Odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego 1 , 2

Na podstawie art. 57a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941 oraz z 2022 r. poz. 974) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe przesłanki kwalifikowania odpadów promieniotwórczych do kategorii i podkategorii;
2)
wzór karty ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi i wzór karty ewidencyjnej dla opakowania z wypalonym paliwem jądrowym oraz sposób ich wypełniania;
3)
okresy przechowywania kart ewidencyjnych i ich kopii oraz kopii wspólnej ewidencji dla działań w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi lub z wypalonym paliwem jądrowym;
4)
szczegółowe warunki przechowywania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego;
5)
szczegółowe wymagania dla obiektów, pomieszczeń i opakowań przeznaczonych do przechowywania poszczególnych kategorii odpadów promieniotwórczych;
6)
zakres przeprowadzania kontroli przechowalników wypalonego paliwa jądrowego;
7)
szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów składowisk odpadów promieniotwórczych w zakresie ich eksploatacji i budowy;
8)
szczegółowe wymagania w zakresie przygotowania odpadów promieniotwórczych do składowania;
9)
sposób i zakres przeprowadzania kontroli zgodności stanu odpadów promieniotwórczych z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej;
10)
wzory tablic informacyjnych do oznaczania wejść do:
a)
przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego,
b)
magazynu odpadów promieniotwórczych,
c)
składowiska odpadów promieniotwórczych.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
izotopach promieniotwórczych długożyciowych - należy przez to rozumieć izotopy promieniotwórcze, których okres połowicznego rozpadu przekracza 30 lat;
2)
izotopach promieniotwórczych krótkożyciowych - należy przez to rozumieć izotopy promieniotwórcze, których okres połowicznego rozpadu nie przekracza 30 lat;
3)
zezwoleniu - należy przez to rozumieć zezwolenie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, zwanej dalej "ustawą".

Rozdział  2

Szczegółowe przesłanki kwalifikowania odpadów promieniotwórczych do kategorii i podkategorii

§  3. 
Wartości aktywności i stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych stanowiące podstawę kwalifikowania odpadów promieniotwórczych do kategorii odpadów promieniotwórczych i podkategorii zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
Odpady promieniotwórcze kwalifikuje się do kategorii odpadów promieniotwórczych niskoaktywnych, jeżeli stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych odpadach przekracza wartość określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia, ale nie więcej niż dziesięć tysięcy razy.
2. 
W przypadku odpadów promieniotwórczych zawierających różne izotopy promieniotwórcze, odpady te kwalifikuje się do kategorii odpadów promieniotwórczych niskoaktywnych, jeżeli suma stosunków stężeń promieniotwórczych każdego z izotopów promieniotwórczych w tych odpadach do wartości określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia przekracza 1, ale nie przekracza 10 000.
3. 
Do kategorii odpadów promieniotwórczych niskoaktywnych kwalifikuje się także ciekłe odpady promieniotwórcze zawierające:
1)
jeden izotop promieniotwórczy, w których stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego nie przekracza wartości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jeżeli aktywność tego izotopu w ciekłych odpadach promieniotwórczych, które powstały w wyniku działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przekracza więcej niż tysiąc razy wartość aktywności określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
więcej niż jeden izotop promieniotwórczy, w których suma stosunków stężeń promieniotwórczych każdego z izotopów promieniotwórczych do wartości określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie przekracza 1, jeżeli suma stosunków aktywności tych izotopów w ciekłych odpadach promieniotwórczych, które powstały w wyniku działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego w okresie nie dłuższym niż 30 dni, do wartości aktywności określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia przekracza 1000.
§  5. 
(uchylony).
§  6. 
1. 
Odpady promieniotwórcze kwalifikuje się do kategorii odpadów promieniotwórczych średnioaktywnych, jeżeli stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych odpadach przekracza wartość określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia więcej niż dziesięć tysięcy razy, ale nie więcej niż dziesięć milionów razy.
2. 
W przypadku odpadów promieniotwórczych zawierających różne izotopy promieniotwórcze, odpady te kwalifikuje się do kategorii odpadów promieniotwórczych średnioaktywnych, jeżeli suma stosunków stężeń promieniotwórczych każdego z izotopów promieniotwórczych w tych odpadach do wartości określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia przekracza 10 000, ale nie przekracza 10 000 000.
§  7. 
1. 
Odpady promieniotwórcze kwalifikuje się do kategorii odpadów promieniotwórczych wysokoaktywnych, jeżeli stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych odpadach przekracza więcej niż dziesięć milionów razy wartość określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
W przypadku odpadów promieniotwórczych zawierających różne izotopy promieniotwórcze, odpady te kwalifikuje się do kategorii odpadów promieniotwórczych wysokoaktywnych, jeżeli suma stosunków stężeń promieniotwórczych każdego z izotopów promieniotwórczych w tych odpadach do wartości określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia przekracza 10 000 000.
§  8. 
Odpady promieniotwórcze niskoaktywne, średnioaktywne i wysokoaktywne dzieli się na następujące podkategorie:
1)
odpady przejściowe - jeżeli stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych w tych odpadach w momencie ich wytworzenia jest takie, że w okresie 3 lat obniży się poniżej wartości określonych w § 4;
2)
odpady krótkożyciowe - jeżeli zawierają:
a)
izotopy promieniotwórcze krótkożyciowe, a:
średnie stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych długożyciowych w tych odpadach nie przekracza 400 kBq/kg,
maksymalne stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych długożyciowych w tych odpadach, wynikające z niejednorodności materiału w reprezentatywnej próbce odpadów o masie 1 kg, nie przekracza 4000 kBq,
b)
wyłącznie izotopy promieniotwórcze długożyciowe, a średnie stężenie promieniotwórcze tych izotopów w tych odpadach nie przekracza 400 kBq/kg;
3)
odpady długożyciowe - jeżeli średnie stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych długożyciowych w tych odpadach przekracza 400 kBq/kg.
§  9. 
Zużyte zamknięte źródła promieniotwórcze kwalifikuje się do podkategorii:
1)
niskoaktywne - jeżeli aktywność zawartych w nich izotopów promieniotwórczych przekracza wartości określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, ale nie przekracza wartości 108 Bq;
2)
średnioaktywne - jeżeli aktywność zawartych w nich izotopów promieniotwórczych przekracza wartość 108 Bq, ale nie przekracza wartości 1012 Bq;
3)
wysokoaktywne - jeżeli aktywność zawartych w nich izotopów promieniotwórczych przekracza wartość 1012 Bq.
§  10. 
Rozcieńczanie odpadów promieniotwórczych nie może prowadzić do zmiany kwalifikacji tych odpadów do kategorii lub podkategorii.

