Szczegółowe zasady przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2021.57
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) "ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
2) "funkcjonariuszu" - rozumie się przez to funkcjonariusza Agencji Wywiadu;
3) "terenie zamkniętym" - rozumie się przez to teren, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11).
§  2. 
1.  Przy przydziale lokalu mieszkalnego uwzględnia się w pierwszej kolejności funkcjonariuszy w służbie stałej:
1) nieposiadających samodzielnego lokalu mieszkalnego;
2) przeniesionych z urzędu do służby w innej miejscowości.
2.  W pozostałych przypadkach funkcjonariuszom w służbie stałej przydziela się lokal mieszkalny w kolejności wynikającej z daty złożenia wniosku o przydzielenie lokalu.
§  3.  Funkcjonariuszowi w służbie stałej przydziela się lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia.
§  4. 
1.  Norma zaludnienia wynosi 10 m2 powierzchni mieszkalnej.
2.  Powierzchnią mieszkalną jest powierzchnia pokoi.
§  5.  Funkcjonariuszowi przysługują następujące normy zaludnienia:
1) posiadającemu rodzinę - po jednej normie zaludnienia dla niego i każdego członka rodziny, a ponadto:
a) powołanemu albo mianowanemu na stanowisko służbowe zaszeregowane do grupy od A do C2 - dodatkowo dwie normy zaludnienia,
b) mianowanemu na stanowisko służbowe zaszeregowane do grupy od D1 do I2 lub posiadającemu stopień majora, podpułkownika albo pułkownika - dodatkowo jedna norma zaludnienia,
c) pozostającemu w związku małżeńskim, bezdzietnemu - dodatkowo jedna norma zaludnienia;
2) samotnemu:
a) powołanemu albo mianowanemu na stanowisko służbowe zaszeregowane do grupy od A do C2 - trzy normy zaludnienia,
b) innemu niż określony w lit. a bez względu na zajmowane przez niego stanowisko służbowe i grupę zaszeregowania - dwie normy zaludnienia.
§  6. 
1.  Funkcjonariuszowi w służbie stałej może być przydzielony lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, jeżeli wyrazi na to pisemną zgodę lub na jego pisemny wniosek. Przydział takiego lokalu nie pozbawia tego funkcjonariusza prawa do uzyskania lokalu mieszkalnego o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia.
2.  W szczególnie uzasadnionym przypadku funkcjonariuszowi w służbie stałej może być przydzielony lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia.
3.  Za lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia uważa się lokal, w którym występuje nadwyżka powierzchni mieszkalnej stanowiąca przynajmniej jeden pokój, jeżeli powierzchnia mieszkalna pozostałych pokoi odpowiada przysługującym normom zaludnienia mnożonym przez 10 m2.
§  7.  Funkcjonariuszowi w służbie stałej przydziela się lokal mieszkalny znajdujący się w należytym stanie technicznym i sanitarnym umożliwiającym zamieszkanie.
§  8.  Decyzję w sprawie przydziału i opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz tymczasowej kwatery wydaje Szef Agencji Wywiadu lub upoważniony przez niego funkcjonariusz, zwani dalej "organem".
§  9. 
1.  Lokal mieszkalny przydziela się funkcjonariuszowi w służbie stałej na jego wniosek, złożony bezpośrednio do organu.
2.  Wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  10. 
1.  Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego wydaje się w przypadkach:
1) gdy funkcjonariusz lub jego małżonek nie zwolnił zajmowanego poprzednio lokalu mieszkalnego pozostającego w dyspozycji Szefa Agencji Wywiadu;
2) uzyskania przez funkcjonariusza lub jego małżonka w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej, innego lokalu mieszkalnego lub domu o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej co najmniej przysługującym funkcjonariuszowi i członkom jego rodziny normom zaludnienia;
3) zajmowania przez funkcjonariusza lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego.
2.  Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego można wydać w przypadkach:
1) udostępnienia, bez zgody organu, lokalu mieszkalnego w całości lub w części na podstawie umowy o odpłatne używanie lokalu;
2) zajmowania przez funkcjonariusza zwolnionego ze służby lub pozostałych po funkcjonariuszu członków rodziny lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie zamkniętym;
3) wykorzystywania lokalu mieszkalnego niezgodnie z jego przeznaczeniem;
4) gdy funkcjonariusz lub osoba wspólnie z nim zamieszkująca w sposób rażący lub uporczywy wykracza przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku;
5) jeżeli funkcjonariusz nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, chyba że zachodzą okoliczności uzasadniające czasowy pobyt funkcjonariusza poza miejscem zamieszkania;
6) nieuiszczania przez funkcjonariusza czynszu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez trzy kolejne pełne okresy płatności.
3.  Decyzja o opróżnieniu lokalu mieszkalnego dotyczy wszystkich osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.
§  11. 
1.  W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 2, przydziela się inny lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej nie mniejszej od dotychczas posiadanej, w miejscowości, w której funkcjonariusz pełnił służbę, lub w miejscowości pobliskiej.
2.  W przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3-6, można przydzielić inny lokal mieszkalny o obniżonym wyposażeniu technicznym i o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, nie mniejszej jednak niż 5 m2 na osobę, a w przypadku funkcjonariusza samotnego - 10 m2.
§  12.  Funkcjonariusz w służbie stałej może zamienić zajmowany lokal mieszkalny za zgodą organu.
§  13. 
1.  Były małżonek funkcjonariusza w służbie stałej zachowuje prawo do zamieszkiwania w przydzielonym lokalu mieszkalnym do czasu uzyskania przez niego innego lokalu mieszkalnego lub domu.
2.  Organ, na wniosek rozwiedzionych małżonków, może wyrazić zgodę na ich rozkwaterowanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego we własnym zakresie.
3.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozwiedzionemu funkcjonariuszowi w służbie stałej organ może przydzielić inny lokal mieszkalny niż dotychczas zajmowany, o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym mu normom zaludnienia, lub zrzec się dyspozycji takim lokalem na rzecz byłego małżonka niebędącego funkcjonariuszem.
§  14.  Przepisy § 2-13 stosuje się odpowiednio do lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby posiadające uprawnienia do tych lokali na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz.723 i 2320).
§  15. 
1.  Funkcjonariuszowi w służbie przygotowawczej można przydzielić tymczasową kwaterę, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny, określeni w art. 103 ustawy, nie mają tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej.
2.  Wzór wniosku o przydział tymczasowej kwatery określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  16. 
1.  Funkcjonariuszowi, któremu przydziela się tymczasową kwaterę, przysługują normy zaludnienia:
1) w przypadku, o którym mowa w § 15:
a) posiadającemu rodzinę - po jednej normie zaludnienia dla niego i każdego członka rodziny,
b) samotnemu - dwie normy zaludnienia;
2) w przypadku, o którym mowa w art. 110 ust. 4 ustawy - przysługujące mu normy zaludnienia, bez uwzględnienia zamieszkałych z nim członków rodziny.
2.  Do przydzielania tymczasowej kwatery funkcjonariuszowi w służbie przygotowawczej przepisy § 6 stosuje się odpowiednio.
§  17.  Decyzję o opróżnieniu tymczasowej kwatery wydaje się w przypadku:
1) zwolnienia funkcjonariusza ze służby albo przeniesienia do służby w innej miejscowości;
2) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 1 i 3-6.
§  18.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

