Warunki organizacyjno-techniczne dotyczące formy wniosków i dokumentów oraz ich składanie drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposób posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej

Na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 oraz z 2020 r. poz. 2320) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
warunki organizacyjno-techniczne dotyczące:
a)
formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych drogą elektroniczną na podstawie art. 126 § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11),
b)
formy wniosków o wydanie odpisów, wyciągów, zaświadczeń i udzielenie informacji oraz ich składania do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej "Centralną Informacją", drogą elektroniczną,
c)
formy wniosków o udostępnienie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek oraz ich składania do Centralnej Informacji drogą elektroniczną,
d)
formy orzeczeń doręczanych wnioskodawcom drogą elektroniczną przez sądy rejestrowe;
e)
formy odpisów, wyciągów, zaświadczeń i informacji doręczanych przez Centralną Informację drogą elektroniczną,
f)
formy kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek doręczanych przez Centralną Informację drogą elektroniczną;
2)
sposób posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, zwaną dalej "ustawą";
2)
katalogu - rozumie się przez to elektroniczny katalog dokumentów spółek określony w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy;
3)
podpisie elektronicznym - rozumie się przez to kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP;
4)
zarejestrowanym użytkowniku - rozumie się przez to osobę, której został przydzielony unikalny adres internetowy powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem oraz ważnym kwalifikowanym certyfikatem użytkownika;
5)
systemie teleinformatycznym - rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
§  3. 
1. 
Składanie wniosków i dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c, może być dokonane jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez zarejestrowanego użytkownika. W przypadku wniosków składanych do sądów rejestrowych zarejestrowanym użytkownikiem powinna być osoba uprawniona do występowania w imieniu wnioskodawcy.
2. 
Adres systemu teleinformatycznego jest dostępny na stronach podmiotowych Ministerstwa Sprawiedliwości w Biuletynie Informacji Publicznej.
§  4. 
Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c, wraz z załącznikami wypełnia się na urzędowych formularzach dostępnych pod adresem określonym w § 3 ust. 2 i opatruje podpisem elektronicznym.
§  5. 
Dokumenty dołączone do wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1, składa się w jednym z formatów wskazanych w przepisach o minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych i opatruje się podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do ich podpisania.
§  6. 
1. 
Odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z rejestru, orzeczenia oraz zarządzenia i inne pisma sądowe są doręczane drogą elektroniczną w formacie pdf i opatrzone podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika Centralnej Informacji bądź sądu rejestrowego.
2. 
W sprawach o wpis spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym, orzeczenia oraz zarządzenia i inne pisma sądowe doręczane drogą elektroniczną mogą być opatrzone przez pracownika sądu podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.14, str. 73-114).
§  7. 
Kopie dokumentów z katalogu są przesyłane w postaci, w jakiej zostały złożone i opatrzone podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika sądu, który przesłał dany dokument do katalogu.
§  8. 
System teleinformatyczny potwierdza zamieszczenie odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji z rejestru, orzeczeń oraz kopii dokumentów z katalogu pod adresem, o którym mowa w § 3 ust. 2, ze wskazaniem daty zamieszczenia.
§  9. 
1. 
Odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje oraz kopie dokumentów z katalogu uzyskane zgodnie z § 6 i 7 są wykorzystywane w postaci elektronicznej, jeżeli możliwe jest posłużenie się dokumentem elektronicznym we właściwym postępowaniu.
2. 
Jeżeli we właściwym postępowaniu nie ma możliwości wykorzystania dokumentów, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, mogą one być wykorzystane w tym postępowaniu w formie wydruku przez podmioty, które je uzyskały w postaci elektronicznej.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, osoba przedkładająca wydruk dołącza do niego oświadczenie o zgodności wydruku z otrzymanym dokumentem elektronicznym.
§  10. 
Do czasu wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1, składa się w jednym z formatów określonych w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1216).
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom drogą elektroniczną przez sądy rejestrowe i Centralną Informację (Dz. U. poz. 1813), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. poz. 851), tj. z dniem 1 stycznia 2012 r.

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.798 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Warunki organizacyjno-techniczne dotyczące formy wniosków i dokumentów oraz ich składanie drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposób posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej.
Data aktu: 22/12/2011
Data ogłoszenia: 29/04/2021
Data wejścia w życie: 01/01/2012