Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2021.290
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, zwanych dalej "świadczeniami gwarantowanymi";
2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą".
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) dostęp - zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane;
2) hospitalizacja - całodobowe udzielanie świadczeń gwarantowanych w trybie planowym albo nagłym, obejmujące proces diagnostyczno-terapeutyczny oraz proces pielęgnowania i rehabilitacji, od chwili przyjęcia świadczeniobiorcy do chwili jego wypisu albo zgonu;
3) hospitalizacja planowa - hospitalizację wykonywaną w trybie planowym;
4) leczenie jednego dnia - udzielanie świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin;
5) lekarz specjalista - lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;
6) lekarz w trakcie specjalizacji - lekarza, który:
a) rozpoczął specjalizację w szczegółowej dziedzinie medycyny przed dniem 30 września 2014 r. - w przypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.), oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę,
b) ukończył pierwszy rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w innych niż wymienione w lit. a i c dziedzinach medycyny oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę,
c) ukończył drugi rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę;
6a) lekarz z I stopniem specjalizacji z doświadczeniem - lekarza z I stopniem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie medycyny zgodnej z profilem realizowanego świadczenia oraz co najmniej 5-letnim doświadczeniem w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego;
7) lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;
8) poziom referencyjny - potencjał wykonawczy oddziału szpitalnego świadczeniodawcy, uwzględniający w szczególności liczbę i kwalifikacje personelu medycznego, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz możliwości diagnostyczno-terapeutyczne w określonej dziedzinie medycyny, zapewniające łącznie jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń gwarantowanych;
9) miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń gwarantowanych;
10) operacja w trybie natychmiastowym - operację wykonywaną natychmiast po podjęciu przez operatora decyzji, u pacjenta w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, groźby utraty kończyny czy narządu lub ich funkcji;
11) operacja w trybie pilnym - operację wykonywaną w ciągu 6 godzin od podjęcia decyzji przez operatora, u pacjenta z ostrymi objawami choroby lub pogorszeniem stanu klinicznego, które potencjalnie zagrażają jego życiu albo mogą stanowić zagrożenie dla utrzymania kończyny czy organu, lub z innymi problemami zdrowotnymi niedającymi się opanować leczeniem zachowawczym;
11a) opiekun medyczny - osoba, która:
a) rozpoczęła przed dniem 1 września 2012 r. i ukończyła zasadniczą szkołę zawodową publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej oraz uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny lub
b) rozpoczęła po dniu 31 sierpnia 2012 r. i ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz uzyskała świadectwo lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny, lub
c) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej oraz uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny;
12) pielęgniarka albo położna specjalista - pielęgniarkę albo położną, która ukończyła specjalizację w danej dziedzinie pielęgniarstwa;
13) pielęgniarka albo położna po kursie kwalifikacyjnym - pielęgniarkę albo położną, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w danej dziedzinie pielęgniarstwa;
14) psychoonkolog - osobę z wykształceniem psychologicznym lub medycznym, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny oraz ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii;
15) sekretarka medyczna - osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie i realizuje zadania zlecone przez lekarza, w tym związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.
§  3. 
1.  Świadczenia gwarantowane obejmują:
1) świadczenia scharakteryzowane:
a) procedurami medycznymi określonymi w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia,
b) rozpoznaniami określonymi w części II załącznika nr 1 do rozporządzenia,
c) rozpoznaniami opisanymi numerami ORPHA, w przypadku chorób rzadkich;
2) badania diagnostyczne oraz leki lub wyroby medyczne, w zakresie niezbędnym do wykonania świadczeń gwarantowanych, o których mowa w pkt 1;
3) świadczenia w chemioterapii;
4) świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy.
2.  Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne są świadczeniami gwarantowanymi określonymi w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia wyłącznie, jeżeli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem ich leczenia.
3.  Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.
4.  Świadczeniodawca może wziąć pod uwagę zalecenia postępowania dotyczące diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, które zostały ogłoszone na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy.
§  4. 
1.  Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1, w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, z wyłączeniem świadczeń realizowanych w szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć, wyjazdowym zespole sanitarnym typu "N" oraz zespole transportu medycznego, powinien spełniać następujące warunki:
1) posiadać w strukturze organizacyjnej szpitala oddział anestezjologii i intensywnej terapii, zwany dalej "OAiIT";
2) w przypadku braku w strukturze organizacyjnej OAiIT:
a) posiadać co najmniej jedno stanowisko intensywnej terapii, o którym mowa w załączniku nr 3 w części I w lp. 2 i lp. 3, w części Organizacja udzielania świadczeń w pkt 3, oraz zapewniać prawidłowość leczenia pacjentów i ciągłość postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii u innego świadczeniodawcy, zlokalizowanego nie dalej niż w sąsiednim powiecie, który udziela świadczeń w tym zakresie, pod warunkiem zapewnienia przez świadczeniodawcę transportu sanitarnego, z uwzględnieniem wskazań medycznych i ciągłości postępowania, w składzie odpowiadającym specjalistycznemu zespołowi ratownictwa medycznego,
b) określić szczegółowy sposób zapewnienia przez świadczeniodawcę leczenia pacjentów i ciągłości postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w wewnętrznych aktach regulujących funkcjonowanie świadczeniodawcy, określających warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania;
3) zapewniać całodobowy dostęp do badań:
a) laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych,
b) tomografii komputerowej (TK),
c) rezonansu magnetycznego (RM),
d) endoskopowych, zgodnych z profilem udzielanych świadczeń gwarantowanych,
e) radiologicznych (RTG), w przypadku jednoprofilowych szpitali dermatologicznych albo okulistycznych;
4) zapewniać całodobowo w lokalizacji realizację badań:
a) radiologicznych (RTG),
b) ultrasonograficznych (USG), zgodnych z profilem udzielanych świadczeń;
5) zapewniać co najmniej dostęp do badań histopatologicznych i cytologicznych;
6) w przypadku gdy jest świadczeniodawcą udzielającym świadczeń gwarantowanych wyłącznie w ramach hospitalizacji planowej - zapewniać realizację badań, o których mowa w pkt 4, co najmniej przez zapewnienie do nich dostępu;
7) zapewniać co najmniej dostęp do środka transportu sanitarnego, z uwzględnieniem wskazań medycznych i ciągłości postępowania oraz w przypadkach uzasadnionych medycznie dostęp do opieki lekarskiej porównywalnej z udzielaną przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.
2.  Świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 1, może wyodrębniać spośród łóżek oddziału łóżka intensywnej opieki medycznej (wzmożonego nadzoru), będące stanowiskami intensywnej opieki medycznej, przeznaczone dla chorych wymagających wzmożonego nadzoru i niespełniających kryteriów medycznych przyjęcia do OAiIT, przy czym:
1) stanowisko intensywnej opieki medycznej składa się z łóżka szpitalnego ze sztywnym, mobilnym podłożem, umożliwiającym zmianę położenia pacjenta (unoszenie nóg, głowy), wraz z niezbędnym wyposażeniem, spełniającym wymagania określone w pkt 2 i 3, znajdującym się w wyodrębnionym pomieszczeniu z zapewnionym przyłączem tlenu, próżni i sprężonego powietrza;
2) w pomieszczeniu ze stanowiskami intensywnej opieki medycznej, zapewniającym swobodny dostęp ze wszystkich stron, z pozostawieniem miejsca na manipulację aparatami przyłóżkowymi, znajdują się:
a) kardiowerter-defibrylator - co najmniej jeden,
b) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania - co najmniej dwa,
c) zestaw do intubacji - co najmniej jeden,
d) worek samorozprężalny - co najmniej jeden,
e) kardiomonitor umożliwiający indywidualne, ciągłe monitorowanie co najmniej dwóch odprowadzeń EKG, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar saturacji - na każde stanowisko,
f) pompy infuzyjne - co najmniej dwie na jedno stanowisko;
3) dla stanowisk intensywnej opieki medycznej jest zapewniona wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska z możliwością stałej obserwacji każdego pacjenta ze stanowiska pielęgniarki.
