Szczególne zasady rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 16 marca 2021 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Na podstawie art. 119 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214 oraz z 2020 r. poz. 1180, 1639 i 2320) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczególne zasady rachunkowości Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej;
2)
szczegółowe warunki i tryb składania:
a)
rocznego sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwanej dalej "ustawą",
b)
kwartalnych sprawozdań z działalności, o których mowa w art. 98 ust. 5 ustawy

- w tym terminy ich składania oraz niezbędne dane, jakie powinny zawierać te sprawozdania.

§  2. 
Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają:
1)
Fundusz - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;
2)
fundusz pomocowy - fundusz tworzony w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań Funduszu związanych z udzielaniem zwrotnej pomocy finansowej zakładom ubezpieczeń, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, tworzony w szczególności ze środków wpłacanych przez członków Funduszu, o których mowa w art. 97 ust. 1 i 2 ustawy;
3)
fundusz statutowy - fundusz tworzony z aktywów netto Funduszu z wyłączeniem funduszu pomocowego i funduszy wyodrębnionych; fundusz statutowy jest korygowany o kwoty wynikające z rozliczenia wyniku finansowego Funduszu;
4)
fundusz wyodrębniony - wyodrębniony rachunek tworzony w Funduszu na podstawie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139), zwanej dalej "ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych", albo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą COVID-19";
5)
koszty informatycznej bazy danych - koszty związane bezpośrednio z realizacją zadań określonych w art. 102a ust. 1 ustawy, obejmujące w szczególności koszty wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zajmujących się obsługą bazy wraz z narzutami, koszty związane z rozwojem i utrzymaniem bazy - w szczególności amortyzację, koszty utrzymania systemów informatycznych, koszty usług doradczych, prawnych oraz audytu bezpieczeństwa informacji;
6)
koszty likwidacji szkód - koszty związane bezpośrednio z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 4 ust. 7 pkt 3, ust. 8 pkt 2 i 3 oraz ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895, 1180 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 355), zwanej dalej "ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej", obejmujące w szczególności koszty usług obcych, w tym wynagrodzenia zakładów ubezpieczeń z tytułu likwidacji szkód, koszty opinii i ekspertyz dotyczących oceny szkody, usług prawnych, obsługi likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania oraz koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych dotyczących spraw spornych;
7)
koszty ośrodka informacji - koszty związane bezpośrednio z realizacją zadań Funduszu, o których mowa w art. 102 ust. 2-4, art. 103 ust. 1 i art. 104 ust. 1-5 ustawy, obejmujące koszty bezpośrednie wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą ośrodka informacji, wraz z narzutami, koszty związane z rozwojem i utrzymaniem systemów informatycznych ośrodka informacji - w szczególności amortyzację, koszty utrzymania systemów informatycznych oraz koszty usług doradczych, prawnych i usługi audytu bezpieczeństwa informacji;
8)
koszty windykacji opłat - koszty związane bezpośrednio z dochodzeniem opłat, o których mowa w art. 88 ust. 7 ustawy, obejmujące w szczególności koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz koszty usług pocztowych i bankowych;
9)
koszty windykacji regresów - koszty związane bezpośrednio z prowadzeniem postępowań regresowych w przypadkach, o których mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, obejmujące w szczególności koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz koszty usług pocztowych i bankowych;
10)
opłata - opłatę, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy, wnoszoną na rzecz Funduszu z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z uwzględnieniem gradacji w zakresie określonym w art. 88 ust. 3 ustawy;
11)
organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059);
12)
regres - roszczenie wobec osoby zobowiązanej do zwrotu wypłaconego przez Fundusz odszkodowania lub świadczenia, o których mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, powiększone o koszty likwidacji szkody, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 14 ust. 4a i art. 98 ust. 4 ustawy, zaliczanych do zwrotów odszkodowań;
13)
rezerwy ubezpieczeniowe - rezerwy tworzone przez Fundusz na pokrycie szacowanych zobowiązań Funduszu wynikających:
a)
ze szkód z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, dla których ustalono odpowiedzialność Funduszu, obejmujących szkody zaistniałe i zgłoszone do Funduszu, a niezlikwidowane do dnia bilansowego, uwzględniające szacowaną wartość zwrotów odszkodowań, regresów oraz szacowane koszty likwidacji szkód, stanowiące rezerwy na szkody zgłoszone do Funduszu,
b)
ze szkód z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, obejmujących szkody zaistniałe i niezgłoszone do Funduszu do dnia bilansowego, uwzględniające szacowaną wartość zwrotów odszkodowań, regresów oraz szacowane koszty likwidacji szkód, stanowiące rezerwy na szkody niezgłoszone do Funduszu,
c)
z wierzytelności przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność, o której mowa w dziale I albo II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w postaci rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń, utworzonych na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
d)
z obsługi roszczeń o wypłatę renty zgłoszonych do Funduszu na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (Dz. U. poz. 1631), zwanej dalej "ustawą o szczególnych uprawnieniach poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej";
14)
rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia - rezerwy, o których mowa w pkt 13 lit. a, b i d;
15)
szczególne roszczenie o świadczenie rentowe - roszczenie o wypłatę renty w rozumieniu art. 2 ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej;
16)
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - wyodrębniony rachunek w Funduszu, o którym mowa w art. 33 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zapewniający odrębność jego aktywów i zobowiązań;
17)
Turystyczny Fundusz Pomocowy - wyodrębniony rachunek w Funduszu, o którym mowa w art. 15kc ust. 1 ustawy COVID-19;
18)
Turystyczny Fundusz Zwrotów - wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w art. 15kb ust. 1 ustawy COVID-19;
19)
udziały, aktywa finansowe, skorygowana cena nabycia, wartość godziwa - pojęcia określone odpowiednio w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 24, art. 28 ust. 6 i 8a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości";
20)
udzielone pożyczki - zwrotną pomoc finansową, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, udzieloną przez Fundusz zakładowi ubezpieczeń przejmującemu portfel ubezpieczeń obowiązkowych z funduszu pomocowego.
§  3. 
1. 
Fundusz, na potrzeby sporządzanych sprawozdań, prowadzi wyodrębnioną ewidencję:
1)
szkód, dla których ustalono odpowiedzialność Funduszu, oraz odszkodowań wypłaconych zgodnie z art. 98 ust. 1 i 1a ustawy;
2)
szkód, o których mowa w art. 98 ust. 2 ustawy;
3)
regresów;
4)
zwrotów odszkodowań;
5)
wierzytelności Funduszu - w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń, odrębnie dla każdego zakładu;
6)
opłat;
7)
udzielonych pożyczek oraz przychodów i kosztów z nimi związanych;
8)
składek należnych od zakładów ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy;
9)
kosztów własnych Funduszu, z wyodrębnieniem kosztów pełnienia funkcji ośrodka informacji, o którym mowa w art. 102 ust. 1 ustawy, oraz kosztów informatycznej bazy danych, o których mowa w art. 102a ust. 1 ustawy;
10)
składek na rzecz Funduszu, stanowiących dochód wynikający z art. 117 ust. 2 pkt 3a ustawy;
11)
szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe.
2. 
Ewidencja, o której mowa w ust. 1:
1)
pkt 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 i 11 - jest prowadzona w podziale na zakłady ubezpieczeń;
2)
pkt 1-4 i 11 - jest prowadzona indywidualnie dla każdej szkody;
3)
pkt 7 - jest prowadzona dla każdego przypadku udzielonej pomocy zwrotnej;
4)
pkt 3 i 6 - jest prowadzona indywidualnie dla każdego kontrahenta.

