Rada Mediów Narodowych.

USTAWA
z dnia 22 czerwca 2016 r.
o Radzie Mediów Narodowych

Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację Rady Mediów Narodowych, zwanej dalej "Radą", oraz zasady i tryb powoływania jej członków.

Art.  2.  [Zadania Rady Mediów Narodowych]
1. 
Rada jest organem właściwym w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej, zwanych dalej "spółkami", oraz w innych sprawach określonych w ustawie.
2. 
Zadania, o których mowa w ust. 1, Rada wykonuje, kierując się potrzebą zapewnienia rzetelnego wypełniania przez spółki ich ustawowych zadań oraz ochrony ich samodzielności i niezależności redakcyjnej.
Art.  3.  [Skład Rady Mediów Narodowych]

W skład Rady wchodzi pięciu członków, z których trzech członków wybiera Sejm, a dwóch członków powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.  4.  [Kadencja członka Rady Mediów Narodowych]

Kadencja członka Rady trwa 6 lat.

Art.  5.  [Wymagania wobec członków Rady Mediów Narodowych]
1. 
Członkiem Rady może zostać osoba, która:
1)
ma obywatelstwo polskie;
2)
wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych z zadaniami i działaniem mediów;
3)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. 
Członkostwa w Radzie nie można łączyć z:
1)
pełnieniem funkcji w organie władzy wykonawczej;
2)
członkostwem w organie jednostki samorządu terytorialnego;
3)
zatrudnieniem w administracji rządowej lub samorządowej;
4)
zatrudnieniem w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
5)
członkostwem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji lub zatrudnieniem w jej biurze.
3. 
Członkiem Rady nie może być osoba posiadająca udziały albo akcje spółki lub w inny sposób uczestnicząca w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub producentem radiowym lub telewizyjnym.
Art.  6.  [Powoływanie członków Rady Mediów Narodowych]
1. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje członków Rady spośród kandydatów zgłoszonych przez kluby parlamentarne lub poselskie tworzone przez ugrupowania, których przedstawiciele nie wchodzą w skład Rady Ministrów (kluby opozycyjne), z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-7.
2. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza 14-dniowy termin na zgłaszanie kandydatów do Rady, przypadający nie wcześniej niż na 2 miesiące przed upływem kadencji członka Rady i nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji członka Rady. W przypadku odwołania członka Rady, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza termin na zgłaszanie kandydatów nie później niż 14 dni od dnia wydania postanowienia w sprawie odwołania członka Rady.
2a. 
W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza termin na zgłaszanie kandydatów nie później niż 14 dni od dnia wydania postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Radzie.
3. 
Jeżeli jest tylko jeden klub opozycyjny, ma on prawo przedstawić po dwóch kandydatów na każde wolne miejsce w Radzie przeznaczone dla osoby powoływanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
4. 
Jeżeli są dwa wolne miejsca w Radzie przeznaczone dla osób powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prawo zgłoszenia po dwóch kandydatów na te miejsca przysługuje kolejno dwóm najliczniejszym klubom opozycyjnym.
4a. 
Jeżeli jest jedno wolne miejsce w Radzie przeznaczone dla osób powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prawo zgłoszenia po jednym kandydacie na to miejsce przysługuje kolejno dwóm najliczniejszym klubom opozycyjnym.
5. 
Jeżeli klub opozycyjny uprawniony do zgłoszenia kandydatów, zgodnie z ust. 4 albo 4a nie korzysta z tego prawa w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 2 albo 2a, prawo to przechodzi na najliczniejszy z klubów opozycyjnych pominięty przy zastosowaniu tego przepisu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza temu klubowi opozycyjnemu termin 14 dni od dnia upływu terminu na zgłoszenie kandydata na podstawie ust. 4 albo 4a.
6. 
Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w razie nieskorzystania z prawa zgłoszenia kandydatów zgodnie z tym przepisem.
7. 
Jeżeli żaden z klubów opozycyjnych nie skorzystał z prawa zgłoszenia kandydatów na członka Rady, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje członka Rady spośród osób spełniających wymagania określone w art. 5.
Art.  7.  [Wygaśnięcie członkostwa w Radzie Mediów Narodowych przed upływem kadencji ]
1. 
Wygaśnięcie członkostwa w Radzie przed upływem kadencji następuje w przypadku:
1)
śmierci;
2)
zrzeczenia się funkcji;
3)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. 
Wygaśnięcie członkostwa w Radzie stwierdza:
1)
Marszałek Sejmu w przypadku członków wybranych przez Sejm;
2)
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku członków powołanych przez Prezydenta.
3. 
Organ, który wybrał albo powołał członka Rady, odwołuje go przed upływem kadencji w przypadku:
1)
naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 3;
2)
choroby trwale uniemożliwiającej pełnienie funkcji.
Art.  8.  [Dalsze pełnienie obowiązków po upływie kadencji członka Rady Mediów Narodowych]

W związku z upływem kadencji członka Rady wybranego przez Sejm albo powołanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio Marszałek Sejmu albo Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może powierzyć ustępującemu członkowi dalsze pełnienie obowiązków do czasu wyboru albo powołania nowego członka Rady, jednak nie dłużej niż przez 60 dni od dnia upływu kadencji.