Rozdział  3

Wzory kart ewidencyjnych, sposób ich wypełniania, okresy przechowywania kart ewidencyjnych i ich kopii oraz kopii wspólnej ewidencji dla działań w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi lub z wypalonym paliwem jądrowym, a także sposób i zakres przeprowadzania kontroli zgodności stanu odpadów promieniotwórczych z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej

§  11. 
Wzór karty ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi oraz wzór karty ewidencyjnej dla opakowania z wypalonym paliwem jądrowym określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  12. 
1. 
W karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi w punkcie "Wyniki kontroli" wpisuje się:
1)
datę, rodzaj i wyniki wykonanych pomiarów radiologicznych;
2)
datę, sposób wykonania i wyniki pomiarów temperatury odpadów promieniotwórczych średnioaktywnych i wysokoaktywnych oraz temperatury opakowania z tymi odpadami;
3)
imię i nazwisko osoby, która dokonała pomiarów;
4)
sposób dalszego postępowania z odpadami promieniotwórczymi w przypadku stwierdzenia rozlania, rozproszenia lub uwolnienia odpadów promieniotwórczych, a także w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości temperatur.
2. 
W przypadku obniżenia się stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych zawartych w odpadach promieniotwórczych poniżej wartości, o których mowa w § 4 ust. 1 lub 2, oraz w przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w § 4 ust. 3, w karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi w punkcie "Wyniki kontroli" wpisuje się jedynie:
1)
datę i sposób stwierdzenia obniżenia się stężenia promieniotwórczego;
2)
imię i nazwisko osoby, która stwierdziła obniżenie się stężenia promieniotwórczego;
3)
sposób dalszego postępowania z odpadem, który przestał być odpadem promieniotwórczym.
3. 
W przypadku odpadów promieniotwórczych odprowadzanych do środowiska na warunkach określonych w zezwoleniu, w karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi w punkcie "Wyniki kontroli" wpisuje się jedynie:
1)
datę i sposób stwierdzenia spełnienia warunków zezwolenia pozwalających na odprowadzenie odpadów promieniotwórczych do środowiska;
2)
imię i nazwisko osoby, która stwierdziła spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1;
3)
sposób dalszego postępowania z odpadem promieniotwórczym.
4. 
W karcie ewidencyjnej dla opakowania z wypalonym paliwem jądrowym w punkcie "Wyniki kontroli" wpisuje się:
1)
datę, rodzaj i wyniki wykonanych pomiarów radiologicznych;
2)
datę, sposób wykonania i wyniki pomiarów temperatury opakowania z wypalonym paliwem jądrowym;
3)
imię i nazwisko osoby, która dokonała pomiarów;
4)
sposób dalszego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym w przypadku stwierdzenia podwyższonych wyników pomiarów radiologicznych w porównaniu do wartości opisanych w karcie ewidencyjnej, a także w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości temperatury na powierzchni opakowania z wypalonym paliwem jądrowym.
5. 
Kartę ewidencyjną dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi oraz kartę ewidencyjną dla opakowania z wypalonym paliwem jądrowym przechowuje się przez okres przechowywania w jednostce organizacyjnej opakowań z odpadami promieniotwórczymi lub wypalonym paliwem jądrowym, dla których karty te zostały sporządzone.
6. 
Kartę ewidencyjną dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi zawierającą informacje, o których mowa w ust. 2 albo 3, przechowuje się przez okres 3 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.
7. 
W przypadku odpadów promieniotwórczych przekazanych do składowania kartę ewidencyjną dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi przechowuje się przez okres składowania tych odpadów.
8. 
Kopie kart ewidencyjnych, o których mowa w § 11, przechowuje się przez okres 3 lat od dnia przekazania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego.
§  13. 
Kopię wspólnej ewidencji dla działań w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi lub z wypalonym paliwem jądrowym przechowuje się przez okres 3 lat, licząc od zakończenia roku, w którym kopia ta została sporządzona.
§  14. 
1. 
Kontrola zgodności stanu odpadów promieniotwórczych z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi obejmuje następujące rodzaje czynności kontrolnych:
1)
oględziny;
2)
pomiary emitowanego promieniowania jonizującego;
3)
pomiary masy lub objętości odpadów promieniotwórczych.
2. 
W przypadku odpadów, które przestały być odpadami promieniotwórczymi, kontrola zgodności stanu tych odpadów z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi obejmuje sprawdzenie zasadności:
1)
uznania tych odpadów za odpady niebędące odpadami promieniotwórczymi;
2)
wyboru sposobu dalszego postępowania z tymi odpadami.
3. 
W przypadku odpadów promieniotwórczych, o których mowa w § 12 ust. 3, kontrola zgodności stanu tych odpadów z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi obejmuje sprawdzenie zasadności:
1)
stwierdzenia, że warunki zezwolenia pozwalające na odprowadzenie odpadów promieniotwórczych do środowiska zostały spełnione;
2)
wyboru sposobu dalszego postępowania z tymi odpadami.
§  15. 
Kontrola zgodności stanu odpadów promieniotwórczych przechowywanych w magazynie odpadów promieniotwórczych znajdującym się na terenie składowiska odpadów promieniotwórczych z informacjami zamieszczonymi w karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi jest wykonywana przez monitoring środowiska, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 6.
§  16. 
Przeprowadzenie kontroli odnotowuje się w karcie ewidencyjnej dla opakowania z odpadami promieniotwórczymi, podając datę przeprowadzenia kontroli oraz imię i nazwisko osoby, która przeprowadziła kontrolę.