3.  Wymagania określone w ust. 2 nie dotyczą stanowisk: intensywnej terapii, intensywnego nadzoru kardiologicznego, intensywnej opieki oparzeń, intensywnej opieki toksykologicznej i intensywnej opieki medycznej dla dzieci.
4.  W przypadku udzielania świadczeń na bloku operacyjnym w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej świadczeniodawca zapewnia w zakresie kwalifikacji personelu:
1) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy - lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lub za zgodą lekarza kierującego oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, pod warunkiem spełniania standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii określonych na podstawie przepisów o działalności leczniczej;
2) obecność co najmniej dwóch pielęgniarek lub położnych na każdy stół operacyjny odpowiadającą czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy - pielęgniarka specjalista lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie tych szkoleń, lub pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów, a w przypadkach uzasadnionych medycznie - położna po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub położna z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów.
5.  Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1, w trybie leczenia jednego dnia, powinien spełniać łącznie następujące warunki:
1) w zakresie kwalifikacji personelu:
a) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy - lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń,
b) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy - pielęgniarka lub położna odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń;
2) w przypadku udzielania świadczeń chirurgii jednego dnia lub dokonywania znieczulenia do zabiegów diagnostycznych w trybie leczenia jednego dnia, zapewnić dodatkowo, oprócz warunków określonych w pkt 1, następujące warunki w zakresie kwalifikacji personelu:
a) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy - lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii bezpośrednio nadzorowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, pod warunkiem spełniania standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii określonych na podstawie przepisów o działalności leczniczej,
b) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki;
3) zapewniać co najmniej dostęp do badań:
a) laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych,
b) tomografii komputerowej (TK),
c) rezonansu magnetycznego (RM),
d) radiologicznych (RTG),
e) ultrasonograficznych (USG), zgodnych z profilem udzielanych świadczeń;
4) w przypadku chirurgii jednego dnia zapewniać również co najmniej dostęp do badań cytologicznych i histopatologicznych;
5) zapewniać w miejscu udzielania świadczeń co najmniej:
a) gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
b) punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim,
c) co najmniej 1 pokój dla świadczeniobiorców wyposażony w łóżka lub fotele wypoczynkowe,
d) w przypadku opieki dziennej dla dzieci dodatkowo fotele dla opiekunów;
6) w ramach zespołu chirurgii jednego dnia zapewniać w miejscu udzielania świadczeń blok operacyjny, w skład którego wchodzą:
a) co najmniej jedna sala operacyjna, mająca bezpośrednie połączenie z częścią brudną bloku operacyjnego przeznaczoną do usuwania zużytego materiału, z zachowaniem ruchu jednokierunkowego,
b) śluza dla pacjenta, przez którą pacjent jest dowożony do bloku operacyjnego,
c) śluza szatniowa, przez którą przechodzi personel,
d) śluza materiałowa przeznaczona do dostarczania oraz krótkotrwałego przechowywania czystych i sterylnych materiałów,
e) pomieszczenie przygotowawcze dla personelu wyposażone w stanowisko chirurgicznego mycia rąk, przez które personel wchodzi do sali operacyjnej,
f) pomieszczenie przygotowania pacjenta,
g) stanowisko znieczulenia ogólnego, wyposażone w:
aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym,
alarm nadmiernego ciśnienia w układzie oddechowym,
alarm rozłączenia w układzie oddechowym,
urządzenie ciągłego pomiaru częstości oddychania,
urządzenie ciągłego pomiaru objętości oddechowych,
worek samorozprężalny i rurki ustno-gardłowe,
źródło tlenu, podtlenku azotu, powietrza i próżni,
urządzenie do ssania, zestaw do intubacji dotchawiczej,
defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji,
wyciąg gazów anestetycznych,
zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym,
źródło światła,
sprzęt do dożylnego podawania leków,
fonendoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy, aparat do pomiaru ciśnienia krwi,
monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartości granicznych,
pulsoksymetr, kardiomonitor, kapnograf, monitor zwiotczenia mięśniowego, monitor gazów anestetycznych,
urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych, urządzenie do ogrzewania pacjenta,
sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów,
h) sala wybudzeń, o ile nie została zorganizowana poza blokiem operacyjnym, wyposażona w:
źródła: tlenu, powietrza i próżni,
aparat do pomiaru ciśnienia krwi,
kardiomonitor,
pulsoksymetr,
i) pomieszczenia dla personelu z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym,
j) magazyn sprzętu i aparatury,
k) magazyn czystej bielizny,
l) magazyn brudnej bielizny,
m) pomieszczenie porządkowe;
7) w przypadkach uzasadnionych medycznie zapewniać dostęp do świadczeń zespołu transportu medycznego.
§  4a. 
1.  Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, realizujący leczenie onkologiczne, o którym mowa w art. 32a ustawy, oraz na warunkach określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, pełniący rolę ośrodka wiodącego, powinien spełniać następujące warunki:
1) posiadać procedurę postępowania i organizacji udzielania świadczeń zapewniającą:
a) wyodrębnienie ustalającego plan leczenia onkologicznego wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, w przypadku:
leczenia dzieci, składającego się co najmniej z lekarzy specjalistów w dziedzinie:
-- onkologii i hematologii dziecięcej,
-- radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo medycyny nuklearnej - w przypadku nowotworów złośliwych lub miejscowo złośliwych, zwanych dalej "nowotworami złośliwymi", leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej,
-- chirurgii dziecięcej albo w przypadku chirurgii szczękowo-twarzowej - chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii stomatologicznej, albo w przypadku otorynolaryngologii - otolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii dziecięcej, lub laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii,
leczenia dorosłych, składającego się co najmniej z lekarzy specjalistów w dziedzinie:
-- onkologii klinicznej,
-- radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo medycyny nuklearnej - w przypadku nowotworów złośliwych leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej,
-- chirurgii onkologicznej albo ogólnej, albo w innej dziedzinie zabiegowej odpowiedniej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu złośliwego,
leczenia nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dorosłych, składającego się co najmniej z 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie hematologii lub onkologii klinicznej, lub 1 specjalisty w dziedzinie hematologii i 1 specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej,
b) podjęcie leczenia:
w przypadku nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci - podjęcie leczenia w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących na udzielenie świadczenia,
w przypadkach, w których postawienie rozpoznania onkologicznego jest możliwe wyłącznie w wyniku zabiegu diagnostyczno-leczniczego - przeprowadzenie zabiegu diagnostyczno-leczniczego oraz ustalenie planu leczenia onkologicznego przez zespół, o którym mowa w lit. a, w okresie nie dłuższym niż 28 dni od dnia umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących na udzielenie świadczenia,
w pozostałych przypadkach - ustalenie planu leczenia onkologicznego przez zespół, o którym mowa w lit. a, i podjęcie leczenia w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących na udzielenie świadczenia,
c) wyodrębnienie planującego i koordynującego proces leczenia wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego w przypadku diagnostyki i leczenia nowotworu złośliwego piersi, składającego się z:
lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, z udokumentowanym doświadczeniem obejmującym chirurgiczne zabiegi piersi,
lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej,
lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii plastycznej lub chirurgii onkologicznej, lub chirurgii ogólnej posiadającego udokumentowane certyfikatem ukończenie szkolenia z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej gruczołu piersiowego, lub chirurgii plastycznej w przypadku omawiania postępowania w sprawie wykonania rekonstrukcji piersi,
lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej,
lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub rentgenodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej z udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu i interpretacji badań obrazowych piersi (w szczególności mammografii i ultrasonografii),
lekarza specjalisty w dziedzinie patomorfologii,
psychologa lub psychoonkologa,
pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w realizacji świadczeń dla świadczeniobiorców z diagnozą nowotworu piersi,
fizjoterapeuty;
2) zapewniać ustalenie planu leczenia onkologicznego przez zespół, o którym mowa w pkt 1 lit. a, a w przypadku nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci bez udziału tego zespołu;
3) zapewniać udokumentowany udział w zespole prowadzącym leczenie świadczeniobiorców:
a) osoby prowadzącej fizjoterapię,
b) psychologa lub psychoonkologa;
4) zapewniać w lokalizacji:
a) w przypadku leczenia dzieci - oddział o profilu:
onkologia i hematologia dziecięca lub
chirurgia onkologiczna dziecięca, lub
chirurgia onkologiczna, lub
onkologia i hematologia dziecięca oraz chirurgia dziecięca, lub
onkologia kliniczna oraz chirurgia dziecięca, lub
chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci, lub
otorynolaryngologia dla dzieci,
b) w przypadku nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego - oddział o profilu hematologia lub onkologia kliniczna oraz oddział o profilu zabiegowym,
c) w przypadku nowotworów złośliwych układu chłonnego:
oddział o profilu hematologia lub onkologia kliniczna oraz oddział o profilu zabiegowym,
oddział o profilu dermatologia i wenerologia oraz oddział o profilu zabiegowym - w przypadku pierwotnych skórnych postaci nowotworów złośliwych,
ca) w przypadku nowotworów piersi - oddział o profilu chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej.