Rozdział  2

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

§  4. 
Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie Funduszu.
§  5. 
1. 
W księgach rachunkowych są ujmowane osiągnięte przez Fundusz przychody i związane z nimi koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
2. 
Przychody obejmują w szczególności przychody ze źródeł określonych w art. 117 ust. 2 ustawy.
3. 
W przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 4 oraz w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy, odszkodowania są ujmowane jako zobowiązania z chwilą ich zatwierdzenia do wypłaty przez Fundusz.
4. 
Szacowane kwoty zobowiązań z tytułu powodujących odpowiedzialność Funduszu zdarzeń określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy są ujmowane w postaci rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia. Kwoty z tytułu wierzytelności przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność, o której mowa w dziale I albo II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, są ujmowane w wysokości szacowanych przyszłych wypłat powiększonej o koszty likwidacji szkód, wynikających z wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych odpowiednio na dzień ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń.
5. 
Szacowane kwoty zobowiązań z tytułu szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe są ujmowane w postaci rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia (w formie rezerwy na skapitalizowaną wartość rent) na dzień bilansowy, w wysokości odpowiadającej 100% oszacowanej wartości przyszłych wypłat z tytułu szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe.
§  6. 
1. 
Przychody ze składki, o której mowa w art. 117 ust. 3 ustawy, obejmują kwoty należne za okres, którego dotyczą.
2. 
Przychody ze składki, o której mowa w art. 112 ust. 1 ustawy, są ujmowane w księgach rachunkowych Funduszu w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy.
3. 
Przychody ze składek, o których mowa w art. 112 ust. 1 i art. 117 ust. 3 ustawy, są ujmowane w oparciu o składkę przypisaną zdefiniowaną w § 2 ust. 1 pkt 15 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. poz. 562), zwanego dalej "rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji".
§  7. 
1. 
Przychody ze składek, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10, są ujmowane w miesiącu, w którym zostały wpłacone.
2. 
Przychody ze składek, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10, są ujmowane w oparciu o składkę przypisaną zdefiniowaną w § 2 ust. 1 pkt 15 lit. a i b rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.
§  8. 
1. 
Fundusz, na potrzeby sporządzanych sprawozdań, rejestruje na bieżąco:
1)
szkody zgłoszone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, dla których ustalono odpowiedzialność Funduszu;
2)
dochodzone regresy w przypadkach określonych w art. 98 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy;
3)
dochodzone roszczenia z tytułu opłat;
4)
szkody przejęte przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych;
5)
wierzytelności przejęte przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność, o której mowa w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
6)
dochodzone wierzytelności z tytułu podziału masy upadłości zakładu ubezpieczeń, związane ze spłatą wierzytelności w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń;
7)
dochodzone zwroty odszkodowań;
8)
szczególne roszczenia o świadczenie rentowe.
2. 
Na podstawie danych zawartych w rejestrach Fundusz, w postaci rezerw ubezpieczeniowych, ewidencjonuje:
1)
szacowane zobowiązania z tytułu szkód z ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, dla których ustalono odpowiedzialność Funduszu, zgłoszonych, a niezlikwidowanych do dnia bilansowego;
2)
szacowane zobowiązania z tytułu szkód przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych;
3)
szacowane zobowiązania z tytułu wierzytelności przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność, o której mowa w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
4)
szacowaną wartość zobowiązań z tytułu zgłoszonych szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe;
5)
szacowaną wartość zwrotów odszkodowań (jako wartość ujemną);
6)
szacowaną wartość roszczeń regresowych (jako wartość ujemną).
3. 
Fundusz, na podstawie danych zawartych w rejestrach, ujmuje w aktywach szacowaną wysokość dochodzonych regresów i opłat oraz wierzytelności z tytułu podziału masy upadłości zakładu ubezpieczeń, związanych ze spłatą wierzytelności w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń.
§  9. 
1. 
Fundusz prowadzi rejestr szkód, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, na podstawie informacji otrzymanych od zakładów ubezpieczeń, do których zgłoszono roszczenie, oraz na podstawie informacji o szkodach zgłoszonych bezpośrednio do Funduszu.
2. 
Rejestr obejmuje:
1)
nazwę zakładu ubezpieczeń, do którego zgłoszono roszczenie lub któremu Fundusz powierzył likwidację szkody;
2)
datę i numer rejestracji szkody, datę wystąpienia szkody oraz datę zgłoszenia roszczenia do zakładu ubezpieczeń;
3)
grupę i rodzaj ubezpieczenia, którego szkoda dotyczy;
4)
dane identyfikujące osobę trzecią, jeżeli ustalono sprawcę szkody;
5)
wysokość roszczenia odszkodowawczego lub jego oszacowania;
6)
wysokość szacowanego odszkodowania ustaloną przez zakład ubezpieczeń w wyniku likwidacji szkody, odrębnie dla szkody na mieniu i dla szkody na osobie;
7)
datę przekazania przez zakład ubezpieczeń do Funduszu dokumentacji szkodowej i oszacowania przez zakład ubezpieczeń kwoty do wypłaty;
8)
wysokość szacowanego odszkodowania ustaloną przez Fundusz, odrębnie dla szkody na mieniu i dla szkody na osobie;
9)
datę zatwierdzenia kwot do wypłaty przez Fundusz;
10)
kwoty wypłacone przez Fundusz oraz datę ich wypłaty;
11)
datę przekazania przez Fundusz dokumentacji szkodowej do zakładu ubezpieczeń - w przypadku ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.
3. 
Rejestr jest prowadzony w sposób umożliwiający sporządzenie na dzień bilansowy wykazu zobowiązań z tytułu szkód, dla których ustalono odpowiedzialność Funduszu, zgłoszonych, a niezlikwidowanych do dnia bilansowego, w podziale na:
1)
lata kalendarzowe zgłoszenia szkody;
2)
zakłady ubezpieczeń, do których zgłoszono roszczenie.
4. 
Wykaz szacowanych zobowiązań z tytułu szkód zgłoszonych zawiera:
1)
wykaz szkód zgłoszonych do Funduszu w okresie sprawozdawczym, obejmujący dla każdej szkody:
a)
numer rejestracji szkody,
b)
datę zgłoszenia szkody,
c)
kwoty wypłacone w bieżącym okresie sprawozdawczym, odrębnie dla szkody na mieniu i dla szkody na osobie,
d)
wartość zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego, odrębnie dla szkody na mieniu i dla szkody na osobie,
e)
nazwę zakładu ubezpieczeń, któremu powierzono likwidację szkody;
2)
wykaz szkód zgłoszonych do Funduszu w poprzednim okresie sprawozdawczym, a niezlikwidowanych do końca tego okresu, obejmujący dla każdej szkody dane, o których mowa w pkt 1, a ponadto:
a)
datę powstania szkody,
b)
wysokość zobowiązania na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, odrębnie dla szkody na mieniu i dla szkody na osobie.
§  10. 
1. 
Dla każdej zgłoszonej szkody Fundusz prowadzi dokumentację szkodową, opatrzoną numerem rejestracji szkody.
2. 
Dokumentacja szkodowa zawiera ponumerowane dokumenty dotyczące zdarzenia i związanego z nim zgłoszenia szkody oraz dokumenty zawierające opis elementów szkody.
3. 
Fundusz uzupełnia dokumentację szkodową, przekazywaną do Funduszu przez zakład ubezpieczeń niezwłocznie po zakończeniu likwidacji szkody i ustaleniu odpowiedzialności Funduszu, o informacje dotyczące wpłat i wypłat związanych ze szkodą.
4. 
Dokumentacja szkodową może być prowadzona w postaci papierowej albo elektronicznej.
§  11. 
1. 