............, dnia .......

.......................................

(stopień, imię i nazwisko)

.......................................

(stanowisko służb. / stopień wg etatu)

.......................................

(stosunek służb.: funkcjonariusz

/ emeryt / rencista - telefon)

.......................................

(jednostka / ostatnie miejsce

pełnienia służby - emeryt)

.......................................

(data przyjęcia do służby /

data zwolnienia - emeryt)

.......................................

(data mianowania

funkcjonariuszem stałym)

Do

.....................

.....................

WNIOSEK

o przydział lokalu mieszkalnego

1. Proszę o przydzielenie lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem

pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym niżej

wymienionych członków rodziny:

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia Stan cywilny Rok zawarcia związku małżeńskiego Miejsce stałego zameldowania
rok adres
1
2
3
4
5

oraz przysługujących dodatkowo norm zaludnienia:

a) ............. z tytułu ............ na okres ...............

b) ............. z tytułu ............ na okres ...............

2. Dzieci wymienione pod lp. ....... tabeli pozostają na moim i

małżonka utrzymaniu i:

- nie ukończyły 18 roku życia*,

- uczęszczają do szkoły lub odbywają studia w szkole wyższej

i nie ukończyły 25 roku życia*,

- przed ukończeniem przez nie 25 roku życia orzeczono o ich

całkowitej niezdolności do pracy*.

