Zbierane dane rynkowe.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 8 marca 2021 r.
w sprawie zbieranych danych rynkowych 2

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1160) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres zbieranych danych rynkowych;
2)
sposób wyłaniania przedsiębiorców obowiązanych do przekazywania danych rynkowych;
3)
formę i terminy przekazywania danych rynkowych.
§  2. 
1. 
Dane rynkowe są zbierane w zakresie:
1)
poziomu ceny:
a)
skupu,
b)
zakupu,
c)
sprzedaży,
d)
giełdowej,
e)
targowiskowej,
f)
hurtowej,
g)
producenta,
h)
importera;
2)
wielkości obrotu;
3)
informacji szczegółowych wykorzystywanych do dokładnego określenia danego artykułu rolno-spożywczego.
2. 
Dane rynkowe, o których mowa w ust. 1, są zbierane w odniesieniu do rynków:
1)
wołowiny i cielęciny, wieprzowiny oraz zbóż - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-e oraz pkt 2 i 3;
2)
drobiu, mleka i produktów mlecznych, jaj spożywczych, cukru białego oraz produktów rolnictwa ekologicznego - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 i 3;
3)
baraniny - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 i 3;
4)
włókna lnianego i konopnego, roślin wysokobiałkowych, preparatów mlekopodobnych - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 i 3;
5)
owoców i warzyw - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e-h oraz pkt 2 i 3;
6)
roślin oleistych - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 2 i 3;
7)
chmielu oraz tytoniu - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 i 3;
8)
pasz dla zwierząt - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 i 3;
9)
kwiatów - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f.
3. 
Artykuły rolno-spożywcze wchodzące w zakres poszczególnych rynków, o których mowa w ust. 2, oraz szczegółowy zakres danych rynkowych zbieranych dla tych artykułów są określone w załączniku do rozporządzenia.
§  3. 
Cena skupu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, stanowi średnią cenę płaconą producentowi przez przedsiębiorcę skupującego artykuły rolno-spożywcze bezpośrednio od producentów, uwzględniającą zastosowane do ceny produktu dodatki lub potrącenia (z wyjątkiem kosztów transportu, składowania, palet oraz ubezpieczenia), obliczoną jako iloraz wartości (bez podatku od towarów i usług) i ilości artykułów rolno-spożywczych skupionych w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w złotych za:
1)
100 kilogramów:
a)
mleka surowego,
b)
mleka surowego będącego produktem rolnictwa ekologicznego;
2)
tonę:
a)
drobiu rzeźnego,
b)
jaj spożywczych skupionych przez zakład przetwórstwa j aj,
c)
buraków cukrowych;
3)
kilogram:
a)
szyszek chmielu, z podziałem na odmiany,
b)
liści tytoniu (wysuszonych, nieprzetworzonych), z podziałem na grupy odmian.
§  4. 
1. 
Cena zakupu, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, stanowi średnią cenę, którą nabywca artykułu rolno-spożywczego płaci dostawcy, uwzględniającą zastosowane do ceny produktu dodatki lub potrącenia (z wyjątkiem kosztów transportu, składowania, palet oraz ubezpieczenia), obliczoną jako iloraz wartości (bez podatku od towarów i usług) i ilości artykułów rolno-spożywczych zakupionych w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w złotych za:
1)
tonę tusz bydła rzeźnego w wieku od 8. miesiąca życia:
a)
liczoną jako średnia cena z trzech podklas dla każdej klasy uformowania i okrywy tłuszczowej tusz wołowych schłodzonych określonych w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania i sposobu oznaczania klas jakości handlowej tusz wieprzowych oraz tusz wołowych (Dz. U. poz. 934) - w przypadku bydła rzeźnego zakupionego, dostarczonego do rzeźni i poddanego ubojowi, którego tusze zostały sklasyfikowane według klasyfikacji określonej w części A załącznika IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1308/2013",
b)
liczoną jako średnia cena za tuszę bydła tej samej kategorii i klasy, zakupionego i poddanego ubojowi w rzeźni w tym samym tygodniu - w przypadku bydła rzeźnego pochodzącego z własnego chowu,
c)