Rozdział  4

Szczegółowe warunki przechowywania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego, szczegółowe wymagania dla obiektów, pomieszczeń i opakowań przeznaczonych do przechowywania poszczególnych kategorii odpadów promieniotwórczych oraz zakres przeprowadzania kontroli przechowalników wypalonego paliwa jądrowego

§  17. 
1. 
Odpady promieniotwórcze przechowuje się w magazynie odpadów promieniotwórczych wyposażonym w urządzenia do wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej oraz do oczyszczania usuwanego z tego magazynu powietrza, zaliczonym zgodnie z przepisami prawa budowlanego do co najmniej klasy B odporności pożarowej i zabezpieczonym przed zalaniem wodą.
2. 
Wzór tablicy informacyjnej do oznaczania wejścia do przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3. 
Wzór tablicy informacyjnej do oznaczania wejścia do magazynu odpadów promieniotwórczych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
4. 
Ściany zewnętrzne i stropy magazynu odpadów promieniotwórczych i przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego lub zastosowane osłony zapobiegają otrzymaniu przez osoby z ogółu ludności rocznej dawki skutecznej (efektywnej) przekraczającej wartość 0,3 mSv.
§  18. 
Magazyn odpadów promieniotwórczych i przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego wyposaża się w:
1)
sprzęt dozymetryczny odpowiedni ze względu na rodzaj emitowanego promieniowania jonizującego;
2)
stałe lub ruchome osłony przed promieniowaniem jonizującym;
3)
środki ochrony indywidualnej przed skażeniami promieniotwórczymi i napromieniowaniem;
4)
instalację wodną i kanalizacyjną - w zależności od potrzeb.
§  19. 
1. 
W magazynie odpadów promieniotwórczych, w którym są przechowywane odpady promieniotwórcze niegenerujące gazów, zapewnia się wentylację zapobiegającą powstawaniu zjawiska roszenia na powierzchni opakowań oraz na ścianach magazynu.
2. 
W magazynie odpadów promieniotwórczych, w którym są przechowywane odpady promieniotwórcze generujące gazy lub mogące spowodować skażenie promieniotwórcze powietrza, zapewnia się wentylację mechaniczną umożliwiającą zmniejszenie stężenia powstałych gazów lub skażeń do poziomu, który można pominąć z punktu widzenia ochrony radiologicznej.
§  20. 
1. 
Stałe odpady promieniotwórcze przechowuje się w pojemnikach metalowych, ceramicznych, kompozytowych lub z tworzyw sztucznych, zapewniających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy.
2. 
W workach i opakowaniach foliowych można przechowywać tylko stałe odpady promieniotwórcze niskoaktywne, o ile zapewniają spełnienie wymagań, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy.
§  21. 
1. 
Ciekłe odpady promieniotwórcze przechowuje się w zbiornikach stalowych pokrytych wewnątrz powłoką chemoodporną, zbiornikach betonowych uszczelnionych od wewnątrz i pokrytych powłoką chemoodporną lub zbiornikach z tworzyw sztucznych laminowanych.
2. 
W obiektach posiadających kanalizację specjalną na ciekłe odpady promieniotwórcze magazyn odpadów promieniotwórczych wyposaża się w co najmniej dwa zbiorniki zapewniające ciągłość odbioru odpadów promieniotwórczych.
3. 
W obiektach nieposiadających kanalizacji specjalnej, o której mowa w ust. 2, ciekłe odpady promieniotwórcze przechowuje się wyłącznie w pojemnikach lub zbiornikach ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych, których pojemność nie przekracza 100 dm3, oraz w zabezpieczonych przed uszkodzeniami mechanicznymi pojemnikach szklanych lub ceramicznych, których pojemność nie przekracza 25 dm3.
4. 
