Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw kwalifikacji.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 14 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji

Na podstawie art. 94 ust. 8 i 9 oraz art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 288) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 uchyla się pkt 10;
2)
w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Świadectwo kwalifikacji może być wydane posiadaczowi dokumentu stwierdzającego posiadane kwalifikacje, wydanego dla specjalności, o których mowa w § 4, przez właściwy organ państwa obcego, zwanego dalej "obcym świadectwem kwalifikacji", po spełnieniu warunków polegających na posiadaniu praktyki lotniczej w zakresie odpowiadającym co najmniej wymaganiom określonym w prawie polskim dla danego świadectwa kwalifikacji, zweryfikowanym zgodnie z § 30, oraz zdaniu egzaminu państwowego przed egzaminatorem praktycznym.";

3)
w § 12 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Świadectwo operatora tankowania statków powietrznych jest wydawane przez pracodawcę na okres do 3 lat.";

4)
§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Ważność uprawnienia przedłuża się na podstawie sprawdzenia wiedzy i umiejętności przeprowadzonego przez egzaminatora praktycznego w zakresie przedłużanego uprawnienia.

2. Przedłużenie ważności uprawnienia następuje nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed dniem upływu ważności danego uprawnienia i nie później niż w dniu upływu jego ważności.

3. Wpisu przedłużenia ważności uprawnienia dokonuje egzaminator praktyczny na podstawie sprawdzenia wiedzy i umiejętności. Okresy przedłużonej ważności uprawnienia są liczone od ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa okres ważności danego uprawnienia.

4. W przypadku negatywnego wyniku sprawdzenia wiedzy i umiejętności:

1) Prezes Urzędu zawiesza uprawnienie na wniosek egzaminatora praktycznego;

2) egzaminator praktyczny wskazuje w protokole sprawdzenia wiedzy i umiejętności zakres dodatkowego szkolenia lotniczego niezbędnego do przywrócenia ważności uprawnienia.

5. Po utracie ważności uprawnienia jego ważność może być wznowiona na podstawie sprawdzenia wiedzy i umiejętności przeprowadzonego przez egzaminatora praktycznego.

6. Po utracie ważności uprawnienia pilota lotni i pilota paralotni do wykonywania lotów z pasażerem TANDEM jego ważność może być wznowiona na podstawie wykonania 3 lotów sprawdzających z pasażerem pod nadzorem instruktora, wpisanych i potwierdzonych przez instruktora do osobistego dokumentu praktyki lotniczej.";

5)
w § 27:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sprawdzenia wiedzy i umiejętności lotniczych w przypadkach, o których mowa w § 26 pkt 1 i 6, dokonuje instruktor w zakresie posiadanych kwalifikacji.",

b)
w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Sprawdzenie wiedzy i umiejętności lotniczych w przypadkach, o których mowa w § 26 pkt 2, 3, 5, 7, 9 i 10, prowadzi się w drodze egzaminu państwowego.";

6)
w § 32 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przy wykorzystaniu statków powietrznych odpowiednich do rodzaju i zakresu prowadzonego szkolenia lotniczego, z wyłączeniem statków powietrznych wymienionych w pkt 1 lit. a-c i g załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1);";

7)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a)
pkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

"1.1. Kandydat ubiegający się o świadectwo operatora tankowania statków powietrznych w trakcie szkolenia nabywa wiedzy:

1) z zakresu prawa lotniczego, w tym z zakresu przepisów ogólnych i przepisów dotyczących administracji lotnictwa cywilnego, kontroli, statków powietrznych i innego sprzętu lotniczego, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotnisk, kwalifikacji personelu lotniczego, dowódcy i załogi statku powietrznego, certyfikacji, zezwoleń na prowadzenie lotniczej działalności gospodarczej oraz ochrony lotnictwa cywilnego, a także z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przewozu towarów niebezpiecznych, przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, str. 1, z późn. zm.) oraz standardów międzynarodowych, w tym:

a) ICAO - DOC 9977 Manual on Civil Aviation Jet Fuel Supply,

b) standardów określonych przez Joint Inspection Group (JIG1 - Aviation Fuel Quality Control & Operating Standards for Into-Plane Fuelling Services, JIG2 - Aviation Fuel Quality Control & Operating Standards for Airport Depots & Hydrants, JIG4 - Aviation Fuel Quality Control & Operating Standards for Smaller Airports);

2) ogólnej w zakresie:

a) zagadnień ogólnotechnicznych: jednostek miar, elementów fizyki i chemii w zakresie obsługi paliw lotniczych,

b) statków powietrznych,

c) instalacji paliwowych statków powietrznych;

3) specjalistycznej w zakresie:

a) paliw lotniczych,

b) metod badań paliw lotniczych i ich specyfikacji,

c) standardów i norm międzynarodowych paliw lotniczych Joint Inspection Group (JIG), Energy Institute (EI), ASTM International - American Society for Testing and Materials (ASTM), Polskich Norm (PN),

d) kontroli jakości paliw lotniczych w instalacjach lotniskowych,

e) wymagań i czynności technicznych dotyczących urządzeń do tankowania statków powietrznych;