liczoną jako średnia cena dla klasy uformowania i klasy otłuszczenia, do której zakwalifikowano największą liczbę tusz, jeżeli tusze w partii należą do nie więcej niż trzech kolejnych klas uformowania oraz trzech kolejnych klas okrywy tłuszczowej w tej samej kategorii albo jeżeli tusze w partii są równomiernie rozdzielone między klasami, dla klasy średniej spośród tych klas, jeżeli taką klasę można ustalić - w przypadku bydła rzeźnego zakupionego partiami po stałych cenach;
2)
tonę tusz wieprzowych liczoną dla każdej klasy tusz wieprzowych schłodzonych określonej w części B załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013 - w przypadku świń rzeźnych zakupionych, dostarczonych do rzeźni i poddanych ubojowi, o masie tuszy ciepłej od 60 do 120 kilogramów, która została sklasyfikowana według klasyfikacji tusz wieprzowych z podaniem procentowej zawartości mięsa określonej w części B załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013;
3)
tonę mięsa wołowego w elementach i mięsa wołowego przetworzonego;
4)
tonę mięsa wieprzowego w elementach i mięsa wieprzowego przetworzonego;
5)
tonę tuszek i elementów mięsa drobiowego;
6)
tonę poszczególnych gatunków zbóż;
7)
tonę produktów przemiału ziarna zbóż;
8)
tonę nasion roślin wysokobiałkowych i produktów powstałych z ich przetworzenia;
9)
tonę nasion roślin oleistych;
10)
tonę olejów, śrut oraz makuchów uzyskanych z nasion roślin oleistych;
11)
tonę długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego;
12)
100 kilogramów świeżych lub schłodzonych owoców i warzyw;
13)
tonę cukru białego lub syropów cukrowych;
14)
tonę melasy;
15)
100 kilogramów mleka i produktów mlecznych;
16)
100 sztuk jaj spożywczych;
17)
100 sztuk j aj lęgowych brojlera kurzego;
18)
tonę owiec:
a)
żywych,
b)
rzeźnych dostarczonych do rzeźni i poddanych ubojowi:
rozliczanych według masy poubojowej tuszy, z podziałem na kategorie wagowe,
których tusze zostały sklasyfikowane według klasyfikacji tusz baranich określonej w części C załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013;
19)
sztukę żywego cielęcia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1182 z dnia 20 kwietnia 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 74), zwanego dalej "rozporządzeniem 2017/1182", zakupionych w celu dalszej sprzedaży lub własnego chowu;
20)
kilogram wagi żywej młodego bydła opasowego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b ppkt (i) rozporządzenia 2017/1182, zwanego dalej "młodym bydłem opasowym", zakupionego w celu dalszej sprzedaży lub własnego chowu;
21)
kilogram wagi żywej rocznego bydła opasowego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b ppkt (ii) i (iii) rozporządzenia 2017/1182, zwanego dalej "rocznym bydłem opasowym", zakupionego w celu dalszej sprzedaży lub własnego chowu;
22)
sztukę prosięcia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2017/1182, zwanego dalej "prosięciem", zakupionego z przeznaczeniem do tuczu;
23)
tonę produktów rolnictwa ekologicznego, o których mowa w załączniku do rozporządzenia w sekcji IX pkt 1-4;
24)
100 kilogramów produktów rolnictwa ekologicznego, o których mowa w załączniku do rozporządzenia w sekcji IX pkt 5-7;
25)
100 sztuk produktów rolnictwa ekologicznego, o których mowa w załączniku do rozporządzenia w sekcji IX pkt 8;
26)
100 kilogramów preparatu mleczno-tłuszczowego.
2. 
Cena zakupu bydła rzeźnego uwzględnia dodatkowe płatności na rzecz dostawcy, wyrażone w złotych, wyliczone jako średnia dopłata dokonana w ostatnim roku kalendarzowym do każdej zakupionej tony tusz wołowych schłodzonych, jeżeli spowoduje to wzrost ceny o ponad 1%.
3. 
Dla ustalenia ceny zakupu tusze wołowe ciepłe waży się niezwłocznie po ich sklasyfikowaniu.
4. 
Masę tuszy wołowej koryguje się współczynnikami określonymi w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1184 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 103), zwanego dalej "rozporządzeniem 2017/1184", jeżeli jest ważona tusza inna niż wzorcowa. Tusza wołowa wzorcowa jest określona w art. 6 rozporządzenia 2017/1182.
5. 
