Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Na podstawie art. 14f ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz dziedzin medycyny oraz zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych Lekarskiego Egzaminu Końcowego, zwanego dalej "LEK", i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, zwanego dalej "LDEK";
2)
tryb powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej "ustawą", i komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2 ustawy;
3)
wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 14b ust. 8 ustawy;
4)
sposób i szczegółowy tryb przeprowadzania LEK i LDEK, w tym okres, w którym powinny być wyznaczone ich terminy;
5)
wysokość opłaty, o której mowa w art. 14a ust. 8 ustawy, oraz sposób jej uiszczania;
6)
wysokość wynagrodzenia dla członków i przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych oraz komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2 ustawy;
7)
szczegółowy sposób ustalania wyników LEK i LDEK;
8)
wzory świadectwa złożenia LEK i świadectwa złożenia LDEK;
9)
tryb wydawania przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej "CEM", duplikatu albo odpisu świadectwa złożenia LEK albo świadectwa złożenia LDEK oraz sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 14e ust. 6 ustawy;
10)
tryb dokonywania przez dyrektora CEM wymiany świadectwa złożenia LEK albo świadectwa złożenia LDEK oraz sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 14e ust. 6 ustawy.
§  2. 
1. 
Zakres problematyki uwzględnianej przy opracowaniu pytań testowych LEK i LDEK obejmuje wiedzę z zakresu programu studiów w dziedzinach medycyny określonych programem stażu podyplomowego lekarza i stażu podyplomowego lekarza dentysty.
2. 
LEK zawiera pytania testowe z zakresu:
1)
chorób wewnętrznych, w tym chorób układu sercowo-naczyniowego - 39 pytań,
2)
pediatrii, w tym neonatologii - 29 pytań,
3)
chirurgii, w tym chirurgii urazowej - 27 pytań,
4)
położnictwa i ginekologii - 26 pytań,
5)
psychiatrii - 14 pytań,
6)
medycyny rodzinnej - 20 pytań,
7)
medycyny ratunkowej i intensywnej terapii - 20 pytań,
8)
bioetyki i prawa medycznego - 10 pytań,
9)
orzecznictwa lekarskiego - 7 pytań,
10)
zdrowia publicznego - 8 pytań

- przy czym wśród pytań testowych z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, położnictwa i ginekologii oraz medycyny rodzinnej znajduje się co najmniej 30 pytań z dziedziny onkologii.

3. 
LDEK zawiera pytania testowe z zakresu:
1)
stomatologii zachowawczej - 46 pytań,
2)
stomatologii dziecięcej - 29 pytań,
3)
chirurgii stomatologicznej - 25 pytań,
4)
protetyki stomatologicznej - 25 pytań,
5)
periodontologii - 20 pytań,
6)
ortodoncji - 20 pytań,
7)
medycyny ratunkowej - 10 pytań,
8)
bioetyki i prawa medycznego - 10 pytań,
9)
orzecznictwa lekarskiego - 7 pytań,
10)
zdrowia publicznego - 8 pytań

- przy czym wśród pytań testowych z zakresu stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, periodontologii i ortodoncji znajduje się co najmniej 25 pytań z dziedziny onkologii.

