Określenie stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285 oraz z 2021 r. poz. 464) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz stanowisk urzędniczych, z podziałem na grupy stanowisk;
2)
kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych, w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych;
3)
mnożniki do ustalania wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej;
4)
stopnie służbowe urzędników służby cywilnej i mnożnik dodatku służby cywilnej dla każdego stopnia służbowego;
5)
mnożniki do ustalania dodatku funkcyjnego dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej;
6)
warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej;
7)
warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania.
§  2. 
Ustala się tabele grup stanowisk urzędniczych z podziałem na grupy stanowisk wyższych, średniego szczebla zarządzania, koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych i wspomagających, wykaz stanowisk w poszczególnych grupach oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Ustala się dla poszczególnych grup stanowisk urzędniczych mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, w tabelach stanowiących załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Ustala się dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3. 
Ustala się tabelę stopni służbowych urzędników służby cywilnej i odpowiadających im mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości dodatku służby cywilnej, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
Członkowi korpusu służby cywilnej uprawnionemu do dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, zwanego dalej "dodatkiem za wysługę lat", dodatek ten wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1)
począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym członek korpusu służby cywilnej nabył prawo do dodatku za wysługę lat lub prawo do wyższej stawki dodatku za wysługę lat, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2)
za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub prawa do wyższej stawki dodatku za wysługę lat nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
2. 
Dodatek za wysługę lat jest przyznawany członkowi korpusu służby cywilnej za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które członek korpusu służby cywilnej otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3. 
Członkowi korpusu służby cywilnej, który wykonuje pracę w urzędzie w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat.
4. 
Przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat przysługującego członkowi korpusu służby cywilnej, który był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.
5. 
Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem przyznania dodatku za wysługę lat jest udokumentowanie przez członka korpusu służby cywilnej prawa do tego dodatku.
6. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, dodatek za wysługę lat wypłaca się po udokumentowaniu przez członka korpusu służby cywilnej prawa do dodatku za wysługę lat lub prawa do wyższej stawki dodatku za wysługę lat. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  5. 
1. 
Członek korpusu służby cywilnej nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.
2. 
Członkowi korpusu służby cywilnej, który wykonuje pracę w urzędzie w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej.
3. 
Jeżeli członek korpusu służby cywilnej był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.
4. 
Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez członka korpusu służby cywilnej prawa do tej nagrody.
5. 
Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez członka korpusu służby cywilnej prawa do tej nagrody, a jeżeli w aktach osobowych członka korpusu służby cywilnej brak jest odpowiedniej dokumentacji - niezwłocznie po udokumentowaniu przez członka korpusu służby cywilnej prawa do nagrody jubileuszowej.
§  6. 
1. 
Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące członkowi korpusu służby cywilnej w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla członka korpusu służby cywilnej jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty.
2. 
Jeżeli członek korpusu służby cywilnej nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia tej nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące członkowi korpusu służby cywilnej w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.
3. 
Nagrodę jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
4. 
W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę członkowi korpusu służby cywilnej, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia ustania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy.
5. 
Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu członkowi korpusu służby cywilnej upływa okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
6. 
Członkowi korpusu służby cywilnej, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 5, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
7. 
Przepisy ust. 5 i 6 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
§  7. 
Członek korpusu służby cywilnej, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
§  8. 
Członek korpusu służby cywilnej, którego wynagrodzenie zasadnicze w dniu wejścia w życie rozporządzenia jest ustalane z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej wyższego od maksymalnego mnożnika w danej grupie stanowisk, może otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w dotychczasowej wysokości.
§  9. 
Członek korpusu służby cywilnej, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nabył prawo do dodatku za wysługę lat lub do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresu zatrudnienia poprzedzającego dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego u pracodawcy, który udzielił mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy w urzędzie, zachowuje prawo do dodatku za wysługę lat oraz do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem tego okresu.
§  10. 
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 23 stycznia 2016 r.
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

I. 

TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDACH MINISTRÓW I PRZEWODNICZĄCYCH KOMITETÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD RADY MINISTRÓW, W URZĘDACH CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH OBSŁUGUJĄCYCH PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE, KTÓRYCH DYSPONENTAMI SĄ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ORAZ W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Grupa stanowisk Stanowisko Wymagane kwalifikacje
1 2 3
I. Wszystkie urzędy ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, urzędy centralnych organów administracji rządowej, jednostki budżetowe obsługujące państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej, oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej dyrektor generalny urzędu,

dyrektor departamentu lub komórki równorzędnej,

zastępca dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej

według odrębnych przepisów
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej główny księgowy resortu według odrębnych przepisów, jak dla głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych
główny księgowy według odrębnych przepisów
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej naczelnik wydziału wykształcenie wyższe
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,

zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów
główny specjalista do spraw legislacji wykształcenie wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wykształcenie wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z

opracowywaniem aktów prawnych

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej radca generalny,

radca: ministra (innego członka Rady Ministrów), kierownika urzędu centralnego,

główny specjalista

wykształcenie wyższe
audytor wewnętrzny,

radca prawny,

główny wizytator

według odrębnych przepisów
kierownik kancelarii tajnej wykształcenie średnie
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy specjalista,

starszy projektant,

starszy programista

wykształcenie wyższe
psycholog,

starszy wizytator

według odrębnych przepisów
specjalista,

projektant,

programista

wykształcenie wyższe
specjalista do spraw legislacji wykształcenie wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wykształcenie wyższe prawnicze i 2 lata pracy związanej z

opracowywaniem aktów prawnych

wizytator według odrębnych przepisów
starszy inspektor,

starszy statystyk,

referendarz

wykształcenie wyższe
referent prawny wykształcenie wyższe prawnicze
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej inspektor,

statystyk,

podreferendarz,

starszy księgowy,

starszy referent,

księgowy,

referent, sekretarz

wykształcenie średnie
II. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej radca Prezesa Rady Ministrów,

radca Wiceprezesa Rady Ministrów,

radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

wykształcenie wyższe
III. Ministerstwo Finansów
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej główny księgowy budżetu państwa,

główny księgowy obsługi subwencji ogólnej i wpłat jednostek samorządu terytorialnego,

główny księgowy obsługi środków własnych Unii Europejskiej,

główny księgowy obsługujący dochody budżetu środków europejskich

według odrębnych przepisów
IV. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy radca ministra wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy ekspert,

ekspert

wykształcenie wyższe
V. Ministerstwo Obrony Narodowej
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik zespołu (grupy),

szef oddziału,

zastępca szefa oddziału,

szef wydziału

wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy inspektor kontroli wojskowej,

inspektor kontroli wojskowej

wykształcenie wyższe
VI. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Policji, Komenda

Główna Straży Granicznej

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej koordynator do spraw banków danych,

kierownik samodzielnej sekcji,

zastępca naczelnika wydziału

wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik składnicy,

zastępca kierownika składnicy,

kierownik sekcji,

kierownik referatu,

kierownik archiwum

wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy informatyk,

starszy archiwista,

starszy asystent

wykształcenie wyższe
starszy asystent laboratoryjny,

asystent laboratoryjny

wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej informatyk,

archiwista,

asystent

wykształcenie średnie
starszy laborant, laborant wykształcenie średnie
VII. Główny Urząd Miar
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej kierownik samodzielnego laboratorium, zastępca kierownika samodzielnego laboratorium,

kierownik zespołu

wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej główny metrolog,

kierownik laboratorium,

kierownik pracowni

wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy metrolog,

starszy konstruktor,

starszy technolog,

metrolog,

konstruktor,

technolog

wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy technik,

technik

wykształcenie średnie
VIII. Główny Urząd Statystyczny
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej konsultant wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy analityk wykształcenie wyższe
IX. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej naczelnik wydziału w komórce realizującej zadania inspekcyjne lub kontrolne wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub wykształcenie wyższe prawnicze
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej ekspert nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej inspektor nadzoru budowlanego wykształcenie średnie i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
X. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej zastępca dyrektora oddziału terenowego wykształcenie wyższe
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej koordynator programów,