Masę tuszy wołowej schłodzonej wylicza się przez pomniejszenie masy tuszy ciepłej o 2%.
6. 
Dla ustalenia ceny zakupu tusz wieprzowych masę tuszy koryguje się wskaźnikami określonymi w art. 2 decyzji Komisji 2005/240/WE z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (Dz. Urz. UE L 74 z 19.03.2005, str. 62, z późn. zm.), jeżeli jest ważona tusza wieprzowa ciepła inna niż wzorcowa. Tusza wieprzowa wzorcowa jest określona w pkt 1 i III części B załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013. Ważenie tuszy wieprzowej po uboju odbywa się w czasie określonym w art. 7 ust. 3 lit. b rozporządzenia 2017/1182, z tym że w przypadku gdy ustalenia masy tuszy wieprzowej dokonuje się po upływie 45 minut od przeprowadzenia kłucia, masę koryguje się w sposób określony w art. 7 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1182.
7. 
Masę tuszy wieprzowej schłodzonej wylicza się w sposób określony w art. 14 ust. 3 rozporządzenia 2017/1182.
8. 
Metoda szacowania procentowej zawartości chudego mięsa w tuszy wieprzowej jest określona w pkt 1V części B załącznika IV do rozporządzenia nr 1308/2013, w art. 11 rozporządzenia 2017/1182 oraz w art. 1 decyzji Komisji 2005/240/WE z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce.
§  5. 
Cena sprzedaży, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c, stanowi średnią cenę, którą otrzymał producent lub dostawca artykułu rolno-spożywczego od nabywcy artykułu, uwzględniającą zastosowane do ceny produktu dodatki lub potrącenia (z wyjątkiem kosztów transportu, składowania, palet oraz ubezpieczenia), obliczoną jako iloraz wartości (bez podatku od towarów i usług) i ilości artykułów rolno-spożywczych sprzedanych w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w złotych za:
1)
tonę:
a)
półtusz wołowych, ćwierci wołowych, mięsa wołowego w elementach oraz mięsa wołowego przetworzonego,
b)
półtusz wieprzowych, mięsa wieprzowego w elementach oraz mięsa wieprzowego przetworzonego,
c)
tuszek i elementów mięsa drobiowego,
d)
olejów i śrut uzyskanych z nasion roślin oleistych,
e)
produktów przemiału ziarna zbóż,
f)
nasion roślin wysokobiałkowych i produktów powstałych z ich przetworzenia,
g)
pasz dla zwierząt,
h)
długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego,
i)
cukru białego lub syropów cukrowych,
j)
melasy,
k)
produktów rolnictwa ekologicznego, o których mowa w załączniku do rozporządzenia w sekcji IX pkt 1-4;
2)
100 kilogramów lub sztukę świeżych lub schłodzonych owoców i warzyw;
3)
100 kilogramów:
a)
mleka i produktów mlecznych,
b)
preparatu mleczno-tłuszczowego,
c)
produktów rolnictwa ekologicznego, o których mowa w załączniku do rozporządzenia w sekcji IX pkt 5-7;
4)
100 sztuk:
a)
jaj spożywczych według klas jakości handlowej określonych w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008, str. 6, z późn. zm.),
b)
produktów rolnictwa ekologicznego, o których mowa w załączniku do rozporządzenia w sekcji IX pkt 8,
c)
jaj lęgowych brojlerów kurzych;
5)
sztukę żywego cielęcia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/1182, zwanego dalej "cielęciem";
6)
kilogram wagi żywej młodego bydła opasowego;
7)
sztukę żywego prosięcia zakupionego z przeznaczeniem do tuczu;
8)
sztukę pisklęcia brojlera kurzego.
§  6. 
Cena giełdowa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d, stanowi średnią ważoną cenę otrzymaną podczas transakcji sprzedaży w danym dniu na giełdach towarowych, uwzględniającą parametry jakościowe, bazę ceny, liczbę transakcji oraz pochodzenie i przeznaczenie towaru, obliczoną jako iloraz wartości (bez podatku od towarów i usług) i ilości produktów sprzedanych na giełdzie w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w złotych za tonę:
1)
półtusz wołowych, ćwierci wołowych oraz mięsa wołowego w elementach;
2)
półtusz wieprzowych, mięsa wieprzowego w elementach oraz tłuszczów wieprzowych;
3)
zbóż i produktów przemiału ziarna zbóż;
4)
nasion roślin oleistych oraz makuchów, olejów i śrut uzyskiwanych z nasion roślin oleistych.