d) w pozostałych przypadkach - oddział o profilu zabiegowym;
5) zapewniać udokumentowaną koordynację, w tym dostęp do świadczeń:
a) chemioterapii oraz
b) radioterapii onkologicznej i medycyny nuklearnej - w przypadku nowotworów złośliwych leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej

- odpowiednio w trybie hospitalizacji, leczenia jednego dnia i ambulatoryjnym.

2.  Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w chemioterapii i radioterapii onkologicznej powinien zapewnić, w przypadkach określonych w art. 33b ust. 2 ustawy, zakwaterowanie albo zakwaterowanie i transport świadczeniobiorcy z miejsca tego zakwaterowania do miejsca udzielania świadczeń.
3.  Świadczeniodawca, który zamierza realizować świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów zgodnie z warunkami szczegółowymi, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów, w terminie do dnia 10 listopada każdego roku przedstawia do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumenty potwierdzające spełnienie warunków realizacji określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia za okres co najmniej roku kalendarzowego. Przystąpienie do realizacji świadczeń gwarantowanych diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia następuje po potwierdzeniu przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 10 grudnia tego roku spełnienia tych warunków, a świadczeniodawca otrzymuje potwierdzenie spełnienia warunków realizacji ośrodka diagnostyki i leczenia nowotworów odpowiednio do spełnianych warunków.
4.  Świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia, do dnia 10 listopada każdego roku przedstawia do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumenty potwierdzające spełnienie warunków realizacji określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia za poprzedzający rok kalendarzowy. Kontynuacja realizacji świadczeń gwarantowanych diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia następuje po potwierdzeniu przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 10 grudnia każdego roku spełnienia tych warunków. Na podstawie potwierdzenia właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia świadczeniodawca kontynuuje potwierdzenie spełnienia warunków realizacji ośrodka diagnostyki i leczenia nowotworów odpowiednio do spełnianych warunków. Brak potwierdzenia przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 10 grudnia każdego roku spełnienia tych warunków uniemożliwia realizację świadczeń na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia, a świadczeniodawca traci potwierdzenie spełnienia warunków realizacji ośrodka diagnostyki i leczenia nowotworów odpowiednio do spełnianych warunków.
§  5. 
1.  Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską lub położnych we wszystkie dni tygodnia.
2.  Liczba i kwalifikacje personelu niezbędnego dla zapewnienia opieki, o której mowa w ust. 1, są ustalane przez świadczeniodawcę, z uwzględnieniem:
1) profili i specyfiki oraz intensywności pracy komórek organizacyjnych;
2) liczby i bieżącego wykorzystania łóżek;
3) wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych.
3.  Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych jest obowiązany do spełnienia całodobowo warunków określonych odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia.
4.  (uchylony).
5.  W sytuacji gdy świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji zapewnia jednocześnie w lokalizacji świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych, realizacja tych świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej może być łączona z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w innych komórkach organizacyjnych świadczeniodawcy udzielających świadczeń w trybie hospitalizacji, z uwzględnieniem intensywności pracy poszczególnych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń w trybie hospitalizacji oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych.
6.  Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji, hospitalizacji planowej lub leczenia jednego dnia może, w celu zapewnienia właściwej opieki oraz organizacji pracy, zatrudnić:
1) opiekuna medycznego;
2) ratownika medycznego;
3) sekretarkę medyczną.
7.  Liczba i kwalifikacje personelu, o którym mowa w ust. 6, są ustalane przez świadczeniodawcę, z uwzględnieniem:
1) profili i specyfiki oraz intensywności pracy komórek organizacyjnych;
2) liczby i bieżącego wykorzystania łóżek;
3) wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych.
§  5a.  Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1, jest obowiązany do opracowania i wdrożenia procedury leczenia i oceny skuteczności leczenia bólu.
§  6. 
1.  Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej poddaje wszystkich świadczeniobiorców przyjmowanych do leczenia, z wyłączeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, przesiewowej ocenie stanu odżywienia (SGA lub NRS 2002 - u dorosłych, na siatkach wzrastania u dzieci i młodzieży), zgodnie z zasadami określonymi w "Standardach żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego" Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego lub, w przypadku dzieci, zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci.
2.  U świadczeniobiorców objętych powtarzalną hospitalizacją przesiewowa ocena stanu odżywienia, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana w czasie pierwszej hospitalizacji, a następnie nie rzadziej niż co 14 dni.
3.  U świadczeniobiorców poddanych hospitalizacji i hospitalizacji planowej trwającej jeden dzień przesiewowa ocena stanu odżywienia jest dokonywana w przypadku spadku masy ciała w okresie ostatnich 6 miesięcy przekraczającego 5% zwykłej masy ciała.
4.  Przesiewowa ocena stanu odżywienia nie jest dokonywana w oddziałach okulistycznych, otorynolaryngologicznych, alergologicznych oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu, jeżeli hospitalizacja pacjenta trwa krócej niż 3 dni.
5.  Świadczeniobiorców, u których stwierdzono na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, zwiększone ryzyko związane ze stanem odżywienia, poddaje się ocenie żywieniowej.
§  6a.  Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej jest obowiązany do opracowania i wdrożenia procedury oceny geriatrycznej pacjenta, z wyjątkiem oddziałów szpitalnych o profilu pediatrycznym, neonatologicznym oraz położniczo-ginekologicznym.
§  6b.  Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1, jest obowiązany do:
1) wdrożenia systemu zapobiegania zakażeniom szpitalnym i ich zwalczania, w tym zespołu i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255);
2) stosowania się do rekomendacji postępowania profilaktycznego i diagnostyczno-terapeutycznego w zakażeniach szpitalnych, opracowanych w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków.