§  3. 
Test opracowany w języku innym niż język polski jest tłumaczeniem testu przygotowanego na dany LEK albo LDEK w języku polskim.
§  4. 
1. 
W celu powołania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 14b ust. 1 ustawy, dyrektor CEM zwraca się do podmiotów, o których mowa w art. 14b ust. 2 ustawy, o wskazanie kandydatów do tej komisji.
2. 
Wskazanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane kandydata:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
numer PESEL; w przypadku braku numeru PESEL należy podać datę i miejsce urodzenia;
3)
adres do korespondencji;
4)
numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;
5)
określenie podmiotu reprezentowanego przez kandydata.
3. 
Listy kandydatów przesyła się do CEM za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w postaci papierowej.
4. 
Wzór oświadczenia członka Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 14b ust. 8 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  5. 
1. 
W celu powołania komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2 ustawy, dyrektor CEM zwraca się do konsultantów krajowych właściwych dla dziedzin, o których mowa w § 2, o wskazanie kandydatów do tej komisji.
2. 
Wskazując kandydatów do komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2 ustawy, podaje się dane, o których mowa w § 4 ust. 2. Przepis § 4 ust. 3 stosuje się.
§  6. 
1. 
Przy organizacji i przeprowadzaniu LEK i LDEK dyrektor CEM może współpracować z właściwymi wojewodami.
2. 
W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1, wojewodowie wspomagają CEM w zakresie organizacyjno-technicznym, w szczególności przez:
1)
wskazanie sal egzaminacyjnych przeznaczonych do przeprowadzenia LEK i LDEK w danym terminie, spełniających warunki określone w regulaminie porządkowym LEK i LDEK, o którym mowa w art. 14f ust. 2 ustawy;
2)
pomoc w negocjacjach umów dotyczących udostępnienia sal egzaminacyjnych, o których mowa w pkt 1;
3)
przygotowanie sal egzaminacyjnych, o których mowa w pkt 1, przed lub w dniu LEK albo LDEK;
4)
przechowywanie i przygotowanie materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia LEK albo LDEK.
3. 
W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1, CEM jest obowiązane nieodpłatnie dostarczać właściwym wojewodom materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia LEK i LDEK.
4. 
Szczegóły dotyczące współpracy, o której mowa w ust. 1, określa porozumienie zawierane przez dyrektora CEM z poszczególnymi wojewodami.
§  7. 
1. 
Terminy LEK wyznacza się w okresie od dnia 15 września do dnia 30 września i w okresie od dnia 15 lutego do dnia 28 lutego.
2. 
Terminy LDEK wyznacza się w okresie od dnia 1 września do dnia 14 września i w okresie od dnia 1 lutego do dnia 14 lutego.
§  8. 
Przebieg LEK i LDEK jest dokumentowany w protokole egzaminacyjnym, którego wzór jest określony w regulaminie porządkowym LEK i LDEK, o którym mowa w art. 14f ust. 2 ustawy.
§  9. 
1. 
Zdający LEK albo LDEK jest obowiązany podporządkować się poleceniom członków Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 14b ust. 5 ustawy.
2. 
Zespół Egzaminacyjny przeprowadzający dany LEK albo LDEK jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania norm porządkowych przez zdającego.
§  10. 
1. 
Rozpoczęcie LEK albo LDEK dla wszystkich zdających w skali kraju wyznacza się o tej samej godzinie. Dopuszcza się maksymalnie 30-minutowe opóźnienie w rozpoczęciu LEK albo LDEK.
2. 
Decyzję o rozpoczęciu wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej podejmuje przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego. Po ogłoszeniu rozpoczęcia wpuszczania do sali egzaminacyjnej osoba, która zgłosiła się na dany LEK albo LDEK, poddaje się niezwłocznie procedurze, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy.
3. 
Osoba, która nie dokonała zgłoszenia w trybie art. 14a ust. 5 ustawy lub nie wniosła opłaty egzaminacyjnej, o której mowa w art. 14a ust. 8 ustawy, lub wniosła tę opłatę w wysokości niższej niż należna, nie może przystąpić do danego LEK albo LDEK. Przyczynę niedopuszczenia do LEK albo LDEK odnotowuje się w protokole egzaminacyjnym.
4. 
Po rozpoczęciu LEK albo LDEK wchodzenie do sali egzaminacyjnej innych osób niż przedstawiciele CEM i członkowie Zespołu Egzaminacyjnego jest zabronione.
5. 
Czas trwania LEK albo LDEK wynosi 4 godziny.
§  11. 
1. 
Zdający LEK albo LDEK zajmuje w sali egzaminacyjnej miejsce oznaczone wcześniej numerem kodowym nadanym przez CEM.
2. 
Po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej przez wszystkich zdających LEK albo LDEK przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 14b ust. 5 ustawy:
1)
informuje o organizacji i przebiegu LEK albo LDEK;
2)
informuje o zakazach obowiązujących podczas LEK albo LDEK i konsekwencjach ich naruszenia, w szczególności o dyskwalifikacji, o której mowa w art. 14d ust. 4-6 ustawy.
§  12. 
1. 
W celu sprawdzenia, czy zdający posiada przy sobie urządzenia służące do kopiowania oraz przekazywania i odbioru informacji, członkowie Zespołu Egzaminacyjnego mogą posługiwać się elektronicznym wykrywaczem takich urządzeń.
2. 
W trakcie LEK albo LDEK zdającemu nie wolno zachowywać się w sposób rozpraszający uwagę innych zdających.
§  13. 
Jedynym dokumentem przeznaczonym do udzielania odpowiedzi w trakcie LEK albo LDEK jest karta testowa oznaczona numerem kodowym zdającego nadanym przez CEM.
§  14. 
1. 
Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie pytań testowych przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego ogłasza koniec LEK albo LDEK.
2. 
Po ogłoszeniu końca LEK albo LDEK zdający odkłada książeczkę testową i karty testowe. Zdający pozostaje na miejscu do momentu zebrania wszystkich książeczek testowych i kart testowych przez członków Zespołu Egzaminacyjnego, po czym opuszcza salę egzaminacyjną.
3. 
