Towary, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1857 oraz z 2022 r. poz. 835) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi jest objęty przewóz:
1)
towarów objętych pozycjami Nomenklatury Scalonej, zwanej dalej "CN":
a)
od 1507 do 1516 i
b)
1517, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej

- jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;

2)
towarów objętych pozycjami CN:
a)
4813 - bibułka papierosowa, jeżeli może być stosowana do maszynowej produkcji papierosów, z wyłączeniem bibułki papierosowej w książeczkach lub tutkach,
b)
5910 - taśma formująca, jeżeli może być stosowana do maszynowej produkcji papierosów

- jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 10 kg;

3)
towarów, bez względu na pozycję CN, zawierających w swym składzie alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości skażony:
a)
mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium lub
b)
mieszaniną alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium, lub
c)
alkoholem izopropylowym

- jeżeli masa brutto przesyłki tych towarów przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;

4)
towarów objętych pozycją CN ex 2711 - propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu, bez względu na ich ilość w przesyłce;
5)
towarów objętych kodem CN ex 2905 11 00 - metanol (alkohol metylowy) pochodzenia syntetycznego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;
6)
towarów objętych pozycją CN 3814 zawierających więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej, innych niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;
7)
towarów innych niż wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 1-3a ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanej dalej "ustawą o systemie monitorowania", będących jednocześnie odpadami w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699), które podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 1013/2006", bez względu na ich ilość w przesyłce;
8)
towarów objętych pozycją:
a)
CN 2701 - węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla,
b)
CN 2704 - koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy

- jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 500 kg.

§  2. 
1. 
Przepisu § 1 pkt 1 nie stosuje się do towarów:
1)
objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
2)
przemieszczanych, w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem:
a)
e-AD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143), zwanej dalej "ustawą o podatku akcyzowym":
z nadanym numerem referencyjnym, uzyskanym z krajowego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku akcyzowym, albo
przekazanego do krajowego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku akcyzowym, przez właściwe władze innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo
b)
dokumentu zastępującego e-AD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15a ustawy o podatku akcyzowym;
3)
przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 26 kg lub objętość nie przekracza 26 litrów.
2. 
Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do towarów:
1)
przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896), zwanej dalej "Prawem pocztowym";
2)
objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem.
3. 
Przepisu § 1 pkt 3 nie stosuje się do towarów:
1)
objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
2)
przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których objętość nie przekracza 1,5 litra.
4. 
Przepisu § 1 pkt 4 nie stosuje się do towarów:
1)
objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
2)
przemieszczanych, w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem:
a)
e-AD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku akcyzowym:
z nadanym numerem referencyjnym, uzyskanym z krajowego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku akcyzowym, albo
przekazanego do krajowego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku akcyzowym, przez właściwe władze innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo
b)
dokumentu zastępującego e-AD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15a ustawy o podatku akcyzowym;
3)
przemieszczanych, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem:
a)
e-DD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18b lit. a ustawy o podatku akcyzowym, z nadanym numerem referencyjnym, uzyskanym z krajowego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o podatku akcyzowym, albo
b)
dokumentu zastępującego e-DD, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18c ustawy o podatku akcyzowym;
4)
przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 69 kg lub objętość nie przekracza 85 litrów.
5. 
Przepisu § 1 pkt 5 nie stosuje się do towarów:
1)
objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
2)
przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których objętość nie przekracza 11 litrów;
3)
przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu Prawa pocztowego.
6. 
Przepisu § 1 pkt 6 nie stosuje się do towarów:
1)
objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
2)
przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których objętość nie przekracza 11 litrów.
7. 
Przepisu § 1 pkt 7 nie stosuje się do towarów:
1)
których przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania;
2)
objętych procedurą celną tranzytu;
3)
które:
a)
zostały wyszczególnione w załączniku III lub IIIB do rozporządzenia 1013/2006,
b)
są mieszaninami, niesklasyfikowanymi pod żadnym kodem w załączniku III do rozporządzenia 1013/2006 lub składającymi się z dwóch lub więcej rodzajów odpadów wymienionych w załączniku III do rozporządzenia 1013/2006, jeżeli skład tych mieszanin nie utrudnia poddania ich racjonalnemu ekologicznie odzyskowi i mieszaniny te zostały wyszczególnione w załączniku IIIA do rozporządzenia 1013/2006

- jeżeli są one przeznaczone do odzysku oraz ilość tych odpadów w przesyłce nie przekracza 20 kg.

8. 
Przepisu § 1 pkt 8 nie stosuje się do towarów:
1)
których przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania;
2)
objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
3)
przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 25 kg.
§  3. 
Do przewozów towarów, o których mowa w § 1 pkt 8, niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 1477, z 2021 r. poz. 163, 782 i 1012 oraz z 2022 r. poz. 178), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.898

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Towary, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.
Data aktu: 25/04/2022
Data ogłoszenia: 26/04/2022
Data wejścia w życie: 27/04/2022