Specjalizacja i uzyskiwanie tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 553) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
kod specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii;
2)
wzór karty przebiegu szkolenia specjalizacyjnego, zwanej dalej "KS";
3)
wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych, o których mowa w art. 37 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, zwanej dalej "ustawą";
4)
szczegółowy tryb działania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "PKE", oraz wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków PKE;
5)
wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 4 ustawy;
6)
wysokość opłaty za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów, zwany dalej "PESFZ";
7)
szczegółowy sposób i tryb składania PESFZ oraz ustalania jego wyników;
8)
wzór dyplomu specjalisty;
9)
tryb wydawania przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej "CEM", duplikatu lub odpisu dyplomu PESFZ oraz sposób uiszczania opłaty za wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PESFZ;
10)
tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PESFZ oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie korekty dyplomu.
§  2. 
Specjalizacja w dziedzinie fizjoterapii posiada kod 002.
§  3. 
Wzór KS określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  4. 
Wysokość wynagrodzenia dla jednej osoby za wykonanie czynności kontrolnych wynosi 300 zł.
§  5. 
1. 
PKE działa przez wyznaczone spośród jej członków Zespoły Egzaminacyjne, o których mowa w art. 52 ust. 1 ustawy, zwane dalej "Zespołami Egzaminacyjnymi".
2. 
Zespoły Egzaminacyjne przeprowadzają PESFZ.
3. 
Pracami Zespołu Egzaminacyjnego kieruje przewodniczący.
4. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego pracami zespołu kieruje jeden z członków Zespołu Egzaminacyjnego wskazany przez dyrektora CEM.
5. 
W przypadku gdy do przeprowadzenia PESFZ zgłosi się mniej niż 3 członków Zespołu Egzaminacyjnego, egzamin nie może być przeprowadzony. O fakcie tym przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego informuje niezwłocznie dyrektora CEM.
6. 
Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego informuje zdających o braku możliwości przeprowadzenia egzaminu oraz odnotowuje okoliczności, o których mowa w ust. 5, w protokole.
7. 
Dyrektor CEM wskazuje inny termin i miejsce egzaminu oraz skład Zespołu Egzaminacyjnego, który go przeprowadzi.
8. 
Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego przekazuje do CEM materiały egzaminacyjne oraz pozostałą dokumentację egzaminacyjną przeznaczoną na egzamin, który się nie odbył.
9. 
Każdy z członków Zespołu Egzaminacyjnego ocenia odrębnie każde pytanie egzaminu ustnego i praktycznego. Ocena niedostateczna za dane zadanie zostaje postawiona, jeżeli za taką opowie się co najmniej połowa składu Zespołu Egzaminacyjnego.
10. 
W przypadku gdy osoba zdająca po zapoznaniu się z treścią zadania egzaminacyjnego nie udzieli żadnej odpowiedzi, Zespół Egzaminacyjny wystawia ocenę niedostateczną, co jest jednoznaczne z wystawieniem oceny negatywnej z PESFZ.
11. 
Przebieg i wyniki egzaminu teoretycznego i praktycznego są dokumentowane w protokole sporządzonym przez Zespół Egzaminacyjny.
§  6. 
1. 
Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego wynosi 400 zł za posiedzenie.
2. 
Wysokość wynagrodzenia członka Zespołu Egzaminacyjnego wynosi 200 zł za posiedzenie.
§  7. 
Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 4 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  8. 
1. 
Wysokość opłaty za PESFZ wynosi 450 zł.
2. 
W przypadku przystępowania wyłącznie do egzaminu teoretycznego albo wyłącznie do egzaminu praktycznego wchodzącego w skład PESFZ wysokość opłaty wynosi 225 zł.
§  8a. 
1. 
W przypadku gdy fizjoterapeuta złoży wniosek o przystąpienie do PESFZ w sesji jesiennej 2020 r., a zda ten egzamin w sesji wiosennej 2020 r., wniosek uważa się za niezłożony.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do złożenia wniosku o przystąpienie do części teoretycznej albo praktycznej PESFZ w sesji jesiennej 2020 r.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, CEM dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez fizjoterapeutę za zgłoszenie do PESFZ w sesji jesiennej 2020 r.
4. 
W przypadku gdy fizjoterapeuta złoży wniosek o przystąpienie do PESFZ w sesji jesiennej 2020 r., a zda część PESFZ w sesji wiosennej 2020 r. i będzie przystępował do pozostałej części PESFZ w sesji jesiennej 2020 r., CEM dokona zwrotu opłaty wniesionej przez fizjoterapeutę za zgłoszenie do PESFZ w sesji jesiennej 2020 r. w wysokości odpowiadającej opłacie za zdaną część PESFZ.
5. 