3. Rodzice wymienieni pod lp. ....... tabeli pozostają na moim

wyłącznym utrzymaniu /ze względu na wiek albo całkowitą lub

częściową niezdolność do pracy, albo inne okoliczności są

niezdolni do wykonywania zatrudnienia/*.

4. Miejsce pracy małżonka .....................................

(nazwa instytucji - jednostka)

5. Dane o zajmowanym lokalu mieszkalnym (domu):

a) przez wnioskodawcę:

Adres: ................................................ .

Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (domu) posiada ......

.........................................................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

Pozostałe osoby zameldowane w lokalu ....................

.........................................................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

Lokal mieszkalny (dom) jest: komunalny, zakładowy,

spółdzielczy (lokatorski - własnościowy*), stanowiący

odrębną nieruchomość, pozostaje w dyspozycji Szefa AW lub

w dyspozycji innego organu, inny (podać jaki)*: .........

.........................................................

.........................................................

Powierzchnia pokoi: I .... m2, II .... m2, III .... m2,

IV .... m2, pow. użyt. ...... m2, piętro .............. .

Wyposażenie techniczne: pełne, brak następujących

urządzeń*: ..............................................

.........................................................

Zajmowany lokal mieszkalny przekażę do dyspozycji .......

.........................................................

b) przez małżonka:

Adres: ..................................................

Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (domu) posiada ......

.........................................................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

Pozostałe osoby zameldowane w lokalu ....................

.........................................................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

Lokal mieszkalny (dom) jest: komunalny, zakładowy,

spółdzielczy (lokatorski - własnościowy*), stanowiący

odrębną nieruchomość, pozostaje w dyspozycji Szefa AW lub

w dyspozycji innego organu, inny (podać jaki)*: .........

.........................................................

Powierzchnia pokoi: I .... m2, II .... m2, III .... m2,

IV .... m2, pow. użyt. ...... m2, piętro .............. .

Wyposażenie techniczne: pełne, brak następujących

urządzeń*: ..............................................

.........................................................

Zajmowany lokal mieszkalny przekażę do dyspozycji .......

.........................................................

6. Do jakich innych lokali mieszkalnych (domów) wnioskodawca,

małżonek lub którykolwiek z członków rodziny zgłoszonych do

wspólnego zamieszkania posiada tytuł prawny?

............................................................

............................................................

............................................................

7. Czy wnioskodawca, małżonek lub którykolwiek z członków

rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkania posiadał tytuł

prawny do lokalu mieszkalnego (domu), który następnie

utracił lub którego się zrzekł?

............................................................

............................................................

............................................................

8. Czy wnioskodawca lub małżonek korzystał z pomocy finansowej

na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu albo tego samego

rodzaju świadczenia na podstawie innych przepisów?

............................................................

............................................................

9. Informacje dodatkowe (podać dodatkowe dane istotne dla

sprawy niewymienione wyżej):

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

10. Uzasadnienie wniosku:

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym

podpisem.

.....................

(podpis wnioskodawcy)

__________

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

............, dnia .......

.......................................

(stopień, imię i nazwisko)

.......................................

(stanowisko służb. / stopień wg etatu)

.......................................

(jednostka - telefon)

.......................................

(data przyjęcia do służby)

Do

...................

...................

WNIOSEK

o przydział tymczasowej kwatery

1. Proszę o przydzielenie tymczasowej kwatery, z uwzględnieniem

pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym niżej

wymienionych członków rodziny:

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia Stan cywilny Rok zawarcia związku małżeńskiego Miejsce stałego zameldowania
rok adres
1 wnioskodawca
2
3
4
5

oraz przysługujących dodatkowo norm zaludnienia:

a) ....... z tytułu ....... na okres .......

b) ....... z tytułu ....... na okres .......

2. Dzieci wymienione pod lp. ......... tabeli pozostają na moim

i małżonka utrzymaniu i:

- nie ukończyły 18 roku życia*,

- uczęszczają do szkoły lub odbywają studia w szkole wyższej

i nie ukończyły 25 roku życia*,

- przed ukończeniem przez nie 25 roku życia orzeczono o ich

całkowitej niezdolności do pracy*.

