Nagrody Ministra Sprawiedliwości dla nauczycieli akademickich.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 marca 2021 r.
w sprawie nagród Ministra Sprawiedliwości dla nauczycieli akademickich

Na podstawie art. 458 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe kryteria i tryb przyznawania nauczycielom akademickim, zatrudnionym w uczelni służb państwowych, przez Ministra Sprawiedliwości, zwanego dalej "ministrem", nagród:
a)
za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej,
b)
za całokształt dorobku

- zwanych dalej "nagrodami";

2)
rodzaje osiągnięć umożliwiających przyznanie nagrody i sposób ich dokumentowania;
3)
maksymalną liczbę przyznawanych nagród;
4)
maksymalną wysokość nagrody;
5)
sposób wypłacania nagród;
6)
wzór wniosku o przyznanie nagrody, zwany dalej "wnioskiem".
§  2. 
1. 
Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej przyznaje się nauczycielowi akademickiemu uczelni służb państwowych za:
1)
prowadzenie badań naukowych, w których wyniku zostały zdobyte:
a)
nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne, lub
b)
nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń;
2)
prowadzenie prac rozwojowych, w których wyniku nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług - z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń;
3)
kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych;
4)
autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, w szczególności monografii naukowych, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych lub technologicznych.
2. 
Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej są dokumentowane w szczególności przez:
1)
dokumenty potwierdzające przebieg badań naukowych lub prac rozwojowych, w których wyniku uzyskano osiągnięcie objęte wnioskiem, lub ich kopie, lub oświadczenie kandydata do nagrody zawierające informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach;
2)
dokumenty potwierdzające kierowanie przez kandydata do nagrody zespołem, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub ich kopie, lub oświadczenie kandydata o kierowaniu takim zespołem;
3)
kopie stron czasopisma lub książki zawierających imiona i nazwisko autora lub imiona i nazwiska autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub ISSN, numer DOI;
4)
oświadczenia wydawcy publikacji naukowej albo oświadczenia współautorów publikacji naukowej o procentowym wkładzie autorskim kandydata do nagrody w publikację - w przypadku współautorstwa;
5)
dokumenty potwierdzające przebieg prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych, w których wyniku uzyskano osiągnięcie objęte wnioskiem, lub ich kopie, lub oświadczenie kandydata do nagrody zawierające informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach.
§  3. 
1. 
Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej przyznaje się nauczycielowi akademickiemu uczelni służb państwowych za:
1)
aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów;
2)
aktywność w zakresie kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych;
3)
prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, służących rozwojowi gospodarczemu lub społecznemu regionu lub kraju;
4)
autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich.
2. 
Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej są dokumentowane w szczególności przez:
1)
dokumenty zawierające informacje o osiągnięciach kandydata do nagrody w zakresie kształcenia i wychowywania studentów, kształcenia doktorantów, promowania kadr dydaktycznych, lub ich kopie, lub oświadczenie kandydata do nagrody zawierające informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach;
2)
dokumenty zawierające informacje o osiągnięciach kandydata do nagrody w zakresie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, lub ich kopie, lub oświadczenie kandydata do nagrody zawierające informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach;
3)
kopie stron podręcznika akademickiego zawierających imiona i nazwisko autora lub imiona i nazwiska współautorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub ISSN, numer DOI;
4)
oświadczenie wydawcy publikacji naukowej lub oświadczenia współautorów o procentowym wkładzie autorskim kandydata do nagrody w publikacji naukowej - w przypadku współautorstwa.
§  4. 
1. 
Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej przyznaje się nauczycielowi akademickiemu uczelni służb państwowych za:
1)
praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej;
2)
komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami;
3)
wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego lub technologicznego.
2. 
Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej są dokumentowane w szczególności przez:
1)
dokumenty zawierające informacje o sposobie wykorzystania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez kandydata do nagrody, lub ich kopie, lub oświadczenie kandydata do nagrody zawierające informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach;
2)
dokumenty zawierające informacje o działaniach podjętych przez kandydata do nagrody w zakresie komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, o wynikach komercjalizacji lub o wdrożeniu oryginalnego osiągnięcia projektowego, lub ich kopie, lub oświadczenie kandydata do nagrody zawierające informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach.
§  5. 
1. 
Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej przyznaje się nauczycielowi akademickiemu uczelni służb państwowych za:
1)
rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształcenia lub wspierania rozwoju gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju;
2)
rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w celu:
a)
prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,
b)
opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu lub kraju;
3)
efektywne zarządzanie podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą", w szczególności osiągnięcie poprawy jego gospodarki finansowej.
2. 
Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej są dokumentowane w szczególności przez:
1)
dokumenty zawierające informacje o działaniach kandydata do nagrody związanych z rozszerzaniem współpracy międzynarodowej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub rozwijaniem współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym o efektach uzyskanych w wyniku tych działań, lub ich kopie, lub oświadczenie kandydata do nagrody zawierające informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach;
2)
dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata do nagrody związane z działalnością zarządczą lub organizacyjną w zakresie gospodarowania majątkiem, polityki kadrowej, poprawy wyniku finansowego lub wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, lub ich kopie.
§  6. 
Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej nauczyciel akademicki uczelni służb państwowych może otrzymać za osiągnięcia indywidualne albo zespołowe.
§  7. 
Nagrodę za całokształt dorobku przyznaje się nauczycielowi akademickiemu, uwzględniając przebieg dotychczasowej kariery zawodowej i naukowej kandydata do nagrody oraz stosownie do rodzaju znaczącego osiągnięcia wskazanego we wniosku, a także kryteriów właściwych dla rodzajów działalności, o których mowa w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 lub § 5 ust. 1, oraz udokumentowanych w sposób określony w § 2 ust. 2, § 3 ust. 2, § 4 ust. 2 lub § 5 ust. 2.
§  8. 
Nagrody są przyznawane w liczbie nie większej niż pięć, w tym maksymalnie do:
1)
jednej nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej;
2)
trzech nagród za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności:
a)
dydaktycznej,
b)
wdrożeniowej,
c)
organizacyjnej;
3)
jednej nagrody za całokształt dorobku.
§  9. 
1. 
Maksymalna wysokość nagrody stanowi w przypadku nagrody za:
1)
znaczące osiągnięcia w zakresie działalności:
a)
naukowej - piętnastokrotność,
b)
dydaktycznej - piętnastokrotność,
c)
wdrożeniowej - piętnastokrotność,
d)
organizacyjnej - dziesięciokrotność,
2)
całokształt dorobku - piętnastokrotność

- wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy.

2. 
Wysokość udziału w nagrodzie zespołowej dla każdego członka nagrodzonej grupy ustala się odpowiednio do procentowego udziału każdego z nich w powstaniu osiągnięcia określonego:
1)
we wniosku - w przypadku nagrody zespołowej przyznawanej na wniosek;
2)
w oświadczeniu osoby, która kieruje pracami nagrodzonej grupy - w przypadku nagrody zespołowej przyznanej z inicjatywy własnej ministra.
3. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składa osoba kierująca pracami nagrodzonej grupy w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania.
4. 
W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, nagrodę wypłaca się wszystkim członkom nagrodzonej grupy w równej wysokości.
§  10. 
Nagrody mogą być przyznawane:
1)
na wniosek:
a)
rektora-komendanta uczelni służb państwowych, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony,
b)
przewodniczącego organu opiniodawczego lub przedstawicielskiego środowiska akademickiego, w szczególności: Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Doskonałości Naukowej,
c)
przewodniczącego ogólnokrajowej organizacji albo ogólnokrajowego zrzeszenia (federacji) związków zawodowych pracowników szkolnictwa wyższego;
2)
z inicjatywy własnej ministra.
§  11. 
Wnioskodawcy, o których mowa w § 10 pkt 1, składają wnioski o przyznanie nagród do ministra w terminie do dnia 31 marca w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra.
§  12. 
1. 
Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się:
1)
opis osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody;
2)
odwzorowanie cyfrowe dwóch rekomendacji sporządzonych w związku z wnioskiem o przyznanie nagrody, przez osoby niezatrudnione w uczelni służb państwowych, w której jest zatrudniony kandydat do nagrody, mające:
a)
stopień naukowy doktora habilitowanego - w przypadku ubiegania się o nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej,
b)
tytuł profesora - w przypadku ubiegania się o nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej oraz nagrodę za całokształt dorobku;
3)
odwzorowanie cyfrowe wyciągu z protokołu posiedzenia senatu uczelni albo najwyższego organu kolegialnego wnioskodawcy, który odzwierciedla przebieg głosowania nad wnioskiem;
4)
szczegółowe uzasadnienie - w przypadku wniosków składanych przez podmioty, o których mowa w § 10 pkt 1 lit. c;
5)
w przypadku nagród za osiągnięcia zespołowe informację o procentowym udziale każdego członka nagrodzonej grupy w powstaniu osiągnięcia;
6)
odwzorowanie cyfrowe oświadczenia kandydata do nagrody o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub karą dyscyplinarną;
7)
odwzorowanie cyfrowe oświadczenia kandydata do nagrody o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz wypłacenia nagrody.
2. 
Wzór wniosku o przyznanie nagrody jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  13. 
W przypadku gdy wniosek o przyznanie nagrody nie spełnia wymagań formalnych, wzywa się wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
§  14. 
Oceny wniosków o przyznanie nagród dokonuje Zespół do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich Uczelni Służb Państwowych powołany przez ministra.
§  15. 
Przed przyznaniem nagrody, o której mowa w § 10 pkt 2, minister zasięga opinii Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich Uczelni Służb Państwowych, o którym mowa w § 14.
§  16. 
Nagrody przyznaje się w terminie do dnia 31 października.
§  17. 
1. 
Nagrodę wypłaca uczelnia ze środków przekazanych na ten cel przez ministra.
2. 
Wypłata nagrody następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez nagrodzoną osobę.
§  18. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DLA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UCZELNI SŁUŻB PAŃSTWOWYCH

wzór

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021