Wzór legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2333) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzór legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanego dalej "funkcjonariuszem";
2)
organy właściwe do wydawania, wymiany, unieważniania oraz dokonywania wpisów w legitymacji służbowej i innych dokumentach funkcjonariusza;
3)
przypadki, w których legitymacja służbowa lub inne dokumenty funkcjonariusza podlegają zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu;
4)
tryb postępowania w przypadku utraty legitymacji służbowej lub innych dokumentów funkcjonariusza;
5)
sposób posługiwania się legitymacją lub innymi dokumentami przez funkcjonariusza.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
legitymacja - legitymację służbową funkcjonariusza;
2)
książka zdrowia - inny dokument funkcjonariusza;
3)
jednostka organizacyjna - jednostkę organizacyjną, o której mowa w statucie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
§  3. 
Funkcjonariusz na czas pełnienia służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bezpośrednio po mianowaniu, otrzymuje:
1)
legitymację;
2)
książkę zdrowia.
§  4. 
1. 
Organem właściwym do wydawania dokumentów, o których mowa w § 3, jest Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2. 
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest również właściwy do wymiany, unieważniania oraz dokonywania wpisów w legitymacjach.
3. 
Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, może wykonywać upoważniony przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kierownik jednostki organizacyjnej właściwej do spraw osobowych.
§  5. 
Funkcjonariusz jest obowiązany dbać o należyty stan dokumentów, o których mowa w § 3, a w szczególności chronić je przed utratą lub zniszczeniem.
§  6. 
Legitymacja jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia funkcjonariusza wynikające z przepisów ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
§  7. 
1. 
Funkcjonariusz może posługiwać się legitymacją tylko podczas wykonywania czynności służbowych.
2. 
Funkcjonariusz okazujący legitymację obowiązany jest czynić to w sposób umożliwiający odczytanie umieszczonych w niej danych.
§  8. 
1. 
W legitymacji umieszcza się fotografię funkcjonariusza, numer legitymacji, nazwisko i imię funkcjonariusza oraz datę ważności legitymacji, a także informację o uprawnieniach przysługujących funkcjonariuszowi przy wykonywaniu czynności służbowych oraz obowiązkach instytucji, organów i przedsiębiorców w zakresie udzielenia niezbędnej pomocy funkcjonariuszowi.
2. 
Wzór legitymacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  9. 
Legitymacja podlega wymianie w przypadku:
1)
zmiany danych w niej zawartych;
2)
uszkodzenia lub zniszczenia;
3)
upływu okresu jej ważności.
§  10. 
1. 
Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku:
1)
uzyskania zgody na urlop bezpłatny lub wychowawczy;
2)
zawieszenia w czynnościach służbowych;
3)
zwolnienia ze służby;
4)
wygaśnięcia stosunku służbowego.
2. 
Zwrotu legitymacji, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3, dokonuje się w jednostce organizacyjnej wskazanej przez bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.
3. 
Legitymacja podlega unieważnieniu w przypadku jej utraty.
§  11. 
1. 
Zabrania się:
1)
odstępowania legitymacji innej osobie;
2)
wywożenia legitymacji za granicę, chyba że funkcjonariusz uzyska na to zgodę kierownika jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę;
3)
przesyłania legitymacji pocztą, z wyjątkiem przewoźnika, o którym mowa w przepisach w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów.
2. 
Funkcjonariusz, który nie uzyskał zgody na wywóz legitymacji za granicę, jest obowiązany na czas wyjazdu zdeponować ją w komórce organizacyjnej wskazanej przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę.
§  12. 
1. 
W przypadku utraty legitymacji funkcjonariusz jest obowiązany zawiadomić o tym niezwłocznie kierownika jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę. Funkcjonariusz składa drogą służbową pisemny raport, podając w nim, w szczególności, datę i okoliczności utraty legitymacji.
2. 
Kierownik jednostki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sprawie utraty legitymacji.
3. 
W przypadku odzyskania utraconej legitymacji funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić ją kierownikowi jednostki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 1. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
§  13. 
1. 
Funkcjonariusz naruszający zasady posługiwania się legitymacją określone w rozporządzeniu podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
2. 
Zasady i tryb odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy określają odrębne przepisy.
3. 
Odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi także funkcjonariusz, który z własnej winy legitymację zniszczył, uszkodził lub utracił albo nie złożył pisemnego raportu o jej utracie lub też bez usprawiedliwionych przyczyn złożył taki raport z opóźnieniem.
§  14. 
1. 
Książka zdrowia przeznaczona jest do dokonywania wpisów o stanie zdrowia funkcjonariusza oraz o przebiegu jego leczenia, a także o wydanych orzeczeniach przez komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2. 
Do dokonywania wpisów w książce zdrowia są właściwi lekarze udzielający funkcjonariuszowi pomocy lekarskiej oraz członkowie komisji lekarskich, o których mowa w ust. 1.
3. 
Wzór książki zdrowia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  15. 
Funkcjonariusz otrzymuje nową książkę zdrowia w przypadku jej utraty lub zniszczenia, a także wyczerpania się miejsca na wpisy, o których mowa w § 14 ust. 1. Przepis § 12 stosuje się odpowiednio.
§  16. 
1. 
Legitymacje wydane funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa tracą ważność i podlegają zwrotowi organowi, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. 
Książki zdrowia wydane funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa, do czasu zastąpienia ich nowymi, zachowują ważność. Obowiązujące dotychczas druki książek zdrowia wykorzystuje się do wyczerpania ich zapasów.
§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2002 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

