Komisje lekarskie orzekające o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
skład, tryb powoływania i postępowania oraz terminy urzędowania powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich;
2)
zasady przeprowadzania badań lekarskich;
3)
zasady współdziałania komisji z wojewodami oraz wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) lub starostami sprawującymi władzę administracji ogólnej i organami samorządu terytorialnego.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
osobach - należy przez to rozumieć mężczyzn i kobiety podlegających, stosownie do art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy, obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3)
komisjach lekarskich bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy.

Rozdział  2

Skład komisji lekarskich

§  3. 
1. 
W skład powiatowej komisji lekarskiej wchodzi 1 lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza i posiadający co najmniej I stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej lub I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, będący jednocześnie przewodniczącym tej komisji, sekretarz oraz 1 pracownik średniego personelu medycznego wyznaczony do tej komisji.
2. 
W przypadku braku możliwości wyznaczenia do składu powiatowej komisji lekarskiej lekarza posiadającego specjalizacje, o których mowa w ust. 1, wyznacza się innego lekarza, uwzględniając w pierwszej kolejności lekarzy posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w pokrewnej dziedzinie medycyny.
§  4. 
W skład wojewódzkiej komisji lekarskiej wchodzi 2 lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza i tytuł specjalisty w podstawowej dziedzinie medycyny (w tym chorób wewnętrznych lub chirurgii ogólnej), spośród których wojewoda wyznacza przewodniczącego tej komisji, oraz sekretarz.
§  5. 
1. 
Sekretarzem wojewódzkiej komisji lekarskiej jest pracownik komórki organizacyjnej urzędu wojewódzkiego właściwej w sprawach kwalifikacji wojskowej, a sekretarzem powiatowej komisji lekarskiej pracownik starostwa powiatowego (urzędu miasta na prawach powiatu) właściwego ze względu na siedzibę komisji.
2. 
W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 4, sekretarzem powiatowej komisji lekarskiej jest pracownik urzędu gminy właściwego ze względu na siedzibę komisji.
§  6. 
1. 
Do składu komisji lekarskiej wyznacza się także osoby, które w razie niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego, członka komisji będącego lekarzem lub sekretarza pełnią te funkcje zastępczo.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracownika średniego personelu medycznego wyznaczonego do powiatowej komisji lekarskiej.

