Wymagania jakościowe dla paliw ciekłych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 26 czerwca 2024 r.
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 2 , 3

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 846 i 1681) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wymagania jakościowe dla paliw ciekłych:
1)
benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu do 3,7 % (m/m), oznaczonych kodami CN 2710 12 45 i 2710 12 49, stosowanych w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu do 2,7 % (m/m), oznaczonych kodami CN 2710 12 45 i 2710 12 49, stosowanych w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
oleju napędowego, oznaczonego kodami CN 2710 19 43 i 2710 20 11, stosowanego w szczególności w pojazdach, w tym ciągnikach rolniczych, maszynach nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA BENZYN SILNIKOWYCH Z MAKSYMALNĄ ZAWARTOŚCIĄ TLENU DO 3,7 % (M/M), OZNACZONYCH KODAMI CN 2710 12 45 I 2710 12 49, STOSOWANYCH W SZCZEGÓLNOŚCI W POJAZDACH ORAZ REKREACYJNYCH JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH, WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM ISKROWYM1)

Lp. Parametr Jednostka Zakresy2)
minimum maksimum
1 Liczba oktanowa badawcza

(RON):3)

- benzyna bezołowiowa 95 95,0 -
- benzyna bezołowiowa 98 98,0 -
2 Liczba oktanowa motorowa

(MON):3)

- benzyna bezołowiowa 95 85,0 -
- benzyna bezołowiowa 98 88,0 -
3 Zawartość ołowiu mg/l - 5,0
4 Gęstość (w temperaturze

15 ºC)

kg/m3 720,0 775,0
5 Zawartość siarki mg/kg - 10,0
6 Zawartość manganu mg/l - 2,0
7 Stabilność oksydacyjna min 360 -
8 Zawartość żywic obecnych

(po przemyciu rozpuszczalnikiem)

mg/100 ml - 5
9 Badanie działania korodującego na płytce miedzianej

(3 h w temperaturze 50 ºC)

klasa klasa 1
10 Wygląd jasny i przezroczysty
11 Zawartość węglowodorów typu:
- olefiny % (V/V) - 18,0
- aromaty % (V/V) - 35,0
12 Zawartość benzenu % (V/V) - 1,00
13 Zawartość tlenu % (m/m) - 3,7
14 Zawartość związków tlenowych:
- metanol, stabilizator powinien być dodany % (V/V) - 3,0
- etanol, stabilizator może

być potrzebny

% (V/V) - 10,0
- alkohol izopropylowy % (V/V) - 12,0
- alkohol tertbutylowy % (V/V) - 15,0
- alkohol izobutylowy % (V/V) - 15,0
- etery (z 5 lub więcej atomami węgla) % (V/V) - 22,0
- inne związki tlenowe4) % (V/V) - 15,0
15 Prężność par, VP (metoda

DVPE)

kPa 45,05) 45,06) 60,07) 60,05) 90,06) 90,07)
16 Destylacja:
- do temperatury 70 °C

odparowuje, E70

% (V/V) 22,05) 22,06) 24,07) 50,05) 52,06) 52,07)
- do temperatury 100 °C

odparowuje, E100

% (V/V) 46,0 72,0
- do temperatury 150 °C

odparowuje, E150

% (V/V) 75,0 -
17 Temperatura końca destylacji ºC - 210
18 Pozostałość po destylacji % (V/V) - 2
19 Indeks lotności, VLI

(VLI = 10 DVPE + 7 E70)

- 11646)
1) Opracowane na podstawie normy PN-EN 228+A1:2017-06 Paliwa do pojazdów samochodowych - Benzyna bezołowiowa - Wymagania i metody badań.

2) Wartości podane w specyfikacji są "wartościami rzeczywistymi". Dla ustalenia ich wartości dopuszczalnych zastosowano warunki normy PN-EN ISO 4259-1, przy czym przy określaniu wartości minimalnej wzięto pod uwagę minimalną dodatnią różnicę 2R (gdzie R oznacza odtwarzalność). Wyniki poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN ISO 4259-2.

3) Wartość ostateczną RON i MON oblicza się przez odjęcie współczynnika korekcyjnego k = 0,2 od wyniku oznaczenia MON i RON odpowiednią metodą.

4) Inne alkohole z jedną grupą hydroksylową oraz etery o temperaturze końca wrzenia nie wyższej niż 210 ºC.

5) Dla okresu letniego trwającego od dnia 1 maja do dnia 30 września.

6) Dla okresu przejściowego trwającego od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 31 października.