wzór

I. OKŁADKA LEGITYMACJI

Okładka wykonana ze skóry w kolorze czarnym, ze srebrnymi tłoczeniami:

1. "RZECZPOSPOLITA POLSKA"

2. Orzeł w koronie według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

3. "AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO".

wzór

II. CZEŚĆ WEWNĘTRZNA LEGITYMACJI

Legitymacja o wymiarach 70 x 184 mm wykonana na papierze

z bieżącym znakiem wodnym, zalaminowana obustronnie folią zabezpieczającą.

AWERS

1. Tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego z elementami mikrotekstu.

2. Elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

3. Poziomy biało-czerwony element graficzny.

4. Orzeł w koronie według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Czarne napisy drukowane różnym krojem czcionki:

a) RZECZPOSPOLITA POLSKA,

b) AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO,

c) Legitymacja służbowa ważna do 31.12.2023 r.,

d) Nr (siedmiocyfrowy numer legitymacji),

e) imię,

i) nazwisko,

g) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na imię i nazwisko funkcjonariusza ABW,

h) Instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie swojego działania, są prawnie obowiązani do udzielenia pomocy funkcjonariuszowi ABW, który ma również prawo zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych, a w nagłych wypadkach także do każdej osoby,

i) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

j) miejsce na podpis Szefa ABW zaznaczone mikrodrukiem.

6. Logo ABW.

7. Miejsce na fotografię funkcjonariusza ABW, która będzie nanoszona w procesie personalizacji.

8. Znak graficzny utworzony z liter ABW wykonany farbą optycznie zmienną.

wzór

REWERS

1. Tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego z elementami mikrotekstu oraz wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Czarny napis:

W przypadku znalezienia legitymacji funkcjonariusza należy niezwłocznie zwrócić ją Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub dostarczyć do najbliższej jednostki Policji.

Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją podlega odpowiedzialności karnej.

3. Siedmiocyfrowy numer blankietu naniesiony techniką druku typograficznego czarną farbą dodatkowo aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

III. FOLIA ZABEZPIECZAJĄCA

Folia zawiera elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR KSIĄŻKI ZDROWIA

wzór

Opis: Okładka sztywna, kolor szary: napisy wytłoczone o widocznym odcieniu.

Wewnętrzne kartki w widocznym kolorze białym - napisy koloru czarnego.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.299 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wzór legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Data aktu: 26/06/2002
Data ogłoszenia: 08/02/2022
Data wejścia w życie: 29/06/2002