Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022.

Dz.U.21.383
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należy:
1) analiza prawnych, technicznych i ekonomiczno-finansowych uwarunkowań przygotowania oraz realizacji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022, zwanego dalej "przedsięwzięciem";
2) przygotowanie projektu założeń i struktury przedsięwzięcia oraz koncepcji realizacji działań koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia;
3) wdrożenie niezbędnych działań mających na celu uruchomienie realizacji przedsięwzięcia;
4) monitorowanie realizacji przedsięwzięcia.
§  3. 
1.  Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe i przez nie nadzorowane są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie Pełnomocnikowi informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań, oraz, na wniosek Pełnomocnika, do udzielenia mu wsparcia merytorycznego w zakresie ich właściwości.
2.  Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz organizacjami pozarządowymi.
§  4. 
1.  Pełnomocnik może, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia.
2.  Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach dla realizacji powierzonych mu zadań.
§  5. 
1.  Pełnomocnik może, po uprzednim uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie powierzonych mu zadań, powoływać zespoły eksperckie i doradcze oraz zlecać przeprowadzanie ekspertyz.
2.  Pełnomocnik może występować do właściwych urzędów państwowych o delegowanie pracowników, za ich zgodą, do pracy w zespołach, o których mowa w ust. 1.
§  6.  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
§  7.  Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 34, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 1 .
1 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 4 czerwca 2019 r.

Zmiany w prawie

Minister finansów zajmie się małpkami i cukrem

Minister finansów będzie zajmował się stosowaniem przepisów dotyczących tzw. opłaty cukrowej i małpkowej. Interpretacje podatkowe w tym zakresie będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zmiany wynikają z, podpisanej już przez prezydenta, nowelizacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Krzysztof Koślicki 13.04.2021
Od sierpnia odciski palców w dowodzie, sejmowa komisja za nowelizacją

Najnowsze dowody osobiste będą zawierały odciski palców, czyli drugą obok zdjęcia cechę biometryczną. Chodzi o to, żeby były lepiej zabezpieczone, zgodnie z wymogami unijnymi. Będzie w nich też podpis posiadacza. Jednak jeśli do tego czasu mamy jeszcze ważny dowód, nie trzeba go wymieniać. Ale nie ma co czekać do sierpnia z nieważnym dokumentem, aby mieć nowy, bo to nielegalne.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.04.2021
Będzie dalsze wsparcie kół gospodyń wiejskich

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich ma zapewnić uregulowanie kwestii związanych z dalszym ich tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem. Planowane zmiany przewidują też unormowanie przekazywania pomocy finansowej tym organizacjom. Kompetencje w zakresie wsparcia kół ma przejąć minister rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 09.04.2021
Płyny do papierosów elektronicznych od maja z banderolami akcyzowymi

Resort finansów przypomniał w piątek, że 30 kwietnia 2021 roku kończy się okres zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Oznacza to, że od maja produkty te muszą być oznaczone podatkowym lub legalizacyjnym znakiem akcyzy.

Krzysztof Koślicki 09.04.2021
Minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 08.04.2021
Bez udziału urzędnika będzie można pobrać zaświadczenia z rejestru i dokonać meldunku

Zmniejszenie dokumentacji papierowej, przyspieszenie załatwienia spraw i eliminacja osobistej wizyty w urzędzie – to cel projektu nowelizacji ustawy. Nowe usługi nie będą wymagały udziału urzędnika przy obsłudze zapytań. To również oszczędności, bo opłata skarbowa nie będzie musiała być ponoszona. Chodzi o udostępnianie danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.383 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022.
Data aktu: 04/06/2019
Data ogłoszenia: 02/03/2021
Data wejścia w życie: 04/06/2019