Dokumentacja cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie art. 23zc ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych i grupowej dokumentacji cen transferowych.
§  2. 
Lokalna dokumentacja cen transferowych obejmuje:
1)
w zakresie opisu podmiotu powiązanego, o którym mowa w art. 23zc ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej "ustawą":
a)
opis struktury zarządczej i schemat organizacyjny podmiotu powiązanego,
b)
opis podstawowej działalności podmiotu powiązanego, w tym:
wskazanie przedmiotu prowadzonej działalności,
wskazanie rynków geograficznych, na których podmiot powiązany prowadzi działalność,
opis branży i otoczenia rynkowego, w ramach których podmiot powiązany prowadzi działalność, ze wskazaniem wpływu warunków ekonomicznych i regulacyjnych oraz wskazaniem kluczowych konkurentów,
opis strategii gospodarczej,
informację o istotnych ekonomicznie funkcjach, aktywach lub ryzykach, mających wpływ na podmiot powiązany, które zostały przeniesione w roku obrotowym i w roku poprzedzającym rok obrotowy, jeżeli takie przeniesienie nastąpiło;
2)
w zakresie opisu transakcji, w tym analizy funkcji, ryzyk i aktywów, o którym mowa w art. 23zc ust. 1 pkt 2 ustawy:
a)
przedmiot i rodzaj transakcji kontrolowanej,
b)
informację o podmiotach powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej zawierającą:
nazwę i siedzibę lub miejsce zarządu,
numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku - inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju,
wskazanie przedmiotu podstawowej działalności,
rodzaj powiązań występujących pomiędzy tymi podmiotami,
c)
analizę funkcjonalną podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej, z uwzględnieniem istotnych zmian w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego, zawierającą opis:
wykonywanych funkcji,
ponoszonych ryzyk, w tym zdolności do ich ponoszenia,
angażowanych aktywów,
d)
sposób kalkulacji ceny transferowej, wraz z przyjętymi założeniami,
e)
wartość transakcji kontrolowanej, określoną zgodnie z art. 23x ust. 2 ustawy, z podziałem na kontrahentów,
f)
otrzymane lub przekazane płatności związane z transakcją kontrolowaną, w tym dokonane potrącenia wzajemnych wierzytelności,
g)
umowy, porozumienia wewnątrzgrupowe lub inne dokumenty dotyczące transakcji kontrolowanej,
h)
porozumienia lub interpretacje podatkowe dotyczące transakcji kontrolowanej, w tym porozumienia dotyczące cen transferowych, zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska lub wydane przez te administracje;
3)
w zakresie analizy cen transferowych, o której mowa w art. 23zc ust. 1 pkt 3 ustawy:
a)
wskazanie metody, o której mowa w art. 23p ust. 1 i 2 ustawy, zastosowanej do weryfikacji ceny transferowej, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem wyboru,
b)
wskazanie strony lub transakcji podlegającej badaniu w ramach analizy cen transferowych, jeżeli wynika to z metody wskazanej zgodnie z lit. a, wraz z uzasadnieniem wyboru;
c)
opis analizy porównawczej, o której mowa w art. 23zc ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, przeprowadzonej z wykorzystaniem metody wskazanej zgodnie z lit. a, zawierający:
opis procesu wyszukiwania i doboru danych oraz wskazanie źródeł tych danych, wraz z uzasadnieniem doboru kryteriów wyszukiwania oraz istotnych założeń przyjętych na potrzeby dokonania tej analizy,
dane porównawcze przedstawione w postaci elektronicznej umożliwiającej ich edycję, grupowanie, sortowanie i przeprowadzanie weryfikacji wykonanych obliczeń, w tym wskaźniki finansowe, przyjęte oraz odrzucone w ramach tej analizy, wraz z ich opisem, odnoszące się do transakcji zawieranych przez podmiot powiązany z podmiotem niepowiązanym (dane wewnętrzne) albo zawieranych pomiędzy podmiotami niepowiązanymi (dane zewnętrzne), jeżeli są dostępne,
uzasadnienie powodów przyjęcia do tej analizy danych z wielu lat lub z jednego roku,
uzasadnienie wyboru wskaźnika finansowego przyjętego do tej analizy, jeżeli został zastosowany,
opis korekty porównywalności wraz z uzasadnieniem, jeżeli została zastosowana,
wskazanie wyznaczonego w wyniku tej analizy punktu lub przedziału wraz z opisem miar statystycznych, jeżeli zostały zastosowane,
d)
opis analizy zgodności, o której mowa w art. 23zc ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, jeżeli na podstawie art. 23zc ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy nie jest sporządzany opis analizy porównawczej, przy czym w przypadku wskazania zgodnie z lit. a metody stanowiącej technikę wyceny opis tej analizy zawiera:
uzasadnienie wyboru zastosowanej techniki wyceny,
opis źródeł danych wykorzystanych do wyceny,
opis oraz uzasadnienie założeń przyjętych do wyceny, w szczególności założeń do wskaźników stosowanych w wycenie oraz opis sposobu kalkulacji tych wskaźników,
opis oraz uzasadnienie założeń przyjętych do prognoz, opis źródła wykorzystanych danych oraz wskazanie celu prognozy - w przypadku gdy zastosowanie techniki wyceny wymaga zastosowania prognozy,
analizę wrażliwości wskazującą wpływ zmian poszczególnych założeń na wynik wyceny,
uzasadnienie przyjętego punktu z przedziału wartości przedmiotu transakcji kontrolowanej,
e)
odniesienie ceny transferowej do wyniku analiz, o których mowa w art. 23zc ust. 1 pkt 3 ustawy, wraz z uzasadnieniem odchyleń, jeżeli wystąpiły;
4)
w zakresie informacji finansowych, o których mowa w art. 23zc ust. 1 pkt 4 ustawy:
a)
zatwierdzone sprawozdanie finansowe dotyczące roku obrotowego sporządzone na podstawie przepisów o rachunkowości,
b)
opis umożliwiający przyporządkowanie danych finansowych dotyczących transakcji kontrolowanej do pozycji sprawozdania finansowego, o którym mowa w lit. a, lub do innych informacji w nim zawartych;
5)
w zakresie uzasadnienia gospodarczego transakcji, o którym mowa w art. 23zc ust. 1a ustawy:
a)
okoliczności, z których wynika obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 23za ust. 1 lub 1a ustawy,
b)
opis spodziewanych:
korzyści podatkowych, takich jak: niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości, powstanie lub zawyżenie straty podatkowej oraz powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku,
innych, kwantyfikowalnych lub niekwantyfikowalnych, korzyści ekonomicznych, takich jak: zwiększenie rentowności działalności przed opodatkowaniem, zwiększenie produktywności pracy, wzmocnienie przewagi konkurencyjnej, zwiększenie udziału w rynku, zwiększenie rozpoznawalności przedsiębiorstwa, marki lub produktu oraz rozwój cech funkcjonalnych przedsiębiorstwa lub produktu,
c)
pozostałe przyczyny gospodarcze transakcji.