kierownik projektu (koordynator realizacji kontraktów),

kierownik rejonu,

zastępca kierownika rejonu,

zastępca naczelnika wydziału

wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej główny inspektor drogowy,

główny inspektor mostowy

wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej kierownik zespołu,

kierownik służby liniowej

wykształcenie wyższe
kierownik zespołu nadzoru,

oddziałowy inspektor mostowy,

oddziałowy inspektor drogowy,

terenowy inspektor drogowy,

terenowy inspektor mostowy,

inspektor nadzoru

wykształcenie średnie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy technik ds. drogownictwa,

technik ds. drogownictwa,

asystent inspektora nadzoru,

drogomistrz

wykształcenie średnie
XI. Urząd Transportu Kolejowego
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej dyrektor oddziału terenowego wykształcenie wyższe
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej zastępca dyrektora oddziału terenowego wykształcenie wyższe
starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego,

starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych,

starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji pojazdów kolejowych,

starszy inspektor kontroli wyrobów kolejowych

wykształcenie wyższe techniczne
starszy inspektor bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego,

inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych,

inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji pojazdów kolejowych,

inspektor kontroli wyrobów kolejowych

wykształcenie wyższe techniczne
inspektor bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy technik,

technik

wykształcenie średnie
XII. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik pracowni wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy asystent laboratoryjny,

asystent laboratoryjny

wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy laborant, laborant wykształcenie średnie
XIII. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej kierownik Centralnego Laboratorium, zastępca kierownika Centralnego Laboratorium,

kierownik laboratorium specjalistycznego

wykształcenie wyższe
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik pracowni wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy asystent laboratoryjny,

asystent laboratoryjny

wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy laborant,

laborant

wykształcenie średnie
XIV. Urząd Komunikacji Elektronicznej
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej dyrektor delegatury,

zastępca dyrektora delegatury

wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik centrum przetwarzania danych,

kierownik stacji kontroli,

kierownik laboratorium,

główny informatyk,

konsultant

wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy informatyk wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej informatyk wykształcenie średnie
XV. Urząd Lotnictwa Cywilnego
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego,

Zastępca Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego

wykształcenie lekarskie ze specjalizacją z zakresu medycyny lotniczej
naczelnik delegatury wykształcenie wyższe
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej naczelnik inspektoratu wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor lotniczy,

inspektor lotniczy

wykształcenie wyższe
XVI. Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej naczelnik delegatury

zastępca naczelnika delegatury

wykształcenie wyższe
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej zastępca naczelnika wydziału,

kierownik sekcji

wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej główny specjalista transportu drogowego,

starszy specjalista transportu drogowego,

specjalista transportu drogowego,

młodszy specjalista transportu drogowego

wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora
główny specjalista ruchu drogowego,

starszy specjalista ruchu drogowego,

specjalista ruchu drogowego,

młodszy specjalista ruchu drogowego

wykształcenie wyższe i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor transportu drogowego wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku lub wykształcenie średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy na poprzednim stanowisku
inspektor transportu drogowego,

młodszy inspektor transportu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku
starszy inspektor ruchu drogowego,

inspektor ruchu drogowego,

młodszy inspektor ruchu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia
starszy kontroler transportu drogowego,

kontroler transportu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i co najmniej 1 rok pracy na poprzednim stanowisku
młodszy kontroler transportu drogowego wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia
starszy kontroler ruchu drogowego, kontroler ruchu drogowego,

młodszy kontroler ruchu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej aplikant wykształcenie co najmniej średnie, w trakcie kursu specjalistycznego
XVII. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej doradca

