Zmiana rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 5 lipca 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146 i 858) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) ośrodek współpracujący poziomu II - podmiot wykonujący działalność leczniczą na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego lub wielkopolskiego, zapewniający udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w poradni kardiologicznej oraz w oddziale o profilu kardiologia w trybie hospitalizacji, pozytywnie zaopiniowany Funduszowi przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii w porozumieniu z regionalnym ośrodkiem koordynującym, realizujący świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w § 13 ust. 2, w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej lub leczenia szpitalnego, współpracujący z regionalnym ośrodkiem koordynującym i ośrodkami współpracującymi poziomu I w danym województwie, który na etapie organizacji programu pilotażowego podpisze z regionalnym ośrodkiem koordynującym w danym województwie porozumienie o współpracy;";

2)
w § 4 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "3 miesiące" zastępuje się wyrazami "6 miesięcy";
3)
w § 10 w ust. 1 w pkt 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"sporządza, we współpracy z Funduszem, sprawozdania okresowe, sprawozdanie częściowe i sprawozdanie końcowe z realizacji programu pilotażowego, z uwzględnieniem:";

4)
w § 14 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) do dnia 24 lipca 2024 r. - sprawozdanie częściowe obejmujące okres od dnia 26 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2024 r.,";

5)
w § 15:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ocena wyników programu pilotażowego jest dokonywana przez Fundusz we współpracy z krajowym ośrodkiem koordynującym na podstawie:

1) sprawozdania częściowego, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 1a;

2) sprawozdania końcowego z realizacji programu pilotażowego, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Fundusz we współpracy z krajowym ośrodkiem koordynującym sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia:

1) do dnia 31 lipca 2024 r. - raport częściowy przygotowany na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 1a,

2) nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia sporządzenia sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 - raport końcowy

- zawierające analizę i ocenę realizacji programu pilotażowego.",

c)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Raporty, o których mowa w ust. 3, są przekazywane z kopią sprawozdań, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1a i 2, oraz z oceną wyników programu pilotażowego, o której mowa w § 15 ust. 1 i 2.",

d)
w ust. 4 wyrazy "ust. 3" zastępuje się wyrazami "ust. 3 pkt 2".
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Zmiany w prawie

Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku ok. 4 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 23.07.2024
Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024