Zbiornik lub pojemnik do przechowywania ciekłych odpadów promieniotwórczych umieszcza się w pokrytej od wewnątrz powłoką chemoodporną wannie stalowej lub betonowej, której pojemność jest nie mniejsza od objętości umieszczonego w niej zbiornika lub pojemnika.
§  22. 
Nie jest dopuszczalne przechowywanie w tym samym opakowaniu odpadów promieniotwórczych zaliczonych do różnych kategorii i o różnych stanach skupienia.
§  23. 
1. 
Oddzielnie od pozostałych ciekłych odpadów promieniotwórczych w odrębnych zbiornikach lub pojemnikach przechowuje się ciekłe odpady promieniotwórcze zawierające:
1)
izotopy alfapromieniotwórcze;
2)
izotopy promieniotwórcze, których okres połowicznego rozpadu nie przekracza 65 dni.
2. 
Ciekłe odpady promieniotwórcze zawierające:
1)
organiczne rozpuszczalniki, ekstrahenty i oleje lub
2)
detergenty o stężeniu przekraczającym 10 mg/dm3, lub
3)
związki kompleksujące o stężeniu przekraczającym 10 mg/dm3, lub
4)
substancje rozpuszczone i osady o zawartości przekraczającej 10 g/dm3 w przeliczeniu na suchą pozostałość

- przechowuje się oddzielnie od siebie oraz od odpadów, o których mowa w ust. 1.

§  24. 
Na opakowaniu do przechowywania odpadów promieniotwórczych średnioaktywnych i wysokoaktywnych umieszcza się informacje o temperaturze, której nie mogą przekroczyć przechowywane odpady, oraz o temperaturze, której nie może przekroczyć opakowanie z tymi odpadami.
§  25. 
Wypalone paliwo jądrowe przechowuje się w warunkach wynikających z uwzględnienia danych zawartych w dokumentacji przekazywanej z wypalonym paliwem jądrowym, obejmujących:
1)
charakterystykę i dokumentację konstrukcyjną paliwa jądrowego;
2)
specyfikację zawartości początkowej wszystkich rozszczepialnych izotopów promieniotwórczych;
3)
nadane przez producenta paliwa jądrowego numery identyfikacyjne elementów lub zestawów paliwowych;
4)
informacje dotyczące przebiegu eksploatacji paliwa jądrowego, w szczególności wypalenia, maksymalnej mocy cieplnej generowanej przez element lub zestaw paliwowy podczas napromieniowania, ciepła powyłączeniowego oraz daty załadunku i wyładunku paliwa jądrowego z rdzenia reaktora;
5)
informacje dotyczące warunków przechowywania wypalonego paliwa jądrowego w basenie przy reaktorze, w szczególności dotyczące parametrów fizykochemicznych wody oraz uszkodzeń koszulki wypalonego elementu paliwowego.
§  26. 
Kontrola przeprowadzana w przechowalniku wypalonego paliwa jądrowego polega na sprawdzeniu:
1)
w mokrym przechowalniku wypalonego paliwa jądrowego:
a)
ilości i rozmieszczenia wypalonego paliwa jądrowego,
b)
parametrów wody: stężenia promieniotwórczego i aktywności całkowitej izotopów promieniotwórczych, temperatury, czynnika pH, składu chemicznego i przewodności elektrycznej,
c)
poziomu wody w przechowalniku,
d)
szczelności przechowalnika,
e)
mocy dawki promieniowania jonizującego i skażeń promieniotwórczych w przechowalniku i w jego otoczeniu,
f)
spełnienia warunków utrzymania podkrytyczności zgromadzonego w przechowalniku wypalonego paliwa jądrowego;
2)
w suchym przechowalniku wypalonego paliwa jądrowego:
a)
ilości i rozmieszczenia wypalonego paliwa jądrowego,
b)
szczelności pojemników zawierających wypalone elementy paliwowe,
c)
temperatury i szczelności wypalonych elementów paliwowych oraz temperatury pojemnika z wypalonym paliwem jądrowym,
d)
mocy dawki promieniowania jonizującego i skażeń promieniotwórczych w przechowalniku i w jego otoczeniu, w szczególności stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych Xe-133 oraz Kr-85.
§  27. 
W przypadku uszkodzenia koszulki wypalonego elementu paliwowego, stwierdzonego w szczególności na podstawie wyników kontroli, o której mowa w § 26, element ten zamyka się w pojemniku zapobiegającym uwolnieniu substancji promieniotwórczych.