Fundusz, na potrzeby sporządzanych sprawozdań, prowadzi rejestr zgłoszonych szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe na podstawie informacji otrzymanych od zakładów ubezpieczeń, do których zgłoszono roszczenie, oraz na podstawie informacji o roszczeniach zgłoszonych bezpośrednio do Funduszu.
2. 
Rejestr szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe obejmuje:
1)
nazwę zakładu ubezpieczeń, za pośrednictwem którego dokonano zgłoszenia, a w przypadku roszczeń zgłaszanych bezpośrednio do Funduszu - wskazanie Funduszu;
2)
datę i numer rejestracji szczególnego roszczenia o wypłatę świadczenia rentowego;
3)
datę zaistnienia zdarzenia, którego szkoda dotyczy, oraz datę zgłoszenia tej szkody do zakładu ubezpieczeń lub Funduszu;
4)
grupę i rodzaj ubezpieczenia, którego roszczenie dotyczy;
5)
wysokość zgłoszonego do zakładu ubezpieczeń lub bezpośrednio do Funduszu szczególnego roszczenia o świadczenie rentowe i jego częstotliwość;
6)
wysokość rezerwy szacowanej przez Fundusz z tytułu zgłoszonego szczególnego roszczenia o świadczenie rentowe;
7)
datę i kwotę ostatniej wypłaty dokonanej odpowiednio przez zakład ubezpieczeń lub Fundusz przed wyczerpaniem sumy gwarancyjnej;
8)
datę zatwierdzenia świadczenia rentowego do wypłaty przez Fundusz oraz częstotliwość tego świadczenia;
9)
uzasadnienie przyznania świadczenia rentowego;
10)
kwoty świadczeń rentowych wypłaconych przez Fundusz oraz datę ich wypłaty;
11)
dane identyfikujące poszkodowanego, który wystąpił ze szczególnym roszczeniem o świadczenie rentowe, oraz ewentualnie jego pełnomocnika.
3. 
Rejestr jest prowadzony w sposób umożliwiający sporządzenie na dzień bilansowy wykazu zobowiązań z tytułu roszczeń do wypłaty zgłoszonych, a niezlikwidowanych do dnia bilansowego, w podziale na:
1)
lata kalendarzowe zgłoszenia roszczenia;
2)
zakłady ubezpieczeń, do których zgłoszono roszczenie.
4. 
Wykaz szacowanych zobowiązań z tytułu zgłoszonych roszczeń rentowych o wypłatę szczególnego świadczenia rentowego obejmuje:
1)
wykaz rent zgłoszonych do Funduszu w okresie sprawozdawczym, obejmujący dla każdej renty:
a)
numer rejestracji roszczenia,
b)
datę zgłoszenia roszczenia,
c)
kwoty wypłacone w bieżącym okresie sprawozdawczym,
d)
wartość rezerwy na koniec okresu sprawozdawczego;
2)
wykaz rent zgłoszonych do Funduszu w poprzednich okresach sprawozdawczych, obejmujący dla każdej renty wysokość zobowiązania na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego.
§  12. 
1. 
Wysokość szacowanego zobowiązania z tytułu szkód zgłoszonych jest ustalana indywidualnie dla każdej szkody w kwocie przewidywanej wypłaty powiększonej o koszty likwidacji szkód, według stanu na dzień bilansowy.
2. 
Zobowiązanie z tytułu zgłoszonej szkody, dla której ustalono odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, podlega redukcji do kwoty zero.
3. 
Wysokość świadczenia płatnego okresowo w formie rent, w tym także z tytułu szczególnych roszczeń o świadczenia rentowe, jest ustalana przy zastosowaniu metody aktuarialnej, w sposób przewidziany dla ubezpieczeń na życie, zgodnie z § 36 ust. 6, § 42 i § 46 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.
4. 
Kwoty zatwierdzone przez Fundusz do wypłaty są ujmowane w księgach rachunkowych jako zobowiązanie do wypłaty z tytułu szkód, natomiast kwoty, które nie zostały zatwierdzone do wypłaty, są ujmowane w rezerwach ubezpieczeniowych.
5. 
Wypłaty są dokonywane jednorazowo albo w ratach.
6. 
W przypadku wypłaty świadczeń w formie rent należne kwoty nie podlegają przeszacowaniu, z wyjątkiem zmian z tytułu aktualizacji wyceny na dzień bilansowy, przy zastosowaniu metody aktuarialnej, o której mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji; przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  13. 
1. 
Fundusz prowadzi rejestr dochodzonych regresów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, w podziale na lata, w sposób umożliwiający ustalenie:
1)
numeru identyfikacyjnego regresu;
2)
numeru szkody, której dotyczy regres, a w przypadku gdy regres dotyczy dwóch lub więcej szkód - numerów wszystkich szkód;
3)
danych identyfikujących osobę zobowiązaną do zwrotu Funduszowi wypłaconych odszkodowań, świadczeń i poniesionych kosztów;
4)
daty podjęcia dochodzenia regresu, którą jest data skierowania wezwania do zapłaty;
5)
kwalifikacji szkody, której regres dotyczy, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 i 4;
6)
kwoty regresu, w tym odrębnie kwoty z tytułu wypłaty odszkodowania i kosztów likwidacji szkody;
7)
daty otrzymania kwot z tytułu regresu;
8)
szacowanej wartości regresu ujętej w bilansie;
9)
daty i kwoty regresu, w przypadku którego odstąpiono od jego dochodzenia w całości lub w części.
2. 
Wysokość regresu jest ustalana jako suma wypłaconego odszkodowania lub świadczenia oraz poniesionych kosztów likwidacji szkody. Przy ustalaniu kwoty dochodzonej uwzględnia się zmiany wartości wynikające z podjętych przez Fundusz decyzji na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy.
3. 
Regres jest rejestrowany indywidualnie, z datą skierowania wezwania do zapłaty, po ustaleniu osoby zobowiązanej do zwrotu Funduszowi świadczenia oraz poniesionych kosztów likwidacji szkody na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy.
4. 
Ujęte w księgach rachunkowych regresy, w przypadku których odstąpiono od ich dochodzenia na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy, podlegają ujęciu w ciężar pozostałych kosztów statutowych w kwocie nieobjętej odpisami aktualizującymi.
5. 
Na dzień bilansowy regresy są wyceniane w skorygowanej cenie nabycia ustalanej na podstawie wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu dochodzonych regresów uwzględniających prawdopodobieństwo ich przedawnienia oraz udzielone ulgi w spłacie. Przy ustalaniu szacunku regresów wykorzystuje się metody aktuarialne.
6. 
Różnice z tytułu aktualizacji wyceny roszczeń z tytułu regresów są ujmowane odpowiednio w pozostałych przychodach z działalności statutowej lub w pozostałych kosztach działalności statutowej.
§  14. 
1. 
Fundusz prowadzi rejestr dochodzonych roszczeń z tytułu opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3, w podziale na lata przeprowadzenia kontroli posiadacza pojazdu lub rolnika, w sposób umożliwiający ustalenie:
1)
daty dokonania kontroli;
2)
danych identyfikujących posiadacza pojazdu lub rolnika;
3)
daty podjęcia dochodzenia roszczenia, którą jest data skierowania wezwania do zapłaty do posiadacza pojazdu lub rolnika, a w przypadku wpłat dokonanych przed podjęciem dochodzenia - odpowiednio z datą wpływu na rachunek Funduszu;
4)
kwoty roszczenia;
5)
daty otrzymania kwoty odpowiadającej całości lub części roszczenia;
6)
daty i kwoty umorzenia należności z tytułu opłaty w całości lub w części;
7)
ujętej w bilansie szacowanej wartości roszczenia z tytułu opłat.
2. 
Roszczenie z tytułu opłat jest rejestrowane indywidualnie z datą skierowania wezwania do zapłaty wystawionego przez Fundusz na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy.
3. 
Decyzje o anulowaniu opłaty oraz korekty opłat z tytułu ustalenia gradacji wysokości opłaty bezpośrednio wpływają korygująco na przychody z tytułu opłat.
4. 
Ujęte w księgach rachunkowych opłaty, które zostały umorzone na podstawie art. 94 ustawy, podlegają ujęciu w ciężar pozostałych kosztów statutowych.
5. 
Na dzień bilansowy roszczenia z tytułu opłat są wyceniane w skorygowanej cenie nabycia ustalanej na podstawie wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu dochodzonych opłat uwzględniających prawdopodobieństwo ich przedawnienia.
6. 
Różnice z tytułu aktualizacji wyceny roszczeń z tytułu opłat są ujmowane odpowiednio w pozostałych przychodach z działalności statutowej lub w pozostałych kosztach działalności statutowej.
§  15. 
1. 
Fundusz prowadzi rejestr szkód przejętych w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4, na podstawie informacji otrzymanych w toku postępowania upadłościowego lub likwidacji zakładu ubezpieczeń oraz ustaleń dokonanych przez Fundusz.
2. 
Rejestr obejmuje:
1)
