)
nazwę programu;
3)
informację o kwotach należności głównej z wyłączeniem kwot odsetek, przychodów oraz kar umownych;
4)
część, dział, rozdział i paragraf klasyfikacji wydatków, których dotyczy zwrot;
5)
rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów);
6)
wskazanie roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot;
7)
rok i miesiąc dokonania zwrotu.
3. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.
4. 
W przypadku gdy dane dotyczące zwrotu środków są niekompletne, Bank niezwłocznie podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do ich uzyskania.
5. 
Instytucja może dokonać, w postaci elektronicznej, korekty informacji dotyczącej zwrotu.
6. 
Korekty, o której mowa w ust. 5, nie można zastosować do łącznej kwoty zwrotu, do danych podmiotu dokonującego zwrotu, do daty otrzymania zwrotu oraz do tytułu zwrotu.
6a. 
W przypadku gdy Minister Finansów przekazał nadpłacone środki w zakresie kwot, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 5, pochodzące ze zwrotu podmiotowi dokonującemu zwrotu, korekty, o której mowa w ust. 5, nie można zastosować do kwoty należności głównej, kwoty odsetek oraz innych kwot, w odniesieniu do przekazanej nadpłaty.
7. 
Bank udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o korektach zwrotów dokonanych przez instytucje, w przypadku przekazania korekt informacji dotyczących zwrotów, w terminie do:
1)
10 dnia miesiąca - w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;
2)
20 dnia miesiąca - w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;
3)
pierwszego dnia następnego miesiąca - w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.
8. 
W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 7, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.
9. 
Informacja, o której mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:
1)
nazwę dysponenta;
2)
nazwę programu;
3)
numer zlecenia;
4)
rok dokonania płatności, której dotyczy zwrot;
5)
datę zwrotu;
6)
część, rozdział klasyfikacji wydatków;
7)
kwotę zwrotu;
8)
nazwę podmiotu, który dokonał zwrotu;
9)
nazwę korygowanej pozycji w informacji dotyczącej zwrotu;
10)
treść przed korektą;
11)
treść po korekcie;
12)
datę korekty.
10. 
Informacja, o której mowa w ust. 7, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.
§  14a. 
Informacje, o których mowa w § 5-14, Bank udostępnia odrębnie w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1-1b.
§  15. 
1. 
Instytucja, o której mowa w § 2 pkt 3 lit. a, przekazuje dysponentowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności przekazanych do Banku w danym miesiącu, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w:
1)
załączniku nr 2 do rozporządzenia - w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;
2)
załączniku nr 2a do rozporządzenia - w zakresie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1a;
3)
załączniku nr 2b do rozporządzenia - w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1b.
3. 
Jeżeli ostatni dzień terminu, o którym mowa w ust. 1, przypada w dniu wolnym od pracy, przekazanie informacji może nastąpić w dniu roboczym następującym po tym dniu.
§  16. 
1. 
W przypadku gdy zlecenia płatności dotyczą programu, w którym instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, instytucja przekazuje do właściwego zarządu województwa informację o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w każdym miesiącu, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w:
1)
załączniku nr 3 do rozporządzenia - w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;
2)
załączniku nr 3a do rozporządzenia - w zakresie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1a;
3)
załączniku nr 3b do rozporządzenia - w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1b.
§  17. 
1. 
W przypadku gdy zwrot środków, o którym mowa w § 13 ust. 1, został dokonany przez odbiorcę płatności i dotyczy programu, w którym instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, instytucja przekazuje do właściwego zarządu województwa informację o tym zwrocie, w terminie trzech dni roboczych następujących po dniu otrzymania informacji z Banku.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w:
1)
załączniku nr 4 do rozporządzenia - w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;
2)
załączniku nr 4a do rozporządzenia - w zakresie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1a;
3)
załączniku nr 4b do rozporządzenia - w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1b.
§  18. 
Do informacji o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz do informacji o płatnościach dokonanych przez Bank, a także do informacji o zwrotach dokonanych przed wejściem w życie rozporządzenia oraz korekt dotyczących tych informacji stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  19. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 1726).
§  20. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Zlecenie płatności, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia

wzór

OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIANIA ZLECENIA PŁATNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W § 3 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA, W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

