Zawiadamianie wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawanie przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony

Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa zakres obowiązków pracodawców, rektorów uczelni, dyrektorów zakładów kształcenia nauczycieli, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, a także innych jednostek organizacyjnych, oraz tryb postępowania w sprawach:
1)
zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień przez pracodawców, rektorów uczelni, dyrektorów zakładów kształcenia nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej;
2)
wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.
2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
rektorach - należy przez to rozumieć rektorów uczelni;
3)
dyrektorach - należy przez to rozumieć dyrektorów zakładów kształcenia nauczycieli, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych;
4)
szkołach - należy przez to rozumieć uczelnie, zakłady kształcenia nauczycieli, szkoły ponadgimnazjalne;
5)
jednostkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 132b ust. 3 ustawy.
§  2. 
1. 
Obowiązek zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień przez pracodawców, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy, dotyczy pracowników, którzy:
1)
posiadają nadany:
a)
przydział mobilizacyjny,
b)
pracowniczy przydział mobilizacyjny,
c)
przydział organizacyjno-mobilizacyjny,
d)
przydział kryzysowy;
2)
zostali przeznaczeni do wykonania świadczenia na rzecz obrony, których świadczeniobiorcą są Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
są osobami podlegającymi obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i nie stawili się do niej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia.
2. 
Pracodawca w zawiadomieniu podaje miejsce i datę jego sporządzenia oraz następujące dane dotyczące pracownika, o którym mowa w ust. 1:
1)
imię i nazwisko oraz imię ojca;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL;
4)
miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
5)
datę zatrudnienia lub zwolnienia;
6)
kwalifikacje zawodowe i zajmowane stanowisko;
7)
nazwę i adres pracodawcy;
8)
określenie sposobu realizacji przez pracownika powszechnego obowiązku obrony.
3. 
(uchylony).
4. 
Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Obowiązek zawiadamiania przez rektorów i dyrektorów dotyczy studentów lub uczniów podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej.
2. 
Rektor lub dyrektor w zawiadomieniu podaje miejsce i datę jego sporządzenia oraz następujące dane dotyczące studenta lub ucznia, o którym mowa w ust. 1:
1)
imię i nazwisko oraz imię ojca;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL;
4)
miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
5)
rok studiów (nauki);
6)
nazwę i adres szkoły;
7)
kierunek studiów lub nauki oraz nazwę wydziału uczelni;
8)
datę przyjęcia do szkoły osoby podlegającej obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, przewidywany czas studiów (nauki), powtarzanie roku lub semestru studiów (nauki), datę skreślenia z listy studentów (uczniów), wydalenia ze szkoły, uzyskania statusu absolwenta uczelni albo ukończenia nauki.
3. 
(uchylony).
4. 
Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
Obowiązek zawiadamiania:
1)
przez rektorów uczelni prowadzących następujące kierunki studiów:
a)
analityka medyczna,
b)
kierunek lekarski,
c)
kierunek lekarsko-dentystyczny,
d)
pielęgniarstwo,
e)
położnictwo,
f)
weterynaria,
g)
ratownictwo medyczne,
h)
psychologia

- dotyczy również kobiet, które w danym roku akademickim kończą naukę w tych szkołach, jeżeli kobiety zostały poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

2)
przez dyrektorów szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodzie technik weterynarii - dotyczy również kobiet, które w danym roku szkolnym kończą naukę w tych szkołach, jeżeli kobiety te zostały poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
2. 
Zawiadomień, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w formie imiennych wykazów kobiet.
3. 
Rektor, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo dyrektor, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w imiennym wykazie kobiet podaje dane osobowe osób objętych tym wykazem, o których mowa w art. 48 ust. 3a ustawy.
4. 
Imienne wykazy kobiet przesyła się wojskowemu komendantowi uzupełnień, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły, w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku.
5. 
(uchylony).
6. 
Wzór imiennego wykazu kobiet jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
1. 
Zaświadczenia w sprawach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wydają:
1)
pracodawcy - w stosunku do osób, o których mowa w § 2 ust. 1, na żądanie tych osób;
2)
szkoły - w stosunku do osób, o których mowa w § 3 ust. 1, na żądanie tych osób;
3)
jednostki organizacyjne - w stosunku do osób skierowanych do odbycia szkolenia (kursu), o którym mowa w art. 132b ust. 1 ustawy, oraz odbywających w tych jednostkach szkolenie (kurs) - na żądanie tych osób.
2. 
Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1, wydaje się również na pisemne żądanie wojskowego komendanta uzupełnień, a w stosunku do osób odbywających czynną służbę wojskową - także dowódcy jednostki wojskowej.
3. 
W zaświadczeniach wydawanych przez pracodawców podaje się dane, o których mowa w § 2 ust. 2.
4. 
W zaświadczeniach wydawanych przez szkoły podaje się dane, o których mowa w § 3 ust. 2.
5. 
W zaświadczeniach wydawanych przez jednostki organizacyjne podaje się miejsce i datę sporządzenia oraz następujące dane osób, których te zaświadczenia dotyczą:
1)
nazwisko i imię, imię ojca oraz datę i miejsce urodzenia;
2)
numer PESEL;
3)
miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
4)
datę rozpoczęcia lub zakończenia szkolenia (kursu);
5)
określenie kwalifikacji, jakie zostaną lub zostały nabyte po ukończeniu szkolenia (kursu);
6)
nazwę i adres podmiotu prowadzącego szkolenie (kurs);
7)
planowany czas ukończenia szkolenia (kursu).
§  6. 
1. 
Zawiadomienia i zaświadczenia wydaje się w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym i czytelnym podpisem z podaniem imienia i nazwiska pracodawcy, kierownika właściwej jednostki organizacyjnej pracodawcy, rektora, dyrektora lub innej osoby przez nich upoważnionej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. 
(uchylony).
3. 
W zakresie trybu postępowania przy wydawaniu zawiadomień i zaświadczeń stosuje się odpowiednio przepisy działu VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 187).
4. 
Postępowanie w sprawie wydawania zawiadomień i zaświadczeń jest zwolnione z kosztów i opłat administracyjnych.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

................................., dnia .........r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w .................................................

