Asystowanie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie asystowania przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji

Na podstawie art. 50 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa sposób asystowania przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych przez organ egzekucyjny i egzekutora, zwanych dalej "organem egzekucyjnym", a w szczególności:
1)
przypadki i miejsca, w których wymagana jest asysta Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej lub wojskowych organów porządkowych;
2)
sposób postępowania przy asystowaniu przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe;
3)
tryb powiadamiania przez organ egzekucyjny Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej lub wojskowych organów porządkowych o wymogu asystowania, w tym o wymaganych dokumentach;
4)
sposób dokumentowania czynności wykonywanych w ramach asysty przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe;
5)
sposób rozliczania kosztów czynności wykonywanych w ramach asysty przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe.
2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o funkcjonariuszu Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego, rozumie się przez to również żołnierza Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego.
§  2. 
Organowi egzekucyjnemu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych asystują właściwe ze względu na miejsce prowadzenia egzekucji:
1)
jednostki organizacyjne Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, terenowe jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej albo
2)
wojskowe organy porządkowe wchodzące w skład służby garnizonowej albo służby wewnętrznej jednostki wojskowej określone w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1214).
§  3. 
1. 
Żandarmeria Wojskowa asystuje organowi egzekucyjnemu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w razie wykonywania tych czynności w obrębie nieruchomości zajmowanych przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej albo na okrętach wojennych lub innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1.
2. 
Służba Kontrwywiadu Wojskowego asystuje organowi egzekucyjnemu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w razie wykonywania tych czynności w obrębie nieruchomości zajmowanych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
3. 
Służba Wywiadu Wojskowego asystuje organowi egzekucyjnemu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w razie wykonywania tych czynności w obrębie nieruchomości zajmowanych przez Służbę Wywiadu Wojskowego.
§  4. 
Asystowanie polega na zapewnieniu odpowiednich warunków do przeprowadzenia czynności egzekucyjnych, w szczególności poprzez umożliwienie dostępu do miejsca, w którym mają być one dokonywane, oraz towarzyszenie organowi egzekucyjnemu w czasie ich trwania.
§  5. 
1. 
Kierownik jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego, kierownik jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego lub komendant terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej udziela asysty przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych po otrzymaniu, co najmniej siedem dni przed terminem czynności egzekucyjnych, pisemnego wezwania do asystowania oraz sporządzonej przez organ egzekucyjny kopii tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest prowadzona egzekucja.
2. 
W pilnych przypadkach, zwłaszcza gdy zwłoka groziłaby udaremnieniem egzekucji, udzielenie asysty może nastąpić także na ustne wezwanie organu egzekucyjnego. W takim przypadku kierownik jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego, kierownik jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego lub komendant terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, nie wstrzymując asystowania, żąda okazania tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest prowadzona egzekucja, oraz nadesłania, w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia czynności egzekucyjnych, sporządzonej przez organ egzekucyjny kopii tytułu wykonawczego i potwierdzenia wezwania na piśmie.
3. 
W przypadkach niecierpiących zwłoki obowiązek asystowania ciąży także na patrolach Żandarmerii Wojskowej pełniących służbę w pobliżu miejsca prowadzenia czynności egzekucyjnych. W takich przypadkach przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  6. 
Funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego, funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego lub żołnierz Żandarmerii Wojskowej, asystując, wyjaśnia, czy osoba wykonująca czynności egzekucyjne jest uprawniona do prowadzenia egzekucji. W tym celu może on żądać okazania właściwego dokumentu, zwłaszcza identyfikatora.
§  7. 
Z przebiegu czynności, o których mowa w § 4, asystujący funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego, funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego lub żołnierz Żandarmerii Wojskowej sporządza notatkę urzędową zawierającą określenie terminu, miejsca i rodzaju prowadzonej egzekucji, imię i nazwisko osoby lub nazwę jednostki organizacyjnej, przeciwko której egzekucja była skierowana, oznaczenie organu egzekucyjnego oraz imię i nazwisko osoby, która wykonywała czynności egzekucyjne, a także opis czynności wykonanych w ramach asysty. Notatkę przedstawia się kierownikowi jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego, kierownikowi jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego lub komendantowi terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej.
§  8. 
1. 
Jeżeli w miejscowości, w której jest przeprowadzana egzekucja, nie ma siedziby terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, do asystowania organowi egzekucyjnemu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych mogą być użyte wojskowe organy porządkowe wchodzące w skład służby garnizonowej albo służby wewnętrznej jednostki wojskowej.
2. 
Do asystowania organowi egzekucyjnemu oficer inspekcyjny garnizonu albo oficer dyżurny jednostki wojskowej wyznacza trzech żołnierzy ze składu warty lub pododdziału alarmowego.
3. 
W przypadku określonym w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy § 4-7, z tym że notatkę, o której mowa w § 7, dowódca patrolu przedstawia dowódcy garnizonu albo dowódcy jednostki wojskowej.
§  9. 
1. 
Zwrot kosztów z tytułu asystowania przez funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej lub wojskowych organów porządkowych przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych przez organ egzekucyjny ustala się w zryczałtowanej wysokości 1,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. 
Rachunek określający koszty, o których mowa w ust. 1, kierownik jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego, kierownik jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego, komendant terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej lub dowódca garnizonu albo dowódca jednostki wojskowej przesyła organowi egzekucyjnemu.
3. 
Należność za asystowanie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe jest przekazywana, w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania rachunku, na rachunek bankowy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego lub jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu znajduje się terenowa jednostka organizacyjna Żandarmerii Wojskowej lub dowództwo garnizonu albo jednostka wojskowa.
4. 
(uchylony).
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 1 . 2
1 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 kwietnia 2010 r.
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy i asystowania przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji (Dz. U. poz. 75), które utraciło moc z dniem 2 października 2007 r. na podstawie art. 75 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 711 i 1592, z 2007 r. poz. 49 oraz z 2008 r. poz. 797 i 1389).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.432 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Asystowanie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji.
Data aktu: 11/03/2010
Data ogłoszenia: 21/02/2022
Data wejścia w życie: 21/04/2010