nazwę zakładu ubezpieczeń w upadłości lub w likwidacji, od którego Fundusz przejmuje roszczenie;
2)
nazwę zakładu ubezpieczeń, któremu Fundusz powierzył likwidację szkody;
3)
datę i numer rejestracji szkody, datę wystąpienia szkody, datę zgłoszenia szkody, datę zgłoszenia roszczenia oraz datę przejęcia wierzytelności przez Fundusz;
4)
grupę i rodzaj ubezpieczenia, którego szkoda dotyczy;
5)
dane identyfikujące sprawcę szkody lub posiadacza pojazdu sprawczego albo gospodarstwa rolnego, jeżeli Funduszowi przysługuje regres;
6)
wysokość roszczenia odszkodowawczego lub jego oszacowania;
7)
wysokość rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, ustalonej przez zakład ubezpieczeń w upadłości lub zakład ubezpieczeń w likwidacji, według stanu na dzień ogłoszenia jego upadłości lub likwidacji;
8)
wysokość szacowanego zobowiązania ustaloną przez zakład ubezpieczeń, któremu Fundusz powierzył likwidację szkody;
9)
wysokość szacowanego zobowiązania ustaloną przez Fundusz;
10)
datę zatwierdzenia kwot do wypłaty przez Fundusz;
11)
kwoty wypłacone przez Fundusz oraz datę ich wypłaty.
3. 
W rejestrze są ujmowane ponadto szacowane zobowiązania z tytułu szkód objętych ubezpieczeniem obowiązkowym zgłoszonych do Funduszu, kuratora lub syndyka po dniu ogłoszenia upadłości lub likwidacji, wynikających z umów ubezpieczenia ważnych na dzień wystąpienia szkody.
4. 
Wysokość szacowanego zobowiązania jest ustalana na podstawie regulaminu tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, obowiązującego w zakładzie ubezpieczeń na dzień ogłoszenia jego upadłości lub likwidacji.
5. 
Rejestr jest prowadzony w sposób umożliwiający sporządzenie na dzień bilansowy wykazu szacowanych zobowiązań z tytułu szkód przejętych, a niewypłaconych do dnia bilansowego, w podziale na:
1)
lata kalendarzowe zgłoszenia szkody;
2)
lata kalendarzowe przejęcia przez Fundusz szkody w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń;
3)
zakłady ubezpieczeń w upadłości lub w likwidacji;
4)
zakłady ubezpieczeń, którym Fundusz powierzył likwidację szkody.
6. 
Wykaz szacowanych zobowiązań z tytułu szkód przejętych przez Fundusz zawiera:
1)
wykaz szkód, obejmujący dla każdej szkody:
a)
numer rejestracji szkody,
b)
datę zgłoszenia szkody,
c)
datę przejęcia wierzytelności przez Fundusz,
d)
wysokość zobowiązania na dzień przejęcia przez Fundusz,
e)
kwoty wypłacone w bieżącym okresie sprawozdawczym,
f)
kwoty wypłacone w poprzednich okresach sprawozdawczych,
g)
wysokość szacowanego zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego, odrębnie dla szkody na mieniu oraz dla szkody na osobie,
h)
nazwę zakładu ubezpieczeń, któremu powierzono likwidację szkody;
2)
wykaz szkód zgłoszonych po dniu ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń, obejmujący dla każdej szkody dane, o których mowa w pkt 1 lit. a i b oraz e-g, a ponadto:
a)
datę wystąpienia szkody,
b)
wysokość zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego, odrębnie dla szkody na mieniu oraz dla szkody na osobie.
7. 
Wycena szacowanych zobowiązań na dzień bilansowy uwzględnia odsetki naliczone do dnia ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń.
§  16. 
1. 
Kwoty zobowiązań z tytułu szkód, o których mowa w § 15 ust. 1, ustalone na dzień zatwierdzenia kwot do wypłaty przez Fundusz, ujmowane są jako kwoty wymagalne na ten dzień.
2. 
Zobowiązania z tytułu świadczeń płatnych okresowo w formie rent są wyceniane na dzień bilansowy w kwocie ustalonej na dzień ich zatwierdzenia przez Fundusz do wypłaty, przy zastosowaniu metody aktuarialnej, o której mowa w § 12 ust. 3, z wyjątkiem zmian z tytułu aktualizacji wyceny na dzień bilansowy.
§  17. 
1. 
Rejestr wierzytelności, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 5, zawiera:
1)
dane, o których mowa w § 15 ust. 1, ust. 2 pkt 1-4 i 6-11 oraz ust. 3-7;
2)
wysokość rezerwy ubezpieczeń na życie, ustaloną na dzień ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń;
3)
wysokość rezerwy ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, ustaloną na dzień ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń.
2. 
Do ustalenia wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, przepis § 15 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§  18. 
1. 
Rejestr dochodzonych wierzytelności z tytułu podziału masy upadłości zakładu ubezpieczeń związanych ze spłatą wierzytelności zakładów ubezpieczeń, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 6, zawiera:
1)
wierzytelność, z tytułu której Fundusz wypłacił odszkodowanie lub świadczenie, oraz tytuł tej wierzytelności;
2)
datę podjęcia dochodzenia roszczenia o wypłatę odszkodowania lub świadczenia;
3)
kwotę wierzytelności;
4)
datę otrzymania kwoty odpowiadającej całości lub części wierzytelności;
5)
szacowaną wysokość bieżącej wierzytelności;
6)
datę i kwotę umorzenia należności z tytułu wierzytelności w całości lub w części.
2. 
Rejestr jest prowadzony:
1)
w podziale na lata, w których rozpoczęto dochodzenie roszczenia;
2)
w podziale na zakłady ubezpieczeń w upadłości lub w likwidacji, których wierzytelność dotyczy.
3. 
Wierzytelność jest rejestrowana indywidualnie z chwilą wypłaty odszkodowania lub świadczenia.
4. 
Wierzytelność jest wyceniana w wartości wypłaconego odszkodowania lub świadczenia, powiększonej o poniesione koszty likwidacji szkody.
§  19. 
1. 
Rejestr dochodzonych zwrotów odszkodowań, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 7, zawiera:
1)
numer szkody, której zwrot dotyczy;
2)
numer identyfikacyjny zwrotu;
3)
datę podjęcia dochodzenia roszczenia o zwrot odszkodowania;
4)
rodzaj ubezpieczeń, których szkoda dotyczy;
5)
kwotę wypłaconego odszkodowania;
6)
datę i wysokość otrzymanego zwrotu odszkodowania i kosztów;
7)
szacowaną wysokość bieżącego roszczenia o zwrot odszkodowania;
8)
datę i kwotę roszczenia o zwrot odszkodowania w przypadku odstąpienia od jego dochodzenia w całości lub w części.
2. 
Rejestr jest prowadzony w podziale na lata, w których podjęto dochodzenie roszczenia.
3. 
Roszczenie o zwrot odszkodowania jest rejestrowane indywidualnie z datą skierowania wezwania do zakładu ubezpieczeń lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych na podstawie art. 14 ust. 4a i 6 ustawy lub do innego podmiotu odpowiedzialnego za zwrot Funduszowi wypłaconego odszkodowania lub świadczenia oraz poniesionych kosztów likwidacji w przypadkach innych niż wymienione w art. 110 ust. 1 ustawy.
4. 
Roszczenie o zwrot odszkodowania jest wyceniane w wysokości wypłaconego odszkodowania oraz poniesionych kosztów.
5. 
Decyzje Funduszu o anulowaniu roszczenia oraz korekty z tytułu ustalenia ostatecznej wysokości zwrotu odszkodowania bezpośrednio korygują przychody z tytułu zwrotów.
6. 
Zwroty odszkodowań, w przypadku których odstąpiono od ich dochodzenia, są ujmowane w ciężar pozostałych kosztów statutowych w kwocie nieobjętej odpisami aktualizującymi.
7. 
Na dzień bilansowy roszczenia o zwrot odszkodowania są wyceniane w skorygowanej cenie nabycia ustalanej na podstawie wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu dochodzonych roszczeń uwzględniających prawdopodobieństwo ich przedawnienia.
8. 
Różnice z tytułu aktualizacji wyceny roszczeń o zwrot odszkodowania są ujmowane odpowiednio w pozostałych przychodach lub kosztach statutowych.
§  20. 
1. 
Rezerwy ubezpieczeniowe, w tym rezerwy na skapitalizowaną wartość rent, są potwierdzane opinią aktuariusza o ich prawidłowości. Opinia stanowi załącznik do rocznego sprawozdania z działalności Funduszu.
2. 
Rezerwy ubezpieczeniowe są ustalane odrębnie dla:
1)
szkód zgłoszonych z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 і 2 ustawy, dla których ustalono odpowiedzialność Funduszu;
2)
szkód przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych;
3)
szkód przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność, o której mowa w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
4)
szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe.