Prezesa:

ds. produktów leczniczych wykształcenie wyższe
ds. produktów leczniczych weterynaryjnych
ds. wyrobów medycznych
ds. produktów biobójczych
starszy ekspert: ds. produktów leczniczych wykształcenie wyższe
ds. produktów leczniczych weterynaryjnych
ds. wyrobów medycznych
ds. produktów biobójczych
starszy inspektor ds. badań klinicznych oraz systemów monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej ekspert: ds. produktów leczniczych wykształcenie wyższe
ds. produktów leczniczych weterynaryjnych
ds. wyrobów medycznych
ds. produktów biobójczych
młodszy ekspert: ds. produktów leczniczych wykształcenie wyższe
ds. produktów leczniczych weterynaryjnych
ds. wyrobów medycznych
ds. produktów biobójczych
inspektor ds. badań klinicznych oraz systemów monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych wykształcenie wyższe
młodszy inspektor ds. badań klinicznych oraz systemów monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych wykształcenie wyższe
młodszy specjalista wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy technik wykształcenie średnie
technik

II. 

TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH

Grupa stanowisk Stanowisko Wymagane kwalifikacje
1 2 3
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej dyrektor generalny urzędu,

dyrektor wydziału lub komórki równorzędnej,

zastępca dyrektora wydziału lub komórki równorzędnej

według odrębnych przepisów
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej główny księgowy budżetu wojewody według odrębnych przepisów, jak dla głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych
główny księgowy,

zastępca głównego księgowego

według odrębnych przepisów
architekt wojewódzki,

informatyk wojewódzki

wykształcenie wyższe
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik oddziału,

zastępca kierownika oddziału

wykształcenie wyższe
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych według odrębnych przepisów
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej radca generalny,

radca wojewody

wykształcenie wyższe
audytor wewnętrzny,

radca prawny

według odrębnych przepisów
główny specjalista,

starszy inspektor wojewódzki,

inspektor wojewódzki

wykształcenie wyższe
kierownik kancelarii tajnej wykształcenie średnie
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy specjalista,

starszy informatyk

wykształcenie wyższe
psycholog według odrębnych przepisów
referent prawny,

referent prawno-administracyjny

wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej specjalista, informatyk,

starszy inspektor,

inspektor,

starszy księgowy,

starszy referent,

księgowy,

referent

wykształcenie średnie

III. 

TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W URZĘDACH PODLEGŁYCH MINISTROM LUB CENTRALNYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ W KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ I IZBACH ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Grupa stanowisk Stanowisko Wymagane kwalifikacje
1 2 3
I. Wszystkie urzędy
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej dyrektor (kierownik) urzędu podległego centralnemu organowi administracji rządowej,

zastępca dyrektora (kierownika),

wicedyrektor urzędu podległego centralnemu organowi administracji rządowej

wykształcenie wyższe
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej naczelnik (kierownik) wydziału,

zastępca naczelnika wydziału,

kierownik samodzielnego oddziału podległego centralnemu organowi administracji rządowej,

kierownik zespołu (samodzielnego oddziału, oddziału, samodzielnego działu, działu, samodzielnego referatu, referatu, sekcji),

kierownik laboratorium,

kierownik pracowni

wykształcenie wyższe
główny księgowy,

zastępca głównego księgowego,

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej audytor wewnętrzny,

radca prawny

według odrębnych przepisów
główny specjalista,

główny programista

wykształcenie wyższe
kierownik kancelarii tajnej wykształcenie średnie
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy specjalista,

starszy projektant

starszy programista,

starszy informatyk,

specjalista,

projektant,

programista,

informatyk

wykształcenie wyższe
referent prawny,

referent prawno-administracyjny

wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne
psycholog według odrębnych przepisów
starszy inspektor,

starszy rewident,

starszy statystyk,

starszy asystent,

samodzielny księgowy

wykształcenie średnie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej inspektor,