§  3. 
Grupowa dokumentacja cen transferowych obejmuje:
1)
w zakresie opisu grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 23zc ust. 2 pkt 1 ustawy:
a)
opis lub schemat struktury właścicielskiej grupy kapitałowej wraz z podaniem nazwy i siedziby lub miejsca zarządu podmiotów wchodzących w jej skład,
b)
opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę kapitałową, zawierający:
opis najistotniejszych czynników decydujących o przewadze konkurencyjnej i możliwościach rozwoju grupy kapitałowej,
opis lub schemat łańcucha wartości dla pięciu najistotniejszych pod względem przychodów grup produktów lub usług oraz takich grup produktów lub usług, z których przychody stanowią powyżej 5% skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej, wraz ze wskazaniem głównych rynków geograficznych dla tych grup produktów lub usług,
wyszczególnienie i zwięzły opis istotnych umów lub porozumień zawieranych między podmiotami powiązanymi grupy kapitałowej, w zakresie usług, innych niż usługi dotyczące badań i rozwoju, zawierający w szczególności opis zdolności głównych usługodawców do świadczenia istotnych usług wewnątrzgrupowych oraz informację w zakresie polityki cen transferowych grupy w odniesieniu do alokacji kosztów usług wewnątrzgrupowych i zasad ustalania cen za te usługi,
zwięzły słowny opis analizy funkcjonalnej przedstawiający istotny udział podmiotów powiązanych w tworzeniu wartości w ramach grupy kapitałowej, w tym istotne funkcje pełnione przez te podmioty powiązane, ponoszone przez nie istotne ryzyka i angażowane istotne aktywa,
informację o istotnych transakcjach restrukturyzacji oraz transakcjach związanych ze zmianami własnościowymi, w tym przejęciach, połączeniach i likwidacjach, przeprowadzonych w sprawozdawczym roku obrotowym grupy kapitałowej;
2)
w zakresie opisu istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 23zc ust. 2 pkt 2 ustawy:
a)
ogólny opis strategii grupy kapitałowej w zakresie tworzenia, rozwoju, własności oraz wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych wraz z informacją o lokalizacji istotnych ośrodków badawczo - rozwojowych oraz lokalizacji ośrodków zarządzających funkcjami badawczo-rozwojowymi,
b)
wykaz wartości niematerialnych i prawnych lub ich grup istotnych z punktu widzenia cen transferowych wraz ze wskazaniem podmiotów posiadających tytuły prawne do tych wartości,
c)
wykaz istotnych umów lub porozumień zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi grupy kapitałowej dotyczących wartości niematerialnych i prawnych, w tym umów o podziale kosztów, umów o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i umów licencyjnych,
d)
opis polityki cen transferowych grupy kapitałowej w zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz wartości niematerialnych i prawnych,
e)
ogólny opis istotnych zmian w zakresie kontroli i własności wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z tych wartości, wraz ze wskazaniem zaangażowanych podmiotów, ich siedziby lub miejsca zarządu oraz wypłaconego z tytułu tych zmian wynagrodzenia lub rekompensaty;
3)
w zakresie opisu istotnych transakcji finansowych grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 23zc ust. 2 pkt 3 ustawy:
a)
ogólny opis sposobu finansowania działalności grupy kapitałowej, w tym informacje o istotnych umowach dotyczących finansowania zawartych z podmiotami niepowiązanymi,
b)
wskazanie podmiotów pełniących funkcje w zakresie centralnego finansowania w ramach grupy kapitałowej oraz ich siedziby i miejsca sprawowania faktycznego zarządu,
c)
ogólny opis polityki cen transferowych w zakresie finansowania pomiędzy podmiotami powiązanymi;
4)
w zakresie informacji finansowych i podatkowych grupy kapitałowej, o których mowa w art. 23zc ust. 2 pkt 4 ustawy:
a)
roczne skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej,
b)
wykaz i zwięzły opis:
jednostronnych uprzednich porozumień cenowych wydanych dla podmiotów powiązanych grupy kapitałowej,
jednostronnych porozumień dotyczących cen transferowych oraz innych interpretacji podatkowych dotyczących przypisania dochodu pomiędzy państwami, wydanych przez administracje podatkowe państw innych niż Rzeczpospolita Polska dla podmiotów powiązanych grupy kapitałowej lub zawartych z tymi podmiotami.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 2
1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U.2017.1752), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.2193).

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021