Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 3 czerwca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej

Na podstawie art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666 i 1292 oraz z 2022 r. poz. 655, 830 i 974) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 1253) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) 9-cyfrowy numer REGON oraz 10-cyfrowy nr NIP - w przypadku świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 5 pkt 41 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.);",

w pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) datę urodzenia i płeć, jeżeli usługobiorcy nie nadano numeru PESEL lub świadczenie zdrowotne jest udzielane na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanych dalej "przepisami o koordynacji",",

w pkt 3:
––
lit. a-c otrzymują brzmienie:

"a) kod świadczenia, który stanowi kod jednostki statystycznej określonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 434 i 749), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie zakresu niezbędnych informacji",

b) datę i godzinę rozpoczęcia udzielania świadczenia zdrowotnego,

c) datę i godzinę zakończenia udzielania świadczenia zdrowotnego,",

––
w lit. e dodaje się tiret piąte i szóste w brzmieniu:

"– usługobiorcy zostało udzielone świadczenie zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej - dodatkowo przekazuje się jeden lub więcej kodów głównego ograniczenia z prefiksem "d", z pominięciem kwalifikatora "wykonanie" oraz "zdolność", określonych w części 1 składnika "Aktywność i uczestniczenie" Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia; w przypadku braku stwierdzenia ograniczenia na poziomie aktywności i uczestniczenia przekazuje się kod "0" (zero) - "brak ograniczenia aktywności i uczestnictwa", przy czym w przypadku świadczenia zdrowotnego realizowanego w warunkach:

–– stacjonarnych - przekazuje się ten kod albo te kody przy przyjęciu do i przy wypisie ze szpitala lub zakładu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż szpitalne,

–– ambulatoryjnych - przekazuje się ten kod albo te kody przy wizycie, a w przypadku cyklu leczenia - również przy jego zakończeniu,

– usługobiorcy zostało udzielone świadczenie zdrowotne psychologiczne lub psychoterapeutyczne z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, finansowane ze środków publicznych - usługodawca przekazuje dodatkowo kod diagnozy psychologicznej według słownika opracowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia,",

––
w lit. g tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

"– dokonania przeszczepu lub innej procedury określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia - dodatkowo przekazuje się datę i godzinę wykonania tej procedury,

– wykonanej w warunkach, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.) lub w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 974) - dodatkowo przekazuje się datę, godzinę i minutę w systemie 24-godzinnym wykonania tej procedury, z wyłączeniem świadczeń udzielanych przez zespół ratownictwa medycznego,",

––
w lit. h średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i-m w brzmieniu:

"i) numer identyfikujący zlecenie nadany przez usługodawcę, który zawarł umowę o udzielenie świadczenia zdrowotnego lub zrealizowanie istotnej procedury medycznej z innym usługodawcą, zwanym dalej "podwykonawcą",

j) informacje o wyrobach medycznych zaimplantowanych u usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej,

k) informacje o alergiach usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej,

l) informacje o potwierdzonym wyniku grupy krwi usługobiorcy, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974), o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej,

m) informacje o ciąży usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej;",

w pkt 4 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, na który składają się nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu i lokalu - w przypadku świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 5 pkt 41 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;",

w pkt 6 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) datę i godzinę wytworzenia,",

w pkt 7:
––
lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) informacje charakteryzujące uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 4 pkt 8 i 9 rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji,",

––
uchyla się lit. e,
––
lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) identyfikator umowy zawartej między Narodowym Funduszem Zdrowia a usługodawcą, zwanej dalej "umową", oraz jej rodzaj według słownika rodzajów świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli dotyczy,",

––
uchyla się lit. g,
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. i oraz j, usługodawca przekazuje do SIM fakultatywnie.",

c)
w ust. 4:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) datę i godzinę przyjęcia usługobiorcy na oddział szpitalny;",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) datę i godzinę wypisu usługobiorcy z oddziału szpitalnego;";