§  7. 
Cena targowiskowa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. e, stanowi średnią cenę otrzymaną w wyniku sprzedaży na targowiskach w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w złotych za:
1)
kilogram lub sztukę bydła żywego;
2)
sztukę prosięcia;
3)
100 kilogramów lub kilogram świeżych lub schłodzonych warzyw;
4)
tonę poszczególnych gatunków zbóż.
§  8. 
Cena hurtowa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. f, stanowi średnią ważoną cenę (bez podatku od towarów i usług) uwzględniającą zastosowane do ceny produktu dodatki lub potrącenia (z wyjątkiem kosztów transportu, składowania, palet oraz ubezpieczenia) otrzymaną przez hurtowego sprzedawcę w okresie zbierania danych rynkowych w miejscach obrotu hurtowego, wyrażoną w złotych za:
1)
kilogram, sztukę lub pęczek owoców lub warzyw klasy jakości I określonej w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1, z późn. zm.);
2)
sztukę kwiatów ciętych.
§  9. 
Cena producenta, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. g, stanowi średnią ważoną cenę (bez podatku od towarów i usług) otrzymaną przez producenta w okresie zbierania danych rynkowych, obliczoną jako iloraz wartości i ilości artykułu rolno-spożywczego sprzedanego przez producenta, wyrażoną w złotych za kilogram lub sztukę owoców albo warzyw według klas jakości handlowej określonych w załączniku Ido rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.
§  10. 
Cena importera, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. h, stanowi średnią cenę (bez podatku od towarów i usług) otrzymaną przez importera w okresie zbierania danych rynkowych, wyrażoną w złotych za 100 kilogramów świeżych owoców lub warzyw.
§  11. 
Wielkość obrotu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, stanowi:
1)
w odniesieniu do rynku wołowiny i cielęciny - liczba:
a)
sztuk poddanego ubojowi bydła rzeźnego oraz odpowiadająca jej liczba ton masy poubojowej schłodzonej skorygowanej wskaźnikami określonymi w załączniku do rozporządzenia 2017/1184 do wzorca tuszy wołowej - w przypadku ustalania ceny zakupu,
b)
ton sprzedanych półtusz wołowych, ćwierci wołowych, mięsa wołowego w elementach oraz mięsa wołowego przetworzonego - w przypadku ustalania ceny sprzedaży,
c)
ton zakupionych półtusz wołowych, ćwierci wołowych, mięsa wołowego w elementach oraz mięsa wołowego przetworzonego - w przypadku ustalania ceny zakupu,
d)
ton półtusz wołowych, ćwierci wołowych oraz mięsa wołowego w elementach, będących przedmiotem transakcji na giełdach towarowych w poszczególnych dniach - w przypadku ustalania ceny giełdowej,
e)
sztuk w podaży oraz procent sprzedaży bydła żywego - w przypadku ustalania ceny targowiskowej,
f)
sztuk zakupionych cieląt lub młodego bydła opasowego oraz odpowiadająca im liczba ton bydła żywego - w przypadku ustalania ceny zakupu bydła żywego,
g)
sztuk sprzedanych cieląt lub młodego bydła opasowego oraz odpowiadająca im liczba ton bydła żywego - w przypadku ustalania ceny sprzedaży bydła żywego;
2)
w odniesieniu do rynku wieprzowiny - liczba:
a)
sztuk poddanych ubojowi świń rzeźnych oraz odpowiadająca jej liczba ton masy poubojowej ciepłej - w przypadku ustalania ceny zakupu,
b)
ton sprzedanych półtusz wieprzowych, mięsa wieprzowego w elementach oraz mięsa wieprzowego przetworzonego - w przypadku ustalania ceny sprzedaży,