Rozdział  3

Ewidencja i wycena lokat

§  21. 
1. 
Fundusz dokonuje klasyfikacji aktywów finansowych i zobowiązań finansowych w dniu ich nabycia według następujących kategorii:
1)
rodzaj lokaty;
2)
źródła pochodzenia: lokaty funduszu statutowego, lokaty funduszu pomocowego oraz lokaty poszczególnych funduszy wyodrębnionych.
2. 
Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe są ujmowane w księgach rachunkowych bez uwzględnienia kosztów transakcji, które:
1)
obciążają wynik finansowy Funduszu - w przypadku funduszy własnych;
2)
pomniejszają dany fundusz - w przypadku funduszy wyodrębnionych.
§  22. 
1. 
Fundusz dokonuje na dzień bilansowy wyceny aktywów finansowych i zobowiązań finansowych według wartości godziwej, z uwzględnieniem ust. 2.
2. 
Dłużne papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, jak również udzielone pożyczki, depozyty bankowe oraz zwrotna pomoc finansowa są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
3. 
Akcje nienotowane na rynku regulowanym są wyceniane według ceny nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości.
§  23. 
1. 
Aktywa i zobowiązania finansowe są ujmowane w księgach rachunkowych na dzień zawarcia transakcji, z wyjątkiem instrumentów finansowych dopuszczonych do publicznego obrotu, które rozpoznaje się na dzień rozliczenia.
2. 
W przypadku realizacji lokat jednakowych lub uznanych za jednakowe ze względu na podobieństwo ich rodzaju lub przeznaczenie rozchód tych składników jest wyceniany kolejno według cen lub kosztów tych składników aktywów, które Fundusz nabył lub wytworzył najwcześniej.
3. 
Fundusz ewidencjonuje środki z lokat funduszu pomocowego i funduszy wyodrębnionych oraz przychody z nimi związane odrębnie od lokat funduszu statutowego.
§  24. 
1. 
Różnice z tytułu aktualizacji wyceny lokat funduszu statutowego są ujmowane odpowiednio w przychodach lub kosztach działalności lokacyjnej.
2. 
W przypadku trwałej utraty wartości aktywów finansowych funduszu statutowego odpisy aktualizujące są ujmowane w kosztach działalności lokacyjnej funduszu statutowego.
§  25. 
1. 
Fundusz ewidencjonuje środki z lokat funduszu pomocowego oraz przychody z nimi związane odrębnie od lokat funduszu statutowego.
2. 
Udzielone pożyczki wraz z przychodami z nimi związanymi są ujmowane odrębnie dla każdego zakładu ubezpieczeń.
3. 
W przypadku łącznego lokowania środków funduszu pomocowego oraz pozostałych funduszy przychody i koszty są ustalane w proporcji do wartości tych lokat.
4. 
Przychody z oprocentowania udzielonych pożyczek zwiększają przychody z działalności statutowej. Pozostałe przychody z lokat funduszu pomocowego zwiększają fundusz pomocowy.
5. 
Koszty prowadzenia działalności lokacyjnej funduszu pomocowego są ujmowane w rachunku zysku i strat, z wyjątkiem ujemnych różnic z wyceny lokat oraz ujemnego wyniku ze sprzedaży lokat, które pomniejszają fundusz pomocowy.
6. 
Lokaty funduszu pomocowego są ewidencjonowane i wyceniane na zasadach określonych w § 22 i § 23.
7. 
Różnice z tytułu aktualizacji wyceny do wartości godziwej lokat funduszu pomocowego odpowiednio zwiększają lub zmniejszają fundusz pomocowy.
§  26. 
1. 
Lokaty tworzone ze środków funduszy wyodrębnionych są ewidencjonowane odrębnie od lokat funduszu statutowego i funduszu pomocowego, a przychody z nimi związane są ewidencjonowane oddzielnie dla każdego funduszu.
2. 
Lokaty, o których mowa w ust. 1, są ewidencjonowane i wyceniane na zasadach określonych w § 22 i § 23.
3. 
Lokaty, o których mowa w ust. 1, są ewidencjonowane w księgach rachunkowych w podziale na rodzaje lokat.
4. 
Przychody z lokat, o których mowa w ust. 1, odpowiednio zwiększają wartość wyodrębnionego funduszu.
5. 
Różnice z tytułu aktualizacji wyceny lokat funduszy wyodrębnionych bezpośrednio korygują te fundusze.
6. 
Koszty prowadzenia działalności lokacyjnej funduszy wyodrębnionych pomniejszają odpowiednio te fundusze.

Rozdział  4

Ustalenie wyniku finansowego oraz wycena niektórych aktywów i pasywów

§  27. 
1. 
Wynik finansowy Funduszu na dzień bilansowy stanowi różnicę między jego przychodami a kosztami działalności, z uwzględnieniem pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.
2. 
W wyniku finansowym Funduszu nie uwzględnia się przychodów i kosztów funduszu pomocowego, z uwzględnieniem § 25 ust. 5 i § 29 ust. 1 pkt 3, oraz funduszy wyodrębnionych, które bezpośrednio korygują dany fundusz.
§  28. 
1. 
Do celów ewidencyjnych w funduszu pomocowym wyodrębnia się fundusz pomocowy do wykorzystania i fundusz pomocowy wykorzystany.
2. 
Udzielone przez Fundusz pożyczki zmniejszają stan funduszu pomocowego do wykorzystania, powiększając jego część wykorzystaną.
3. 
Spłaty pożyczek zwiększają stan funduszu pomocowego do wykorzystania, zmniejszając jego część wykorzystaną.
§  29. 
1. 
Fundusz pomocowy ulega zwiększeniu z tytułu:
1)
składek od zakładów ubezpieczeń przeznaczonych na fundusz pomocowy;
2)
zwrotu udzielonej pomocy finansowej, który zasila fundusz pomocowy do wykorzystania;
3)
przychodów z lokat środków funduszu pomocowego, z wyłączeniem przychodów z oprocentowania udzielonych pożyczek, które zwiększają przychody z działalności statutowej.
2. 
Fundusz pomocowy ulega zmniejszeniu z tytułu:
1)
udzielenia zwrotnej pomocy finansowej, która zmniejsza fundusz pomocowy do wykorzystania;
2)
kosztów lokat ze środków funduszu pomocowego;
3)
kosztów obsługi rachunku funduszu pomocowego.
§  30. 
1. 
Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania z działalności Funduszu dodatni wynik finansowy w postaci nadwyżki przychodów nad kosztami (nadwyżka bilansowa) powiększa fundusz statutowy. Ujemny wynik finansowy (niedobór bilansowy) jest pokrywany z funduszu statutowego na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków Funduszu.
2. 
Nadwyżki bilansowe albo niedobory bilansowe do czasu zatwierdzenia sprawozdania są ujmowane jako nierozliczony wynik z lat ubiegłych.