W przypadku wcześniejszego zakończenia rozwiązywania testu zdający przekazuje książeczkę testową i karty testowe członkowi Zespołu Egzaminacyjnego lub jego przewodniczącemu i opuszcza salę egzaminacyjną bez możliwości powrotu.
§  15. 
1. 
Zdający dany LEK albo LDEK ma prawo wglądu do treści pytań testowych w celu składania zastrzeżeń. Książeczki testowe są udostępniane w sali egzaminacyjnej bezpośrednio po danym LEK albo LDEK.
2. 
Zastrzeżenia, o których mowa w art. 14e ust. 1 ustawy, złożone bez zachowania trybu określonego w tym przepisie nie podlegają rozpatrzeniu.
3. 
Z posiedzenia komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2 ustawy, jest sporządzany protokół, zawierający w szczególności rozstrzygnięcie o uznaniu albo odrzuceniu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem. Do protokołu dołącza się złożone zastrzeżenia w postaci elektronicznej lub papierowej.
§  16. 
1. 
Ustalenie wyników LEK i LDEK następuje po rozpatrzeniu zastrzeżeń, o których mowa w art. 14e ust. 1 ustawy.
2. 
Unieważnienie pytania testowego zostaje uwzględnione przy ustalaniu liczby punktów umożliwiających złożenie LEK albo LDEK.
3. 
Ustalenie wyników LEK i LDEK następuje za pomocą systemu informatycznego przez odczyt kart testowych oznaczonych numerem kodowym.
4. 
Udostępnienie zdającemu wyniku jego LEK albo LDEK następuje przez podanie wyniku procentowego do dwóch miejsc po przecinku i liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi.
§  17. 
1. 
W przypadku złożenia zgłoszenia do LEK albo LDEK, o którym mowa w art. 14a ust. 5 ustawy, po raz drugi i kolejny osoba zgłaszająca się wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości 100 zł, z zastrzeżeniem przepisu art. 14a ust. 11 ustawy.
2. 
W przypadku złożenia zgłoszenia do LEK albo LDEK składanego w języku obcym, o którym mowa w art. 5 ust. 4 ustawy, osoba zgłaszająca się wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości 340 zł.
3. 
Opłatę uiszcza się w polskich złotych.
§  18. 
1. 
Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego oraz przewodniczącego komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2 ustawy, wynosi 500 zł za posiedzenie.
2. 
Wysokość wynagrodzenia członka Zespołu Egzaminacyjnego oraz członka komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2 ustawy, wynosi 250 zł za posiedzenie.
§  19. 
1. 
Wzór świadectwa złożenia LEK określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Wzór świadectwa złożenia LDEK określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  20. 
CEM przesyła świadectwo złożenia LEK albo świadectwo złożenia LDEK, zwane dalej "świadectwem", na adres zdającego wskazany w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 14a ust. 7 ustawy. W przypadku zwrotu świadectwa z powodu nieodebrania przez adresata jest ono archiwizowane w CEM i może być odebrane przez zdającego w siedzibie CEM. CEM na pisemny wniosek zdającego może przesłać ponownie nieodebrane świadectwo po uiszczeniu przez niego kosztów związanych z ponownym przesłaniem. Przepis art. 262 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) stosuje się.
§  21. 
1. 
CЕМ wydaje odpis świadectwa na pisemny wniosek zdającego LEK albo LDEK jako dodatkowy egzemplarz świadectwa.
2. 
Duplikat świadectwa jest wydawany w przypadku uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia lub w przypadku wystąpienia innej przyczyny utraty świadectwa przez zdającego LEK albo LDEK, na jego umotywowany, pisemny wniosek.
3. 
Opłatę, o której mowa w art. 14e ust. 6 ustawy, uiszcza się na rachunek bankowy CEM, podany na stronie internetowej CEM. Potwierdzenie wniesienia opłaty załącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub 2.
4. 
W przypadku niedołączenia do wniosku potwierdzenia uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 14e ust. 6 ustawy, CEM wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
5. 
Odpis świadectwa i duplikat świadectwa wydaje się na druku według wzorów odpowiednich świadectw.
6. 
Duplikat świadectwa jest oznaczony pieczęcią o treści "Duplikat".
7. 
Odpis świadectwa jest drukowany na miękkim papierze z napisem "Odpis" oraz oznaczony pieczęcią "Za zgodność z oryginałem" i imienną pieczęcią dyrektora CEM.
8. 
Wydanie odpisu świadectwa albo duplikatu świadectwa następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 i 2, z dołączonym do niego potwierdzeniem wniesienia opłaty, o której mowa w art. 14e ust. 6 ustawy.
§  22. 
1. 
W przypadku ujawnienia przez zdającego błędu na świadectwie może on zwrócić się do dyrektora CEM z pisemnym wnioskiem o wymianę świadectwa.
2. 
Po wpłynięciu wniosku, o którym mowa w ust. 1, CEM weryfikuje zasadność dokonania wymiany. Wymiana nie jest dokonywana, jeżeli na świadectwie nie stwierdza się błędu. Świadectwo, które nie zawiera błędu, jest zwracane wnioskodawcy.
3. 
Opłatę, o której mowa w art. 14e ust. 6 ustawy, za wymianę niewynikającą z błędu CEM uiszcza się na rachunek bankowy CEM podany na stronie internetowej CEM. W takim przypadku CEM wzywa wnioskodawcę do uiszczenia wymaganej opłaty oraz przekazania dokumentu potwierdzającego dokonanie tej czynności do CEM w terminie 7 dni od doręczenia wezwania z pouczeniem, że niedokonanie tych czynności spowoduje odmowę dokonania wymiany.
4. 
Wymiana świadectwa następuje po otrzymaniu przez CEM świadectwa błędnego.
5. 
Wymiana świadectwa następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
6. 
W przypadku obowiązku uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 14e ust. 6 ustawy, termin, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna bieg od dnia doręczenia CEM dokumentu potwierdzającego wniesienie tej opłaty.
§  23. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR OŚWIADCZENIA CZŁONKA ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. poz. 1877), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291, 1493, 2112, 2345 i 2401).