ZAWIADOMIENIE

......................................................................................................................................................................... (nazwa i adres pracodawcy)

stwierdza się, że pracownik ..........................................................................................................................., (imię i nazwisko pracownika, imię ojca)

urodzony ................................................................................................................ (data*) i miejsce urodzenia)

Określenie sposobu realizacji przez pracownika powszechnego obowiązku obrony**: -pracownik posiadający nadany przydział mobilizacyjny,

-pracownik posiadający nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny, - pracownik posiadający nadany przydział organizacyjno-mobilizacyjny, - pracownik posiadający nadany przydział kryzysowy,

-pracownik przeznaczony do wykonywania świadczeń na rzecz obrony, których świadczeniobiorcą są Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,

-pracownik będący osobą podlegającą obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i nie stawił się do niej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 24 lata życia,

numer PESEL .....................................................,

miejsce pobytu

stałego (zamieszkania)*** ..............................................................................................................................,

(adres miejsca pobytu stałego (zamieszkania)****)

miejsce pobytu czasowego trwającego ponad

trzy miesiące*** .............................................................................................................................................,

(adres miejsca pobytu czasowego****)

został zatrudniony/zwolniony** ......................................................................................................................,

(data zatrudnienia lub zwolnienia*)

posiadane kwalifikacje zawodowe .................................................................................................................,

zajmowane stanowisko ...................................................................................................................................

.................................................................................................... (własnoręczny i czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska pracodawcy,

kierownika właściwej jednostki organizacyjnej pracodawcy lub innej osoby

przez nich upoważnionej)*****

* Wpisać: dzień-miesiąc-rok. **) Niepotrzebne skreślić.

*** Wypełnić jedną lub dwie rubryki.

****) Wpisać: kod pocztowy, nazwa miejscowości, nazwa ulicy, numer porządkowy domu i lokalu.

***** W przypadku przesłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiadomienie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

)

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

..............................., dnia .........r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w ..................................................

ZAWIADOMIENIE

......................................................................................................................................................................... (nazwa i adres szkoły)

stwierdza się, że ............................................................................................................................................. (imię i nazwisko studenta/ucznia*, imię ojca)

urodzony ........................................................................................................................................................, (data**) i miejsce urodzenia)

numer PESEL ..........................................................,

miejsce pobytu

stałego (zamieszkania)*** ........................................................................................................................................................................,

(adres miejsca pobytu stałego (zamieszkania)****)

miejsce pobytu czasowego

trwającego ponad

trzy miesiące*** ...............................................................................................................................................

(adres miejsca pobytu czasowego****)

jest w roku akademickim ......... studentem/uczniem* ..................................................................................... .........................................................................................................................................................................

(kierunek studiów lub nauki oraz nazwa wydziału uczelni)

Nauka trwa ..................................... lat/semestrów*, a planowany termin jej ukończenia upływa dnia .....................................

(data**))

Osoba podlegająca obowiązkowi czynnej służby wojskowej została przyjęta do szkoły ................................

(data przyjęcia**)

Osoba podlegająca obowiązkowi czynnej służby wojskowej*:

– powtarza rok lub semestr studiów/nauki* ...................................................................................................,

(rok lub semestr)

– została skreślona z listy studentów/uczniów* ............................................................................................., (data**)

– została wydalona ze szkoły ........................................................................................................................, (data**)

– uzyskała status absolwenta ........................................................................................................................, (data**) i tytuł, który uzyska po zakończeniu szkoły)

– ukończyła szkołę .......................................................................................................................................... (data**)

...............................................................................................

(własnoręczny i czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska rektora, dyrektora lub innej osoby przez nich upoważnionej)*****

* Niepotrzebne skreślić.

**) Wpisać: dzień-miesiąc-rok.

*** Wypełnić jedną lub dwie rubryki.

****) Wpisać: kod pocztowy, nazwa miejscowości, nazwa ulicy, numer porządkowy domu i lokalu.

***** W przypadku przesłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiadomienie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

)

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR

IMIENNY WYKAZ KOBIET

................................., dnia .........r.

Wojskowy Komendant Uzupełnień

w ..................................................

....................................................................

(nazwa i adres szkoły)

IMIENNY WYKAZ KOBIET

Lp. Imię (imiona), nazwisko oraz

nazwisko rodowe (w przypadku zmiany nazwiska)

Numer ewidencyjny PESEL Miejsce urodzenia Seria

i numer dowodu osobistego

Miejsce pobytu stałego lub pobytu

czasowego trwającego ponad trzy miesiące

Adres do korespondencji Rok

i kierunek nauki oraz nazwa

i siedziba szkoły

Kwalifikacje przydatne do czynnej

służby wojskowej*)

...................................................................

(własnoręczny i czytelny podpis z podaniem

imienia i nazwiska rektora, dyrektora lub innej osoby przez nich upoważnionej)**)

* Posiadanie kwalifikacji skutkuje obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

**) W przypadku przesłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wykaz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

)

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 256 oraz z 2001 r. Nr 50, poz. 514), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.563 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zawiadamianie wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawanie przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.
Data aktu: 15/06/2004
Data ogłoszenia: 29/03/2021
Data wejścia w życie: 01/07/2004