Specjalny obszar ochrony siedlisk Kaszubskie Klify (PLH220072).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 lutego 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaszubskie Klify (PLH220072)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Kaszubskie Klify (PLH220072 2 ), obejmujący obszar 227,61 ha, położony w województwie pomorskim oraz polskim obszarze morskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KASZUBSKIE KLIFY (PLH220072)1)

1)
granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2
X Y
1 2 3
1 774522,78 455323,81
2 774492,17 455324,51
3 774492,95 455360,48
4 774508,16 455360,15
5 774508,14 455369,13
6 774508,90 455406,10
7 774511,90 455406,04
8 774512,65 455442,42
9 774449,34 455458,59
10 774365,48 455543,18
11 774335,27 455549,38
12 774305,48 455555,50
13 774305,05 455550,71
14 774299,13 455518,32
15 774289,50 455519,20
16 774286,29 455498,95
17 774282,90 455475,55
18 774279,49 455452,38
19 774275,67 455425,71
20 774272,54 455403,89
21 774257,61 455376,53
22 774224,75 455382,27
23 774219,45 455351,31
24 774177,87 455363,04
25 774134,39 455375,35
26 774129,74 455349,51
27 774128,36 455342,72
28 774122,81 455313,53
29 774110,85 455317,69
30 774089,39 455321,66
31 774069,49 455325,23
32 774060,71 455325,82
33 774050,75 455325,47
34 774046,30 455324,62
35 774041,37 455321,45
36 774022,32 455309,61
37 774020,69 455230,61
38 774021,34 455230,58
39 774018,99 455166,61
40 773985,10 455168,09
41 773981,02 455121,15
42 773980,59 455116,35
43 773976,35 455069,54
44 773948,07 455026,53
45 773949,30 454958,33
46 773896,75 454937,77
47 773851,64 454861,03
48 773887,06 454836,10
49 773924,75 454787,91
50 774008,63 454680,68
51 774014,62 454663,16
52 774066,38 454646,14
53 774085,26 454629,58
54 774102,16 454614,60
55 774135,40 454600,64
56 774196,66 454573,19
57 774201,80 454570,74
58 774204,15 454576,58
59 774218,69 454608,37
60 774224,07 454619,65
61 774235,43 454645,02
62 774257,54 454694,44
63 774199,22 454738,11
64 774187,87 454745,99
65 774189,71 454755,26
66 774194,15 454784,47
67 774200,17 454816,61
68 774256,98 454908,26
69 774221,87 454926,64
70 774208,22 454933,81
71 774204,80 454935,53
72 774177,57 454951,30
73 774136,89 454972,78
74 774129,81 454977,18
75 774144,77 454997,42
76 774194,64 455062,72
77 774185,68 455065,42
78 774154,62 455076,28
79 774172,93 455100,64
80 774214,78 455079,44
81 774220,89 455099,74
82 774223,49 455104,67
83 774234,05 455137,99
84 774243,22 455165,04
85 774304,91 455183,57
86 774326,97 455190,29
87 774351,24 455197,34
88 774365,74 455201,75
89 774374,40 455204,45
90 774381,69 455206,74
91 774421,87 455219,67
92 774447,88 455228,55
93 774502,65 455245,81
94 774521,26 455251,86
95 774522,78 455323,81
2)
granica drugiej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2
X Y
1 2 3
1 774923,77 454597,51
2 774913,84 454641,46
3 774917,37 454797,18
4 774913,64 454960,73
5 774913,17 454981,22
6 774900,43 455187,33
7 774889,23 455408,18
8 774892,64 455512,04
9 774864,18 455608,58
10 774853,90 455720,03
11 774853,85 455727,03
12 774852,48 455935,73
13 774845,70 456014,34
14 774809,03 456193,45
15 774796,94 456440,51
16 774793,36 456513,57
17 774794,76 456703,87
18 774774,04 456909,78
19 774710,33 457089,16
20 774680,27 457153,78
21 774651,22 457201,42
22 774594,00 457295,28
23 774561,41 457364,62
24 774562,70 457378,40
25 774553,94 457387,72
26 774536,06 457395,16
27 774400,77 457514,64
28 774323,75 457580,44
29 774302,48 457598,62
30 774220,33 457681,48
31 774174,19 457744,82
32 774100,24 457817,30
33 774063,79 457856,78