§  7.  Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:
1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
2) chorób nowotworowych,
3) chorób oczu,
4) chorób przemiany materii,
5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
6) chorób skóry i tkanki podskórnej,
7) chorób układu krążenia,
8) chorób układu moczowo-płciowego,
9) chorób układu nerwowego,
10) chorób układu oddechowego,
11) chorób układu ruchu,
12) chorób układu trawiennego,
13) chorób układu wydzielania wewnętrznego,
14) chorób zakaźnych i pasożytniczych,
15) urazów i zatruć,
16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

- gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§  8.  Świadczenia gwarantowane w chemioterapii są udzielane przy zastosowaniu leków, dla których ustalono kategorię dostępności refundacyjnej - lek stosowany w chemioterapii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, 945, 1493, 1875 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159), lub leków sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, 1493 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 97) zawierających substancje czynne z rozpoznaniami według ICD-10 określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  9. 
1.  Warunki szczegółowe realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. W przypadku gdy w strukturze organizacyjnej świadczeniodawcy w tej samej lokalizacji:
1) znajduje się kilka oddziałów szpitalnych oznaczonych tymi samymi kodami części VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2019 r. poz. 173), zwanych dalej "kodami resortowymi"; za spełnienie warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń odpowiadających tym oddziałom uważa się spełnienie tych wymagań dla miejsca udzielania świadczeń w przypadku co najmniej jednego z tych oddziałów i dla lokalizacji w przypadku pozostałych oddziałów;
2) znajdują się co najmniej dwa oddziały szpitalne oznaczone kodem resortowym 4421; za spełnienie warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń, określonych w części I w lp. 28 tego załącznika, uważa się spełnienie tych warunków dla miejsca udzielania świadczeń w przypadku co najmniej jednego z tych oddziałów i dla lokalizacji w przypadku pozostałych oddziałów;
3) znajdują się co najmniej dwa oddziały szpitalne oznaczone kodami resortowymi 4450, 4454, 4456 lub 4458; za spełnienie warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń, określonych w części I w lp. 39 tego załącznika, uważa się spełnienie tych warunków dla miejsca udzielania świadczeń w przypadku co najmniej jednego z tych oddziałów i dla lokalizacji w przypadku pozostałych oddziałów.
1a.  Warunki szczegółowe, jakie są obowiązani spełnić świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów, określa załącznik nr 3a do rozporządzenia.
2.  Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  10. 
1.  Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Przepisy rozporządzenia, o których mowa:
1) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I w lp. 8 i w załączniku nr 4 do rozporządzenia w lp. 10, w części chirurgia naczyniowa (dotyczy tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe), stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 lipca 2014 r.;
2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I w lp. 21 lit. A i B i w lp. 32 lit. A i B, stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2015 r.
3.  Do świadczeń gwarantowanych:
1) o których mowa w ust. 2 pkt 1, udzielanych przed dniem 1 lipca 2014 r.,
2) o których mowa w ust. 2 pkt 2, udzielanych przed dniem 1 stycznia 2015 r.,
3) innych niż określone w pkt 1 i 2, udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

§  10a.  W okresie od dnia 20 października do dnia 31 marca 2021 r., świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji, o których mowa w § 3 ust. 1, jest zwolniony z obowiązku spełniania wymagań określonych w załączniku nr 3, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń odnoszących się do wymaganego personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego, pod warunkiem zapewnienia przez kierownika podmiotu leczniczego ciągłości procesu leczniczego i bezpieczeństwa zdrowotnego świadczeniobiorców.
§  10b.  W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. świadczeniodawca ubiegający się o zawarcie lub kontynuację umowy na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, w odniesieniu do spełniania warunków określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w lp. 32 w części "Pozostałe wymagania" w kolumnie 4 w pkt 1-3 jest obowiązany, w przypadku realizacji:
1) pierwotnej całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego udokumentować wykonanie w okresie dwóch lat poprzedzających ubieganie się o zawarcie lub kontynuację umowy na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego liczby zabiegów na poziomie co najmniej 60 totalnych aloplastyk stawu biodrowego, potwierdzonej przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (nie dotyczy oddziałów dziecięcych), lub
2) pierwotnej endoprotezoplastyki stawu kolanowego (całkowitej lub połowiczej) udokumentować wykonanie w okresie dwóch lat poprzedzających ubieganie się o zawarcie lub kontynuację umowy na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego liczby zabiegów na poziomie co najmniej 40 aloplastyk stawu kolanowego, potwierdzonej przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (nie dotyczy oddziałów dziecięcych);
3) operacji rewizyjnych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego lub kolanowego wymagających częściowej lub całkowitej wymiany endoprotezy również z koniecznością odtworzenia łożyska kostnego udokumentować wykonanie w okresie 4 lat poprzedzających ubieganie się o zawarcie lub kontynuację umowy na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego liczby zabiegów na poziomie co najmniej 20 operacji rewizyjnych endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego, potwierdzonej przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (nie dotyczy oddziałów dziecięcych).
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

I. 

Świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi

Kod ICD-9 Nazwa
00.121 Terapia tlenkiem azotu
00.17 Wlew czynnika wazopresyjnego
00.181 Terapia przeciwciałami monoklonalnymi
00.182 Terapia przeciwciałami poliklonalnymi
00.211 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe tętnicy szyjnej wspólnej i jej odgałęzień
00.212 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), zewnątrzczaszkowych naczyń mózgowych
00.221 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie aorty i łuku aorty
00.222 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń klatki piersiowej
00.223 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie żyły głównej (górnej) (dolnej)
00.231 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń kończyny górnej (kończyn górnych)
00.232 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń kończyny dolnej (kończyn dolnych)
00.233 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń obwodowych
00.241 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń wieńcowych
00.251 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń nerkowych