LP. NAZWA POLA OPIS UWAGI
1. Dane Zleceniodawcy Rodzaj Wniosku U - środki unijne

K - krajowe współfinansowanie

Pole wymagane
Nazwa Programu Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane. Nazwa programu unijnego, z którego jest realizowany projekt + Europejski Fundusz Rybacki, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Granty EFS, Mechanizmy Finansowe
Numer zlecenia Kolejny numer w danym roku Pole wypełniane automatycznie
Data rejestracji Pole wypełniane automatycznie
Wprowadzający Login wprowadzającego Pole wypełniane automatycznie
Imię i nazwisko wprowadzającego Pole wypełniane automatycznie
Instytucja Pole wypełniane automatycznie
Miejscowość Pole wypełniane automatycznie
Ulica Pole wypełniane automatycznie
Nr domu Pole wypełniane automatycznie
Nr lokalu Pole wypełniane automatycznie
Kod pocztowy Pole wypełniane automatycznie
Poczta Pole wypełniane automatycznie
Numer telefonu Pole wypełniane automatycznie
Fax Pole wypełniane automatycznie
Adres e-mail Pole wypełniane automatycznie
2. Dane Beneficjenta/Odbiorcy Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Czy Beneficjent krajowy? Tak/Nie Pole wymagane
NIP Beneficjenta Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wymagane (w zleceniu PO Ryby 2007-2013 pole wymagane jeżeli niewypełnione jest pole PESEL Beneficjenta).

Jeżeli Beneficjent zagraniczny możliwy wpis poza obowiązującym algorytmem

PESEL Beneficjenta Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Tylko w zleceniu PO Ryby 2007-2013. Pole wymagane jeżeli niewypełnione jest pole NIP Beneficjenta
Nazwa Beneficjenta Pole wymagane
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Numer telefonu
Fax
Numer ID Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Tylko w zleceniu PO Ryby 2007-2013
Sektor Beneficjenta P - prywatny

S - samorząd

A - administracja państwowa

Pole wymagane

Do wybrania jedna z wartości

Czy Beneficjent jest państwową jednostką budżetową? Tak/Nie Pole wymagane

Do wypełnienia jedynie w przypadku sektora "administracja państwowa"

Czy Beneficjent jest Odbiorcą? Tak/Nie Pole wymagane

Jeśli tak to dane Beneficjenta kopiowane są do danych Odbiorcy

Czy Odbiorca krajowy? Tak/Nie Pole wymagane
NIP Odbiorcy Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wymagane (w zleceniu PO Ryby 2007-2013 pole wymagane jeżeli niewypełnione jest pole PESEL

Beneficjenta).

Jeżeli Odbiorca zagraniczny możliwy wpis poza obowiązującym algorytmem

PESEL Odbiorcy Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Tylko w zleceniu PO Ryby 2007-2013. Pole wymagane jeżeli niewypełnione jest pole NIP Odbiorcy
Nazwa Odbiorcy Odbiorca, na rzecz którego powinna zostać dokonana płatność Pole wymagane
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Numer telefonu
Faks
Adres e-mail
3. Projekt/Umowa/Wniosek Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Priorytet/Oś priorytetowa/Obszar tematyczny Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem
Działanie/Obszar tematyczny/Środek/Obszar programowy Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem
Poddziałanie/Cele Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem
Województwo - symbol w numerze projektu Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane

Pole nie występuje w zleceniach

Europej skiego Funduszu Rybackiego, Szwajcarsko-Polskiego Programu

Współpracy, Grantów EFS, Mechanizmów Finansowych

Numer projektu/

Operacji/

Projektu kwalifikowalnego

Zgodnie z KSI, (w zleceniu Europejskiego

Funduszu Rybackiego,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Grantów EFS,