rewident,

analityk,

statystyk,

starszy księgowy,

starszy redaktor,

starszy laborant,

asystent

wykształcenie średnie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej młodszy księgowy,

młodszy informatyk,

samodzielny referent,

starszy referent,

księgowy,

laborant,

referent,

sekretarz kierownika urzędu (stanowiska równorzędnego)

wykształcenie średnie
II. Urzędy morskie
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej kapitan portu: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście,

zastępca kapitana portu: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście

wykształcenie wyższe i dyplom kapitana żeglugi wielkiej
główny księgowy urzędu morskiego według odrębnych przepisów
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kapitan portu innego niż Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście,

zastępca kapitana portu innego niż Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście

wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
naczelnik Bazy Oznakowania Nawigacyjnego wykształcenie wyższe
główny inspektor wykształcenie wyższe i dyplom odpowiedniej specjalności
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej zastępca głównego inspektora wykształcenie wyższe i dyplom odpowiedniej specjalności
starszy oficer portu wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
główny operator służby kontroli ruchu statków wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym oraz kurs odpowiedniej specjalności
starszy operator służby kontroli ruchu statków wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym oraz kurs odpowiedniej specjalności albo wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym, kurs odpowiedniej specjalności oraz 3 lata pracy w charakterze operatora służby kontroli ruchu statków albo wykształcenie wyższe o specjalności inżynieria ruchu morskiego, kurs odpowiedniej specjalności oraz 3 lata pracy w charakterze operatora służby kontroli ruchu statków
starszy pilot lotnictwa według odrębnych przepisów
starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne wykształcenie wyższe i dyplom odpowiedniej specjalności
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej oficer portu wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
kierownik obwodu ochrony wybrzeża,

kierownik oddziału,

kierownik grupy,

inspektor realizujący funkcje publicznoprawne

młodszy oficer portu

wykształcenie średnie i dyplom odpowiedniej specjalności
pilot lotnictwa według odrębnych przepisów
operator służby kontroli ruchu statków wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym albo wykształcenie wyższe i kurs odpowiedniej specjalności albo wykształcenie wyższe o specjalności inżynieria ruchu morskiego
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy nadzorca ochrony wybrzeża,

nadzorca ochrony wybrzeża,

starszy bosman portu,

bosman portu

wykształcenie średnie
III. Urzędy żeglugi śródlądowej
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy inspektor nadzoru nad żeglugą wykształcenie wyższe i patent oficera żeglugi śródlądowej
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej inspektor nadzoru nad żeglugą wykształcenie wyższe i patent oficera żeglugi śródlądowej
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą wykształcenie średnie i patent oficera żeglugi śródlądowej
IV. Archiwa państwowe
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik oddziału zamiejscowego wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy kustosz,

kustosz

wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy archiwista,

starszy konserwator archiwalny

wykształcenie wyższe
kierownik ekspozytury archiwum wykształcenie średnie
archiwista,

konserwator archiwalny,

dokumentalista

wykształcenie średnie i policealne
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy fotograf,

starszy laborant,

młodszy archiwista,

młodszy konserwator archiwalny,

młodszy dokumentalista,

fotograf,

laborant

wykształcenie średnie
V. Krajowa Informacja Skarbowa, izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe oraz urzędy celno-skarbowe
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej dyrektor izby administracji skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,

zastępca dyrektora izby administracji skarbowej,

zastępca dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,

naczelnik urzędu skarbowego,

naczelnik urzędu celno-skarbowego,

zastępca naczelnika urzędu skarbowego,

zastępca naczelnika urzędu celno-skarbowego

według odrębnych przepisów
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej radca skarbowy,

główny ekspert skarbowy,

starszy ekspert skarbowy,

ekspert skarbowy

wykształcenie wyższe
oskarżyciel skarbowy wykształcenie wyższe prawnicze
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy kontroler skarbowy wykształcenie wyższe
starszy kontroler rozliczeń,

