Przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000

Na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 oraz z 2021 r. poz. 234) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Przyjmuje się plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000, zwany dalej "planem".
§  2. 
Część tekstowa planu w zakresie ustaleń ogólnych zawierających wskazanie rozstrzygnięć obowiązujących na części lub całym obszarze objętym planem, rozstrzygnięć dotyczących rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz kierunków rozwoju transportu i infrastruktury technicznej jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
Część tekstowa planu w zakresie szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych akwenów lub ich wydzielonych części oraz informacji o szczególnie istotnych uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszczególnych akwenów jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
Uzasadnienie do szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych akwenów jest określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rysunek planu, stanowiący część graficzną planu, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

CZĘŚĆ TEKSTOWA PLANU W ZAKRESIE USTALEŃ OGÓLNYCH ZAWIERAJĄCYCH WSKAZANIE ROZSTRZYGNIĘĆ OBOWIĄZUJĄCYCH NA CZĘŚCI LUB CAŁYM OBSZARZE OBJĘTYM PLANEM, ROZSTRZYGNIĘĆ DOTYCZĄCYCH ROZMIESZCZENIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ KIERUNKÓW ROZWOJU TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

CZĘŚĆ TEKSTOWA PLANU W ZAKRESIE SZCZEGÓŁOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH AKWENÓW LUB ICH WYDZIELONYCH CZĘŚCI ORAZ INFORMACJI O SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH UWARUNKOWANIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA PRZYSZŁE UŻYTKOWANIE POSZCZEGÓLNYCH AKWENÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  3

UZASADNIENIE DO SZCZEGÓŁOWYCH ROZSTRZYGNIĘĆ DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH AKWENÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  4

RYSUNEK PLANU STANOWIĄCY CZĘŚĆ GRAFICZNĄ PLANU

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku - 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji, chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji, w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021