Rozdział  5

Roczne sprawozdanie z działalności Funduszu

§  31. 
1. 
Roczne sprawozdanie z działalności Funduszu obejmuje:
1)
roczne sprawozdanie finansowe Funduszu;
2)
roczną informację dotyczącą działalności Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;
3)
roczną informację dotyczącą działalności Turystycznego Funduszu Pomocowego;
4)
opinię aktuariusza w zakresie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
2. 
Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje:
1)
wprowadzenie;
2)
bilans;
3)
rachunek zysków i strat;
4)
rachunek przepływów pieniężnych Funduszu w podziale na:
a)
rachunek przepływów pieniężnych Funduszu z wyłączeniem środków funduszy wyodrębnionych,
b)
rachunek przepływów pieniężnych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,
c)
rachunek przepływów pieniężnych Turystycznego Funduszu Pomocowego;
5)
informację dodatkową dotyczącą działalności Funduszu, w tym dane uzupełniające do bilansu i rachunku zysków i strat, jak również informacje dotyczące zwrotnej pomocy finansowej oraz stanu spraw sądowych Funduszu.
3. 
Szczegółowy zakres informacji wykazywanych w rocznym sprawozdaniu z działalności Funduszu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. 
Objaśnienia do rocznego sprawozdania z działalności Funduszu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  32. 
Roczne sprawozdanie z działalności Funduszu po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Członków Funduszu jest przedstawiane ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, ministrowi właściwemu do spraw turystyki i organowi nadzoru, w terminie 15 dni od dnia jego zatwierdzenia.

Rozdział  6

Kwartalne sprawozdanie z działalności Funduszu

§  33. 
1. 
Kwartalne sprawozdanie z działalności Funduszu jest sporządzane za kwartał, w którym nastąpiły wypłaty odszkodowań i świadczeń zakładów ubezpieczeń w upadłości lub w likwidacji.
2. 
Sprawozdanie jest sporządzane na koniec kwartału i przedstawiane organowi nadzoru w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału.
3. 
Informacje zawarte w sprawozdaniu są prezentowane narastająco.
4. 
Szczegółowy zakres informacji wykazywanych w kwartalnym sprawozdaniu z działalności Funduszu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Rozdział  7

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

§  34. 
1. 
Zdarzenia gospodarcze dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego są ujmowane odrębnie od operacji Funduszu.
2. 
Roszczenia i zobowiązania, jak również spłata kredytów i pożyczek udzielonych na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego są pokrywane wyłącznie z jego środków.
3. 
Udzielenie zwrotnego finansowania na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego jest dokonywane wyłącznie ze środków na rachunku funduszu wyodrębnionego.
§  35. 
Przychody zasilające Turystyczny Fundusz Gwarancyjny stanowią:
1)
składki, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
2)
odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym;
3)
przychody z lokat środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;
4)
uzyskane kwoty roszczeń od przedsiębiorców tytułem zwrotu wypłaconych kwot, o których mowa w art. 20 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
5)
kwoty uzyskane z roszczenia do masy upadłości organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych o zwrot wypłaconych środków, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
6)
przychody z tytułu zwrotnego finansowania udzielonego na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;
7)
inne przychody.
§  36. 
1. 
Składki, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, są ujmowane jako przychód Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego na podstawie złożonych przez przedsiębiorców deklaracji, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
2. 
Składki, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, są ujmowane w miesiącu złożenia deklaracji przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych.
3. 
W przypadku złożenia błędnej deklaracji korekty składek są ujmowane w miesiącu złożenia korekty deklaracji.
§  37. 
Koszty pokrywane ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego stanowią:
1)
koszty kontynuacji imprezy turystycznej lub koszty powrotu klientów z imprezy turystycznej, obejmujące w szczególności koszty transportu, zakwaterowania, transferów, w tym także koszty poniesione przez klientów;
2)
zwroty wpłat lub części wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną;
3)
koszty związane z realizacją wypłat z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o których mowa w pkt 1 i 2;
4)
koszty obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego przez Fundusz, stanowiące koszty związane z obsługą Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, obejmujące w szczególności:
a)
koszty obsługi rozliczeń składek należnych od przedsiębiorców na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,
b)
koszty obsługi rozliczeń kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej,
c)
koszty obsługi rozliczeń zwrotów wpłat wniesionych przez klientów niezrealizowanych imprez turystycznych,
d)
koszty gromadzenia i przetwarzania danych zawartych w deklaracjach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, oraz ich analiz, oceny ryzyka i adekwatności posiadanych środków,
e)
koszty wynagrodzeń i szkoleń pracowników zajmujących się obsługą Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wraz z narzutami,
f)
koszty amortyzacji składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego do obsługi rozliczeń, o których mowa w lit. a-c, oraz przetwarzania danych, o których mowa w lit. d,
g)
koszty związane z utrzymaniem systemów informatycznych w zakresie niezbędnym do obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,
h)
koszty usług doradczych i prawnych w zakresie obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,
i)
koszty audytu bezpieczeństwa informacji,
j)
koszty stałe utrzymania Funduszu w części przypadającej na obsługę Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;
5)
koszty odsetek od uzyskanych kredytów i pożyczek;
6)
koszty zwrotnego finansowania udzielonego przez Fundusz;
7)
koszty obsługi kredytów i pożyczek;
8)
pozostałe koszty.
§  38. 
1. 
Koszty obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego za dany miesiąc kalendarzowy są ujmowane przez Fundusz na koniec tego miesiąca jako należność od Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
2. 
W rachunku zysków i strat koszty administracyjne Funduszu są prezentowane po pomniejszeniu o ujęte w nich koszty obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
3. 
Nabyte ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego rzeczowe składniki majątku oraz wartości niematerialne i prawne są ewidencjonowane odrębnie, a ich amortyzacja obciąża Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
§  39. 
1. 
Fundusz, na potrzeby sporządzanych sprawozdań, jest zobowiązany do prowadzenia rejestru:
1)
składek na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wynikających ze złożonych deklaracji w podziale na okresy, których deklaracje dotyczą;
2)
roszczeń o pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej;
3)
roszczeń o zwrot wpłat lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.
2. 
Rejestr należnych składek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest prowadzony w podziale na przedsiębiorców.
3. 
Rejestr roszczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, jest prowadzony w podziale na niewypłacalnych organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz dotyczące ich dyspozycje marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
4. 
Rejestr roszczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje:
1)
numer i datę dyspozycji;
2)
NIP organizatora turystyki lub przedsiębiorcy oraz nazwę organizatora turystyki lub firmę przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych realizującego imprezę turystyczną;
3)
wysokość roszczenia marszałka województwa o wypłatę środków na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej;
4)
kwotę wypłaconą na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej.
5. 
Rejestr roszczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, obejmuje:
1)
NIP organizatora turystyki lub przedsiębiorcy oraz nazwę organizatora turystyki lub firmę przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych realizującego imprezę turystyczną;
2)
dane identyfikujące klienta;
3)
wysokość roszczenia;
4)
kwotę wypłaconą tytułem roszczenia.