c)
ton zakupionych półtusz wieprzowych, mięsa wieprzowego w elementach oraz mięsa wieprzowego przetworzonego - w przypadku ustalania ceny zakupu,
d)
ton półtusz wieprzowych, mięsa wieprzowego w elementach oraz tłuszczy wieprzowych, będących przedmiotem transakcji na giełdach towarowych w poszczególnych dniach - w przypadku ustalania ceny giełdowej,
e)
sztuk w podaży oraz procent sprzedaży prosiąt - w przypadku ustalania ceny targowiskowej,
f)
sztuk zakupionych prosiąt oraz odpowiadająca im liczba ton prosiąt - w przypadku ustalania ceny zakupu prosiąt,
g)
sztuk sprzedanych prosiąt oraz odpowiadająca im liczba ton prosiąt - w przypadku ustalania ceny sprzedaży prosiąt;
3)
w odniesieniu do rynku zbóż - liczba ton:
a)
poszczególnych gatunków zbóż i produktów przemiału ziarna zbóż zakupionych przez przedsiębiorcę - w przypadku ustalania ceny zakupu,
b)
produktów przemiału ziarna zbóż sprzedanych przez przedsiębiorcę - w przypadku ustalania ceny sprzedaży,
c)
poszczególnych gatunków zbóż oraz produktów przemiału ziarna zbóż, będących przedmiotem transakcji na giełdach towarowych w poszczególnych dniach - w przypadku ustalania ceny giełdowej,
d)
w podaży oraz procent sprzedaży poszczególnych gatunków zbóż - w przypadku ustalania ceny targowiskowej;
4)
w odniesieniu do rynku drobiu:
a)
liczba ton zakupionego drobiu rzeźnego - w przypadku ustalania ceny skupu,
b)
liczba ton sprzedanych tuszek i elementów mięsa drobiowego - w przypadku ustalania ceny sprzedaży,
c)
liczba sztuk zakupionych jaj lęgowych brojlerów kurzych - w przypadku ustalania ceny zakupu,
d)
liczba sztuk sprzedanych jaj lęgowych brojlerów kurzych - w przypadku ustalania ceny sprzedaży,
e)
liczba sztuk sprzedanych piskląt brojlerów kurzych - w przypadku ustalania ceny sprzedaży;
5)
w odniesieniu do rynku mleka - liczba kilogramów:
a)
skupionego mleka surowego - w przypadku ustalania ceny skupu,
b)
zakupionego mleka i produktów mlecznych - w przypadku ustalania ceny zakupu,
c)
sprzedanego mleka i produktów mlecznych - w przypadku ustalania ceny sprzedaży;
6)
w odniesieniu do rynku preparatów mlekopodobnych - liczba kilogramów:
a)
zakupionego preparatu mleczno-tłuszczowego - w przypadku ustalania ceny zakupu,
b)
sprzedanego preparatu mleczno-tłuszczowego - w przypadku ustalania ceny sprzedaży;
7)
w odniesieniu do rynku jaj spożywczych - liczba:
a)
ton jaj spożywczych zakupionych przez zakład przetwórstwa jaj - w przypadku ustalania ceny skupu,
b)
sztuk jaj spożywczych zakupionych przez przedsiębiorcę - w przypadku ustalania ceny zakupu,
c)
sztuk jaj spożywczych sprzedanych przez zakład pakowania jaj - w przypadku ustalania ceny sprzedaży;
8)
w odniesieniu do rynku cukru białego - liczba ton:
a)
zakupionego cukru białego, syropów cukrowych oraz melasy - w przypadku ustalania ceny zakupu,
b)
sprzedanego cukru białego, syropów cukrowych oraz melasy - w przypadku ustalania ceny sprzedaży,
c)
skupionych buraków cukrowych - w przypadku ustalania ceny skupu;
9)
w odniesieniu do rynku produktów rolnictwa ekologicznego - liczba:
a)
ton zakupionego lub sprzedanego mięsa wołowego, mięsa wieprzowego, mięsa drobiowego oraz ziarna zbóż - w przypadku ustalania ceny zakupu lub ceny sprzedaży,
b)