starszy poborca skarbowy,

kontroler skarbowy,

kontroler rozliczeń,

młodszy kontroler skarbowy

wykształcenie średnie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej poborca skarbowy wykształcenie średnie
VI. (uchylona)
VII. (uchylona)
VIII. Urzędy statystyczne
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej informatyk urzędu,

konsultant

wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy statystyk informatyk,

administrator systemu,

administrator sieci,

referendarz statystyk,

statystyk informatyk

wykształcenie średnie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej młodszy statystyk wykształcenie średnie
IX. Okręgowe urzędy górnicze oraz Specjalistyczny Urząd Górniczy
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej nadinspektor zakładów górniczych wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor zakładów górniczych,

inspektor zakładów górniczych,

młodszy inspektor zakładów górniczych

wykształcenie wyższe
X. Okręgowe i obwodowe urzędy miar oraz okręgowe urzędy probiercze
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej zastępca naczelnika obwodowego urzędu wykształcenie średnie
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik punktu legalizacyjnego wykształcenie średnie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy probierz,

probierz,

starszy legalizator,

legalizator

wykształcenie średnie
XI. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej naczelnik wydziału wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy aprobant,

aprobant

wykształcenie średnie
XII. Urzędy stanowiące aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległe Ministrowi Obrony Narodowej
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej szef oddziału,

zastępca szefa oddziału

wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej szef wydziału wykształcenie wyższe
pielęgniarka okręgowa według odrębnych przepisów
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor kontroli wojskowej,

starszy metrolog,

metrolog,

inspektor kontroli wojskowej

wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy instruktor,

instruktor,

redaktor,

sekretarz dowódcy (szefa instytucji),

technik informatyczny,

operator EMC

wykształcenie średnie
XIII. Okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor rybołówstwa morskiego,

inspektor rybołówstwa morskiego

wykształcenie wyższe
XIV. (uchylona)
XV. Graniczne inspektoraty weterynarii
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej graniczny lekarz weterynarii,

zastępca granicznego lekarza weterynarii

według odrębnych przepisów
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy inspektor weterynaryjny wykształcenie wyższe weterynaryjne
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej inspektor weterynaryjny wykształcenie wyższe weterynaryjne
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy kontroler weterynaryjny,

kontroler weterynaryjny,

dezynfektor

wykształcenie średnie
XVI. Biuro Nasiennictwa Leśnego
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej kierownik wydziału lub komórki równorzędnej,

zastępca kierownika wydziału lub komórki równorzędnej

według odrębnych przepisów
XVII. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej kierownik zarządu zlewni,

zastępca kierownika zarządu zlewni

wykształcenie wyższe

IV. 

TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W KOMENDACH, INSPEKTORATACH I INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH STANOWIĄCYCH APARAT POMOCNICZY KIEROWNIKÓW ZESPOLONYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY WOJEWÓDZKICH ORAZ KIEROWNIKÓW POWIATOWYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY

Grupa stanowisk Stanowisko Wymagane kwalifikacje
1 2 3
I. Wszystkie komendy, inspektoraty i inne jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej naczelnik (kierownik) wydziału,

zastępca naczelnika (kierownika) wydziału

wykształcenie wyższe
główny księgowy,

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej audytor wewnętrzny,

radca prawny

według odrębnych przepisów
zastępca głównego księgowego,

kierownik oddziału (jednostki równorzędnej),

zastępca kierownika oddziału (jednostki równorzędnej),

kierownik pracowni,

główny specjalista

wykształcenie wyższe
kierownik kancelarii tajnej wykształcenie średnie
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy specjalista,

starszy informatyk

wykształcenie wyższe
referent prawny,

referent prawno-administracyjny

wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne
psycholog według odrębnych przepisów
specjalista,

informatyk,

starszy inspektor

wykształcenie średnie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej inspektor,