Rozdział  5

Szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów składowisk odpadów promieniotwórczych w zakresie ich eksploatacji i budowy

§  28. 
Wzór tablicy informacyjnej do oznaczania wejścia do składowiska odpadów promieniotwórczych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  29. 
1. 
Podczas eksploatacji składowiska powierzchniowego odpadów promieniotwórczych zapewnia się:
1)
wypełnianie wolnych przestrzeni pomiędzy poszczególnymi opakowaniami w obiekcie przeznaczonym do składowania odpadów promieniotwórczych materiałami o właściwościach przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się izotopów promieniotwórczych zawartych w odpadach promieniotwórczych;
2)
ograniczenie eksponowania obiektu przeznaczonego do składowania odpadów promieniotwórczych będącego w trakcie wypełniania odpadami promieniotwórczymi na opady atmosferyczne, jeżeli wypełnianie musi być prowadzone w czasie tych opadów;
3)
umieszczanie opakowań w obiekcie przeznaczonym do składowania odpadów promieniotwórczych w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie pod wpływem własnego ciężaru;
4)
gromadzenie odcieków i w razie potrzeby poddawanie ich oczyszczaniu;
5)
składowanie w oddzielnych obiektach:
a)
odpadów promieniotwórczych krótkożyciowych niskoaktywnych i średnioaktywnych,
b)
zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych niskoaktywnych i średnioaktywnych,
c)
zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych wysokoaktywnych;
6)
monitoring środowiska, obejmujący w szczególności:
a)
pomiary zawartości substancji promieniotwórczych w:
wodach powierzchniowych znajdujących się w otoczeniu składowiska,
wodach podziemnych na terenie składowiska i w wodach drenażowych oraz wodach podziemnych występujących w jego otoczeniu,
wodzie wodociągowej na terenie składowiska i w jego otoczeniu,
powietrzu na terenie składowiska,
trawie i w glebie na terenie składowiska i w jego otoczeniu,
b)
pomiary:
mocy dawki promieniowania gamma na terenie składowiska i w jego otoczeniu,
skażeń promieniotwórczych na terenie składowiska oraz na powierzchni dróg w otoczeniu składowiska,
c)
obserwacje hydrogeologiczne i meteorologiczne:
pomiary położenia zwierciadła wód podziemnych na terenie składowiska i w jego otoczeniu,
pomiary wielkości opadów atmosferycznych na terenie składowiska i w jego otoczeniu,
d)
badania hydrogeochemiczne.
2. 
Podczas eksploatacji składowiska głębokiego odpadów promieniotwórczych zapewnia się spełnienie wymagań określonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 6.
§  30. 
Na terenie składowiska głębokiego i powierzchniowego odpadów promieniotwórczych wydziela się sektory związane z eksploatacją, w tym:
1)
zaplecze techniczno-eksploatacyjne;
2)
obiekty przeznaczone do składowania odpadów promieniotwórczych;
3)
zaplecze budowy, w przypadku gdy rozbudowa lub przebudowa składowiska następuje w czasie jego eksploatacji.
§  31. 
Obiekty składowiska powierzchniowego odpadów promieniotwórczych przeznaczone do składowania odpadów promieniotwórczych spełniają warunki:
1)
wymagane dla pomieszczeń zaliczonych zgodnie z przepisami prawa budowlanego do co najmniej klasy B odporności pożarowej;
2)
wodoszczelności betonu nie mniejszej niż W8, mrozoodporności betonu nie mniejszej niż FI50 oraz nasiąkliwości betonu nie większej niż 6%;
3)
wynikające z właściwości fizykochemicznych składowanych odpadów promieniotwórczych oraz objętości odpadów promieniotwórczych dostarczanych do składowiska.
§  32. 
1. 
Składowisko powierzchniowe odpadów promieniotwórczych wyposaża się w system drenażowy regulujący przepływ wód opadowych na terenie i w otoczeniu składowiska uniemożliwiający, zarówno w warunkach normalnych, jak i w sytuacji zdarzeń radiacyjnych, penetrację składowanych odpadów przez wodę.
2. 
System drenażowy, o którym mowa w ust. 1, projektuje się i wykonuje się w sposób zapewniający:
1)
przystosowanie do przewidywanego osiadania gruntu w podstawie składowiska odpadów promieniotwórczych pod wpływem obciążeń obiektami składowiska;
2)
odporność na chemiczne oddziaływanie infiltrujących wód opadowych;
3)
możliwość jego kontroli i obserwacji;
4)
skuteczne funkcjonowanie w okresie eksploatacji składowiska odpadów promieniotwórczych oraz w okresie 50 lat po jego zamknięciu, chyba że w zezwoleniu na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych określono dłuższy okres;
5)
objęcie całej powierzchni podstawy składowiska odpadów promieniotwórczych;
6)
wyprofilowanie podstawy składowiska odpadów promieniotwórczych zapewniające efektywny spływ wód do drenów;
7)
odprowadzanie wód drenażowych do zbiornika retencyjnego.
§  33. 
W składowisku głębokim i powierzchniowym odpadów promieniotwórczych zapewnia się możliwość kontroli dozymetrycznej dostarczanych opakowań z odpadami promieniotwórczymi.