kilogramów zakupionego lub sprzedanego mleka i produktów mlecznych - w przypadku ustalania ceny zakupu lub ceny sprzedaży,
c)
sztuk zakupionych lub sprzedanych jaj spożywczych - w przypadku ustalania ceny zakupu lub ceny sprzedaży,
d)
kilogramów lub sztuk zakupionych lub sprzedanych owoców lub warzyw - w przypadku ustalania ceny zakupu lub ceny sprzedaży;
10)
w odniesieniu do rynku baraniny - liczba sztuk zakupionych owiec rzeźnych oraz liczba ton tusz owiec rzeźnych - w przypadku ustalania ceny zakupu;
11)
w odniesieniu do rynku włókna lnianego i konopnego - liczba ton długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego:
a)
zakupionych przez przedsiębiorcę - w przypadku ustalania ceny zakupu,
b)
sprzedanych przez przedsiębiorcę - w przypadku ustalania ceny sprzedaży;
12)
w odniesieniu do rynku roślin wysokobiałkowych - liczba ton poszczególnych gatunków roślin wysokobiałkowych i produktów powstałych z ich przetworzenia:
a)
zakupionych przez przedsiębiorcę - w przypadku ustalania ceny zakupu,
b)
sprzedanych przez przedsiębiorcę - w przypadku ustalania ceny sprzedaży;
13)
w odniesieniu do rynku owoców i warzyw:
a)
masa lub liczba wyrażona w pęczkach, w kilogramach, tonach lub sztukach zakupionych owoców lub warzyw poszczególnych gatunków i odmian - w przypadku ustalania ceny zakupu,
b)
masa lub liczba wyrażona w pęczkach, kilogramach, tonach lub sztukach sprzedanych owoców lub warzyw poszczególnych gatunków i odmian - w przypadku ustalania ceny sprzedaży lub ceny targowiskowej;
14)
w odniesieniu do rynku roślin oleistych - liczba ton:
a)
nasion roślin oleistych, olejów, śrut oraz makuchu uzyskanych z nasion roślin oleistych, zakupionych przez przedsiębiorcę - w przypadku ustalania ceny zakupu,
b)
nasion roślin oleistych, olejów, śrut oraz makuchu uzyskanych z nasion roślin oleistych, będących przedmiotem transakcji na giełdzie towarowej w poszczególnych dniach - w przypadku ustalania ceny giełdowej,
c)
olejów, śrut oraz makuchu uzyskanych z nasion roślin oleistych, sprzedanych przez przedsiębiorcę - w przypadku ustalania ceny sprzedaży;
15)
w odniesieniu do rynku chmielu - liczba kilogramów szyszek chmielu zakupionych przez przedsiębiorcę od producenta chmielu lub grupy producentów chmielu - w przypadku ustalania ceny zakupu;
16)
w odniesieniu do rynku tytoniu - liczba kilogramów liści tytoniu (wysuszonych, nieprzetworzonych) zakupionych od producenta tytoniu lub grupy producentów tytoniu - w przypadku ustalania ceny skupu;
17)
w odniesieniu do rynku pasz - liczba ton sprzedanych pasz - w przypadku ustalania ceny sprzedaży.
§  12. 
1. 
Informacje szczegółowe, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, dotyczą rynków wymienionych w załączniku do rozporządzenia i wykorzystuje się je do dokładnego określenia danego artykułu rolno-spożywczego.
2. 
Do informacji szczegółowych należą:
1)
gatunek/odmiana;
2)
klasa/kategoria jakości;
3)
zawartość określonych składników w artykule rolno-spożywczym;
4)
parametry jakościowe;
5)
wielkość i rodzaj opakowania;
6)
sposób wykorzystania lub przeznaczenia użytkowego artykułu rolno-spożywczego;
7)
kraj pochodzenia artykułu rolno-spożywczego - w przypadku ustalania ceny skupu, ceny zakupu, ceny giełdowej, ceny hurtowej lub ceny importera;
8)
kraj przeznaczenia artykułu rolno-spożywczego - w przypadku ustalania ceny sprzedaży.
§  13. 
