Specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki Kazuńskie (PLH140048).

Dz.U.2021.348
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 4 lutego 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Kazuńskie (PLH140048)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki Kazuńskie (PLH140048 2 ), obejmujący obszar 340,02 ha, położony w województwie mazowieckim.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI KAZUŃSKIE (PLH140048)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 3
X Y
1 2 3
1 506705,64 613932,10
2 506702,40 613938,04
3 506711,75 613963,55
4 506707,50 614006,93
5 506700,70 614029,89
6 506691,34 614049,45
7 506670,08 614070,72
8 506661,57 614106,44
9 506651,37 614133,65
10 506637,76 614166,82
11 506623,30 614188,08
12 506624,15 614198,29
13 506620,75 614245,07
14 506607,99 614278,23
15 506587,58 614322,46
16 506563,25 614353,14
17 506510,38 614388,39
18 506477,33 614421,43
19 506442,85 614475,40
20 506426,66 614500,74
21 506404,63 614560,23
22 506364,97 614635,13
23 506336,33 614688,01
24 506325,32 614729,86
25 506274,65 614778,33
26 506223,98 614833,41
27 506221,56 614843,66
28 506153,48 615133,03
29 506025,53 615110,62
30 505901,91 614986,55
31 505901,20 614989,85
32 505862,12 615170,15
33 505809,66 615318,48
34 505809,66 615340,18
35 505792,81 615367,09
36 505871,16 615406,21
37 505816,55 615547,57
38 505788,09 615699,71
39 505776,89 615767,70
40 505763,29 615770,90
41 505747,29 615831,70
42 505701,69 615806,90
43 505652,90 615781,30
44 505644,10 615766,10
45 505625,70 615766,90
46 505536,91 615713,31
47 505513,71 615744,51
48 505351,33 615711,71
49 505349,51 615719,89
50 505344,93 615740,51
51 505304,94 615739,71
52 505234,54 615710,11
53 505141,75 615712,51
54 504949,90 615650,40
55 504945,43 615641,16
56 504887,25 615626,50
57 504839,49 615623,66
58 504828,13 615603,33
59 504812,05 615603,80
60 504801,70 615629,56
61 504783,68 615698,87
62 504828,13 615704,54
63 504853,24 615752,30
64 504867,88 615790,09
65 504830,97 615875,75
66 504809,22 615922,10
67 504796,92 615960,41
68 504785,09 616015,28
69 504779,57 616049,36
70 504770,80 616052,16
71 504760,42 616055,48
72 504434,63 616159,66
73 504419,34 616103,59
74 504418,75 616101,46
75 504355,43 616075,67
76 504301,84 616071,67
77 504264,85 616074,84
78 504194,22 616080,90
79 504189,85 616081,27
80 504133,02 616047,31
81 504062,67 616005,28
82 503960,78 615923,88
83 503947,18 615918,44
84 503946,76 615914,53
85 503867,32 615802,37
86 503820,59 615666,85
87 503811,60 615603,93
88 503792,55 615470,58
89 503755,16 615255,61
90 503733,10 614966,99
91 503738,17 614915,58
92 503751,50 614780,61
93 503756,95 614747,03
94 503765,00 614697,55
95 503782,69 614588,63
96 503837,89 614508,64
97 503957,88 614423,84
98 504102,98 614268,41
99 504154,91 614381,58
100 504156,26 614384,52
101 504225,58 614331,13
102 504245,25 614326,45
103 504314,57 614295,54
104 504376,39 614259,01
105 504394,25 614245,35
106 504393,64 614246,96
107 504474,23 614210,10
108 504559,96 614176,67
109 504709,46 614241,32
110 504718,56 614245,25
111 504721,11 614238,00
112 504730,94 614210,07
113 504798,96 614227,58
114 504797,74 614220,28
115 504766,52 614100,67
116 504752,83 614023,57
117 504886,76 614102,24
118 504943,62 614323,77
119 504999,80 614343,32
120 505121,94 614328,66
121 505234,31 614345,76
122 505314,92 614379,96
123 505364,86 614385,90
124 505435,32 614430,24
125 505506,02 614520,12
126 505525,03 614552,70
127 505624,63 614723,32
128 505669,68 614768,37
129 505709,22 614801,47
130 505711,30 614798,98
131 505732,20 614773,89
132 505766,22 614783,09
133 505768,78 614782,44
134 505813,18 614771,18
135 505896,78 614749,99
136 506060,58 614720,71
137 506087,11 614715,97
138 506113,61 614713,02
139 506120,21 614712,29
140 506163,42 614684,70
141 506194,68 614649,77
142 506225,03 614602,87
143 506241,58 614582,65
144 506256,29 614539,43
145 506269,16 614489,78
146 506289,39 614434,62
147 506291,23 614413,47
148 506354,67 614284,75
149 506370,71 614242,51
150 506380,91 614204,24
151 506489,77 614035,85
152 506517,84 614037,55
153 506534,85 614024,79
154 506553,56 613983,11
155 506581,63 613948,24
156 506623,30 613867,45
157 506632,93 613861,03
158 506641,16 613855,54
159 506676,88 613809,62
160 506682,52 613801,09
161 506708,35 613761,99
162 506756,83 613707,56
163 506783,19 613681,19
164 506814,66 613672,69
165 506830,82 613654,83
166 506861,44 613654,83
167 506874,20 613641,22
168 506898,01 613624,21
169 506905,45 613635,10
170 506873,34 613676,09
171 506863,45 613698,68
172 506847,83 613721,16
173 506816,36 613757,74
174 506803,60 613787,50
175 506787,45 613814,72
176 506761,08 613843,63
177 506735,54 613882,70
178 506717,71 613909,97
179 506705,64 613932,10
ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI KAZUŃSKIE (PLH140048)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI KAZUŃSKIE (PLH140048)