starszy księgowy,

starszy referent,

księgowy,

referent,

sekretarz kierownika jednostki

wykształcenie średnie
II. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej naczelnik wydziału inspekcji,

zastępca naczelnika wydziału inspekcji

wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik oddziału,

główny specjalista transportu drogowego,

starszy specjalista transportu drogowego,

specjalista transportu drogowego, młodszy specjalista transportu drogowego

wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor transportu drogowego wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku lub wykształcenie średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy na poprzednim stanowisku
inspektor transportu drogowego,

młodszy inspektor transportu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku
starszy kontroler transportu drogowego,

kontroler transportu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i co najmniej 1 rok pracy na poprzednim stanowisku
młodszy kontroler transportu drogowego wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej aplikant wykształcenie co najmniej średnie, w trakcie kursu specjalistycznego
III. Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej dyrektor wojewódzkiego inspektoratu,

kierownik delegatury

wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik laboratorium,

kierownik pracowni,

kierownik działu

wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy inspektor ochrony środowiska wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej inspektor ochrony środowiska,

analityk,

starszy laborant,

laborant

wykształcenie średnie
IV. Wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej dyrektor delegatury wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik zespołu w delegaturze wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej sekretarz polubownego sądu konsumenckiego wykształcenie średnie
V. Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik delegatury,

kierownik laboratorium wojewódzkiego

wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik działu,

kierownik oddziału,

kierownik laboratorium oceny nasion

wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy asystent w laboratorium wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej asystent w laboratorium,

starszy laborant,

laborant

wykształcenie średnie
VI. Wojewódzkie urzędy ochrony zabytków
Stanowiska specjalistyczne

w służbie cywilnej

starszy inspektor ochrony zabytków, inspektor ochrony zabytków wykształcenie wyższe
VII. Wojewódzkie inspekcje nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik oddziału według odrębnych przepisów
VIII. Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej wojewódzki lekarz weterynarii,

zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii

według odrębnych przepisów
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik zakładu higieny weterynaryjnej wykształcenie wyższe weterynaryjne
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej wojewódzki inspektor weterynaryjny wykształcenie wyższe weterynaryjne
kierownik międzywojewódzkiej pracowni specjalistycznej,

kierownik oddziału terenowego zakładu higieny weterynaryjnej,

konsultant w zakładzie higieny weterynaryjnej,

starszy inspektor weterynaryjny,

kierownik pracowni w zakładzie higieny weterynaryjnej

wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej lub w inspektoracie,

inspektor weterynaryjny,

asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej lub w inspektoracie,

młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej lub w inspektoracie

wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej,

starszy weterynaryjny kontroler sanitarny,

laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej,

weterynaryjny kontroler sanitarny

wykształcenie średnie zawodowe
IX. Wojewódzkie inspektoraty inspekcji farmaceutycznej
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej kierownik delegatury,

ośrodka lub oddziału zamiejscowego

wykształcenie wyższe farmaceutyczne
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik działu wykształcenie wyższe farmaceutyczne
kierownik laboratorium wykształcenie wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium
starszy inspektor farmaceutyczny,

kierownik sekcji

wykształcenie wyższe farmaceutyczne
zastępca kierownika laboratorium,

kierownik pracowni

wykształcenie wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej inspektor farmaceutyczny wykształcenie wyższe farmaceutyczne lub mające zastosowanie do pracy w inspektoracie lub w laboratorium
starszy asystent laboratorium wykształcenie wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej asystent wykształcenie średnie zawodowe
X. Wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej zastępca wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub wyższe prawnicze
naczelnik wydziału
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej ekspert nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń
starszy inspektor nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej inspektor nadzoru budowlanego wykształcenie średnie i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
XI. Kuratoria oświaty
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej dyrektor wydziału,

zastępca dyrektora wydziału,

dyrektor delegatury,

zastępca dyrektora delegatury

według odrębnych przepisów
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej kierownik oddziału według odrębnych przepisów
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy wizytator,