W przypadku gdy fizjoterapeuta złoży wniosek o przystąpienie do części PESFZ w sesji jesiennej 2020 r. i zda tę część w sesji wiosennej 2020 r., CEM dokona zwrotu opłaty wniesionej za zgłoszenie do tej części PESFZ.
6. 
Zwrot opłaty, o którym mowa w ust. 3-5, nastąpi na rachunek bankowy, z którego opłata ta wpłynęła na rachunek bankowy CEM, po pomniejszeniu o koszty jej zwrotu. CEM informuje wnoszącego opłatę za zgłoszenie do PESFZ w sesji jesiennej 2020 r., że koszty związane z jej zwrotem obciążają wnoszącego opłatę.
7. 
Zwrot opłaty, o którym mowa w ust. 3-5, nastąpi do dnia 15 grudnia 2020 r.
§  9. 
1. 
Osoby zdające PESFZ są obowiązane przestrzegać poleceń przewodniczącego i członków Zespołu Egzaminacyjnego.
2. 
Zespół Egzaminacyjny przeprowadzający dany PESFZ jest odpowiedzialny za przestrzeganie norm porządkowych przez osoby zdające.
§  10. 
1. 
Egzamin testowy jest sprawdzianem wiadomości teoretycznych z zakresu objętego programem specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii.
2. 
Po rozpoczęciu egzaminu testowego wchodzenie do sali egzaminacyjnej innych osób niż osoby zdające, przedstawiciele CEM oraz przewodniczący i członkowie Zespołu Egzaminacyjnego jest zabronione.
3. 
Dyrektor CEM może wyznaczyć dodatkowe osoby do wykonywania czynności administracyjno-technicznych. Osoby te nie wchodzą w skład Zespołu Egzaminacyjnego.
4. 
Dokumentem przeznaczonym do udzielania odpowiedzi w trakcie egzaminu testowego jest karta odpowiedzi, oznaczona numerem kodowym osoby zdającej nadanym przez CEM.
5. 
Ocenę wystawia się w oparciu o przeliczenie procentowe poprawnych odpowiedzi udzielonych przez osobę zdającą według współczynników przeliczeń, które określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  11. 
1. 
W przypadku stwierdzenia błędów drukarskich uniemożliwiających udzielenie prawidłowej odpowiedzi osoba zdająca ma prawo złożyć zastrzeżenie w trakcie egzaminu testowego. Zastrzeżenie składa się przewodniczącemu lub członkowi Zespołu Egzaminacyjnego, wskazując numer pytania testowego obarczonego błędem i wersję testu.
2. 
Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego odnotowuje złożone zastrzeżenie w protokole, o którym mowa w art. 56 ust. 7 ustawy. Złożone zastrzeżenie jest weryfikowane bezpośrednio po jego złożeniu albo po zakończeniu egzaminu testowego.
3. 
W przypadku gdy złożone zastrzeżenie może skutkować unieważnieniem pytania testowego, przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego pozostawia je do rozpatrzenia Zespołowi Egzaminacyjnemu po zakończeniu egzaminu testowego. Przepisy § 12 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
4. 
W przypadku gdy egzamin testowy jest przeprowadzany w dwóch albo więcej salach egzaminacyjnych, rozstrzygnięcia złożonego zastrzeżenia dokonuje jeden z przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych, wskazany przez dyrektora CEM. Wskazany przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego przekazuje swoje rozstrzygnięcie wszystkim przewodniczącym Zespołów Egzaminacyjnych, którzy informują o nim osoby zdające.
5. 
W przypadku unieważnienia pytania testowego stosuje się odpowiednio art. 54 ust. 6 zdanie trzecie i czwarte ustawy.
§  12. 
1. 
W przypadku uwag merytorycznych do pytań testowych osoba zdająca ma prawo złożyć zastrzeżenie członkowi albo przewodniczącemu Zespołu Egzaminacyjnego.
2. 
Zastrzeżenie składa się na karcie zastrzeżeń zawierającej:
1)
datę i miejsce egzaminu testowego;
2)
określenie sesji egzaminacyjnej;
3)
numer kodowy osoby zdającej;
4)
numer kwestionowanego pytania testowego;
5)
określenie wersji testu;
6)
treść złożonego zastrzeżenia;
7)
uzasadnienie złożonego zastrzeżenia;
8)
podpis przewodniczącego albo członka Zespołu Egzaminacyjnego przyjmującego złożone zastrzeżenie;
9)
rozstrzygnięcie złożonego zastrzeżenia z uzasadnieniem;
10)
podpis przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego.
3. 
Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego rozstrzyga o uwzględnieniu albo o odrzuceniu złożonego zastrzeżenia, zamieszczając na złożonej karcie zastrzeżeń uzasadnienie swojej decyzji. Złożona karta zastrzeżeń wraz z rozstrzygnięciem jest dołączana do protokołu, o którym mowa w ust. 6. Złożone zastrzeżenie, jego rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem są publikowane na stronie internetowej CEM.
4. 
W przypadku gdy egzamin jest przeprowadzany w dwóch albo więcej salach egzaminacyjnych, rozstrzygnięcia dokonuje jeden z przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych, wskazany przez dyrektora CEM.
5. 
W przypadku większej liczby złożonych zastrzeżeń do tego samego pytania przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego może sporządzić pojedynczy dokument zawierający rozstrzygnięcie zastrzeżeń wraz z jego uzasadnieniem, który jest dołączany do protokołu, o którym mowa w ust. 6.
6. 