Lp. Kod 4 Nazwa
1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
2 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
3 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI KAZUŃSKIE (PLH140048)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 czerwończyk nieparek Lycaena dispar osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2019) 8586) (Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2020, str. 144).
3 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).
4 Kody siedlisk są zgodne z rozporzrozporząądzeniemdzeniemMinistra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Zmiany w prawie

Minister finansów zajmie się małpkami i cukrem

Minister finansów będzie zajmował się stosowaniem przepisów dotyczących tzw. opłaty cukrowej i małpkowej. Interpretacje podatkowe w tym zakresie będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zmiany wynikają z, podpisanej już przez prezydenta, nowelizacji przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Krzysztof Koślicki 13.04.2021
Od sierpnia odciski palców w dowodzie, sejmowa komisja za nowelizacją

Najnowsze dowody osobiste będą zawierały odciski palców, czyli drugą obok zdjęcia cechę biometryczną. Chodzi o to, żeby były lepiej zabezpieczone, zgodnie z wymogami unijnymi. Będzie w nich też podpis posiadacza. Jednak jeśli do tego czasu mamy jeszcze ważny dowód, nie trzeba go wymieniać. Ale nie ma co czekać do sierpnia z nieważnym dokumentem, aby mieć nowy, bo to nielegalne.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.04.2021
Będzie dalsze wsparcie kół gospodyń wiejskich

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich ma zapewnić uregulowanie kwestii związanych z dalszym ich tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem. Planowane zmiany przewidują też unormowanie przekazywania pomocy finansowej tym organizacjom. Kompetencje w zakresie wsparcia kół ma przejąć minister rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 09.04.2021
Płyny do papierosów elektronicznych od maja z banderolami akcyzowymi

Resort finansów przypomniał w piątek, że 30 kwietnia 2021 roku kończy się okres zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Oznacza to, że od maja produkty te muszą być oznaczone podatkowym lub legalizacyjnym znakiem akcyzy.

Krzysztof Koślicki 09.04.2021
Minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 08.04.2021
Bez udziału urzędnika będzie można pobrać zaświadczenia z rejestru i dokonać meldunku

Zmniejszenie dokumentacji papierowej, przyspieszenie załatwienia spraw i eliminacja osobistej wizyty w urzędzie – to cel projektu nowelizacji ustawy. Nowe usługi nie będą wymagały udziału urzędnika przy obsłudze zapytań. To również oszczędności, bo opłata skarbowa nie będzie musiała być ponoszona. Chodzi o udostępnianie danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.04.2021