wizytator

według odrębnych przepisów
XII. Komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie, rejonowe) i komisariaty Policji oraz komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej zastępca komendanta wojewódzkiego Policji,

zastępca Komendanta Stołecznego Policji

wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej główny programista,

kierownik laboratorium,

kierownik sekcji,

kierownik referatu,

kierownik archiwum

wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej starszy programista,

programista

wykształcenie wyższe
starszy asystent laboratoryjny,

asystent laboratoryjny

wykształcenie wyższe
starszy informatyk,

starszy archiwista

wykształcenie wyższe
starszy rewident,

starszy asystent

wykształcenie średnie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej informatyk,

rewident,

archiwista,

starszy laborant,

laborant,

młodszy laborant,

sekretarz kierownika urzędu (stanowiska równorzędnego)

wykształcenie średnie
XIII. Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej zastępca powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub wyższe prawnicze
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej ekspert nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń
starszy inspektor nadzoru budowlanego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej inspektor nadzoru budowlanego,

młodszy inspektor nadzoru budowlanego

wykształcenie średnie i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
XIV. Powiatowe inspektoraty weterynarii
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej powiatowy lekarz weterynarii,

zastępca powiatowego lekarza weterynarii

według odrębnych przepisów
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej starszy inspektor weterynaryjny wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej inspektor weterynaryjny wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej starszy kontroler weterynaryjny,

kontroler weterynaryjny,

dezynfektor

wykształcenie średnie

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

I. 

TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W URZĘDACH MINISTRÓW I PRZEWODNICZĄCYCH KOMITETÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD RADY MINISTRÓW, W URZĘDACH CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH, W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH OBSŁUGUJĄCYCH PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE, KTÓRYCH DYSPONENTAMI SĄ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ORAZ W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Grupa stanowisk Mnożnik
1 2
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej 2,2-8,0
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej 1,5-7,0
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

1,0-6,0
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej 1,0-3,5
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej 1,0-2,7

II. 

TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ, IZBACH ADMINISTRACJI SKARBOWEJ, URZĘDACH SKARBOWYCH ORAZ URZĘDACH CELNO-SKARBOWYCH

Grupa stanowisk Mnożnik
1 2
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej 2,0-7,0
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

1,0-4,2
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej 1,0-3,0
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej 1,0-2,7

III. 

TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W URZĘDACH PODLEGŁYCH MINISTROM LUB CENTRALNYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ W KOMENDACH, INSPEKTORATACH I INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH STANOWIĄCYCH APARAT POMOCNICZY KIEROWNIKÓW ZESPOLONYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY WOJEWÓDZKICH ORAZ KIEROWNIKÓW POWIATOWYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY

Grupa stanowisk Mnożnik
1 2
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej 2,0-5,0
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej 1,5-4,3
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

1,0-4,0
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej 1,0-3,0
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej 1,0-2,5

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI DODATKU FUNKCYJNEGO DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH WYŻSZE STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ

Grupa stanowisk Mnożnik kwoty bazowej
1 2
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej 0,2-2,05

ZAŁĄCZNIK Nr  4

TABELA STOPNI SŁUŻBOWYCH URZĘDNIKÓW SŁUŻBY CYWILNEJ I ODPOWIADAJĄCYCH IM MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI DODATKU SŁUŻBY CYWILNEJ

Stopień służbowy Mnożnik kwoty bazowej
I 0,47
II 0,65
III 0,85
IV 1,05
V 1,25
VI 1,45
VII 1,65
VIII 1,85
IX 2,05
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. poz. 1630, z 2011 r. poz. 791 oraz z 2014 r. poz. 160), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 34).

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.689 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
Data aktu: 29/01/2016
Data ogłoszenia: 14/04/2021
Data wejścia w życie: 02/02/2016, 23/01/2016