Rozdział  3

Tryb powoływania i postępowania oraz terminy urzędowania komisji lekarskich

§  7. 
Komisje lekarskie powołuje się w składach określonych w § 3 i 4 nie później niż do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach.
§  8. 
1. 
Powiatową komisję lekarską powołuje się na obszarze powiatu (miasta na prawach powiatu).
2. 
Wojewoda określa terytorialny zasięg działania powiatowych komisji lekarskich oraz ich siedziby.
3. 
Przy określaniu siedzib powiatowych komisji lekarskich, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się w szczególności:
1)
możliwość zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych;
2)
połączenia komunikacyjne z gminami i miastami, umożliwiające terminowy dojazd do siedziby powiatowej komisji lekarskiej;
3)
liczbę osób przewidzianych do stawienia się przed powiatową komisją lekarską;
4)
możliwość przeprowadzenia badań specjalistycznych.
4. 
Wojewoda, uwzględniając okoliczności, o których mowa w ust. 3, może powołać na obszarze powiatu więcej niż jedną powiatową komisję lekarską.
5. 
W przypadkach uzasadnionych okolicznościami, o których mowa w ust. 3, oraz względami ekonomicznymi, wojewoda może powołać powiatową komisję lekarską na obszarze obejmującym dwa lub więcej powiatów.
§  9. 
Powiatowa komisja lekarska urzęduje w terminie określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ustawy, z zastrzeżeniem § 10.
§  10. 
1. 
Przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej po upływie terminu określonego w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ustawy:
1)
zarządza posiedzenie tej komisji lekarskiej, w celu zakończenia postępowania wszczętego w czasie kwalifikacji wojskowej;
2)
może, w uzasadnionym przypadku, zarządzić posiedzenie tej komisji lekarskiej, jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy.
2. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej może wezwać osobę do stawienia się przed tą komisją lekarską.
§  11. 
Przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej zarządza posiedzenie komisji lekarskiej w terminach właściwych dla realizacji ich zadań. Przepis § 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  12. 
Komisja lekarska dokumentuje badanie stanu zdrowia osób w księdze orzeczeń lekarskich, w której odnotowuje się wyniki badania, wyniki badań specjalistycznych, w tym psychologicznych lub obserwacji szpitalnej, oraz informacje medyczne, które wynikają z dokumentacji medycznej przedstawionej komisji lekarskiej przez te osoby.
§  13. 
1. 
Pracą komisji lekarskiej kieruje jej przewodniczący.
2. 
Do zadań przewodniczącego komisji lekarskiej należy:
1)
przewodniczenie posiedzeniom komisji lekarskiej;
2)
organizowanie i nadzorowanie pracy członków komisji lekarskiej;
3)
reprezentowanie komisji lekarskiej na zewnątrz;
4)
podejmowanie decyzji o wyłączeniu lekarza - członka komisji lekarskiej;
5)
kierowanie do wojewody wniosków o odwołanie członka komisji lekarskiej;
6)
badanie stanu zdrowia osób;
7)
kierowanie osób na badania specjalistyczne, w tym psychologiczne lub na obserwację szpitalną;
8)
wydawanie orzeczeń komisji lekarskiej;
9)
sporządzanie i składanie sprawozdań z działalności komisji lekarskiej;
10)
promowanie wśród osób zdrowia i honorowego krwiodawstwa.
3. 
Do zadań lekarza - członka wojewódzkiej komisji lekarskiej należy:
1)
badanie stanu zdrowia osób;
2)
występowanie, w uzasadnionych przypadkach, z wnioskami o skierowanie osób na badania specjalistyczne, w tym psychologiczne lub na obserwację szpitalną;
3)
prowadzenie księgi orzeczeń lekarskich, o której mowa w § 12;
4)
promowanie wśród osób zdrowia i honorowego krwiodawstwa.
4. 
Do zadań sekretarza komisji lekarskiej należy:
1)
prowadzenie dokumentacji związanej z orzecznictwem komisji lekarskiej;
2)
prowadzenie listy obecności osób biorących udział w pracach komisji lekarskiej;
3)
doręczanie orzeczeń komisji lekarskiej osobom oraz właściwym wojskowym komendantom uzupełnień.
5. 
Do zadań sekretarza powiatowej komisji lekarskiej, poza wymienionymi w ust. 4, należy utrzymywanie stałej aktualności listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ustawy, w tym dokonywanie wpisów na tej liście.
6. 
Do zadań pracownika średniego personelu medycznego wyznaczonego do powiatowej komisji lekarskiej należy:
1)
udzielanie pomocy medycznej, zgodnie z zadaniami określonymi przez przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej;
2)
prowadzenie księgi orzeczeń lekarskich, o której mowa w § 12.
§  14. 
1. 
Przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej orzeka jednoosobowo.
2. 
Wojewódzka komisja lekarska orzeka głosami obydwu lekarzy. W razie przeciwstawnych zdań decyduje głos przewodniczącego komisji lekarskiej.
3. 
Sekretarz komisji lekarskiej oraz pracownik średniego personelu medycznego wyznaczony do powiatowej komisji lekarskiej nie biorą udziału w głosowaniu przy orzekaniu o zdolności osób do czynnej służby wojskowej.
4. 
Orzeczenia komisji lekarskiej podpisuje jej przewodniczący, członek komisji będący lekarzem oraz sekretarz komisji.
§  15. 
1. 
Przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej sporządza sprawozdanie z pracy komisji lekarskiej i przekazuje je przewodniczącemu wojewódzkiej komisji lekarskiej, w terminie do 21 dni od dnia zakończenia kwalifikacji wojskowej przez tę komisję.
2. 
Przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej sporządza zbiorcze sprawozdanie z kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej na terenie województwa i przesyła je ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w terminie miesiąca od dnia zakończenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa.
3. 
Wzór sprawozdania z pracy komisji lekarskiej, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Rozdział  4