Rozdział  8

Turystyczny Fundusz Pomocowy

§  40. 
1. 
Aktywa i zobowiązania Turystycznego Funduszu Pomocowego są ujmowane w księgach rachunkowych Funduszu oddzielnie od funduszy własnych oraz innych funduszy wyodrębnionych.
2. 
Zdarzenia gospodarcze dotyczące Turystycznego Funduszu Pomocowego są ujmowane odrębnie od operacji Funduszu oraz odrębnie od innych funduszy wyodrębnionych.
3. 
Roszczenia i zobowiązania, jak również spłata kredytów i pożyczek udzielonych na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego są pokrywane wyłącznie z jego środków.
§  41. 
Przychody zasilające Turystyczny Fundusz Pomocowy stanowią:
1)
należne od organizatorów turystyki kwoty obejmujące:
a)
wpłaty organizatorów turystyki, o których mowa w art. 15ka ust. 4 pkt 1 ustawy COVID-19,
b)
opłaty wniesione przez organizatorów turystyki, o których mowa w art. 15ka ust. 4 pkt 2 ustawy COVID-19;
2)
należne składki od organizatorów turystyki, o których mowa w art. 15kc ust. 4 pkt 5 ustawy COVID-19;
3)
odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Turystycznego Funduszu Pomocowego, o których mowa w art. 15kc ust. 4 pkt 2 ustawy COVID-19;
4)
przychody z lokat Turystycznego Funduszu Pomocowego, o których mowa w art. 15kc ust. 4 pkt 3 ustawy COVID-19;
5)
otrzymane raty tytułem zwrotów uprzednio dokonanych wypłat z Turystycznego Funduszu Pomocowego, o których mowa w art. 15kc ust. 17 ustawy COVID-19;
6)
wpłaty tytułem pokrycia kosztów realizacji przez Fundusz wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów;
7)
inne przychody.
§  42. 
1. 
Należne wpłaty i opłaty od organizatorów turystyki, o których mowa w § 41 pkt 1, są ujmowane jako przychód Turystycznego Funduszu Pomocowego na podstawie złożonych przez nich wniosków, o których mowa w art. 15ka ust. 2 ustawy COVID-19.
2. 
Należne wpłaty i opłaty od organizatorów turystyki są ujmowane w miesiącu złożenia wniosku przez przedsiębiorcę.
3. 
Należne składki od organizatorów turystyki, o których mowa w art. 15kc ust. 4 pkt 5 ustawy COVID-19, są ujmowane jako przychód Turystycznego Funduszu Pomocowego na podstawie przekazywanej przez organizatorów turystyki informacji o wysokości należnej składki, o której mowa w art. 15kc ust. 9 pkt 2 ustawy COVID-19.
§  43. 
Koszty pokrywane ze środków Turystycznego Funduszu Pomocowego stanowią:
1)
dokonane na rzecz organizatorów turystyki wypłaty na pokrycie zwrotów podróżnym wpłat należności za imprezy turystyczne w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności uniemożliwiających realizację imprezy turystycznej, o których mowa w art. 15kc ust. 14 ustawy COVID-19;
2)
koszty realizacji wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów;
3)
koszty obsługi Turystycznego Funduszu Pomocowego, stanowiące koszty związane z obsługą Turystycznego Funduszu Pomocowego, obejmujące w szczególności:
a)
koszty obsługi rozliczeń wpłat i składek należnych od organizatorów turystyki,
b)
koszty gromadzenia i przetwarzania danych zawartych we wnioskach o wypłatę środków z Turystycznego Funduszu Pomocowego,
c)
koszty wynagrodzeń i szkoleń pracowników zajmujących się obsługą Turystycznego Funduszu Pomocowego wraz z narzutami, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne,
d)
koszty amortyzacji składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych Turystycznego Funduszu Pomocowego do obsługi rozliczeń, o których mowa w lit. a, oraz przetwarzania danych, o których mowa w lit. b,
e)
koszty związane z utrzymaniem systemów informatycznych w zakresie niezbędnym do obsługi Turystycznego Funduszu Pomocowego,
f)
koszty przeprowadzania przez Fundusz czynności sprawdzających w stosunku do organizatorów turystyki lub podróżnych, na rzecz których dokonana została wypłata z Turystycznego Funduszu Pomocowego,
g)
koszty usług doradczych i prawnych w zakresie obsługi Turystycznego Funduszu Pomocowego,
h)
koszty audytu bezpieczeństwa informacji,
i)
koszty stałe utrzymania Funduszu w części przypadającej na obsługę Turystycznego Funduszu Pomocowego;
4)
koszty zwrotnego finansowania udzielonego ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;
5)
koszty odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek;
6)
wpłaty i opłaty zwrócone do organizatora turystyki, o których mowa w art. 15ka ust. 5 ustawy COVID-19, w przypadku negatywnej weryfikacji wniosku lub pozostawienia wniosku bez rozpoznania;
7)
kwoty przekazane na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art. 15kc ust. 22 ustawy COVID-19, a w przypadku jego likwidacji - przekazane bezpośrednio do budżetu państwa;
8)
pozostałe koszty.
§  44. 
1. 
Koszty obsługi Turystycznego Funduszu Pomocowego za dany miesiąc kalendarzowy są ujmowane przez Fundusz na koniec tego miesiąca jako należność od Turystycznego Funduszu Pomocowego.
2. 
W rachunku zysków i strat koszty administracyjne Funduszu są prezentowane po pomniejszeniu o ujęte w nich koszty obsługi Turystycznego Funduszu Pomocowego.
3. 
Nabyte ze środków Turystycznego Funduszu Pomocowego rzeczowe składniki majątku oraz wartości niematerialne i prawne są ewidencjonowane odrębnie, a ich amortyzacja obciąża Turystyczny Fundusz Pomocowy.
§  45. 
1. 
Fundusz jest zobowiązany do prowadzenia rejestru złożonych przez organizatorów turystyki wniosków, o których mowa w art. 15ka ust. 2 ustawy COVID-19.
2. 
Rejestr wniosków, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzony w podziale na organizatorów turystyki i zawiera:
1)
numer wniosku;
2)
datę złożenia wniosku;
3)
dane identyfikujące organizatora turystyki składającego wniosek, w szczególności NIP, nazwę i adres siedziby organizatora turystyki;
4)
dane wymienione w art. 15ka ust. 8 ustawy COVID-19;
5)
łączne kwoty należne od organizatorów turystyki, w tym:
a)
należne wpłaty organizatora turystyki, o których mowa w art. 15ka ust. 4 pkt 1 ustawy COVID-19,
b)
należne opłaty organizatora turystyki, o których mowa w art. 15ka ust. 4 pkt 2 ustawy COVID-19;
6)
łączne kwoty faktycznie wpłacone przez organizatorów turystyki, w podziale na wpłaty i opłaty;
7)
zwroty uprzednio dokonanych wpłat do Turystycznego Funduszu Pomocowego, o których mowa w art. 15ka ust. 5 ustawy COVID-19, w przypadku negatywnej weryfikacji wniosków lub pozostawienia wniosków bez rozpoznania;
8)
łączne kwoty pozostające do zapłaty na koniec miesiąca przez organizatorów turystyki, w podziale na pozostające do zapłaty: wpłaty i opłaty;
9)
zwroty środków na Fundusz Przeciwdziałania COVID 19, o którym mowa w art. 15kc ust. 22 ustawy COVID-19, a w przypadku jego likwidacji - zwroty bezpośrednio do budżetu państwa.
3. 
Na podstawie danych zawartych w rejestrze wniosków tworzony jest na koniec miesiąca:
1)
raport otrzymanych w okresie sprawozdawczym wpłat i opłat w podziale na organizatorów turystyki;
2)
raport kwot wpłat i opłat pozostających do zapłaty w podziale na organizatorów turystyki.
§  46. 
1. 
Fundusz na potrzeby sporządzanych sprawozdań jest zobowiązany do prowadzenia rejestru należnych składek na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego, o których mowa w art. 15kc ust. 4 pkt 5 ustawy COVID-19.
2. 
Rejestr składek, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzony w podziale na organizatorów turystyki i zawiera:
1)
numer informacji o wysokości należnej składki, o której mowa w § 41 pkt 2;
2)
miesiąc, zajaki została złożona informacja o wysokości należnej składki;
3)
datę złożenia informacji o wysokości należnej składki w systemie teleinformatycznym;
4)
NIP organizatora turystyki składającego informację o wysokości należnej składki;
5)
nazwę organizatora turystyki składającego informację o wysokości należnej składki;
6)
wartość należnej składki wynikającą ze złożonej informacji o wysokości należnej składki;
7)
kwoty faktycznie wpłacone przez organizatora turystyki tytułem składek;
8)
kwotę składek pozostającą do zapłaty.
3. 
Na podstawie danych zawartych w rejestrze składek tworzony jest na koniec miesiąca:
1)
raport otrzymanych w okresie sprawozdawczym składek w podziale na organizatorów turystyki;
2)
raport składek pozostających do zapłaty w podziale na organizatorów turystyki.
§  47. 
1. 
Fundusz jest zobowiązany do prowadzenia rejestru:
1)
zgłoszonych roszczeń o wypłatę, o których mowa w art. 15kc ust. 14 ustawy COVID-19, oraz
2)
zwrotów uprzednio dokonanych wypłat, o których mowa w art. 15kc ust. 17 ustawy COVID-19.
2. 
Rejestr wypłat i zwrotów, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzony w podziale na organizatorów turystyki i zawiera:
1)
numer wniosku o wypłatę z Turystycznego Funduszu Pomocowego;
2)
datę złożenia wniosku;
3)
dane identyfikujące organizatora turystyki składającego wniosek, w szczególności NIP, nazwę i adres siedziby organizatora turystyki;
4)
kwotę roszczenia o wypłatę;
5)
okoliczności właściwe do uruchomienia wypłaty, wymienione w art. 15kc ust. 14 ustawy COVID-19;
6)
datę i kwotę dokonanej wypłaty z Turystycznego Funduszu Pomocowego;
7)
otrzymane zwroty wypłat;
8)
harmonogram rat zwrotu wypłat.
3. 
Na podstawie danych zawartych w rejestrze wypłat i zwrotów tworzony jest na koniec miesiąca:
1)
raport dokonanych w okresie sprawozdawczym wypłat z Turystycznego Funduszu Pomocowego w podziale na organizatorów turystyki oraz rodzaj okoliczności;
2)
raport otrzymanych w okresie sprawozdawczym zwrotów wypłat w podziale na organizatorów turystyki;
3)
raport kwot wypłat pozostających do zwrotu w podziale na organizatorów turystyki oraz w podziale na terminy zapadalności do 1 roku, powyżej 1 roku do 3 lat oraz powyżej 3 lat.
§  48. 
1. 
Udzielone Turystycznemu Funduszowi Pomocowemu zwrotne finansowanie, o którym mowa w art. 15kc ust. 13 ustawy COVID-19, jest klasyfikowane jako pożyczka udzielona ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i wyceniana na zasadach określonych w § 22 ust. 2.
2. 
Udzielone zwrotne finansowanie zwiększa środki pieniężne na rachunku bankowym Turystycznego Funduszu Pomocowego i jednocześnie zmniejsza środki na rachunku bankowym Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
3. 
Naliczone odsetki od zwrotnego finansowania zwiększają zobowiązania Turystycznego Funduszu Pomocowego wobec Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
4. 
Spłata zwrotnego finansowania wraz z odsetkami zmniejsza środki na rachunku Turystycznego Funduszu Pomocowego i jednocześnie zwiększa środki na rachunku Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Rozdział  9