00.252 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie tętnicy nerkowej
00.36 Chirurgia wspomagana komputerowo z neuronawigacją
00.40 Zabieg na pojedynczym naczyniu
00.41 Zabieg na dwóch naczyniach
00.42 Zabieg na trzech naczyniach
00.43 Zabieg na czterech lub więcej naczyniach
00.44 Zabieg na rozwidleniu naczyń
00.45 Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego
00.46 Wprowadzenie dwóch stentów naczyniowych
00.47 Wprowadzenie trzech stentów naczyniowych
00.48 Wprowadzenie czterech lub więcej stentów naczyniowych
00.491 Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie jednej spirali)
00.492 Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie dwóch do pięciu spiral)
00.493 Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie sześciu i więcej spiral)
00.50 Wszczepienie układu resynchronizującego serce bez funkcji defibrylacji [CRT-P]
00.51 Wszczepienie układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-D]
00.52 Wprowadzenie lub wymiana elektrody w systemie żył wieńcowych lewej komory z dostępu żylnego
00.531 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P]
00.532 Wszczepienie urządzenia CRT-P z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-P lub innego regulującego rytm serca
00.541 Wymiana układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-P]
00.542 Wszczepienie urządzenia CRT-D z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-D, CRT-P, rozrusznika lub defibrylatora
00.611 Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy podstawnej
00.612 Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy szyjnej
00.613 Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy kręgowej
00.631 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej bez neuroprotekcji
00.633 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej z neuroprotekcją
00.634 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do pnia ramienno-głowowego z neuroprotekcją
00.65 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do naczyń wewnątrzczaszkowych
00.661 Przezskórna angioplastyka wieńcowa [PCI] z zastosowaniem balonu
00.662 Aterektomia wieńcowa
00.663 Wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych
00.668 Przezskórna angioplastyka wieńcowa [PCI] z zastosowaniem balonu tnącego
00.671 Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych - tętnica kręgowa
00.672 Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych - tętnica goleni
00.679 Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych - inna tętnica
00.701 Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowego
00.702 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i kapy (czapeczki)
00.703 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i protezy głowy kości udowej
00.711 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki
00.712 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i kapy (czapeczki)
00.713 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki z protezą głowy kości udowej
00.721 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego
00.722 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego i wkładki panewki
00.723 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia i protezy głowy kości udowej
00.731 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i protezy głowy kości udowej
00.732 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana protezy głowy kości udowej
00.733 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki
00.74 Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, metalowej na polietylenową
00.75 Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, metalowej na metalową
00.76 Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, ceramicznej na ceramiczną
00.771 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo
00.772 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu
00.773 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00.774 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia przynasadowego
00.781 Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo
00.782 Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu
00.783 Operacje stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00.784 Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu
00.785 Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany bezcementowo
00.801 Operacja rewizyjna kolana - wymiana części udowej, piszczelowej lub rzepkowej (wszystkie elementy)
00.802 Operacja rewizyjna kolana, całkowita - oba elementy mocowane bezcementowo
00.803 Operacja rewizyjna kolana, całkowita - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00.811 Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana płytki i wkładki piszczelowej
00.821 Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana elementu udowego
00.822 Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana elementu udowego i wkładki piszczelowej
00.83 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana części rzepkowej endoprotezy
00.84 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana wkładki piszczelowej
00.851 Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane bezcementowo
00.852 Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu
00.853 Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00.854 Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany za pomocą cementu
00.855 Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany bezcementowo
00.94 Zabieg wykonany techniką endoskopową/laparoskopową
01.01 Nakłucie zbiornika podpajęczynówkowego
01.02 Nakłucie drenu wprowadzonego do komory (mózgu)
01.091 Aspiracja przestrzeni podpajęczynówkowej
01.092 Aspiracja przestrzeni podtwardówkowej
01.093 Inne aspiracje w zakresie czaszki
01.094 Nakłucie ciemiączka przedniego
01.095 Nakłucie podtwardówkowe przez ciemiączko
01.11 Przezskórna biopsja opon mózgu
01.12 Biopsja opon mózgu
01.131 Przezskórna biopsja mózgu przez otwór trepanacyjny
01.132 Przezskórna biopsja mózgu metodą stereotaktyczną
01.14 Otwarta biopsja mózgu
01.15 Biopsja kości czaszki
01.18 Inne zabiegi diagnostyczne mózgu i opon mózgowych
01.19 Inne zabiegi diagnostyczne czaszki
01.21 Nacięcie/ drenaż zatok czaszki
01.22 Usunięcie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora
01.23 Powtórne otwarcie w miejscu kraniotomii
01.241 Odbarczenie (mózgu)
01.242 Operacja zwiadowcza (eksploracja)
01.243 Trepanacja czaszki
01.244 Kraniotomia z usunięciem ropnia nadtwardówkowego
01.245 Kraniotomia z usunięciem krwiaka nadtwardówkowego
01.246 Kraniotomia z usunięciem obcego ciała z czaszki
01.247 Kraniotomia z usunięciem krwiaka podtwardówkowego
01.248 Kraniotomia z usunięciem krwiaka śródmózgowego
01.251 Oczyszczenie czaszki
01.252 Usunięcie martwaka czaszki
01.253 Sekwestrektomia w obrębie czaszki
01.26 Wprowadzenie cewnika do jamy czaszki
01.27 Usunięcie cewnika z jamy czaszki
01.311 Drenaż wodniaka śródczaszkowego
01.312 Drenaż ropnia podpajęczynówkowego mózgowego
01.313 Drenaż ropniaka podtwardówkowego
01.321 Przecięcie tkanek mózgu
01.322 Przecięcie dróg mózgowych
01.323 Przezskórne przecięcie zakrętu obręczy
01.329 Lobotomia/traktotomia - inne
01.392 Drenaż krwiaka śródmózgowego
01.411 Chemotalamectomia
01.412 Talamotomia
01.421 Pallidoansektomia
01.422 Pallidotomia