34 773985,61 457909,67
35 773911,39 457984,49
36 773828,13 458049,49
37 773801,18 458056,23
38 773739,34 458102,51
39 773643,03 458153,24
40 773474,88 458213,77
41 773420,19 458245,75
42 773314,47 458331,56
43 773257,67 458396,17
44 773110,34 458529,03
45 773054,03 458584,09
46 772969,79 458678,31
47 772899,58 458750,87
48 772867,63 458804,89
49 772813,83 458861,79
50 772748,28 458969,90
51 772717,81 459019,73
52 772654,60 459085,30
53 772499,18 459313,42
54 772398,55 459433,78
55 772311,43 459569,37
56 772295,22 459594,60
57 772088,99 459928,33
58 772032,58 460005,35
59 771959,74 460107,03
60 771878,14 460221,52
61 771787,51 460362,14
62 771749,63 460435,88
63 771713,83 460513,22
64 771675,12 460559,67
65 771617,71 460630,44
66 771553,40 460762,73
67 771425,48 460989,06
68 771392,69 461047,09
69 771339,15 461142,03
70 771273,98 461280,14
71 771222,83 461369,95
72 771114,03 461560,98
73 770997,52 461487,65
74 771005,23 461479,12
75 771018,15 461464,83
76 771067,25 461404,30
77 771086,44 461364,25
78 771159,65 461276,31
79 771183,07 461248,20
80 771213,68 461180,28
81 771246,88 461106,59
82 771261,87 461052,84
83 771265,23 461041,47
84 771287,63 460960,35
85 771319,35 460908,71
86 771389,55 460794,42
87 771415,26 460765,97
88 771421,40 460757,85
89 771441,69 460730,99
90 771474,77 460673,78
91 771472,10 460664,01
92 771467,57 460654,59
93 771446,56 460625,15
94 771431,48 460604,01
95 771448,34 460585,57
96 771453,70 460595,57
97 771465,59 460607,79
98 771481,50 460612,70
99 771493,33 460620,46
100 771494,33 460639,80
101 771522,63 460590,62
102 771550,56 460543,91
103 771601,94 460458,42
104 771611,78 460441,25
105 771620,46 460426,65
106 771658,99 460361,89
107 771665,87 460350,33
108 771670,82 460342,02
109 771693,12 460304,60
110 771707,41 460280,60
111 771745,61 460213,33
112 771760,06 460187,69
113 771776,32 460160,53
114 771774,41 460159,84
115 771772,94 460122,55
116 771771,76 460079,85
117 771794,61 460015,90
118 771808,88 460021,12
119 771817,91 459996,12
120 771823,91 459998,33
121 771846,16 459935,78
122 771882,36 459856,40
123 771914,30 459812,58
124 771919,08 459795,48
125 771942,63 459735,01
126 771948,79 459716,89
127 771985,02 459582,24
128 771995,06 459559,16
129 771903,59 459523,56
130 771917,49 459485,82
131 771940,83 459421,33
132 771964,81 459350,76
133 771968,34 459340,37
134 771979,23 459317,80
135 771951,89 459302,27
136 771940,37 459297,41
137 771852,44 459245,18
138 771831,40 459262,35
139 771819,98 459309,15
140 771808,75 459315,71
141 771789,43 459317,05
142 771788,47 459320,93
143 771775,96 459354,68
144 771757,09 459347,80
145 771758,49 459343,96
146 771726,69 459328,62
147 771724,01 459335,55
148 771718,75 459350,81
149 771598,11 459300,86
150 771618,44 459228,05
151 771562,05 459193,47
152 771566,03 459168,52
153 771576,58 459158,06
154 771579,74 459142,99
155 771583,01 459127,41
156 771691,51 459162,92
157 771712,47 459107,31
158 771733,89 459050,44
159 771782,08 459065,76
160 771825,55 459078,74
161 771833,24 459057,19
162 771851,04 459062,57
163 771873,33 458986,59
164 771917,58 459001,11
165 771918,69 459016,55
166 771944,24 459024,22
167 772042,54 459063,24
168 772070,65 459075,96
169 772087,31 459054,77
170 772106,72 459037,99
171 772153,68 458998,89
172 772161,30 458988,26
173 772170,95 458975,62
174 772192,38 458945,67
175 772253,62 458880,17
176 772269,41 458865,03
177 772296,75 458833,13
178 772326,00 458802,03
179 772383,58 458741,61
180 772413,85 458711,25
181 772479,80 458640,55
182 772505,24 458615,26
183 772573,84 458546,35
184 772640,00 458483,06