Zbiorcze zestawienie złożonych zastrzeżeń oraz ich rozstrzygnięcia zamieszcza się w protokole zawierającym:
1)
datę i miejsce egzaminu testowego;
2)
określenie sesji egzaminacyjnej;
3)
liczbę złożonych zastrzeżeń;
4)
liczbę uwzględnionych złożonych zastrzeżeń, z podaniem numerów pytań i wersji testu;
5)
liczbę odrzuconych złożonych zastrzeżeń, z podaniem numerów pytań i wersji testu;
6)
czytelny podpis przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego.
§  13. 
1. 
Egzamin ustny i praktyczny przeprowadza się w zakresie i w sposób uwzględniający specyfikę dziedziny fizjoterapii.
2. 
Egzamin ustny obejmuje 2 lub 3 zadania egzaminacyjne, a egzamin praktyczny obejmuje 2 lub 3 zadania egzaminacyjne.
3. 
Zadanie egzaminacyjne jest oceniane odrębnie przez każdego członka Zespołu Egzaminacyjnego posługującego się następującą skalą ocen: 5 (bardzo dobry), 4,5 (dobry plus), 4 (dobry), 3,5 (dostateczny plus), 3 (dostateczny), 2 (niedostateczny).
4. 
Uzyskanie przez osobę zdającą oceny niedostatecznej za którekolwiek z zadań egzaminacyjnych powoduje uzyskanie negatywnej oceny końcowej z egzaminu ustnego albo egzaminu praktycznego.
5. 
Ocena cząstkowa za dane zadanie egzaminacyjne ustalana jest jako średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez członków Zespołu Egzaminacyjnego, zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku.
6. 
Oceną końcową egzaminu ustnego i egzaminu praktycznego jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne zadania egzaminacyjne, z zastrzeżeniem § 5 ust. 10. Ocenę ustala się według skali ocen, o której mowa w ust. 3, zgodnie z przelicznikiem ocen końcowych określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
7. 
W przypadku uzyskania przez osobę zdającą ocen bardzo dobrych z egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego osoba ta otrzymuje jako ocenę końcową PESFZ ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem, jeżeli za taką oceną opowie się Zespół Egzaminacyjny przeprowadzający egzamin praktyczny tej osoby.
§  14. 
CEM o pozytywnym wyniku PESFZ informuje właściwego wojewodę.
§  15. 
Wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  16. 
1. 
Odpis dyplomu PESFZ jest wydawany na wniosek fizjoterapeuty jako dodatkowy egzemplarz dyplomu mający charakter jego kopii.
2. 
Duplikat dyplomu PESFZ jest wydawany na umotywowany wniosek fizjoterapeuty.
3. 
Opłatę za wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu, o której mowa w art. 58 ust. 7 ustawy, uiszcza się na rachunek bankowy CEM podany na stronie internetowej CEM.
4. 
W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 3, albo niedołączenia do wniosku jej potwierdzenia dyrektor CEM wzywa fizjoterapeutę do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, bez rozpoznania.
5. 
Odpisy i duplikaty dyplomów PESFZ wydaje się według wzoru, o którym mowa w § 15.
6. 
Duplikat dyplomu PESFZ jest oznaczony pieczęcią, nadrukiem lub naklejką o treści "Duplikat".
7. 
Odpis dyplomu PESFZ, w przypadku postaci papierowej, jest drukowany na miękkim papierze z napisem "Odpis" oraz sygnowany pieczęcią, nadrukiem lub naklejką "Za zgodność z oryginałem" i pieczątką, nadrukiem lub naklejką zawierającymi imię, nazwisko i funkcję dyrektora CEM oraz jego podpis.
8. 
Wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 albo ust. 2, z dołączonym do niego potwierdzeniem wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 3.
§  17. 
1. 
W przypadku stwierdzenia przez fizjoterapeutę błędów na dyplomie, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy, może on zwrócić się do dyrektora CEM z wnioskiem o jego korektę. Do wniosku dołącza się dyplom, który ma być skorygowany.
2. 
Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, CEM weryfikuje zasadność dokonania korekty dyplomu. Nie jest ona dokonywana, jeżeli na dyplomie nie stwierdza się błędu. W takim przypadku dyplom jest zwracany fizjoterapeucie.
3. 
Opłatę za dokonanie korekty, o której mowa w art. 58 ust. 7 ustawy, uiszcza się na rachunek bankowy CEM podany na stronie internetowej CEM. W przypadku nieuiszczenia tej opłaty albo niedołączenia do wniosku potwierdzenia jej wniesienia dyrektor CEM wzywa wnioskodawcę do uiszczenia tej opłaty oraz przekazania do CEM dokumentu potwierdzającego dokonanie tej czynności w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku, o którym mowa w ust. 1, bez rozpoznania.
4. 
Wydanie dyplomu następuje w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, z dołączonym do niego potwierdzeniem wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 3.
§  18. 
Szkolenia specjalizacyjne rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są kontynuowane na podstawie dotychczasowych przepisów.
§  19. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 2 .