Turystyczny Fundusz Zwrotów

§  49. 
1. 
Fundusz zapewnia obsługę Turystycznego Funduszu Zwrotów w zakresie realizowanych wypłat dla podróżnych z wyodrębnionego rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego.
2. 
Fundusz realizuje wypłaty, o których mowa w ust. 1, na podstawie składanych przez podróżnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosków, o których mowa w art. 15ka ust. 10 ustawy COVID-19.
3. 
Wypłaty, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji wyłącznie w rejestrze wypłat, o którym mowa w § 51, z którego informacje są przekazywane bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego.
4. 
Wypłaty, o których mowa w ust. 1, są realizowane nie wcześniej niż przed uzyskaniem od organizatora turystyki wpłat i opłat na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego, o których mowa w art. 15ka ust. 4 ustawy COVID-19.
§  50. 
1. 
Koszty realizacji wypłat, o których mowa w § 49 ust. 2, są pokrywane ze środków Turystycznego Funduszu Pomocowego, o których mowa w art. 15kc ust. 21 ustawy COVID-19, i stanowią w szczególności:
1)
koszty gromadzenia i przetwarzania danych zawartych we wnioskach składanych przez:
a)
organizatorów turystyki, o których mowa w art. 15ka ust. 2 ustawy COVID-19, w zakresie generowanych wypłat na rzecz podróżnych oraz
b)
podróżnych o wypłatę na ich rzecz, o których mowa w art. 15ka ust. 10 ustawy COVID-19;
2)
koszty obsługi rozliczeń wypłat na rzecz podróżnych;
3)
koszty związane z utrzymaniem systemów informatycznych w zakresie niezbędnym do obsługi wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów;
4)
koszty usług doradczych i prawnych w zakresie obsługi wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów;
5)
koszty audytu bezpieczeństwa informacji;
6)
koszty stałe utrzymania Funduszu w części przypadającej na obsługę wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów obejmujące:
a)
koszty wynagrodzeń brutto wraz z narzutami pracowników Funduszu zajmujących się obsługą wypłat, gromadzeniem i przetwarzaniem danych dotyczących obsługi wypłat,
b)
koszty wynajmu pomieszczeń służących do przechowywania systemów informatycznych obsługujących wypłaty dla podróżnych, dla pracowników zajmujących się obsługą wypłat, gromadzeniem i przetwarzaniem danych dotyczących obsługi wypłat na rzecz podróżnych,
c)
koszty energii,
d)
koszty usług telekomunikacyjnych,
e)
koszty utrzymania systemów informatycznych gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących obsługi wypłat na rzecz podróżnych,
f)
koszty dochodzenia zwrotów wypłat od podróżnych w wyniku przeprowadzenia czynności sprawdzających,
g)
pozostałe koszty.
2. 
W rachunku zysków i strat koszty administracyjne Funduszu są prezentowane po pomniejszeniu o koszty realizacji wypłat, o których mowa w ust. 1.
3. 
Kwoty przekazane tytułem pokrycia kosztów realizacji wypłat, o których mowa w ust. 1, zasilają bezpośrednio Turystyczny Fundusz Pomocowy.
§  51. 
1. 
Fundusz prowadzi rejestr wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów na rzecz podróżnych, o których mowa w art. 15ka ust. 1 ustawy COVID-19.
2. 
Wypłaty, o których mowa w ust. 1, są rejestrowane indywidualnie dla każdego podróżnego na podstawie złożonego przez niego wniosku.
3. 
Rejestr wypłat, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzony w podziale na organizatorów turystyki i zawiera:
1)
datę złożenia przez podróżnego wniosku o wypłatę;
2)
dane określone we wniosku o wypłatę, o których mowa w art. 15ka ust. 11 ustawy COVID-19;
3)
datę i kwotę wypłaty dokonanej na rzecz podróżnego;
4)
numer dyspozycji wypłaty;
5)
numer wniosku złożonego przez organizatora turystyki, którego wypłata dotyczy, oraz nazwę tego organizatora;
6)
harmonogram rat zwrotu wypłat;
7)
daty i kwoty otrzymanych zwrotów wypłat;
8)
kwoty wypłat pozostających do zwrotu przez organizatora turystyki.
4. 
Na podstawie danych zawartych w rejestrze wypłat tworzony jest na koniec miesiąca raport:
1)
dokonanych w okresie sprawozdawczym wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów w podziale na organizatorów turystyki;
2)
otrzymanych w okresie sprawozdawczym zwrotów wypłat w podziale na organizatorów turystyki;
3)
kwot pozostających do zwrotu w podziale na organizatorów turystyki oraz w podziale na terminy zapadalności do 1 roku, powyżej 1 roku do 3 lat oraz powyżej 3 lat.

Rozdział  10

Przepisy przejściowe i końcowe

§  52. 
Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do rocznego sprawozdania z działalności Funduszu sporządzanego za rok 2020.
§  53. 
Szacowane kwoty zobowiązań z tytułu szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe są ujmowane w postaci rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, w formie rezerwy na skapitalizowaną wartość rent, na dzień:
1)
31 grudnia 2019 r. i na koniec pierwszego, drugiego oraz trzeciego kwartału 2020 r. - w wysokości odpowiadającej 20%,
2)
31 grudnia 2020 r. i na koniec pierwszego, drugiego oraz trzeciego kwartału 2021 r. - w wysokości odpowiadającej 40%,
3)
31 grudnia 2021 r. i na koniec pierwszego, drugiego oraz trzeciego kwartału 2022 r. - w wysokości odpowiadającej 60%,
4)
31 grudnia 2022 r. i na koniec pierwszego, drugiego oraz trzeciego kwartału 2023 r. - w wysokości odpowiadającej 80%

- oszacowanej wartości przyszłych wypłat z tytułu szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe.

§  54. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OBJAŚNIENIA DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W KWARTALNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 541), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 8 ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1639).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.588

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczególne zasady rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Data aktu: 16/03/2021
Data ogłoszenia: 31/03/2021
Data wejścia w życie: 01/04/2021