01.511 Dekortykacja opon
01.512 Wycięcie opony mózgowej
01.513 Zdjęcie błony podtwardówkowej z opony
01.52 Hemisferektomia
01.53 Lobektomia mózgu
01.591 Wyłyżeczkowanie w zakresie mózgu
01.592 Opracowanie chirurgiczne rany mózgu
01.593 Marsupializacja cysty mózgu
01.594 Przezskroniowe (przez wyrostek sutkowaty) wycięcie guza mózgu
01.595 Wycięcie guza móżdżku
01.596 Wycięcie guza pnia mózgu
01.597 Usunięcie ropnia pnia mózgu
01.598 Usunięcie ropnia móżdżku
01.599 Inne wycięcie guza mózgu
01.61 Usunięcie ziarniny w kościach czaszki
01.62 Wycięcie zmiany kości czaszki - petrosektomia
01.69 Usunięcie zmiany w kościach czaszki - inne
02.011 Linijna kraniektomia
02.012 Paskowa kraniektomia/ operacja kraniostenozy
02.021 Chirurgiczne opracowanie złożonego złamania czaszki
02.022 Odbarczenie złamania czaszki
02.023 Nastawienie złamania czaszki
02.04 Przeszczep kostny do kości czaszki
02.051 Założenie płytki (sztucznej) do czaszki
02.052 Wymiana płytki sztucznej czaszki
02.061 Operacja odtwórcza czaszki - nieokreślona inaczej
02.062 Rewizja płata kostnego czaszki
02.07 Usunięcie płytki (sztucznej) z czaszki
02.11 Proste szycie opony twardej
02.121 Zamknięcie przetoki płynowej opon mózgowych
02.122 Przeszczep twardówki
02.123 Operacja przepukliny mózgowej z jednoczasową kranioplastyką
02.124 Łata podtwardówkowa
02.131 Podwiązanie zatoki strzałkowej
02.132 Podwiązanie tętnicy oponowej środkowej
02.21 Połączenie komory z przestrzenią podpajęczynówkową
02.22 Połączenie komory ze zbiornikiem wielkim
02.23 Wprowadzenie zastawki Holtera
02.24 Założenie drenu pomiędzy komorą - zbiornikiem wielkim
02.311 Zespolenie komora - nosogardziel
02.312 Zespolenie komora - komórki sutkowate
02.321 Zespolenie komora mózgu - prawy przedsionek serca
02.322 Zespolenie komora mózgu - żyła próżna górna
02.331 Zespolenie komora mózgu - jama opłucnowa
02.341 Zespolenie komora mózgu - pęcherzyk żółciowy
02.342 Zespolenie komora mózgu - jama otrzewnowa
02.351 Zespolenie komora mózgu - moczowód
02.391 Zespolenie komora mózgu - jama szpikowa
02.392 Zespolenie komory mózgu z innymi miejscami poza czaszką
02.411 Badanie ujścia komorowego w drenażu komorowo-otrzewnowym
02.412 Przeprogramowanie drenażu komorowo-otrzewnowego (w zastawkach programowalnych)
02.421 Powtórne wprowadzenie zastawki
02.422 Wymiana drenu komorowego
02.423 Rewizja drenu dokomorowego w drenażu komorowo-otrzewnowym
02.43 Usunięcie drenażu komory mózgu
02.91 Uwolnienie zrostów korowych
02.92 Operacja naprawcza mózgu
02.931 Implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu
02.95 Usunięcie wyciągu zewnętrznego za czaszkę
02.96 Założenie elektrod do zatok klinowych
02.98 Operacja tętniaka lub naczyniaka mózgu
03.01 Usunięcie ciała obcego z kanału kręgowego
03.02 Reoperacja w miejscu laminektomii
03.03 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego
03.04 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu tylnego
03.05 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przez gardło
03.06 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego
03.07 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego
03.08 Reoperacja odbarczająca kanału kręgowego
03.091 Laminektomia odbarczająca
03.092 Laminotomia odbarczająca
03.093 Eksploracja korzeni nerwów rdzeniowych
03.094 Foraminotomia
03.095 Rozprężająca plastyka łuku kręgu
03.099 Odbarczenie kanału kręgowego - inne
03.1 Przecięcie korzeni nerwów rdzeniowych
03.211 Stereotaktyczna chordotomia
03.219 Chordotomia przezskórna - inne
03.291 Traktotomia rdzenia kręgowego jedno lub dwuetapowa
03.292 Przecięcie dróg rdzenia kręgowego
03.299 Inne chordotomie
03.311 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
03.32 Biopsja rdzenia kręgowego/ opon rdzenia
03.41 Łyżeczkowanie rdzenia kręgowego lub opon
03.42 Oczyszczenie rdzenia kręgowego lub opon
03.43 Marsupializacja cysty rdzenia kręgowego lub opon
03.44 Resekcja rdzenia kręgowego lub opon
03.511 Operacja przepukliny oponowej - nieokreślona inaczej
03.52 Operacja przepukliny oponowo-rdzeniowej
03.531 Podniesienie fragmentu kości kręgosłupa
03.532 Nastawienie złamania kręgu
03.533 Usunięcie fragmentu kostnego z kanału kręgowego
03.539 Operacja złamania kręgu - inne
03.591 Operacja naprawcza rozszczepu rdzenia kręgowego
03.593 Operacja naprawcza rdzenia kręgowego - inne
03.594 Operacja naprawcza opon rdzeniowych - inne
03.595 Operacja naprawcza ubytku łuku kręgu
03.6 Uwolnienie zrostów rdzenia kręgowego i korzonków nerwowych
03.71 Drenaż podpajęczynówkowo-otrzewnowy
03.791 Drenaż lędźwiowo podpajęczynówkowy - inne
03.792 Zespolenie podoponowo-opłucnowe
03.793 Zespolenie podoponowo-jajowodowe
03.901 Wprowadzenie cewnika do przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia z przerywanym lub ciągłym wlewem leku
03.902 Usunięcie cewnika z przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia
03.903 Wymiana cewnika przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia
03.91 Wstrzyknięcie środka znieczulającego do kanału kręgowego
03.921 Dokanałowe wstrzyknięcie sterydów
03.922 Podpajęczynówkowa perfuzja zimnego roztworu soli
03.93 Wprowadzenie albo wymiana neurostymulatora rdzenia kręgowego
03.94 Usunięcie stymulatora rdzenia kręgowego
03.96 Przezskórne odnerwienie powierzchni stawowej wyrostka kręgu
03.97 Rewizja drenażu przestrzeni płynowych rdzenia
03.98 Usunięcie drenażu przestrzeni płynowych rdzenia
03.99 Operacje struktur kanału kręgowego - inne
04.011 Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego
04.012 Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego z kraniotomią
04.021 Przecięcie nerwu trójdzielnego poza zwojem Gassera
04.029 Przecięcie nerwu trójdzielnego - inne
04.03 Przecięcie lub zmiażdżenie innych nerwów czaszkowych lub obwodowych
04.04 Inne przecięcie nerwu czaszkowego i obwodowego
04.05 Wszczep nerwu czaszkowego lub obwodowego
04.06 Wycięcie innego czaszkowego lub obwodowego zwoju nerwowego
04.071 Łyżeczkowanie nerwu obwodowego
04.072 Oczyszczenie nerwu obwodowego
04.073 Resekcja nerwu obwodowego
04.074 Wycięcie nerwiaka obwodowego (Mortona)
04.079 Wycięcie lub awulsja nerwów czaszkowych i obwodowych - inne
04.11 Przezskórna, igłowa biopsja nerwu czaszkowego lub obwodowego albo zwoju nerwowego
04.12 Otwarta biopsja nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju
04.19 Zabiegi diagnostyczne nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju - inne
04.21 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika neurolitycznego
04.22 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez promieniowanie
04.23 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez ablację w wyniku działania prądu wysokiej częstotliwości (RFA)
04.24 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane niską temperaturą
04.29 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych - inne
04.3 Szycie nerwu obwodowego/ czaszkowego
04.40 Odbarczenie korzeni nerwu twarzowego
04.41 Odbarczenie korzeni nerwu trójdzielnego
04.42 Inne odbarczenie nerwu czaszkowego
04.43 Uwolnienie kanału nadgarstka
04.44 Uwolnienie kanału stępu
04.491 Neuroliza nerwu obwodowego - nieokreślona inaczej
04.499 Odbarczenie albo uwolnienie zrostów nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego - inne