Mechanizmów Finansowych pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane

Pole opcjonalne w zleceniach Grantów EFS

Numer Umowy Zgodnie z KSI, (w zleceniu Europejskiego

Funduszu Rybackiego,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Grantów EFS,

Mechanizmów Finansowych pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane
Data umowy/aneksu Pole wymagane
Numer wniosku o płatność Zgodnie z KSI, (w zleceniu Europejskiego

Funduszu Rybackiego,

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Grantów EFS,

Mechanizmów Finansowych pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane w przypadku wypłaty refundacji oraz w przypadku, gdy zaliczka wypłacana jest na podstawie wniosku o płatność
Kategoria interwencji Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane

(nie występuje w zleceniach Europejskiego Funduszu Rybackiego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Grantów EFS, Mechanizmów Finansowych)

4. Dane płatności/ Klasyfikacja Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Rodzaj wniosku Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Numer rachunku Pole walidowane według obowiązującego algorytmu. Numer rachunku, na który powinna zostać dokonana płatność Pole wymagane
Kwota płatności Dopuszczalna wartość nieujemna Pole wymagane
Tytuł płatności Automatycznie wpisany będzie numer zlecenia i numer projektu, pozostałe pole pozwala na wolny wpis łącznie do 140 znaków Pole wymagane
Rodzaj płatności Z - Zaliczka, R - Refundacja poniesionych wydatków Pole wymagane
Część budżetowa Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane
Podczęść budżetowa Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane
Dysponent Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Źródło finansowania RC - Rezerwa celowa CB - Część budżetowa NW - Niewygasające wydatki Pole wymagane

"NW - Niewygasające wydatki" tylko do wyboru dla zleceń krajowego współfinansowania

Rozdział Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wymagane

do kwoty zlecenia może być przypisany tylko jeden rozdział klasyfikacji budżetowej

Paragraf Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wymagane

do kwoty zlecenia może być przypisany tylko jeden paragraf klasyfikacji budżetowej

Kwota płatności Pole wypełniane automatycznie
Numer decyzji MF w sprawie rezerwy celowej Pole wymagane jeżeli jako źródło finansowania wybrano RC - rezerwa celowa
5. Oświadczenie Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Oświadczenie Potwierdzenie zgody dysponenta poprzez wybór właściwego pola Tak lub Nie Pole wymagane

Domyślnie ustawiona wartość Tak

Czy skopiować dane wniosku? Dane kopiowane są do następnego zlecenia płatności Pole wymagane

Domyślnie ustawiona wartość Nie

Komentarz Miejsce na wpisanie informacji przeznaczonej dla osób podpisujących zlecenie

ZAŁĄCZNIK Nr  1a

WZÓR

Zlecenie płatności, o którym mowa w § 3 ust. 1a rozporządzenia

wzór

OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIANIA ZLECENIA PŁATNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W § 3 UST. 1A ROZPORZĄDZENIA, W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

LP. NAZWA POLA OPIS UWAGI
1. Dane Zleceniodawcy Rodzaj wniosku U - środki unijne

K - krajowe współfinansowanie

Pole wymagane
Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane. Nazwa programu unijnego, z którego jest realizowany projekt + Europejski Fundusz Morski i Rybacki, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrument "Łącząc Europę", Mechanizmy Finansowe 2014-2021
Fundusz Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane. Jeżeli jest tylko jeden fundusz, pole wypełniane automatycznie
Numer zlecenia Kolejny numer w danym roku oraz systemowy wyróżnik Perspektywy finansowej Pole wypełniane automatycznie
Data rejestracji Pole wypełniane automatycznie
Wprowadzający Login wprowadzającego Pole wypełniane automatycznie
Imię i nazwisko wprowadzającego Pole wypełniane automatycznie
Instytucja Pole wypełniane automatycznie
Miejscowość Pole wypełniane automatycznie
Ulica Pole wypełniane automatycznie
Nr domu Pole wypełniane automatycznie
Nr lokalu Pole wypełniane automatycznie
Kod pocztowy Pole wypełniane automatycznie
Poczta Pole wypełniane automatycznie
Numer telefonu Pole wypełniane automatycznie
Faks Pole wypełniane automatycznie
Adres e-mail Pole wypełniane automatycznie
2. Dane Beneficjenta/Odbiorcy Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Fundusz Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Czy Beneficjent posiada NIP polski? Tak/Nie Pole wymagane