Rozdział  6

Szczegółowe wymagania w zakresie przygotowania odpadów promieniotwórczych do składowania

§  34. 
Odpady promieniotwórcze przed składowaniem podlegają:
1)
przetworzeniu do postaci stałej o zawartości wody niezwiązanej poniżej 1% masowego, a szybkość ługowania wodą destylowaną zestalonych odpadów promieniotwórczych:
a)
niskoaktywnych, po 28 dniach ługowania w warunkach statycznych, nie może przekraczać 10-2 g cm-2 d-1,
b)
średnioaktywnych, po 28 dniach ługowania w warunkach statycznych, nie może przekraczać 10-3 g cm-2 d-1,
c)
wysokoaktywnych, po 28 dniach ługowania w warunkach statycznych, nie może przekraczać 10-5 g cm -2 d-1;
2)
segregowaniu według ich kategorii i podkategorii;
3)
umieszczeniu w zamkniętym opakowaniu do składowania w sposób zabezpieczający przed wydostaniem się odpadów promieniotwórczych na zewnątrz.
§  35. 
1. 
Konstrukcja opakowania do składowania odpadów promieniotwórczych uwzględnia właściwości fizykochemiczne i kategorie umieszczonych w nim odpadów, warunki lokalizacyjne składowiska odpadów promieniotwórczych oraz jego konstrukcję.
2. 
Wymiary opakowania do składowania odpadów promieniotwórczych dostosowuje się do wymiarów obiektów składowiska odpadów promieniotwórczych przeznaczonych do składowania odpadów promieniotwórczych i liczby warstw, w których opakowania będą umieszczane.
§  36. 
1. 
Opakowaniami do składowania odpadów promieniotwórczych są pojemniki metalowe, ceramiczne lub kompozytowe.
2. 
Odpady promieniotwórcze, których wymiary lub kształt uniemożliwiają umieszczenie ich w opakowaniach, a ich rozdrobnienie jest ze względów ochrony radiologicznej niewskazane, mogą być po zabezpieczeniu przed rozprzestrzenianiem się skażeń promieniotwórczych umieszczane w składowisku odpadów promieniotwórczych bez opakowań.
3. 
Zużyte zamknięte źródła promieniotwórcze przeznaczone do składowania mogą być także dostarczane do składowiska odpadów promieniotwórczych w opakowaniach transportowych wielokrotnego użycia i umieszczane w wydzielonych obiektach przeznaczonych do ich składowania.
§  37. 
Maksymalna moc dawki na powierzchni opakowania do składowania odpadów promieniotwórczych zawierającego odpady promieniotwórcze nie może przekraczać 2 mSv/h, a w odległości 1 m od powierzchni opakowania -0,1 mSv/h, przy czym skażenia niezwiązane na powierzchni opakowania nie mogą przekraczać 40 kBq/m2 dla izotopów beta- i gamma- promioniotwórczych oraz 4 kBq/m2 dla izotopów alfapromieniotwórczych.
§  38. 
Na opakowaniu do składowania odpadów promieniotwórczych zawierającym odpady promieniotwórcze umieszcza się w widocznym miejscu:
1)
symbol promieniowania;
2)
symbol identyfikacyjny opakowania zgodny z kartą ewidencyjną;
3)
informację o kategorii i podkategorii odpadu promieniotwórczego.

Rozdział  7

Przepis przejściowy i końcowy

§  39. 
Przepisów § 32 nie stosuje się do Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych eksploatowanego w dniu wejścia w życie rozporządzenia.
§  40. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚCI AKTYWNOŚCI I STĘŻENIA PROMIENIOTWÓRCZEGO IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STANOWIĄCE PODSTAWĘ KWALIFIKOWANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH DO KATEGORII ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH I PODKATEGORII ZUŻYTYCH ZAMKNIĘTYCH ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH

Izotop promieniotwórczy Aktywność

(Bq)