Zasady przeprowadzania badań lekarskich

§  16. 
Do prowadzenia badań lekarskich, określania kategorii zdolności osób do czynnej służby wojskowej oraz wydawania orzeczeń w tych sprawach przez komisje lekarskie stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 30a ust. 4 i 5 ustawy.
§  17. 
Komisja lekarska, określając zdolność osoby do czynnej służby wojskowej, uwzględnia:
1)
wyniki badania stanu zdrowia osoby, przeprowadzonego w toku kwalifikacji wojskowej;
2)
wyniki badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, jeżeli osoba została skierowana na takie badania;
3)
wyniki obserwacji szpitalnej, jeżeli osoba została skierowana na taką obserwację;
4)
informacje medyczne zawarte w dokumentacji medycznej, o której mowa w art. 26 ust. 1b ustawy, jeżeli dokumentacja taka została komisji przedstawiona.
§  18. 
Badanie lekarskie osób odbywa się w obecności całego składu komisji lekarskiej. Komisja lekarska uwzględnia prośbę osoby o przeprowadzenie badania tylko w obecności lekarzy.
§  19. 
W czasie przeprowadzania badań lekarskich kobiet nie mogą być prowadzone badania lekarskie mężczyzn.
§  20. 
1. 
Przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej kieruje osobę na badania specjalistyczne, w tym psychologiczne lub na obserwację szpitalną, w przypadku gdy po przeprowadzeniu badań oraz oceny stanu zdrowia tej osoby nie może ustalić jej zdolności do czynnej służby wojskowej.
2. 
Lekarz wchodzący w skład wojewódzkiej komisji lekarskiej występuje do przewodniczącego tej komisji lekarskiej z wnioskiem o skierowanie osoby na badania specjalistyczne, w tym psychologiczne lub na obserwację szpitalną, w przypadku gdy po przeprowadzeniu badań oraz oceny stanu zdrowia tej osoby nie może ustalić jej zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, wydanie orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej następuje po uwzględnieniu wyników badań specjalistycznych, w tym psychologicznych lub obserwacji szpitalnej, w czasie ponownego stawienia się osoby przed komisją lekarską.
4. 
Wzór karty skierowania na badania specjalistyczne, w tym na obserwację szpitalną, zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  21. 
Orzeczenie wojewódzkiej komisji lekarskiej doręcza się osobie i wojskowemu komendantowi uzupełnień na piśmie, wraz z uzasadnieniem.
§  22. 
Przepisy § 3-9 oraz 11-21 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Rozdział  5

Zasady współdziałania komisji lekarskich z wojewodami oraz wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) lub starostami sprawującymi władzę administracji ogólnej i organami samorządu terytorialnego

§  23. 
1. 
Przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej:
1)
może występować do wojewody z wnioskiem w sprawie objęcia szkoleniem, o którym mowa w art. 32b ust. 2 ustawy, osób powołanych do składów komisji lekarskich;
2)
przekazuje wojewodzie, po zakończeniu kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa, opinię wojewódzkiej komisji lekarskiej, wynikającą z nadzoru, o którym mowa w art. 26 ust. 2a ustawy, zawierającą ocenę:
a)
pracy powiatowych komisji lekarskich,
b)
warunków pracy powiatowych komisji lekarskich, w zakresie:
dostosowania lokali do wymogów i potrzeb badań lekarskich,
wyposażenia lokali w przedmioty niezbędne do pracy komisji lekarskich,
c)
współdziałania powiatowych komisji lekarskich z wójtami lub burmistrzami (prezydentami miast) w zakresie spraw wynikających dla tych organów z art. 32 ust. 10 ustawy,
d)
jakości i terminowości badań specjalistycznych lub psychologicznych wykonywanych przez podmioty, o których mowa w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy, na potrzeby komisji lekarskich;
3)
może uwzględnić wnioski dotyczące organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w następnym roku, wynikające z oceny, o której mowa w pkt 2.
2. 
Wojewoda może uwzględniać sugestie przewodniczącego wojewódzkiej komisji lekarskiej dotyczące podmiotów, o których mowa w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy, którym można zlecić przeprowadzenie w danym roku badań specjalistycznych lub psychologicznych na potrzeby komisji lekarskich.
§  24. 
1. 
Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu):
1)
może uwzględniać sugestie przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej dotyczące kandydatów do powołania do składu tej komisji lekarskiej oraz do zastępczego pełnienia w niej funkcji;
2)
uwzględnia, w miarę możliwości, w czasie kwalifikacji wojskowej, wnioski przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej dotyczące spraw, o których mowa w art. 32a ust. 1 i 3 ustawy;
3)
zapewnia powiatowej komisji lekarskiej obsługę administracyjną.
2. 
Przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej, po zakończeniu kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu, przekazuje staroście (prezydentowi miasta na prawach powiatu) opinię tej komisji lekarskiej dotyczącą warunków pracy w lokalu oraz wnioski i sugestie do organizacji i prowadzenia badań lekarskich w roku następnym.
§  25. 
Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) informuje przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej o przyczynach niestawiania się osób do kwalifikacji wojskowej oraz o zastosowaniu wobec tych osób z urzędu środków przymusu przewidzianych w ustawie.

Rozdział  6

Przepis końcowy

§  26. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 1 . 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

SPRAWOZDANIE Z PRACY POWIATOWEJ/WOJEWÓDZKIEJ* KOMISJI LEKARSKIEJ NA TERENIE .....................

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

KARTA SKIEROWANIA na badania specjalistyczne/obserwację szpitalną*

wzór

1 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1 grudnia 2009 r.
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy (Dz. U. poz. 142 oraz z 2009 r. poz. 102).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.822 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Komisje lekarskie orzekające o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.
Data aktu: 13/11/2009
Data ogłoszenia: 14/04/2022
Data wejścia w życie: 16/12/2009