185 772691,58 458428,22
186 772723,06 458390,81
187 772736,32 458376,17
188 772750,57 458355,81
189 772817,38 458287,60
190 772847,76 458258,19
191 772893,67 458226,12
192 772943,89 458192,68
193 772950,07 458188,10
194 773045,49 458117,29
195 773052,55 458111,55
196 773073,93 458095,46
197 773084,34 458087,83
198 773091,67 458082,81
199 773101,46 458113,75
200 773113,26 458148,24
201 773142,87 458161,79
202 773152,47 458191,77
203 773289,85 458075,57
204 773315,03 458060,74
205 773415,92 458001,34
206 773559,16 457992,53
207 773631,30 457954,72
208 773648,72 457945,60
209 773778,75 457848,92
210 773759,08 457841,72
211 773729,43 457843,73
212 773716,55 457838,79
213 773707,84 457827,96
214 773693,82 457820,47
215 773690,89 457812,57
216 773690,17 457810,64
217 773690,99 457787,73
218 773689,42 457761,76
219 773680,05 457724,40
220 773674,47 457701,27
221 773685,11 457705,18
222 773696,02 457728,55
223 773707,79 457760,54
224 773711,31 457784,88
225 773710,23 457806,03
226 773732,46 457811,43
227 773759,08 457817,01
228 773800,65 457817,13
229 773958,05 457734,35
230 774042,03 457681,82
231 774093,28 457606,88
232 774136,51 457543,63
233 774161,87 457506,53
234 774172,29 457496,34
235 774201,49 457468,38
236 774229,51 457428,28
237 774246,57 457403,88
238 774286,03 457333,58
239 774293,40 457306,38
240 774317,75 457218,01
241 774352,87 457229,60
242 774358,73 457213,62
243 774366,72 457189,57
244 774378,33 457155,12
245 774380,56 457155,48
246 774383,34 457144,05
247 774399,86 457147,48
248 774433,79 457154,23
249 774469,00 457162,63
250 774513,07 457095,69
251 774560,85 457009,54
252 774563,07 457005,53
253 774588,13 456960,69
254 774597,07 456913,10
255 774602,40 456888,32
256 774641,82 456896,92
257 774648,89 456860,61
258 774651,06 456850,28
259 774654,88 456831,44
260 774662,51 456794,86
261 774653,89 456797,37
262 774645,65 456799,46
263 774643,94 456800,55
264 774642,48 456807,80
265 774636,87 456821,03
266 774629,21 456836,39
267 774617,41 456838,87
268 774615,31 456841,27
269 774606,63 456838,79
270 774598,79 456836,57
271 774591,05 456818,44
272 774585,56 456815,12
273 774582,33 456809,39
274 774561,00 456809,05
275 774537,25 456813,56
276 774530,20 456810,79
277 774515,25 456813,43
278 774509,67 456815,19
279 774479,80 456815,32
280 774478,88 456793,14
281 774486,64 456794,67
282 774488,30 456794,64
283 774489,01 456791,39
284 774508,51 456788,27
285 774518,69 456783,51
286 774522,93 456777,87
287 774536,62 456770,03
288 774539,48 456760,67
289 774545,00 456757,72
290 774550,51 456758,75
291 774554,88 456752,65
292 774558,23 456750,81
293 774567,43 456755,61
294 774570,10 456761,75
295 774578,03 456758,05
296 774584,93 456758,96
297 774594,51 456757,90
298 774598,99 456754,56
299 774608,18 456754,26
300 774614,68 456755,62
301 774620,56 456753,03
302 774618,33 456741,60
303 774618,68 456730,09
304 774610,52 456722,67
305 774609,85 456716,95
306 774601,65 456717,94
307 774593,67 456710,73
308 774593,46 456703,29
309 774583,12 456703,91
310 774560,10 456685,48
311 774545,44 456681,38
312 774508,69 456666,22
313 774500,35 456666,08
314 774479,04 456650,49
315 774459,94 456648,78
316 774467,13 456644,48
317 774481,74 456624,11
318 774518,54 456637,92
319 774557,61 456642,47
320 774582,59 456651,43
321 774601,19 456658,11
322 774618,49 456664,31
323 774625,59 456666,86
324 774637,92 456668,00
325 774639,14 456660,51
326 774643,41 456634,20
327 774648,03 456605,71
328 774657,75 456545,89
329 774658,35 456519,77
330 774659,45 456493,57
331 774660,15 456464,50
332 774660,72 456441,46
333 774614,33 456436,57
