Grupy zaszeregowania i stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 października 2002 r.
w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2022 r. poz. 557) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustala się grupy zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz odpowiadające im stawki uposażenia zasadniczego.
2. 
Grupy zaszeregowania i odpowiadające im stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
1. 
Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby i o dalszy 1% za każdy następny rok służby - łącznie do wysokości 35% po 35 latach służby.
2. 
Podstawę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z tytułu wysługi lat stanowi stawka uposażenia zasadniczego odpowiadająca przyznanej grupie zaszeregowania.
3. 
Kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaokrągla się do 10 groszy w górę.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK

TABELA STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Grupa zaszeregowania Miesięczna stawka uposażenia zasadniczego w złotych
0 10 500
00 9 900
01a 7 900
01 7 100
02a 7 430
02 6 650
03a 6 950
03 6 235
04a 6 630
04 5 890
05a 6 100
05 5 540
06a 5 500
06 4 905
07a 5 080
07 4 480
08a 4 800
08 4 235
09a 4 480
09 3 880
10a 4 330
10 3 600
11a 4 130
11 3 390
12a 3 950
12 3 205
13a 3 800
13 3 065
14a 3 650
14 2 975
15a 3 500
15 2 870
16a 3 300
16 2 745
17a 3 150
17 2 680
18a 2 950
18 2 650
19 2 600
20 2 500
21 2 400
22 2 300
23 2 200
24 2 000
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa w tych grupach, wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat oraz ustalenia stopnia etatowego stanowiska Szefa Urzędu Ochrony Państwa i zaszeregowania tego stanowiska do grupy uposażenia (Dz.U.2001.133.1497), zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U.2010.29.154).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.819 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Grupy zaszeregowania i stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrost uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.
Data aktu: 07/10/2002
Data ogłoszenia: 13/04/2022
Data wejścia w życie: 30/10/2002