Dane rynkowe w odniesieniu do rynków:
1)
wołowiny i cielęciny - przekazuje przedsiębiorca, który:
a)
dokonuje zakupu i uboju bydła rzeźnego w wieku od 8. miesiąca życia oraz dokonuje klasyfikacji tusz według klas jakości handlowej określonych w rozporządzeniu nr 1308/2013 oraz w przepisach dotyczących szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych,
b)
zleca rzeźniom ubój zakupionego bydła rzeźnego w wieku od 8. miesiąca życia i dokonuje klasyfikacji tusz według klas jakości handlowej określonych w rozporządzeniu nr 1308/2013 oraz w przepisach dotyczących szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych,
c)
kupuje lub sprzedaje tusze wołowe, półtusze wołowe, ćwierci wołowe, mięso wołowe w elementach lub mięso wołowe przetworzone,
d)
kupuje cielęta lub młode bydło opasowe w celu ich dalszej sprzedaży lub własnego chowu,
e)
sprzedaje cielęta lub młode bydło opasowe;
2)
wieprzowiny - przekazuje przedsiębiorca, który:
a)
dokonuje zakupu i uboju świń rzeźnych o masie tuszy ciepłej od 60 do 120 kilogramów oraz dokonuje klasyfikacji tusz według klas jakości handlowej określonych w rozporządzeniu nr 1308/2013 i w przepisach dotyczących szczegółowych warunków ustalania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych,
b)
zleca rzeźniom ubój zakupionych świń rzeźnych o masie tuszy ciepłej od 60 do 120 kilogramów oraz dokonuje klasyfikacji tusz według klas jakości handlowej określonych w rozporządzeniu nr 1308/2013 i w przepisach dotyczących szczegółowych warunków ustalania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych,
c)
kupuje tusze wieprzowe, półtusze wieprzowe, mięso wieprzowe w elementach lub mięso wieprzowe przetworzone,
d)
sprzedaje tusze wieprzowe, półtusze wieprzowe, mięso wieprzowe w elementach lub mięso wieprzowe przetworzone;
3)
zbóż - przekazuje przedsiębiorca, który:
a)
w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca zakupił łącznie co najmniej 1000 ton ziarna zbóż,
b)
produkuje, kupuje lub sprzedaje mąkę, otręby lub śruty z ziarna zbóż;
4)
drobiu - przekazuje przedsiębiorca, który:
a)
skupuje drób rzeźny i dokonuje jego uboju oraz w ostatnim roku kalendarzowym poddał ubojowi powyżej 100 000 sztuk brojlerów kurzych lub 20 000 sztuk brojlerów indyczych lub 500 brojlerów kaczych lub 500 brojlerów gęsich,
b)
kupuje produkty drobiarskie,
c)
sprzedaje produkty drobiarskie,
d)
kupuje jaja lęgowe brojlerów kurzych,
e)
sprzedaje jaja lęgowe brojlerów kurzych,
f)
sprzedaje pisklęta brojlerów kurzych;
5)
mleka i produktów mlecznych - przekazuje przedsiębiorca, który:
a)
skupuje od producentów mleko surowe,
b)
sprzedaje lub kupuje produkty mleczne;
6)
preparatów mlekopodobnych - przekazuje przedsiębiorca, który sprzedaje lub kupuje preparaty mlekopodobne;
7)
jaj spożywczych - przekazuje przedsiębiorca, który:
a)
skupuje jaja spożywcze w celu ich przetwarzania,
b)
w ostatnim roku kalendarzowym pakował tygodniowo przeciętnie powyżej 100 000 sztuk jaj,
c)
kupuje lub sprzedaje jaja spożywcze;
8)
cukru białego - przekazuje przedsiębiorca, który:
a)
produkuje cukier biały, syropy cukrowe lub melasę,
b)
kupuje cukier biały, syropy cukrowe lub melasę,
c)
sprzedaje cukier biały, syropy cukrowe lub melasę,
d)
kupuje buraki cukrowe;
9)
produktów rolnictwa ekologicznego - przekazuje przedsiębiorca, który posiada ważny certyfikat zgodności wydany - zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym - przez upoważnione jednostki certyfikujące;
10)
baraniny - przekazuje przedsiębiorca, który dokonuje zakupu owiec;
11)
włókna lnianego i konopnego - przekazuje przedsiębiorca, który przetwarza słomę lnianą lub konopną na włókno;
12)
roślin wysokobiałkowych - przekazuje przedsiębiorca, który:
a)
kupuje nasiona roślin wysokobiałkowych i produktów powstałych z ich przetworzenia,
b)
sprzedaje nasiona roślin wysokobiałkowych i produktów powstałych z ich przetworzenia;
13)
owoców i warzyw - przekazuje przedsiębiorca, który:
a)
dokonuje zakupu lub sprzedaży owoców i warzyw, który w szczególności:
jest zrzeszony w organizacji producentów lub spółdzielni ogrodniczej,
prowadzi zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego,
prowadzi przedsiębiorstwo przemysłu chłodniczego,
prowadzi sprzedaż detaliczną,
b)
sprzedaje na rynkach hurtowych lub targowiskach;
14)
roślin oleistych - przekazuje przedsiębiorca, który dokonuje zakupu nasion roślin oleistych, sprzedaży lub zakupu produktów powstałych z przetworzenia nasion roślin oleistych;
15)
chmielu - przekazuje przedsiębiorca, który dokonuje zakupu chmielu, przygotowania chmielu lub wytwarzania produktów chmielowych;
16)
tytoniu - przekazuje przedsiębiorca, który dokonuje zakupu liści tytoniu (wysuszonych nieprzetworzonych) od producenta lub grupy producentów tytoniu;
17)
pasz - przekazuje przedsiębiorca, który produkuje powyżej 10 000 ton pasz rocznie;
18)
kwiatów - przekazuje przedsiębiorca, który prowadzi ich sprzedaż w miejscach obrotu hurtowego.