04.51 Przeszczep nerwu czaszkowego
04.52 Przeszczep nerwu obwodowego
04.61 Przemieszczenie nerwu czaszkowego
04.62 Przemieszczenie nerwu obwodowego
04.71 Zespolenie nerwu podjęzykowego z twarzowym
04.72 Zespolenie nerwu dodatkowego z twarzowym
04.73 Zespolenie nerwu dodatkowego z podjęzykowym
04.74 Zespolenie nerwu obwodowego/ czaszkowego - inne
04.75 Rewizja po naprawczej operacji nerwów czaszkowych i obwodowych
04.76 Odległa operacja naprawcza urazowego uszkodzenia nerwu czaszkowego
04.77 Odległa operacja naprawcza urazowego uszkodzenia nerwu obwodowego
04.79 Inna plastyka nerwów
04.80 Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego - nieokreślone inaczej
04.81 Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu obwodowego
04.91 Operacja rozciągnięcia nerwu
04.92 Wszczepienie/ wymiana stymulatora nerwu obwodowego
04.93 Usunięcie stymulatora nerwu obwodowego
04.941 Wszczepienie/ wymiana stymulatora nerwu błędnego
04.951 Usunięcie stymulatora nerwu błędnego
04.99 Operacje nerwów obwodowych - inne
05.0 Przecięcie nerwu współczulnego lub zwoju
05.11 Biopsja nerwu współczulnego lub zwoju
05.19 Zabiegi diagnostyczne na nerwach współczulnych lub zwojach - inne
05.21 Wycięcie zwoju skrzydłowo-podniebiennego
05.22 Sympatektomia szyjna
05.23 Sympatektomia lędźwiowa
05.24 Sympatektomia przedkrzyżowa
05.25 Sympatektomia okołotętnicza
05.291 Wycięcie lub wyrwanie nerwu współczulnego - inne
05.292 Wycięcie zwoju współczulnego - inne
05.31 Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu współczulnego
05.32 Wstrzyknięcie środka neurolitycznego do nerwu współczulnego
05.39 Wstrzyknięcie do nerwu współczulnego lub zwoju - inne
06.011 Przezskórny lub igłowy drenaż w polu tarczycy
06.021 Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu opanowanie krwotoku pooperacyjnego
06.022 Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu badania
06.023 Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu eksploracji
06.024 Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu usunięcie krwiaka
06.091 Drenaż krwiaka w zakresie tarczycy przez nacięcie
06.092 Drenaż przewodu tarczycowo-językowego przez nacięcie
06.093 Eksploracja okolicy szyi przez nacięcie
06.094 Eksploracja okolicy tarczycy
06.095 Usunięcie ciała obcego w zakresie tarczycy
06.099 Nacięcie tarczycy - inne
06.111 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy
06.112 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy - celowana
06.113 Biopsja gruboigłowa tarczycy
06.114 Biopsja gruboigłowa tarczycy - celowana
06.12 Otwarta biopsja tarczycy
06.13 Biopsja przytarczyc
06.21 Całkowite usunięcie jednego płata tarczycy (z usunięciem cieśni lub części drugiego płata)
06.22 Wycięcie połowy tarczycy
06.31 Wycięcie zmiany tarczycy
06.391 Wycięcie cieśni tarczycy
06.399 Inna częściowa tyroidektomia
06.4 Całkowita resekcja tarczycy
06.51 Częściowa resekcja tarczycy zamostkowej
06.52 Całkowita resekcja tarczycy zamostkowej
06.59 Zamostkowa resekcja tarczycy - inna
06.61 Wycięcie tarczycy językowej z dostępu podbródkowego
06.62 Wycięcie tarczycy językowej z dostępu przez usta
06.7 Wycięcie przewodu tarczowo-językowego
06.81 Całkowite usunięcie przytarczyc
06.82 Częściowe usunięcie przytarczyc
06.89 Usunięcie przytarczyc - inne
06.91 Rozdzielenie cieśni tarczycy
06.92 Podwiązanie naczyń tarczycy
06.93 Szycie tarczycy
06.94 Reimplantacja tkanki tarczycy
06.95 Reimplantacja przytarczyc
06.98 Operacje tarczycy - inne
06.99 Operacje przytarczyc - inne
07.01 Jednostronna eksploracja nadnerczy
07.02 Obustronna eksploracja nadnerczy
07.09 Eksploracja w okolicy nadnerczy - inne
07.11 Zamknięta (przezskórna) biopsja nadnerczy
07.12 Otwarta biopsja nadnerczy
07.13 Biopsja przysadki przezczołowa
07.14 Biopsja przysadki przezklinowa
07.15 Biopsja przysadki - inne
07.16 Biopsja grasicy
07.17 Biopsja szyszynki
07.191 Testy stymulacji lub hamowania z hormonami podwzgórzowymi lub przysadkowymi lub ich analogami
07.192 Testy stymulacji lub hamowania po podaniu lub odstawieniu odpowiednich hormonów obwodowych lub ich analogów
07.193 Hormonalne testy dynamiczne z zastosowaniem stymulacji/ hamowania farmakologicznego
07.194 Ocena rytmu dobowego wydzielania hormonów
07.199 Hormonalne testy dynamiczne, inne
07.21 Wycięcie zmiany w nadnerczu
07.22 Jednostronne usunięcie nadnercza
07.29 Częściowe usunięcie nadnercza - inne
07.3 Obustronne usunięcie nadnerczy
07.411 Nacięcie nadnercza z drenażem
07.419 Nacięcie nadnercza - inne
07.42 Odnerwienie nadnercza
07.43 Podwiązanie naczyń nadnercza
07.44 Operacja naprawcza nadnercza
07.45 Reimplantacja tkanki nadnercza
07.49 Operacje nadnerczy - inne
07.53 Częściowe wycięcie szyszynki
07.54 Całkowite usunięcie szyszynki
07.59 Inne operacje szyszynki
07.611 Kriochirurgiczne częściowe usunięcie przysadki, z dojścia przezczołowego
07.612 Rozdzielenie szypuły przysadki, z dojścia przezczołowego
07.613 Wycięcie zmiany przysadki, z dojścia przezczołowego
07.614 Subtotalne wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego
07.615 Wycięcie szypuły przysadki, z dojścia przezczołowego
07.619 Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego - inne
07.62 Częściowe wycięcie przysadki przezklinowe
07.631 Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia podczołowego
07.639 Częściowe wycięcie przysadki z nieokreślonego dojścia
07.641 Ablacja przysadki przez implantację strontu/ itru
07.642 Kriochirurgiczne całkowite usunięcie przysadki
07.649 Całkowite usunięcie przysadki przezczołowe - inne
07.65 Całkowite usunięcie przysadki przezklinowe
07.68 Całkowite usunięcie przysadki z innego dojścia
07.691 Resekcja części nerwowej przysadki - nieokreślona inaczej
07.692 Resekcja części gruczołowej przysadki - nieokreślona inaczej
07.81 Częściowe usunięcie grasicy
07.82 Całkowite usunięcie grasicy
07.89 Usunięcie grasicy - inne
07.91 Eksploracja w zakresie grasicy
07.92 Eksploracja z nacięciem grasicy
07.95 Torakoskopowe wycięcie grasicy
07.991 Resekcja grasicy z dostępu szyjnego
07.992 Operacje grasicy - inne
08.01 Nacięcie brzegu powieki
08.02 Rozdzielenie zrostu powiek
08.09 Nacięcie powieki oka - inne
08.11 Biopsja powieki
08.201 Inne usunięcie gruczołu tarczkowego
08.21 Wycięcie gradówki
08.22 Wycięcie innej małej zmiany powieki
08.231 Wycięcie niepełnej grubości dużej zmiany powieki - jednej czwartej lub większej części brzegu powieki
08.241 Klinowa resekcja powieki
08.249 Wycięcie pełnej grubości dużej zmiany powieki - inne
08.25 Zniszczenie zmiany powieki
08.31 Operacja opadania powiek - podszycie do mięśnia czołowego
08.32 Operacja opadania powiek - podwieszenie na paskach powięzi do mięśnia czołowego
08.34 Operacja opadania powiek - operacja mięśnia dźwigacza
08.35 Operacja opadania powiek - operacja tarczki
08.361 Inna korekcja opadania powieki
08.362 Korekcja opadania powieki przez podwieszenie mięśnia okrężnego oka
08.37 Naprawa nadmiernej korekcji opadania powiek
08.38 Korekcja przykurczu powiek
08.41 Termokauteryzacja podwiniętej/ wywiniętej powieki
08.42 Podszycie podwiniętej/ wywiniętej powieki
08.43 Klinowa resekcja podwiniętej/ wywiniętej powieki
08.44 Rekonstrukcja podwiniętej/ wywiniętej powieki
08.49 Operacje wywiniętej/ podwiniętej powieki - inne
08.511 Powiększenie szczeliny powiek
