Rodzaje programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1047 i 2127) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa rodzaje programów i projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a-8c ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
§  2. 
Określa się następujące rodzaje programów i projektów w obszarze:
1)
wykorzystania odnawialnych źródeł energii:
a)
budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093, 1873 i 2376), zwanej dalej "instalacją odnawialnego źródła energii", wraz z infrastrukturą niezbędną do jej funkcjonowania, w tym instalacji odnawialnego źródła energii odbiorcy końcowego, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, oraz instalacji odnawialnego źródła energii stanowiącej własność spółdzielni energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 33a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, lub jej członków,
b)
rozwój i wykorzystanie technologii lub narzędzi informatycznych służących stabilnej, przewidywalnej i efektywnej współpracy instalacji odnawialnego źródła energii z siecią elektroenergetyczną, gazową lub ciepłowniczą,
c)
zakup i podłączenie do instalacji wewnętrznej budynku mieszkalnego punktu ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, 1093 i 2269), wykorzystującego energię elektryczną wytwarzaną przez prosumenta energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii w instalacji odnawialnego źródła energii lub wykorzystującego energię elektryczną pobraną przez tego prosumenta z sieci dystrybucyjnej podlegającą rozliczeniu z energią elektryczną wytwarzaną przez niego w instalacji odnawialnego źródła energii, wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania tego punktu;
2)
inwestycji w jednostki kogeneracji wytwarzające energię elektryczną i ciepło użytkowe w wysokosprawnej kogeneracji:
a)
budowa jednostek kogeneracji wytwarzających energię elektryczną i ciepło w wysokosprawnej kogeneracji wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania,
b)
dostosowanie istniejących jednostek wytwórczych energii elektrycznej do pracy w kogeneracji wraz z budową, rozbudową, przebudową lub modernizacją infrastruktury technicznej niezbędnej do ich funkcjonowania,
c)
dostosowanie istniejących jednostek kogeneracji do niskoemisyjnej i elastycznej pracy wraz z budową, rozbudową, przebudową lub modernizacją infrastruktury niezbędnej do ich funkcjonowania, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju w rozumieniu art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269);
3)
inwestycji realizowanych przez operatora systemu dystrybucyjnego:
a)
budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja sieci w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), w szczególności w celu umożliwienia przyłączenia do sieci nowych odbiorców, a także instalacji odnawialnego źródła energii, źródeł niskoemisyjnych lub jednostek kogeneracji,
b)
modernizacja lub odtworzenie istniejących sieci w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, związana z poprawą jakości lub niezawodności pracy sieci lub świadczenia usług dystrybucji,
c)
inwestycje polegające na dostosowaniu sieci dystrybucyjnych do rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania w transporcie paliw alternatywnych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
d)
rozwój i wykorzystanie technologii lub narzędzi informatycznych:
umożliwiających dwustronną komunikację oraz monitorowanie pracy sieci w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne wraz z systemem teleinformatycznym służącym do pozyskiwania danych pomiarowych z liczników zdalnego odczytu i informacji o zdarzeniach rejestrowanych przez te liczniki oraz służącym do wysyłania poleceń do liczników zdalnego odczytu wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania,
umożliwiających dynamiczne zarządzanie popytem i podażą,
służących do monitoringu, diagnostyki i kontroli stanu technicznego sieci w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
e)
budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja sieci w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w celu umożliwienia przyłączenia do sieci odbiorców realizujących obniżenie emisji w przemyśle lub transporcie;
4)
dostosowania jednostek wytwórczych do poziomów emisji ustalonych w przepisach prawa Unii Europejskiej mających na celu ochronę środowiska, w szczególności w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L 212 z 17.08.2017, str. 1):
a)
rozbudowa, przebudowa lub modernizacja jednostek wytwórczych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania, polegająca na wdrożeniu standardu najlepszych dostępnych technik,
b)
budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja instalacji służących ochronie środowiska, w tym przeciwdziałaniu lub ograniczeniu szkodliwych emisji,
c)
budowa niskoemisyjnych jednostek wytwórczych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania, w celu zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska,
d)
rozbudowa, przebudowa lub modernizacja jednostek wytwórczych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania, polegająca na przystosowaniu do pracy ze źródłem niskoemisyjnym na potrzeby zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska;
5)
inwestycji w magazyny energii elektrycznej:
a)
budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja magazynów energii wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania,
b)
rozwój i wykorzystanie technologii lub narzędzi informatycznych:
w celu efektywnego zarządzania pracą i optymalizacji pracy magazynów energii,
w ramach instalacji obejmujących i integrujących rozproszone jednostki wytwórcze, magazyny energii i inne elementy infrastruktury niezbędnej do ich funkcjonowania.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia i klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.164 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rodzaje programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji.
Data aktu: 30/08/2019
Data ogłoszenia: 25/01/2022
Data wejścia w życie: 31/08/2019