(chodzi o numer NIP będący polskim identyfikatorem podatkowym)

NIP/PESEL Beneficjenta Pole dla NIP walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wymagane (w zleceniu PO

Rybactwo i Morze pole wymagane, jeżeli niewypełnione jest pole PESEL

Beneficjenta).

Jeżeli Beneficjent posiada NIP zagraniczny lub tylko numer PESEL, możliwy jest wpis poza obowiązującym algorytmem, po uprzednim odznaczeniu pola "Czy

Beneficjent posiada NIP polski?"

PESEL Beneficjenta Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Tylko w zleceniu PO Rybactwo i Morze
Nazwa Beneficjenta Pole wymagane
Miejscowość Pole wymagane
Ulica Pole wymagane
Nr domu Pole wymagane
Nr lokalu
Kod pocztowy Pole wymagane
Poczta
Numer telefonu
Faks
Numer ID Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Tylko w zleceniu PO Rybactwo i Morze
Sektor Beneficjenta P - prywatny

S - samorząd

A - administracja państwowa

Pole wymagane.

Do wybrania jedna z wartości

Czy Beneficjent jest państwową jednostką budżetową? Tak/Nie Pole wymagane.

Do wypełnienia jedynie w przypadku sektora "administracja państwowa"

Czy Beneficjent jest Odbiorcą? Tak/Nie Pole wymagane.

Jeśli tak, to dane Beneficjenta kopiowane są do danych Odbiorcy

Czy Odbiorca posiada NIP polski? Tak/Nie Pole wymagane

(chodzi o numer NIP będący polskim identyfikatorem podatkowym)

NIP/PESEL Odbiorcy Pole dla NIP walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wymagane (w zleceniu PO Rybactwo i Morze pole wymagane, jeżeli niewypełnione jest pole PESEL Odbiorcy). Jeżeli Odbiorca posiada NIP zagraniczny lub tylko numer PESEL, możliwy jest wpis poza obowiązującym algorytmem, po uprzednim odznaczeniu pola "Czy Odbiorca posiada NIP polski?"
PESEL Odbiorcy Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Tylko w zleceniu PO Rybactwo i Morze
Nazwa Odbiorcy Odbiorca, na rzecz którego powinna zostać dokonana płatność Pole wymagane
Miejscowość Pole wymagane
Ulica Pole wymagane
Nr domu Pole wymagane
Nr lokalu
Kod pocztowy Pole wymagane
Poczta
Numer telefonu
Faks
Adres e-mail
3. Projekt/Umowa/Wniosek Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Fundusz Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Priorytet/Oś priorytetowa/Obszar tematyczny Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane.

Możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem

Działanie/Obszar tematyczny/Środek/Obszar programowy Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane.

Możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem

Poddziałanie/Cele Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane.

Możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem. Pole nie występuje w zleceniach

Mechanizmów Finansowych 2014-2021

Województwo - symbol w numerze projektu Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane.