Zmiany w prawie

Od sierpnia odciski palców w dowodzie, dla 70-latków dokumenty bezterminowe

Najnowsze dowody osobiste będą zawierały odciski palców, czyli drugą obok zdjęcia cechę biometryczną. Będzie w nich też podpis posiadacza. Ustawę w tej sprawie przyjął w czwartek Senat, ale wprowadził do niej poprawkę, dzięki której dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 70. rok życia będzie ważny bezterminowo.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.05.2021
Senat proponuje więcej pieniędzy na dodatkowe zajęcia w szkołach

Senat przyjął w czwartek z poprawkami nowelizację ustawy, która przewiduje zwiększenie subwencji oświatowej. Przewidziana w niej kwota 187 mln zł ma wzrosnąć do 280 mln zł. Środki te mają być przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla uczniów po ich powrocie do szkół. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość.

Monika Sewastianowicz 13.05.2021
Senat też za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka przyjął w czwartek bez poprawek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.05.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - Senat poparł ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację przyjął w czwartek bez poprawek Senat. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.05.2021
Czarnek: Szkoły gotowe na to, by zakończyć rok w trybie stacjonarnym

Szkoły są przygotowane, reżim sanitarny jest przestrzegany, a statystyki pokazują, że każdego dnia liczba zachorowań na covid-19 maleje. Uwzględniliśmy to, przygotowując wprowadzanie nauki stacjonarnej, która przez pierwsze dwa tygodnie będzie odbywać się w trybie hybrydowym - powiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Monika Sewastianowicz 13.05.2021
Specustawy mają zapewnić właściwe przygotowanie strategicznej infrastruktury energetycznej

Prezydent podpisał nowelizację specustaw przesyłowych regulujących i usprawniających inwestycje w przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowela ma zapewnić stabilność i pewność poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej oraz dostaw paliw gazowych i płynnych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.05.2021