Dokonywanie potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 6 maja 2002 r.
w sprawie dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej 1

Na podstawie art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa jednostki organizacyjne właściwe do dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", oraz tryb postępowania w tych sprawach.
§  2. 
1. 
Potrąceń dokonuje właściwa komórka jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pozostaje na zaopatrzeniu finansowym.
2. 
Potrąceń dokonuje się, odnotowując ten fakt na liście uposażeń.
§  3. 
Za zgodą funkcjonariusza wyrażoną na piśmie mogą być dokonywane potrącenia z tytułu zobowiązań:
1)
zapłaty odszkodowania, przewidzianych w przepisach o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
2)
wobec pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
3)
innych, wskazanych przez funkcjonariusza.
§  4. 
1. 
Potrąceń dokonuje się:
1)
podczas egzekucji należności:
a)
objętych sądowymi lub administracyjnymi tytułami wykonawczymi - na wezwanie komornika sądowego, organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia egzekucji administracyjnej lub wierzyciela uprawnionego do egzekwowania należności w trybie administracyjnym,
b)
z tytułu szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w trwałym zarządzie Straży Granicznej - na pisemne wezwanie organu określonego w przepisach dotyczących podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy,
c)
na podstawie odrębnych przepisów - na pisemne wezwanie właściwego organu lub wierzyciela, z dokładnym określeniem kwoty podlegającej potrąceniu i powołaniem odpowiedniego przepisu zobowiązującego do potrącenia,
2)
w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3 - na podstawie zestawienia kwot podlegających potrąceniu, sporządzonego przez właściwy organ lub upoważnione osoby.
2. 
Potrącenia na zaspokojenie należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz należności z tytułu odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w trwałym zarządzie Straży Granicznej mogą być dokonywane również bez postępowania egzekucyjnego - na wniosek wierzyciela - po przedłożeniu przez niego tytułu wykonawczego bądź dobrowolnego zobowiązania do zapłaty odszkodowania.
3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli:
1)
świadczenia alimentacyjne mają być potrącone na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pokrycie wszystkich zobowiązań alimentacyjnych,
2)
uposażenie zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej.
4. 
Podstawę do dokonania potrącenia z tytułu:
1)
samowolnego opuszczenia miejsca pełnienia służby albo pozostawania poza nim lub niepodejmowania służby,
2)
zawinionej niemożności pełnienia obowiązków służbowych,
3)
rozpoczęcia urlopu bezpłatnego w ciągu miesiąca kalendarzowego

- stanowi rozkaz personalny.

§  5. 
Z uposażenia funkcjonariusza, należnego mu w dniu wypłaty, nie dokonuje się potrąceń - jeżeli rozkaz personalny o zmniejszeniu uposażenia został wydany po terminie wypłaty.
§  6. 
1. 
W przypadku przeniesienia funkcjonariusza na zaopatrzenie finansowe do innej jednostki organizacyjnej, dotychczasowa jednostka:
1)
jest obowiązana wpisać w zaświadczeniu o zaopatrzeniu finansowym (karcie zaopatrzenia finansowego) funkcjonariusza kwoty dokonanych już potrąceń i kwoty pozostałego zadłużenia oraz wysokość miesięcznych bieżących obciążeń,
2)
zawiadamia organ egzekucyjny (wierzyciela) o zaniechaniu dokonywania potrąceń na podstawie posiadanych tytułów wykonawczych, wskazując jednostkę organizacyjną, do której funkcjonariusz został przeniesiony.
2. 
W przypadku zawieszenia, wstrzymania lub przywrócenia wypłaty pełnego uposażenia jednostka organizacyjna, w której funkcjonariusz pozostaje na zaopatrzeniu finansowym, zawiadamia organ egzekucyjny (wierzyciela), na którego wezwanie dokonuje się potrąceń.
§  7. 
Kwoty potrąceń właściwa jednostka organizacyjna przekazuje zgodnie z dyspozycją funkcjonariusza lub organów egzekucyjnych (wierzycieli), na których wezwanie dokonywane są potrącenia.
§  8. 
Traci moc zarządzenie nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie właściwości i trybu dokonywania potrąceń z uposażenia policjantów i funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz terminów wypłaty uposażenia (Dz. Urz. MSW poz. 41, 81 i 98, z 1992 r. poz. 23, z 1993 r. poz. 97 oraz z 1996 r. poz. 67) - w zakresie dotyczącym funkcjonariuszy Straży Granicznej.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.390 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dokonywanie potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Data aktu: 06/05/2002
Data ogłoszenia: 15/02/2022
Data wejścia w życie: 13/06/2002