Szczegółowe zasady i tryb powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokość ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 1
z dnia 26 marca 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady.

Na podstawie art. 50 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Pełnomocnikiem", zamieszcza informację o terminie zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanej dalej "Radą Nadzorczą", w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, Pełnomocnik może dodatkowo zamieścić w trzech dziennikach o zasięgu ogólnopolskim.
2. 
Podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1a, 1b i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą", zgłaszają po jednym kandydacie na członków Rady Nadzorczej.
3. 
W celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Pełnomocnik występuje do podmiotów uprawnionych do posiadania przedstawiciela w Radzie Nadzorczej o zgłoszenie kandydatów.
4. 
Członkowie Rady Nadzorczej powinni legitymować się odpowiednimi dokumentami stwierdzającymi ukończenie kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych.
§  2. 
1. 
Wniosek o odwołanie członka Rady Nadzorczej, skierowany do Pełnomocnika, powinien być przekazany ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego wraz z opinią Pełnomocnika w terminie 7 dni od daty wpływu.
2. 
Odwołanie członka Rady Nadzorczej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego następuje w formie pisemnej w terminie 14 dni od przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub wniosku Pełnomocnika.
3. 
W celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Pełnomocnik występuje z wnioskiem o powołanie członka Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od daty odwołania.
§  3. 
1. 
Rada Nadzorcza rozstrzyga w sprawach należących do jej zadań na posiedzeniach, z zastrzeżeniem § 4.
2. 
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. 
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, z zastrzeżeniem § 4. W przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje głos Prezesa Rady Nadzorczej, zwanego dalej "Prezesem".
4. 
Uchwałę uważa się za ważną, jeśli głosowanie odbywało się w obecności co najmniej 4 członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. 
Uchwały dotyczące zatwierdzenia projektu planu działalności i projektu planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem", oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności i realizacji planu finansowego Funduszu uważa się za ważne, jeżeli głosowanie odbyło się w obecności co najmniej 5 członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa.
§  4. 
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Prezesa, uchwały, z wyłączeniem uchwał, o których mowa w § 3 ust. 5, mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, przez głosowanie pisemne. Dla ważności uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów całego składu Rady Nadzorczej.
§  5. 
1. 
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 4 członków Rady Nadzorczej.
2. 
Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Prezes.
3. 
Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
4. 
Protokół posiedzenia zawiera:
1)
numer, datę, miejsce i czas trwania posiedzenia,
2)
porządek obrad,
3)
imiona i nazwiska uczestników posiedzenia,
4)
imiona i nazwiska osób zabierających głos wraz ze streszczeniem ich wypowiedzi,
5)
podjęte ustalenia oraz uchwały wraz z wynikiem głosowania,
6)
inne sprawy, których zaprotokołowanie poleci przewodniczący posiedzenia.
5. 
Do protokołu załącza się teksty podjętych uchwał.
6. 
Uchwały Rady Nadzorczej podpisuje Prezes.
7. 
Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują protokolant, Prezes i członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.
§  6. 
Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią regulamin.
§  7. 
Członek Rady Nadzorczej uczestniczy w szkoleniach organizowanych dla członków Rady Nadzorczej w celu zdobycia lub pogłębienia wiedzy niezbędnej dla realizacji zadań Rady Nadzorczej.
§  8. 
1. 
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie ze środków Funduszu w kwocie 250 złotych za jedno posiedzenie, niezależnie od czasu jego trwania.
2. 
Członkom Rady Nadzorczej przysługują w okresie pełnienia funkcji, pokrywane ze środków Funduszu, diety i inne należności z tytułu podróży służbowych związanych z wykonywaniem zadań członka Rady - na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Obecnie działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne kieruje Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723).

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.499 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady i tryb powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokość ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady.
Data aktu: 26/03/1998
Data ogłoszenia: 18/03/2021
Data wejścia w życie: 10/04/1998