Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) w związku z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zwanym dalej "Pełnomocnikiem", jest sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  2. 
1. 
Pełnomocnik wykonuje uprawnienia z akcji należących do Skarbu Państwa w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
2. 
Pełnomocnik wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa w stosunku do innych podmiotów sektora infrastruktury energetycznej - w zakresie określonym w przepisach odrębnych albo w odrębnie udzielonych mu pełnomocnictwach.
3. 
Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, przedstawiać Radzie Ministrów, do rozpatrzenia, projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych wynikających z zakresu jego działania.
4. 
Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających znaczenie dla wykonywania zadań Pełnomocnika, opracowane przez organy administracji rządowej, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.
§  3. 
Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe i przez nie nadzorowane są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
§  4. 
1. 
Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:
1)
analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania;
2)
coroczne sprawozdania ze swojej działalności, w terminie do dnia 15 marca danego roku za rok poprzedni.
2. 
Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach dla wykonywania zadań określonych w § 2 ust. 1 i 2.
§  5. 
Pełnomocnik może powoływać zespoły eksperckie lub doradcze oraz zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz w zakresie realizowanych przez niego zadań.
§  6. 
1. 
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Obsługę Pełnomocnika w zakresie ochrony informacji niejawnych zapewnia Ministerstwo Rozwoju 1 .
3. 
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 2  , z wyjątkiem wydatków związanych z obsługą Pełnomocnika w zakresie ochrony informacji niejawnych, które są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Rozwoju 3 .
§  7. 
Pełnomocnik przedstawi sprawozdanie za okres od dnia powołania do dnia 31 grudnia 2015 r. wraz ze sprawozdaniem za rok 2016, do dnia 15 marca 2017 r.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Obecnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz.U.2020.1736).
2 Obecnie Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2020.1719).
3 Obecnie Minister Rozwoju, Pracy i Technologii na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz.U.2020.1718).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021