Zmiana rozporządzenia w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 31 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 129) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. poz. 1638) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Szkolenia przeprowadza się w formie stacjonarnej, także z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość.",

b)
dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

"3. Organizator szkolenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewnia interaktywny kontakt z uczestnikami szkolenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

4. Szkolenie kończy się zaliczeniem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia zagadnień, o których mowa w § 2.

5. Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik.";

2)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Jednostkami właściwymi do prowadzenia szkolenia są:

1) podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619);

2) podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

3) usługodawcy, o których mowa w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252 i 2255).";

3)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części "Temat I: Ochrona danych osobowych" lp. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Zasady prowadzenia zbiorów danych osobowych.

5. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).";

4)
załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Specustawy mają zapewnić właściwe przygotowanie strategicznej infrastruktury energetycznej

Prezydent podpisał nowelizację specustaw przesyłowych regulujących i usprawniających inwestycje w przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowela ma zapewnić stabilność i pewność poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej oraz dostaw paliw gazowych i płynnych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.05.2021
MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.671

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.
Data aktu: 31/03/2021
Data ogłoszenia: 12/04/2021
Data wejścia w życie: 27/04/2021