2)
po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. W przypadku gdy usługodawca zlecił udzielenie świadczenia zdrowotnego lub zrealizowanie istotnej procedury medycznej podwykonawcy, podwykonawca przekazuje do SIM dane dotyczące udzielonego przez niego świadczenia zdrowotnego lub zrealizowanej istotnej procedury medycznej, o których mowa w § 2 i § 3-5, a także dane dotyczące usługodawcy, który zlecił ich wykonanie, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 4, oraz identyfikator umowy, w ramach której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej lub zrealizowano istotną procedurę medyczną, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. f, jeżeli dotyczy.";

3)
w § 3:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku świadczeń zdrowotnych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej usługodawca przekazuje do SIM dane dotyczące każdego udzielonego świadczenia zdrowotnego.",

b)
w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, usługobiorcy, który złożył deklarację wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050 oraz z 2022 r. poz. 655), u danego usługodawcy, usługodawca przekazuje do SIM dane, o których mowa w § 2 ust. 1, przy czym w zakresie danych identyfikujących świadczenie zdrowotne - wyłącznie dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-c oraz g, oraz dodatkowo:",

c)
w ust. 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, innemu usługobiorcy niż wymieniony w ust. 2 usługodawca przekazuje do SIM dane określone w § 2 ust. 1, przy czym w zakresie danych identyfikujących świadczenie zdrowotne - wyłącznie dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-c oraz g, oraz dodatkowo:",

uchyla się pkt 3,
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) informacje charakteryzujące uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 4 pkt 8 i 9 rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji.";

4)
w § 4:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W przypadku świadczeń zdrowotnych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej usługodawca przekazuje do SIM dane dotyczące każdego udzielonego świadczenia zdrowotnego.

2. W przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, usługobiorcy, który złożył deklarację wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, u danego usługodawcy, usługodawca przekazuje do SIM dane, o których mowa w § 2 ust. 1, przy czym w zakresie danych identyfikujących świadczenie zdrowotne - wyłącznie dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-c oraz g, oraz w przypadku porady - dodatkowo informację dotyczącą zakresu porady, zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 19 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji - dla porad pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej albo w tabeli nr 20 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji - dla porad położnej podstawowej opieki zdrowotnej.",

b)
w ust. 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, innemu usługobiorcy niż wymieniony w ust. 2 usługodawca przekazuje do SIM dane określone w § 2 ust. 1, przy czym w zakresie danych identyfikujących świadczenie zdrowotne - wyłącznie dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-c oraz g, oraz dodatkowo:",

uchyla się pkt 1,
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) informacje charakteryzujące uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 4 pkt 8 i 9 rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji.",

c)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku świadczeń zdrowotnych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania usługodawca przekazuje do SIM dane o udzielonych świadczeniach zdrowotnych określone w § 2 ust. 1, gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest szczepienie, przy czym w zakresie danych identyfikujących świadczenie zdrowotne usługodawca przekazuje wyłącznie dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-c oraz g.";

5)
w § 5:
a)
w ust. 1 uchyla się pkt 1-3 i 9,
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 8, usługodawca udzielający świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 3 lub § 4, przekazuje do SIM fakultatywnie.";

6)
w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku gdy rozpoczęcie i zakończenie udzielania świadczenia zdrowotnego nie następuje w tym samym dniu, usługodawca przekazuje do SIM niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od dnia rozpoczęcia zdarzenia medycznego, dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. a i b oraz pkt 4. Pozostałe dane określone w § 2-5 usługodawca przekazuje do SIM w trakcie trwania zdarzenia medycznego lub niezwłocznie po jego zakończeniu, lecz nie później niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia zdarzenia medycznego.".

§  2. 
W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dane zdarzenia medycznego mogą być przekazywane do SIM na dotychczasowych zasadach.
§  3. 
Do dnia 30 września 2022 r. dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. j-m rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, usługodawca przekazuje do SIM fakultatywnie.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Zmiany w prawie

Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
Ustawa podpisana - automatyzacja załatwiania niektórych spraw przez KAS coraz bliżej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącej zautomatyzowania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Nowe przepisy mają umożliwić podatnikom załatwianie spraw online. System e-Urząd Skarbowy ma zastąpić dotychczas wykorzystywany przez KAS Portal Podatkowy.

Krzysztof Koślicki 13.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1296

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.
Data aktu: 03/06/2022
Data ogłoszenia: 21/06/2022
Data wejścia w życie: 06/07/2022