Art.  9.  [Niezależność członków Rady Mediów Narodowych; oświadczenia majątkowe]
1. 
W pełnieniu swojej funkcji członek Rady jest niezależny i powinien kierować się dobrem publicznym.
2. 
Członek Rady jest obowiązany do składania Marszałkowi Sejmu oświadczenia o swoim stanie majątkowym na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399).
Art.  10.  [Przewodniczący Rady Mediów Narodowych]
1. 
Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.
2. 
Przewodniczącego Rady wybierają ze swojego grona i odwołują członkowie Rady.
Art.  11.  [Tryb prac Rady Mediów Narodowych]
1. 
Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady.
2. 
Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Rady.
3. 
W sprawach niecierpiących zwłoki Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie korespondencyjne. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. 
Szczegółowy tryb prac Rady określa regulamin Rady.
Art.  12.  [Uprawnienie Rady Mediów Narodowych do wglądu w sprawy jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej]

Rada jest uprawniona do wglądu w sprawy spółki. W tym zakresie Radzie przysługują uprawnienia, jakie ustawa i statut spółki przyznają radzie nadzorczej.

Art.  13.  [Coroczne sprawozdanie i informacje o działalności Rady Mediów Narodowych]
1. 
Rada przedstawia corocznie do 31 marca Sejmowi, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów oraz Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, a także podaje do wiadomości publicznej pisemną informację o swojej działalności w poprzednim roku.
2. 
Sejm i Senat rozpatrują informację, o której mowa w ust. 1, łącznie z corocznym sprawozdaniem składanym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805).
3. 
Organy, o których mowa w ust. 1, mogą zgłaszać uwagi do informacji, o której mowa w ust. 1.
4. 
Rada jest obowiązana ustosunkować się do uwag, o których mowa w ust. 3, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Przewodniczącemu Rady uwag odpowiednio przez Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów lub Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Każdy członek Rady może dołączyć do stanowiska Rady w tej sprawie zdanie odrębne.
Art.  14.  [Wynagrodzenie i inne świadczenia pieniężne przysługujące członkowi Rady Mediów Narodowych]
1. 
Członkowi Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku Przewodniczącego Rady - półtorakrotności przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 i 353).
2. 
Wysokość wynagrodzenia podlega zmianie, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ostatnio dokonano ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Członek Rady ma prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów podróży związanych z pełnieniem obowiązków na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
4. 
W zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu do członków Rady stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące członków rad nadzorczych.
Art.  15.  [Obsługa administracyjno-organizacyjna i pokrywanie kosztów działalności Rady Mediów Narodowych]
1. 
Obsługę administracyjno-organizacyjną Rady zapewnia Kancelaria Sejmu.
2. 
Koszty funkcjonowania Rady obejmujące wydatki na pokrycie świadczeń przysługujących członkom Rady na podstawie art. 14 oraz koszty związane z obsługą, o której mowa w ust. 1, są pokrywane z budżetu państwa ze środków, których dysponentem jest Szef Kancelarii Sejmu.
Art.  16. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  17. 

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r. poz. 639) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  18. 

W ustawie z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. poz. 687 oraz z 2007 r. poz. 47) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  19. 

W ustawie z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r. poz. 25) art. 4 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art.  20. 

Tworzy się Radę.

Art.  21. 
1. 
Marszałek Sejmu zwołuje pierwsze posiedzenie Rady w terminie 14 dni od dnia wyboru albo powołania ostatniego członka Rady.
2. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 14 ust. 1, przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym odbyło się pierwsze posiedzenie Rady.
Art.  22. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza klubom opozycyjnym 14-dniowy termin na zgłaszanie kandydatów do Rady nie później niż 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Art.  23. 

Przed dniem zebrania się Rady na pierwsze posiedzenie w sprawach niecierpiących zwłoki czynności ustawowo zastrzeżonych dla Rady dokonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

Art.  24. 
1. 
Niezwłocznie po dniu zebrania się Rady na pierwsze posiedzenie minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zwoła nadzwyczajne walne zgromadzenia spółek w celu dostosowania ich statutów do zmian wynikających z niniejszej ustawy.
2. 
Organy spółek działają w składzie istniejącym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy do czasu zmian dokonywanych na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej bądź zmienionego statutu spółki.
3. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wygasają mandaty dotychczasowych rad programowych spółek, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. 
Rady programowe spółek działają w dotychczasowym składzie do czasu powołania rad programowych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 17 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art.  25. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 19, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021