7) Dla okresu zimowego trwającego od dnia 1 listopada do końca lutego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA BENZYN SILNIKOWYCH Z MAKSYMALNĄ ZAWARTOŚCIĄ TLENU DO 2,7 % (M/M), OZNACZONYCH KODAMI CN 2710 12 45 I 2710 12 49, STOSOWANYCH W SZCZEGÓLNOŚCI W POJAZDACH ORAZ REKREACYJNYCH JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH, WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM ISKROWYM1)

Lp. Parametr Jednostka Zakresy2)
minimum maksimum
1 Liczba oktanowa badawcza (RON):3)
- benzyna bezołowiowa 95 95,0 -
- benzyna bezołowiowa 98 98,0 -
2 Liczba oktanowa motorowa (MON):3)
- benzyna bezołowiowa 95 85,0 -
- benzyna bezołowiowa 98 88,0 -
3 Zawartość ołowiu mg/l - 5,0
4 Gęstość (w temperaturze

15 ºC)

kg/m3 720,0 775,0
5 Zawartość siarki mg/kg - 10,0
6 Zawartość manganu mg/l - 2,0
7 Stabilność oksydacyjna min 360 -
8 Zawartość żywic obecnych

(po przemyciu rozpuszczalnikiem)

mg/100 ml - 5
9 Badanie działania korodującego na płytce miedzianej

(3 h w temperaturze 50 ºC)

klasa klasa 1
10 Wygląd jasny i przezroczysty
11 Zawartość węglowodorów typu:
- olefiny % (V/V) - 18,0
- aromaty % (V/V) - 35,0
12 Zawartość benzenu % (V/V) - 1,00
13 Zawartość tlenu % (m/m) - 2,7
14 Zawartość związków tlenowych:
- metanol, stabilizator powinien być dodany % (V/V) - 3,0
- etanol, stabilizator może być potrzebny % (V/V) - 5,0
- alkohol izopropylowy % (V/V) Zawartość objętościowa w produkcie komponowania ograniczona maksymalną zawartością tlenu

2,7 % (m/m)

- alkohol tertbutylowy % (V/V)
- alkohol izobutylowy % (V/V)
- etery (z 5 lub więcej atomami węgla) % (V/V)
- inne związki tlenowe4) % (V/V)
15 Prężność par, VP (metoda

DVPE)

kPa 45,05) 45,06) 60,07) 60,05) 90,06) 90,07)
16 Destylacja:
- do temperatury 70 °C odparowuje, E70 % (V/V) 20,05) 20,06) 22,07) 48,05) 50,06) 50,07)
- do temperatury 100 °C odparowuje, E100 % (V/V) 46,0 71,0
- do temperatury 150 °C odparowuje, E150 % (V/V) 75,0 -
17 Temperatura końca destylacji ºC - 210
18 Pozostałość po destylacji % (V/V) - 2
19 Indeks lotności, VLI

(VLI = 10 DVPE + 7 E70)

- 11506)
1) Opracowane na podstawie normy PN-EN 228+A1:2017-06 Paliwa do pojazdów samochodowych - Benzyna bezołowiowa - Wymagania i metody badań.

2) Wartości podane w specyfikacji są "wartościami rzeczywistymi". Dla ustalenia ich wartości dopuszczalnych zastosowano warunki normy PN-EN ISO 4259-1, przy czym przy określaniu wartości minimalnej wzięto pod uwagę minimalną dodatnią różnicę 2R (gdzie R oznacza odtwarzalność). Wyniki poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN ISO 4259-2.

3) Wartość ostateczną RON i MON oblicza się przez odjęcie współczynnika korekcyjnego k = 0,2 od wyniku oznaczenia MON i RON odpowiednią metodą.

4) Inne alkohole z jedną grupą hydroksylową oraz etery o temperaturze końca wrzenia nie wyższej niż 210 ºC.

5) Dla okresu letniego trwającego od dnia 1 maja do dnia 30 września.

6) Dla okresu przejściowego trwającego od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 31 października.

7) Dla okresu zimowego trwającego od dnia 1 listopada do końca lutego.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA OLEJU NAPĘDOWEGO, OZNACZONEGO KODAMI CN 2710 19 43 I 2710 20 11, STOSOWANEGO W SZCZEGÓLNOŚCI W POJAZDACH, W TYM CIĄGNIKACH ROLNICZYCH, MASZYNACH NIEPORUSZAJĄCYCH SIĘ PO DROGACH, A TAKŻE REKREACYJNYCH JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH, WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM1)

Lp. Parametr Jednostka Olej napędowy

"standardowy"

Olej napędowy

"o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych"

zakresy2) zakresy2)
minimum maksimum minimum maksimum
1 Liczba cetanowa 51,0 - 51,0 -
2 Indeks cetanowy 46,0 - 46,0 -
3 Gęstość w temperaturze

15 °C

kg/m3 820,03) 845,0 800,0 840,0
815,04), 5)
4 Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych % (m/m) - 8,0 - 8,0
5 Zawartość siarki mg/kg - 10,0 - 10,0
6 Zawartość manganu mg/l - 2,0 - 2,0
7 Temperatura zapłonu °C powyżej