Pole nie występuje w zleceniach

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,

instrumentu "Łącząc Europę" oraz

Mechanizmów Finansowych 2014-2021

Numer projektu/Operacji/ Projektu kwalifikowalnego Zgodnie z SL

(w zleceniu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,

instrumentu "Łącząc Europę"

oraz Mechanizmów Finansowych 2014-2021 pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane
Numer Umowy Zgodnie z SL

(w zleceniu Europejskiego

Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,

instrumentu "Łącząc Europę"

oraz Mechanizmów Finansowych 2014-2021 pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane
Data umowy/aneksu Pole wymagane
Numer wniosku o płatność Zgodnie z SL

(w zleceniu Europejskiego

Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,

instrumentu "Łącząc Europę"

oraz Mechanizmów Finansowych 2014-2021 pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane w przypadku wypłaty refundacji oraz w przypadku, gdy zaliczka wypłacana jest na podstawie wniosku o płatność
4. Dane płatności/ Klasyfikacja Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Rodzaj wniosku Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Fundusz Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Numer rachunku Pole walidowane według obowiązującego algorytmu. Numer rachunku, na który powinna zostać dokonana płatność Pole wymagane
Kwota płatności Dopuszczalna wartość nieujemna Pole wymagane
Tytuł płatności Automatycznie wpisany będzie numer zlecenia i numer projektu, pozostałe pole pozwala na wolny wpis łącznie do 140 znaków Pole wymagane
Rodzaj płatności Z - Zaliczka

R - Refundacja poniesionych wydatków

Z COVID-19 - Zaliczka-COVID-19

R COVID-19 - Refundacja-

COVID-19

Pole wymagane.

Zaliczka-COVID-19 - Zaliczka ze środków przyznanych w ramach funduszy strukturalnych na pokrycie wydatków ponoszonych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczenie wystąpienia jej negatywnych skutków. Refundacja-COVID-19 - Refundacja ze środków przyznanych w ramach funduszy strukturalnych na pokrycie wydatków ponoszonych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczenie wystąpienia jej negatywnych skutków.

Część budżetowa Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane
Podczęść budżetowa Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane
Dysponent Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Źródło finansowania RC - Rezerwa celowa

CB - Część budżetowa NW - Niewygasające wydatki

Pole wymagane.

"NW - Niewygasające wydatki" tylko do wyboru dla zleceń krajowego współfinansowania

Rozdział Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wymagane.

Do kwoty zlecenia może być przypisany tylko jeden rozdział klasyfikacji budżetowej

Paragraf Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wymagane.

Do kwoty zlecenia może być przypisany tylko jeden paragraf klasyfikacji budżetowej

Kwota płatności Pole wypełniane automatycznie
Numer decyzji MF w sprawie rezerwy celowej Pole wymagane, jeżeli jako źródło finansowania wybrano RC - rezerwę celową
5. Oświadczenie Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Fundusz Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Oświadczenie Potwierdzenie zgody dysponenta poprzez wybór właściwego pola Tak lub Nie Pole wymagane.

Domyślnie ustawiona wartość Tak

Czy skopiować dane wniosku? Dane kopiowane są do następnego zlecenia płatności Pole wymagane.

Domyślnie ustawiona wartość Nie

Komentarz Miejsce na wpisanie informacji przeznaczonej dla osób podpisujących zlecenie

ZAŁĄCZNIK Nr  1b

WZÓR

Zlecenie płatności, o którym mowa w § 3 ust. 1b rozporządzenia

wzór

OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIANIA ZLECENIA PŁATNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W § 3 UST. 1B ROZPORZĄDZENIA, W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