§  14. 
1. 
Okresy, za które są zbierane dane rynkowe, wynoszą:
1)
dobę - dla cen: giełdowej, importera owoców i warzyw wymienionych w załączniku do rozporządzenia w sekcji XIII ust. 4, targowiskowej, producenta i hurtowej oraz wielkości obrotów odpowiadających tym cenom;
2)
tydzień liczony od poniedziałku do niedzieli - dla cen: skupu, zakupu, sprzedaży oraz wielkości obrotów odpowiadających tym cenom;
3)
tydzień liczony od poniedziałku do piątku - w odniesieniu do ceny importera owoców i warzyw wymienionych w załączniku do rozporządzenia w sekcji XIII ust. 2;
4)
miesiąc kalendarzowy - w odniesieniu do rynku cukru białego, rynku pasz, rynku chmielu, rynku włókna lnianego i konopnego, rynku produktów rolnictwa ekologicznego, rynku roślin wysokobiałkowych, rynku tytoniu;
5)
miesiąc kalendarzowy - w odniesieniu do rynku mleka dla ceny skupu.
2. 
Dane rynkowe są przekazywane:
1)
do godziny 12.00 we wtorek, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 - dla cen: skupu, zakupu, sprzedaży i importera, wielkości obrotów odpowiadających tym cenom oraz dodatkowych informacji;
2)
do godziny 10.00 w poniedziałek, w postaci danych zbiorczych za każdy dzień handlowy za okres od poniedziałku do niedzieli - dla cen: producenta, targowiskowej i hurtowej, wielkości obrotów odpowiadających tym cenom oraz dodatkowych informacji;
3)
do godziny 10.00 codziennie za poprzedni dzień dla rynku owoców i warzyw wymienionych w załączniku do rozporządzenia w sekcji XIII ust. 4 - dla ceny importera;
4)
do godz. 12.00 w poniedziałek, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 - dla owoców i warzyw wymienionych w załączniku do rozporządzenia w sekcji XIII ust. 2;
5)
do 20. dnia miesiąca, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 - w odniesieniu do rynku cukru białego, rynku chmielu, rynku włókna lnianego i konopnego, rynku produktów rolnictwa ekologicznego, rynku tytoniu, rynku roślin wysokobiałkowych, rynku drobiu dla ceny zakupu lub sprzedaży jaj lęgowych brojlerów kurzych i ceny sprzedaży piskląt brojlerów kurzych oraz rynku mleka dla ceny skupu;
6)
do 10. dnia miesiąca, po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 - w odniesieniu do rynku pasz.
3. 
Jeżeli termin przekazywania danych przypada na dzień wolny od pracy, dane te są przesyłane w dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
§  15. 
1. 
Dane rynkowe są przekazywane w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularzy udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2. 
W przypadku braku możliwości przesłania danych zgodnie z ust. 1 dopuszcza się przekazanie danych pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie.
§  16. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1228 oraz z 2019 r. poz. 535).
§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ARTYKUŁY ROLNO-SPOŻYWCZE WCHODZĄCE W ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH RYNKÓW ORAZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DANYCH RYNKOWYCH ZBIERANYCH DLA TYCH ARTYKUŁÓW

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu: 1) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1182 z dnia 20 kwietnia 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 74); 2) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1184 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 103); 3) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1185 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do przekazywanych Komisji powiadomień o informacjach i dokumentach oraz zmieniającego i uchylającego niektóre rozporządzenia Komisji (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 113 oraz Dz. Urz. UE L 268 z 22.10.2019, str. 6).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021