3. Rodzice wymienieni pod lp. ......... tabeli pozostają na

moim wyłącznym utrzymaniu /ze względu na wiek albo całkowitą

lub częściową niezdolność do pracy, albo inne okoliczności

są niezdolni do wykonywania zatrudnienia/*.

4. Miejsce pracy małżonka .....................................

(nazwa instytucji - jednostka)

5. Dane o zajmowanym lokalu mieszkalnym (domu):

a) przez wnioskodawcę:

Adres: ..................................................

Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (domu) posiada ......

.........................................................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

Pozostałe osoby zameldowane w lokalu ....................

.........................................................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

Lokal mieszkalny (dom) jest: komunalny, zakładowy,

spółdzielczy (lokatorski - własnościowy*), stanowiący

odrębną nieruchomość, pozostaje w dyspozycji Szefa AW lub

w dyspozycji innego organu, inny (podać jaki)*: .........

.........................................................

.........................................................

Powierzchnia pokoi: I .... m2, II .... m2, III .... m2,

IV .... m2, pow. użyt. ...... m2, piętro .............. .

Wyposażenie techniczne: pełne, brak następujących

urządzeń*: ..............................................

.........................................................

Zajmowany lokal mieszkalny przekażę do dyspozycji .......

.........................................................

b) przez małżonka:

Adres: ..................................................

Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (domu) posiada ......

.........................................................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

Pozostałe osoby zameldowane w lokalu ....................

.........................................................

(imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa)

Lokal mieszkalny (dom) jest: komunalny, zakładowy,

spółdzielczy (lokatorski - własnościowy*), stanowiący

odrębną nieruchomość, pozostaje w dyspozycji Szefa AW lub

w dyspozycji innego organu, inny (podać jaki)*: .........

.........................................................

Powierzchnia pokoi: I .... m2, II .... m2, III .... m2,

IV .... m2, pow. użyt. ...... m2, piętro .............. .

Wyposażenie techniczne: pełne, brak następujących

urządzeń*: ..............................................

.........................................................

Zajmowany lokal mieszkalny przekażę do dyspozycji .......

.........................................................

6. Do jakich innych lokali mieszkalnych (domów) wnioskodawca,

małżonek lub którykolwiek z członków rodziny zgłoszonych do

wspólnego zamieszkania posiada tytuł prawny?

............................................................

............................................................

............................................................

7. Czy wnioskodawca, małżonek lub którykolwiek z członków

rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkania posiadał tytuł

prawny do lokalu mieszkalnego (domu), który następnie

utracił lub którego się zrzekł?

............................................................

............................................................

............................................................

8. Czy wnioskodawca lub małżonek korzystał z pomocy finansowej

na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu albo tego samego

rodzaju świadczenia na podstawie innych przepisów?

............................................................

............................................................

9. Informacje dodatkowe (podać dodatkowe dane istotne dla

sprawy niewymienione wyżej):

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

10. Uzasadnienie wniosku:

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

11. W związku z delegowaniem otrzymuję - nie otrzymuję* zwrot

kosztów zakwaterowania z jednostki delegującej (wypełnia

tylko funkcjonariusz oddelegowany).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym

podpisem.

.....................

(podpis wnioskodawcy)

Adnotacje komórki kadrowej:

Pan(i) ............................. funkcjonariusz w służbie:

(stopień, imię i nazwisko)

stałej - przygotowawczej* mianowany dnia .......... pełniący(a)

służbę w ........... zajmujący(a) stanowisko ..................

przewidziane etatem dla .......................................

zaszeregowane w grupie ......... rozkazem personalnym nr ......

z dnia ............. został(a) delegowany(a) - przeniesiony(a)*

służbowo z urzędu - na własną prośbę* .........................

na okres od dnia .................. do dnia ................. .

..............

(data, podpis)

_____________

* Niepotrzebne skreślić.

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie trybu postępowania, szczegółowych zasad przydzielania i opróżniania, norm zaludnienia i gospodarowania lokalami mieszkalnymi oraz tymczasowymi kwaterami przeznaczonymi dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa (Dz.U.2001.133.1496), zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U.2002.74.676).

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.57 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.
Data aktu: 10/12/2002
Data ogłoszenia: 11/01/2021
Data wejścia w życie: 01/01/2003