LP. NAZWA POLA OPIS UWAGI
1. Dane Zleceniodawcy Rodzaj wniosku U - środki unijne

K - krajowe współfinansowanie

Pole wymagane
Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane. Nazwa programu unijnego, w ramach którego jest realizowany projekt + Europejski Fundusz Społeczny Plus przeznaczony na zwalczanie deprywacji materialnej, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, instrument "Łącząc Europę" na lata 2021-2027 oraz Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Fundusz Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane. Jeżeli jest tylko jeden fundusz, pole wypełniane automatycznie
Numer zlecenia Kolejny numer w danym roku oraz systemowy wyróżnik perspektywy finansowej Pole wypełniane automatycznie
Data rejestracji Pole wypełniane automatycznie
W prowadzający Login wprowadzającego Pole wypełniane automatycznie
Imię i nazwisko wprowadzającego Pole wypełniane automatycznie
Instytucja Pole wypełniane automatycznie
Miejscowość Pole wypełniane automatycznie
Ulica Pole wypełniane automatycznie
Nr domu Pole wypełniane automatycznie
Nr lokalu Pole wypełniane automatycznie
Kod pocztowy Pole wypełniane automatycznie
Poczta Pole wypełniane automatycznie
Numer telefonu Pole wypełniane automatycznie
Faks Pole wypełniane automatycznie
Adres e-mail Pole wypełniane automatycznie
2. Dane Beneficjenta/Odbiorcy Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Fundusz Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Czy Beneficjent posiada NIP polski? Tak/Nie Pole wymagane

(chodzi o numer NIP będący polskim identyfikatorem podatkowym)

NIP/PESEL Beneficjenta Pole dla NIP walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wymagane (w zleceniu programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa pole wymagane, jeżeli niewypełnione jest pole PESEL Beneficjenta).

Jeżeli Beneficjent posiada NIP zagraniczny lub tylko numer PESEL, możliwy jest wpis poza obowiązującym algorytmem po uprzednim odznaczeniu pola "Czy Beneficjent posiada NIP polski?"

PESEL Beneficjenta Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Tylko w zleceniu programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa
Nazwa Beneficjenta Pole wymagane
Miejscowość Pole wymagane
Ulica Pole wymagane
Nr domu Pole wymagane
Nr lokalu
Kod pocztowy Pole wymagane
Poczta
Numer telefonu
Faks
Numer ID Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Tylko w zleceniu programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa
Sektor Beneficjenta P - prywatny

S - samorząd

A - administracja państwowa

Pole wymagane.

Do wybrania jedna z wartości

Czy Beneficjent jest państwową jednostką budżetową? Tak/Nie Pole wymagane.

Do wypełnienia jedynie w przypadku sektora "administracja państwowa"

Czy Beneficjent jest Odbiorcą? Tak/Nie Pole wymagane.

Jeżeli tak, to dane Beneficjenta są kopiowane do danych Odbiorcy

Czy Odbiorca posiada NIP polski? Tak/Nie Pole wymagane

(chodzi o numer NIP będący polskim identyfikatorem podatkowym)

NIP/PESEL Odbiorcy Pole dla NIP walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wymagane (w zleceniu programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa pole wymagane, jeżeli niewypełnione jest pole PESEL Odbiorcy).

Jeżeli Odbiorca posiada NIP zagraniczny lub tylko numer PESEL, możliwy jest wpis poza obowiązującym algorytmem po uprzednim odznaczeniu pola "Czy Odbiorca posiada NIP polski?"

PESEL Odbiorcy Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Tylko w zleceniu programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa
Nazwa Odbiorcy Odbiorca, na rzecz którego powinna zostać dokonana płatność Pole wymagane
Miejscowość Pole wymagane
Ulica Pole wymagane
Nr domu Pole wymagane
Nr lokalu
Kod pocztowy Pole wymagane
Poczta
Numer telefonu
Faks
Adres e-mail
3. Projekt/umowa/wniosek Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Fundusz Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Priorytet / Obszar tematyczny Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane.

Możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem

Działanie / Cel szczegółowy/ Środek / Obszar programowy Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane.

Możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem (nie dotyczy Szwajcarsko-Polskiego

Programu Współpracy)

Kod definiujący rolę instytucji ogłaszającej nabór Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane (nie dotyczy instrumentu "Łącząc Europę" na lata 2021-2027 w sektorze transportu, programów Fundusze Europej skie Pomoc Żywnościowa oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy)
Numer porządkowy instytucji ogłaszającej nabór Dwucyfrowy numer - możliwość wyboru wartości w zakresie od 00 do 99 z listy rozwijalnej Pole wymagane (nie dotyczy instrumentu "Łącząc Europę" na lata 2021-2027 w sektorze transportu, programów Fundusze Europej skie Pomoc Żywnościowa oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy)
Numer projektu / Operacji / Projektu kwalifikowalnego Zgodnie z SL

(w zleceniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przeznaczonego na zwalczanie deprywacji materialnej oraz instrumentu "Łącząc Europę" na lata 2021-2027 pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane
Numer Umowy Pole wymagane
Data umowy / aneksu Pole wymagane
Numer wniosku o płatność Zgodnie z SL

(w zleceniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przeznaczonego na zwalczanie deprywacji materialnej oraz instrumentu "Łącząc Europę" na lata 2021-2027 pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane w przypadku wypłaty refundacji oraz w przypadku gdy zaliczka jest wypłacana na podstawie wniosku o płatność
4. Dane płatności / Klasyfikacja Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Fundusz Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Rodzaj wniosku Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Numer rachunku Pole walidowane według obowiązującego algorytmu. Numer rachunku, na który powinna zostać dokonana płatność Pole wymagane
Kwota płatności Dopuszczalna wartość większa od zera Pole wymagane
Tytuł płatności Automatycznie będą wpisane numer zlecenia i numer projektu, pozostałe pole pozwala na wolny wpis łącznie do 140 znaków Pole wymagane
Rodzaj płatności Z - Zaliczka

R - Refundacja poniesionych wydatków

Pole wymagane
Część budżetowa Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane
Podczęść budżetowa Zgodnie ze słownikiem Pole wymagane
Dysponent Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Źródło finansowania RC - Rezerwa celowa CB - Część budżetowa NW - Niewygasające wydatki Pole wymagane.

"NW - Niewygasające wydatki" do wyboru tylko dla zleceń krajowego współfinansowania

Dział Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wypełniane automatycznie na podstawie pola "Rozdział"
Rozdział Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wymagane.

Do kwoty zlecenia może być przypisany tylko jeden rozdział klasyfikacji budżetowej

Paragraf Pole walidowane według obowiązującego algorytmu Pole wymagane.

Do kwoty zlecenia może być przypisany tylko jeden paragraf klasyfikacji budżetowej

Kwota płatności Pole wypełniane automatycznie
Numer decyzji MF w sprawie rezerwy celowej Pole wymagane, jeżeli jako źródło finansowania wybrano RC - rezerwę celową
5. Oświadczenie Nazwa programu Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Fundusz Zgodnie ze słownikiem Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru
Oświadczenie Potwierdzenie zgody dysponenta przez wybór właściwego pola "Tak" lub "Nie" Pole wymagane.

Domyślnie ustawiona wartość "Tak"

Dane kontaktowe w sprawie złożonego zlecenia (adres e-mail / nr telefonu) Pole wymagane
Czy skopiować dane wniosku? Dane są kopiowane do następnego zlecenia płatności Pole wymagane.

Domyślnie ustawiona wartość "Nie"

Komentarz Miejsce na wpisanie informacji przeznaczonej dla osób podpisujących zlecenie

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku w miesiącu, w roku, sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku w miesiącu w roku, sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1a rozporządzenia

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2b

WZÓR

Zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku w miesiącu w roku, sporządzona na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1b rozporządzenia

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w miesiącu w roku sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3a

WZÓR

Informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w miesiącu w roku, sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1a rozporządzenia

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3b

WZÓR

Informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w miesiącu w roku, sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1b rozporządzenia

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Informacja o zwrocie środków otrzymanych przez Bank, sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4a

WZÓR

Informacja o zwrocie środków otrzymanych przez Bank, sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1a rozporządzenia

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4b

WZÓR

Informacja o zwrocie środków otrzymanych przez Bank, sporządzana na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1b rozporządzenia

wzór

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024