4) z zakresu bezpieczeństwa tankowania statków powietrznych, w tym:

a) bezpieczeństwa w obsłudze tankowania statków powietrznych,

b) możliwości i ograniczeń człowieka oraz czynnika ludzkiego,

c) aspektów kultury bezpieczeństwa (Safety Culture),

d) komunikacji.",

b)
w pkt 1.1.2:
uchyla się ppkt 3,
ppkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, obejmującego proces gaszenia paliwa lotniczego oraz użycie podręcznego sprzętu gaśniczego;",

w ppkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ppkt 7 w brzmieniu:

"7) wykonywania testów jakości paliwa lotniczego.",

c)
uchyla się pkt 1.2.2,
d)
w pkt 1.3.1 w ppkt 3 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ppkt 4 w brzmieniu:

"4) posiada umiejętności w przekazywaniu wiedzy, potwierdzone certyfikatami lub innymi dokumentami, wskazującymi posiadanie umiejętności szkoleniowych w praktyce.",

e)
w pkt 1.3.2 wyrazy "3 lat" zastępuje się wyrazami "5 lat, pod warunkiem utrzymania ważności świadectwa operatora tankowania statków powietrznych, ",
f)
w pkt 2 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) części oznaczone numeracją rzymską, zawierające wpisy do świadectwa operatora tankowania statków powietrznych:

a) część I zawiera nazwę specjalności lotniczej posiadacza świadectwa w języku polskim i angielskim,

b) część II zawiera numer świadectwa zapisany według systemu numeracji przyjętego przez pracodawcę wydającego świadectwo,

c) część III zawiera imię i nazwisko posiadacza świadectwa, wpisane alfabetem łacińskim, nawet wówczas, gdy pisownia imienia i nazwiska w języku ojczystym posiadacza jest pisana innym alfabetem,

d) część IV zawiera datę urodzenia posiadacza świadectwa,

e) część V zawiera podpis posiadacza świadectwa,

f) część VI jest przeznaczona na podpis wydającego świadectwo oraz datę wydania świadectwa,

g) część VII zawiera datę ważności świadectwa,

h) część VIII zawiera wpis uprawnienia instruktorskiego w języku polskim i angielskim przez wpisanie odpowiednio słowa: "TAK" albo "YES" oraz datę wydania uprawnienia.",

g)
wzór świadectwa operatora tankowania statków powietrznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku do rozporządzenia;
8)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia w pkt 1.4.1.5 wyrazy "wyszkolenie co najmniej 30" zastępuje się wyrazami "pełne wyszkolenie co najmniej 15";
9)
w załączniku nr 5 do rozporządzenia pkt 1.1.1 i 1.1.2 otrzymują brzmienie:

"1.1.1. Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg (UACP), zwane dalej "świadectwem kwalifikacji pilota (UACP)", upoważnia do samodzielnego wykonywania lotów na statkach powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg danej kategorii objętych lit. e załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2018/1139/UE", w zakresie wynikającym z uprawnień wpisanych do tego świadectwa, o których mowa w pkt 1.2.1 i 1.2.2, oraz ukończonych szkoleń lotniczych specjalistycznych, o których mowa w § 34 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia.

1.1.2. Świadectwo kwalifikacji pilota (UACP) z ważnym uprawnieniem podstawowym, o którym mowa w pkt 1.2.1 ppkt 1 lub 2, upoważnia do samodzielnego wykonywania lotów na statku powietrznym danej kategorii, który spełnia kryteria wskazane w lit. a-c i g w załączniku I do rozporządzenia nr 2018/1139/UE i posiada maksymalną masę startową (MTOM) do 600 kg.";

10)
w załączniku nr 8 do rozporządzenia w pkt 1.4.1.1 w ppkt 11 wyraz "motolotni" zastępuje się wyrazem "wiatrakowca";
11)
w załączniku nr 10 do rozporządzenia:
a)
w ust. 1 w pkt 2 lit. i otrzymuje brzmienie:

"i) część VIII zawiera nazwę organu wydającego świadectwo kwalifikacji w języku polskim "Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego" i angielskim "President of the Civil Aviation Authority", ",

b)
we wzorze świadectwa kwalifikacji w części VIII wyrazy "Urząd Lotnictwa Cywilnego" zastępuje się wyrazami "Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego / President of the Civil Aviation Authority".
§  2. 
1. 
Świadectwa operatora tankowania statków powietrznych, w zakresie ważności wpisanych do tego świadectwa uprawnień, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2. 
W sprawach dotyczących:
1)
wydania świadectwa operatora tankowania statków powietrznych,
2)
przedłużenia albo wznowienia ważności uprawnienia wpisywanego do świadectwa operatora tankowania statków powietrznych

- wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§  3. 
1. 
Świadectwa kwalifikacji wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.
2. 
W postępowaniach dotyczących:
1)
przedłużenia albo wznowienia ważności uprawnienia wpisywanego do świadectwa kwalifikacji,
2)
wydania uprawnienia instruktora INS wpisywanego do świadectwa kwalifikacji pilota paralotnii (PGP) albo świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 560 kg (UAGP),
3)
wymiany świadectwa kwalifikacji w przypadkach, o których mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1,
4)
wydania duplikatu świadectwa kwalifikacji w przypadkach, o których mowa w § 14 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1

- wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ŚWIADECTWA OPERATORA TANKOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021