334 774597,85 456434,87
335 774562,46 456431,01
336 774551,67 456429,83
337 774580,49 456372,08
338 774630,14 456273,97
339 774638,55 456237,80
340 774641,07 456203,24
341 774642,70 456169,31
342 774643,06 456163,71
343 774645,88 456117,32
344 774649,51 456057,70
345 774655,14 455983,31
346 774658,71 455939,94
347 774660,86 455914,04
348 774667,83 455861,17
349 774669,44 455800,24
350 774674,68 455751,52
351 774674,52 455723,20
352 774674,99 455714,06
353 774680,22 455617,58
354 774686,43 455552,26
355 774686,09 455513,31
356 774687,48 455494,75
357 774687,95 455488,48
358 774690,90 455449,07
359 774686,76 455402,16
360 774685,97 455397,25
361 774678,99 455345,11
362 774670,56 455300,12
363 774667,32 455281,88
364 774662,92 455255,00
365 774661,15 455246,44
366 774654,56 455209,86
367 774649,92 455179,97
368 774647,35 455170,97
369 774643,13 455153,52
370 774680,48 455152,89
371 774715,94 455156,05
372 774719,67 455181,80
373 774725,31 455182,54
374 774731,83 455193,03
375 774737,97 455194,11
376 774758,23 455197,37
377 774766,22 455198,28
378 774783,18 455201,06
379 774807,58 455205,10
380 774809,51 455197,11
381 774805,89 455173,97
382 774804,99 455169,62
383 774800,49 455138,38
384 774824,77 455139,03
385 774821,41 455099,60
386 774820,25 455087,75
387 774819,72 455069,70
388 774814,89 455054,32
389 774810,86 455041,84
390 774807,52 455014,44
391 774802,43 454974,93
392 774801,87 454966,82
393 774785,03 454969,44
394 774740,09 454976,43
395 774729,24 454978,13
396 774738,44 454930,21
397 774737,94 454927,05
398 774735,25 454910,18
399 774699,55 454915,22
400 774696,08 454911,05
401 774692,08 454906,22
402 774694,24 454894,36
403 774689,09 454893,37
404 774669,17 454892,49
405 774658,79 454894,07
406 774658,04 454894,18
407 774660,09 454847,71
408 774657,05 454797,74
409 774671,85 454731,43
410 774693,43 454643,90
411 774694,77 454638,46
412 774695,16 454636,89
413 774613,29 454574,42
414 774602,51 454519,73
415 774600,40 454509,16
416 774625,67 454504,69
417 774650,43 454499,57
418 774664,91 454496,95
419 774675,16 454495,00
420 774699,46 454490,49
421 774711,54 454490,93
422 774725,42 454490,92
423 774729,36 454492,62
424 774740,82 454497,99
425 774756,48 454504,29
426 774761,06 454545,20
427 774762,27 454555,47
428 774766,30 454588,54
429 774800,14 454589,42
430 774814,79 454589,84
431 774829,28 454590,30
432 774841,27 454590,68
433 774890,13 454607,02
434 774881,48 454392,70
435 774866,91 454397,11
436 774850,64 454402,03
437 774780,14 454047,51
438 774845,89 454048,50
439 774871,75 454171,69
440 774892,76 454261,50
441 774900,43 454386,13
442 774910,75 454553,70
443 774923,77 454597,51

_____

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Kaszubskie Klify (PLH220072) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KASZUBSKIE KLIFY (PLH220072)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KASZUBSKIE KLIFY (PLH220072)

Lp. Kod1) Nazwa
1 1210 Kidzina na brzegu morskim
2 1230 Klify na wybrzeżu Bałtyku
3 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
4 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
5 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
______

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KASZUBSKIE KLIFY (PLH220072)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 foka szara Halichoerus grypus migrująca
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.493

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Kaszubskie Klify (PLH220072).
Data aktu: 18/02/2022
Data ogłoszenia: 01/03/2022
Data wejścia w życie: 16/03/2022