Utworzenie formacji obrony cywilnej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 8 marca 2022 r.
w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W urzędzie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanym dalej "urzędem", tworzy się formację obrony cywilnej, zwaną dalej "formacją".
§  2. 
Do zadań formacji należy:
1)
organizowanie i prowadzenie ewakuacji osób i mienia, znajdujących się w urzędzie, na wypadek wojny, wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub wystąpienia sytuacji kryzysowej lub zdarzeń o charakterze terrorystycznym, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583), a także w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, w szczególności katastrofy budowlanej, pożaru, wybuchu, zalania lub silnych wiatrów;
2)
realizowanie zadań obrony cywilnej, o których mowa w Protokole dodatkowym do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczącym ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I), sporządzonym w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r. poz. 175 oraz z 2015 r. poz. 1056);
3)
współdziałanie ze specjalistycznymi służbami przy realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 i 2.
§  3. 
1. 
W skład formacji wchodzą:
1)
komendant formacji;
2)
zastępca komendanta formacji;
3)
drużyna porządkowo-ochronna, złożona co najmniej z czterech członków;
4)
drużyna ratunkowo-ewakuacyjna, złożona co najmniej z czterech członków;
5)
drużyna medyczna, złożona co najmniej z dwóch członków.
2. 
Komendanta formacji, zastępcę komendanta formacji oraz członków drużyn, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, powołuje i odwołuje dyrektor generalny urzędu spośród pracowników urzędu.
3. 
Komendant formacji kieruje działaniami formacji i odpowiada za jej organizację, wyposażenie, szkolenie i przygotowanie do realizacji zadań, o których mowa w § 2.
4. 
Komendant formacji wyznacza kierowników drużyn, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, spośród członków tych drużyn.
§  4. 
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej (Dz. U. poz. 476);
2)
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej (Dz. U. poz. 175).
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działami administracji rządowej - oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.596

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Utworzenie formacji obrony cywilnej.
Data aktu: 08/03/2022
Data ogłoszenia: 15/03/2022
Data wejścia w życie: 30/03/2022