Stężenie promieniotwórcze (kBq/kg)
1 2 3
H-3 109 106
Be-7 107 103
C-14 107 104
O-15 109 102
F-18 106 10
Na-22 106 10
Na-24 105 10
Si-31 106 103
P-32 105 103
P-33 108 105
S-35 108 105
Cl-36 106 104
Cl-38 105 10
Ar-37 108 106
Ar-41 109 102
K-40 106 102
K-42 106 102
K-43 106 10
Ca-45 107 104
Ca-47 106 10
Sc-46 106 10
Sc-47 106 102
Sc-48 105 10
V-48 105 10
Cr-51 107 103
Mn-51 105 10
Mn-52 105 10
Mn-52m 105 10
Mn-53 109 104
Mn-54 106 10
Mn-56 105 10
Fe-52 106 10
Fe-55 106 104
Fe-59 106 10
Co-55 106 10
Co-56 105 10
Co-57 106 102
Co-58 106 10
Co-58m 107 104
Co-60 105 10
Co-60m 106 103
Co-61 106 102
Co-62m 105 10
Ni-59 108 104
Ni-63 108 105
Ni-65 106 10
Cu-64 106 102
Zn-65 106 10
Zn-69 106 104
Zn-69m 106 102
Ga-72 105 10
Ge-71 108 104
As-73 107 103
As-74 106 10
As-76 105 102
As-77 106 103
Se-75 106 102
Br-82 106 10
Kr-74 109 102
Kr-76 109 102
Kr-77 109 102
Kr-79 105 103
Kr-81 107 104
Kr-83m 1012 105
Kr-85 104 105
Kr-85m 1010 103
Kr-87 109 102
Kr-88 109 102
Rb-86 105 102
Sr-85 106 102
Sr-85m 107 102
Sr-87m 106 102
Sr-89 106 103
Sr-90+ 104 102
Sr-91 105 10
Sr-92 106 10
Y-90 105 103
Y-91 106 103
Y-91m 106 102
Y-92 105 102
Y-93 105 102
Zr-93+ 107 103
Zr-95 106 10
Zr-97+ 105 10
Nb-93m 107 104
Nb-94 106 10
Nb-95 106 10
Nb-97 106 10
Nb-98 105 10
Mo-90 106 10
Mo-93 108 103
Mo-99 106 102
Mo-101 106 10
Tc-96 106 10
Tc-96m 107 103
Tc-97 108 103
Tc-97m 107 103
Tc-99 107 104
Tc-99m 107 102
Ru-97 107 102
Ru-103 106 102
Ru-105 106 10
Ru-106+ 105 102
Rh-103m 108 104
Rh-105 107 102
Pd-103 108 103
Pd-109 106 103
Ag-105 106 102
Ag-108m+ 106 10
Ag-110m 106 10
Ag-111 106 103
Cd-109 106 104
Cd-115 106 102
Cd-115m 106 103
In-111 106 102
In-113m 106 102
In-114m 106 102
In-115m 106 102
Sn-113 107 103
Sn-125 105 102
Sb-122 104 102
Sb-124 106 10
Sb-125 106 102
Te-123m 107 102
Te-125m 107 102
Te-127 106 103
Te-127m 107 103
Te-129 106 102
Te-129m 106 103
Te-131 105 102
Te-131m 106 10
Te-132 107 102
Te-133 105 10
Te-133m 105 10
Te-134 106 10
I-123 107 102
I-125 106 103
I-126 106 102
I-129 105 102
I-130 106 10
I-131 106 102
I-132 105 10
I-133 106 10
I-134 105 10
I-135 106 10
Xe-131m 104 104
Xe-133 104 103
Xe-135 1010 103
Cs-129 105 102
Cs-131 106 103
Cs-132 105 10
Cs-134m 105 103
Cs-134 104 10
Cs-135 107 104
Cs-136 105 10
Cs-137+ 104 10
Cs-138 104 10
Ba-131 106 102
Ba-140+ 105 10
La-140 105 10
Ce-139 106 102
Ce-141 107 102
Ce-143 106 102
Ce-144+ 105 102
Pr-142 105 102
Pr-143 106 104
Nd-147 106 102
Nd-149 106 102
Pm-147 107 104
Pm-149 106 103
Sm-151 108 104
Sm-153 106 102
Eu-152 106 10
Eu-152m 106 102
Eu-154 106 10
Eu-155 107 102
Gd-153 107 102
Gd-159 106 103
Tb-160 106 10
Dy-165 106 103
Dy-166 106 103
Ho-166 105 103
Er-169 107 104
Er-171 106 102
Tm-170 106 103
Tm-171 108 104
Yb-175 107 103
Lu-177 107 103
Hf-181 106 10
Ta-182 104 10
W-181 107 103
W-185 107 104
W-187 106 102
Re-186 106 103
Re-188 105 102
Os-185 106 10
Os-191 107 102
Os-191m 107 103
Os-193 106 102
Ir-190 106 10
Ir-192 104 10
Ir-194 105 102
Pt-191 106 102
Pt-193m 107 103
Pt-197 106 103
Pt-197m 106 102
Au-198 106 102
Au-199 106 102
Hg-197 107 102
Hg-197m 106 102
Hg-203 105 102
Tl-200 106 10
Tl-201 106 102
Tl-202 106 102
Tl-204 104 104
Pb-203 106 102
Pb-210+ 104 10
Pb-212+ 105 10
Bi-206 105 10
Bi-207 106 10
Bi-210 106 103
Bi-212+ 105 10
Po-203 106 10
Po-205 106 10
Po-207 106 10
Po-210 104 10
At-211 107 103
Rn-220+ 107 104
Rn-222+ 108 10
Ra-223+ 105 102
Ra-224+ 105 10
Ra-225 105 102
Ra-226+ 104 10
Ra-227 106 102
Ra-228+ 105 10
Ac-228 106 10
Th-226+ 107 103
Th-227 104 10
Th-228+ 104 1
Th-229+ 103 1
Th-230 104 1
Th-231 107 103
Th-232nat 103 1
Th-234+ 105 103
Pa-230 106 10
Pa-231 103 1
Pa-233 107 102
U-230+ 105 10
U-231 107 102
U-232+ 103 1
U-233 104 10
U-234 104 10
U-235+ 104 10
U-236 104 10
U-237 106 102
U-238+ 104 10
U-238nat 103 1
U-239 106 102
U-240 107 103
U-240+ 106 10
Np-237+ 103 1
Np-239 107 102
Np-240 106 10
Pu-234 107 102
Pu-235 107 102
Pu-236 104 10
Pu-237 107 1
Pu-238 104 1
Pu-239 104 1
Pu-240 103 1
Pu-241 105 102
Pu-242 104 1
Pu-243 107 103
Pu-244 104 1
Am-241 104 1
Am-242 106 103
Am-242m+ 104 1
Am-243+ 103 1
Cm-242 105 102
Cm-243 104 1
Cm-244 104 10
Cm-245 103 1
Cm-246 103 1
Cm-247 104 1
Cm-248 103 1
Bk-249 106 103
Cf-246 106 103
Cf-248 104 10
Cf-249 103 1
Cf-250 104 10
Cf-251 103 1
Cf-252 104 10
Cf-253 105 102
Cf-254 103 1
Es-253 105 102
Es-254 104 10
Es-254m 106 102
Fm-254 107 104
Fm-255 106 103
Objaśnienia:

Izotopy promieniotwórcze opatrzone wskaźnikiem "+" lub "nat" oznaczają izotopy promieniotwórcze macierzyste znajdujące się w stanie równowagi wiekowej ze swymi pochodnymi. W takich przypadkach wartości aktywności i stężenia promieniotwórczego odnoszą się do izotopów promieniotwórczych macierzystych, uwzględniając również obecność izotopów promieniotwórczych pochodnych.

Izotopy promieniotwórcze pochodne

Izotop promieniotwórczy macierzysty Izotopy promieniotwórcze pochodne
1 2
Sr-80+ Rb-80
Sr-90+ Y-90
Zr-93+ Nb-93m
Zr-97+ Nb-97
Ru-106+ Rh-106
Ag-108m+ Ag-108
Cs-137+ Ba-137
Ba-140+ La-140
Ce-134+ La-134
Ce-144+ Pr-144
Pb-210+ Bi-210, Po-210
Pb-212+ Bi-212, Tl-208, Po-212
Bi-212+ Tl-208, Po-212
Rn-220+ Po-216
Rn-222+ Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223+ Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224+ Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Ra-226+ Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214
Ra-228+ Ac-228
Th-226+ Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-228+ Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Th-229+ Ra-225, Ac-225, Fr-221, Ar-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-232nat Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Th-234+ Pa-234m
U-230+ Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232+ Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
U-235+ Th-231
U-238+ Th-234, Pa-234m
U-238nat Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214
U-240+ Np-240
Np-237+ Pa-233
Am-242m+ Am-242
Am-243+ Nn-239

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR KARTY EWIDENCYJNEJ DLA OPAKOWANIA Z ODPADAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI ORAZ WZÓR KARTY EWIDENCYJNEJ DLA OPAKOWANIA Z WYPALONYM PALIWEM JĄDROWYM

1. WZÓR KARTY EWIDENCYJNEJ DLA OPAKOWANIA Z ODPADAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI

wzór

2. WZÓR KARTY EWIDENCYJNEJ DLA OPAKOWANIA Z WYPALONYM PALIWEM JĄDROWYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ DO OZNACZANIA WEJŚCIA DO PRZECHOWALNIKA WYPALONEGO PALIWA JĄDROWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ DO OZNACZANIA WEJŚCIA DO MAGAZYNU ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ DO OZNACZANIA WEJŚCIA DO SKŁADOWISKA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

1 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiającą ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (Dz. Urz. UE L 199 z 02.08.2011, str. 48).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 21 lipca 2015 r., pod numerem 2015/0396/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy UE 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. WE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz. U. Nr 230, poz. 1925), które zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 587) utraciło moc z dniem 25 listopada 2015 r.

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1320 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe.
Data aktu: 14/12/2015
Data ogłoszenia: 23/06/2022
Data wejścia w życie: 30/12/2015