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZEŃ PROCENTOWYCH POPRAWNYCH ODPOWIEDZI NA SKALĘ OCEN Z EGZAMINU TESTOWEGO

Odsetek maksymalnej liczby punktów Ocena
≥ 90% 5
≥ 82% i < 90% 4,5
≥ 75% i < 82% 4
≥ 68% i < 75% 3,5
≥ 60% i < 68% 3
< 60% 2

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PRZELICZNIKI OCEN KOŃCOWYCH

Ocena Przelicznik
(5) bardzo dobry od 4,76 do 5,0
(4,5) dobry plus od 4,26 do 4,75
(4) dobry od 3,76 do 4,25
(3,5) dostateczny plus od 3,26 do 3,75
(3) dostateczny do 3,25
(2) niedostateczny W przypadku gdy co najmniej jedna ocena jest niedostateczna

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

WZÓR

DYPLOM

Pani/Pan ........................................................................................................................................

urodzona(-ny) .................................................... w ......................................................................

posiadająca(-cy) numer PESEL 3  ...............................................................................................

po zrealizowaniu programu specjalizacji pod kierunkiem Pani/Pana ............................................

i złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów

z oceną ................................................................................

w dniu .................................................................................

przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz. U. z 2021 r. poz. 705)

uzyskała/uzyskał tytuł specjalisty

w dziedzinie fizjoterapii

(pieczęć okrągła Centrum Egzaminów Medycznych)
..........................................................................................................
(pieczątka, nadruk lub naklejka Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z podaniem imienia i nazwiska, funkcji oraz podpis)
........................................................ ......................................................................
(numer dyplomu) (miejsce i data wydania dyplomu)
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 marca 2017 r.
3 W przypadku braku numeru PESEL należy podać cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania.

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021