55,0

- powyżej 55,0 -
8 Pozostałość po koksowaniu6) (z 10 % pozostałości destylacyjnej) % (m/m) - 0,30 - 0,30
9 Pozostałość po spopieleniu % (m/m) - 0,010 - 0,010
10 Zawartość wody % (m/m) - 0,020 - 0,020
11 Zawartość zanieczyszczeń mg/kg - 24 - 24
12 Badanie działania korodującego na miedź

(3 h w temperaturze

50 ºC)

klasa klasa 1 klasa 1
13 Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) % (V/V) - 7,0 - 7,0
14 Stabilność oksydacyjna7) g/m3 - 25 - 25
15 Stabilność oksydacyjna dla oleju napędowego zawierającego powyżej 2,0 % (V/V) FAME7) h 20,0 lub - 20,0 lub -
min 60,0 - 60,0 -
16 Smarność, średnica śladu zużycia (WSD) w temperaturze 60 ºC µm - 460 - 460
17 Lepkość

w temperaturze 40 ºC

mm2/s 2,000 4,500 1,500 4,000
18 Skład frakcyjny:8)
- do temperatury

250 ºC destyluje

% (V/V) - < 65 - -
- do temperatury

350 ºC destyluje

% (V/V) 85 - - -
- 95 % (V/V) destyluje do temperatury °C - 360,0 - -
- do temperatury

180 ºC destyluje

% (V/V) - - - 10,0
- do temperatury

340 ºC destyluje

% (V/V) - - 95,0 -
19 Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) °C - 03) -104) -205) - -32
20 Temperatura mętnienia °C - - - -22
1) Opracowane na podstawie normy PN-EN 590:2022-08 Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania i metody badań.

2) Wartości podane w specyfikacji są "wartościami rzeczywistymi". Dla ustalenia ich wartości dopuszczalnych zastosowano warunki normy PN-EN ISO 4259-1, przy czym przy określaniu wartości minimalnej wzięto pod uwagę minimalną dodatnią różnicę 2R (gdzie R oznacza odtwarzalność). Wyniki poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN ISO 4259-2.

3) Dla okresu letniego trwającego od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września.

4) Dla okresu przejściowego trwającego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 15 listopada.

5) Dla okresu zimowego trwającego od dnia 16 listopada do końca lutego.

6) Graniczna wartość pozostałości po koksowaniu jest określona dla produktu przed dodaniem do niego dodatku podwyższającego liczbę cetanową, jeżeli jest on używany. Jeżeli w finalnym handlowym paliwie graniczna wartość jest przekroczona, należy sprawdzić obecność dodatków zawierających azotany zgodnie z normą PN-EN ISO 13759. Jeżeli obecność dodatku podwyższającego liczbę cetanową zostanie stwierdzona, graniczna wartość pozostałości po koksowaniu nie jest wiążąca. Zastosowanie dodatków nie zwalnia producenta paliwa od konieczności dotrzymania wymaganej wartości maksimum 0,30 % (m/m) pozostałości po koksowaniu przed dodaniem dodatków.

7) Wymaganie dotyczące stabilności oksydacyjnej zgodnie z normą PN-EN ISO 12205 ma zastosowanie dla oleju napędowego niezależnie od zawartości FAME. Dla oleju napędowego zawierającego powyżej 2,0 % (V/V) FAME jest dodatkowe wymaganie badania stabilności oksydacyjnej określone w normie PN-EN 15751 lub PN-EN 16091. W przypadkach spornych należy stosować normę PN-EN 15751.

8) Wymagania dotyczące objętości destylatu do 250 ºC i do 350 ºC dla olejów napędowych są zgodne ze Wspólną Taryfą Celną UE.

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia i klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 93/12/EWG (Dz. Urz. WE L 350 z 28.12.1998, str. 58 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, str. 182, Dz. Urz. WE L 287 z 14.11.2000, str. 46 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 26, str. 65, Dz. Urz. UE L 76 z 22.03.2003, str. 10 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 160, Dz. Urz. UE L 284 z 31.10.2003, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 4, str. 447, Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 88, Dz. Urz. UE L 147 z 02.06.2011, str. 15, Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 62, Dz. Urz. UE L 116 z 07.05.2015, str. 25, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 261 z 14.10.2019, str. 100, Dz. Urz. UE L 2023/2413 z 31.10.2023 oraz Dz. Urz. UE L 2024/90085 z 07.02.2024).
3 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 19 marca 2024 r. pod numerem 2024/0157/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1314), które zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 266 i 1592) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy bez poprawek Senatu

Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Renata Krupa-Dąbrowska 10.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 09.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024
Rząd zmienia przepisy o układach zbiorowych pracy

Katalog spraw regulowanych w układzie zbiorowym pracy będzie otwarty i będzie mógł obejmować sprawy dotyczące w szczególności wymiaru i norm czasu pracy, systemów i rozkładów czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, wymiaru urlopu wypoczynkowego, warunków wynagradzania czy organizacji pracy. Do uzgodnień międzyresortowych trafił dziś projekt zupełnie nowej ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Jego autorzy zakładają, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

Grażyna J. Leśniak 25.06.2024