08.521 Zszycie kąta szpary powiekowej
08.522 Zszycie tarczki
08.591 Z-plastyka zmarszczki nakątnej
08.592 Plastyka kąta szpary powiekowej
08.61 Rekonstrukcja powieki przeszczep/ uszypułowany płat skóry
08.62 Rekonstrukcja powieki - przeszczep błony śluzowej
08.64 Rekonstrukcja powieki płatem powiekowo-spojówkowym
08.69 Rekonstrukcja powieki z przeszczepem/ płatem - inna
08.71 Rekonstrukcja brzegu powieki niepełnej grubości
08.72 Rekonstrukcja powieki niepełnej grubości - inna
08.73 Rekonstrukcja brzegu powieki pełnej grubości
08.74 Rekonstrukcja powieki - pełnej grubości - inna
08.79 Rekonstrukcja powieki - inna
08.81 Zszycie linijnej rany powieki/ brwi
08.82 Plastyka rany brzegu powieki - niepełnej grubości
08.83 Plastyka rany powieki - niepełnej grubości - inna
08.84 Plastyka rany brzegu powieki - pełnej grubości
08.85 Plastyka rany powieki - pełnej grubości - inna
08.89 Plastyka powieki oka - inna
09.0 Nacięcie gruczołu łzowego
09.11 Biopsja gruczołu łzowego
09.12 Biopsja woreczka łzowego
09.21 Wycięcie zmiany gruczołu łzowego
09.22 Częściowe wycięcie gruczołu łzowego - inne
09.23 Całkowite wycięcie gruczołu łzowego
09.3 Operacje gruczołu łzowego - inne
09.41 Zgłębnikowanie otworu łzowego
09.42 Zgłębnikowanie kanalika łzowego
09.43 Zgłębnikowanie przewodu nosowo-łzowego
09.441 Szynowanie przewodu nosowo-łzowego
09.48 Endoskopowe wytworzenie przetoki nosowo-łzowej
09.49 Przywrócenie drożności dróg łzowych - inne
09.51 Nacięcie otworu łzowego
09.52 Nacięcie kanalika łzowego
09.53 Nacięcie woreczka łzowego
09.591 Nacięcie i drenaż przewodu nosowo-łzowego - inne
09.6 Wycięcie woreczka/ dróg łzowych
09.72 Operacje otworu łzowego - inne
09.73 Plastyka kanalika łzowego
09.81 Zespolenie workowo-nosowe
09.821 Zespolenie spojówkowo-łzowo-workowo-nosowe [CDCR]
09.83 Zespolenie spojówkowo-nosowe z szynowaniem
09.91 Obliteracja otworu łzowego
09.99 Operacje aparatu łzowego - inne
10.0 Usunięcie ciała obcego ze spojówki
10.1 Inne nacięcia spojówki
10.21 Biopsja spojówki
10.31 Wycięcie zmiany ze spojówki
10.32 Zniszczenie zmiany na spojówce
10.331 Usunięcie ziarniny jagliczej
10.41 Usunięcie zrostu powieki z gałką (wolny przeszczep)
10.42 Rekonstrukcja worka spojówkowego - wolny przeszczep
10.43 Inne rekonstrukcje worka spojówkowego
10.44 Wolny przeszczep śluzówki do spojówki - inny
10.49 Plastyka spojówki - inna
10.5 Usunięcie zrostów spojówki i powieki
10.6 Operacja naprawcza skaleczenia spojówki
10.91 Iniekcja podspojówkowa
10.99 Inne zabiegi na spojówce
11.0 Usunięcie magnesem ciała obcego z rogówki
11.1 Nacięcie rogówki
11.21 Skrobanie rogówki na rozmaz lub posiew
11.22 Biopsja rogówkowa
11.31 Przeniesienie skrzydlika
11.32 Wycięcie skrzydlika z przeszczepem rogówkowym
11.39 Inne wycięcia skrzydlika
11.41 Mechaniczne usunięcie nabłonka rogówki
11.42 Przyżeganie uszkodzenia rogówki
11.43 Krioterapia uszkodzeń rogówki
11.49 Usunięcie lub zniszczenie uszkodzeń rogówki - inne
11.51 Szycie skaleczenia rogówki
11.52 Naprawa pooperacyjnego rozejścia się rogówki
11.53 Naprawa uszkodzenia rogówki płatem spojówkowym
11.59 Naprawy rogówki - inne
11.60 Przeszczep rogówki nieokreślony inaczej
11.61 Przeszczep warstwowy rogówki z autoprzeszczepem
11.62 Inny warstwowy przeszczep rogówki
11.63 Przeszczep drążący rogówki z autoprzeszczepem
11.641 Przeszczep drążący rogówki z alloprzeszczepem
11.651 Przeszczep rąbka rogówki z autoprzeszczepem
11.652 Przeszczep rąbka rogówki z alloprzeszczepem
11.71 Abrazja rogówki
11.73 Protezowanie rogówki (keratoprotezowanie)
11.74 Termokeratoplastyka
11.75 Promieniowe nacięcie rogówki
11.79 Chirurgia rekonstrukcyjna rogówki - inna
11.92 Usunięcie wszczepu rogówki
11.99 Operacje rogówki - inne
12.01 Usunięcie magnesem ciała obcego z przedniej części oka
12.02 Usunięcie ciała obcego z przedniej części gałki (bez magnesu)
12.09 Usunięcie ciała obcego z przedniego segmentu oka - inne
12.11 Nacięcie tęczówki z przekłuciem
12.121 Częściowe wycięcie tęczówki
12.122 Nacięcie tęczówki
12.124 Nacięcie tęczówki z użyciem lasera
12.13 Wycięcie wypadniętej tęczówki
12.19 Wycięcie tęczówki - inne
12.21 Diagnostyczna aspiracja treści z przedniej komory oka
12.22 Biopsja tęczówki
12.311 Usunięcie zrostów kąta przesączania przez wstrzyknięcie powietrza lub płynu
12.321 Usunięcie zrostów przedniej części oka przez wstrzyknięcie powietrza lub płynu
12.331 Usunięcie zrostów tęczówki - inne
12.34 Usunięcie zrostów rogówka-ciałko szkliste
12.35 Nakłucie tęczówki
12.39 Plastyka tęczówki - inna
12.411 Zniszczenie zmiany tęczówki przez kauteryzację
12.412 Zniszczenie zmiany tęczówki przez krioterapię
12.413 Zniszczenie zmiany tęczówki przez fotokoagulację
12.42 Wycięcie zmiany tęczówki
12.43 Usunięcie zmiany ciałka rzęskowego (bez wycięcia)
12.44 Wycięcie zmiany ciałka rzęskowego
12.49 Usunięcie zmiany przedniego segmentu oka - inne
12.51 Nakłucie kąta przesącza bez nacięcia kąta
12.52 Nacięcie kąta przesącza (bez nakłucia)
12.53 Nacięcie kąta przesącza (z nakłuciem)
12.54 Przecięcie twardówki z zewnątrz
12.55 Cyklodializa
12.59 Ułatwienie krążenia śródgałkowego - inne
12.61 Trepanacja twardówki z usunięciem tęczówki
12.62 Przyżeganie twardówki z usunięciem tęczówki
12.63 Uwięźnięcie tęczówki/ irydotaza
12.64 Wycięcie twardówki z zewnątrz
12.65 Wytworzenie przetoki twardówki z usunięciem tęczówki
12.69 Wytworzenie przetoki twardówki - inne
12.71 Cyklodiatermia
12.72 Cyklokrioterapia
12.73 Cyklofotokoagulacja
12.79 Zabiegi w jaskrze - inne
12.81 Szycie skaleczenia twardówki
12.82 Zaopatrzenie przetoki twardówki
12.83 Rewizja rany operacji przedniej części oka - inna
12.84 Usunięcie zmiany twardówki
12.85 Naprawa garbiaka twardówki przeszczepem
12.86 Naprawa garbiaka twardówki - inna
12.87 Wzmocnienie twardówki przeszczepem
12.88 Wzmocnienie twardówki - inne
12.89 Operacje twardówki - inne
12.91 Lecznicze opróżnienie komory przedniej oka
12.921 Wstrzyknięcie powietrza do komory przedniej oka
12.922 Wstrzyknięcie płynu do przedniej komory oka
12.923 Wstrzyknięcie leku do przedniej komory oka
12.93 Usunięcie lub zniszczenie wrastającego nabłonka z przedniej komory oka
12.97 Operacje tęczówki - inne
12.98 Operacje ciałka rzęskowego - inne
12.99 Operacje komory przedniej oka - inne
13.01 Usunięcie ciała obcego z soczewki (magnesem)
13.02 Usunięcie ciała obcego z soczewki (bez magnesu)
13.09 Usunięcie ciała obcego z soczewki - inne
13.191 Usunięcie zaćmy nieokreślone inaczej
13.192 Krioekstrakcja soczewki
13.193 Usunięcie zaćmy przez odessanie
13.194 Usunięcie soczewki nieokreślone inaczej
13.2 Linijne zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki
13.3 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki przez prostą aspirację i wypłukanie
13.42 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy z dojścia tylnego
13.49 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne
13.51 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki z dojścia skroniowego dolnego
13.59 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki - inne
13.64 Przecięcie wtórnej błony (po zaćmie)
13.65 Wycięcie wtórnej błony (po zaćmie)
13.66 Rozdrobnienie wtórnej błony po zaćmie
13.69 Usunięcie zaćmy - inne
13.71 Wszczepienie soczewki przy usunięciu zaćmy (jednoetapowe)
13.72 Wtórne wszczepienie soczewki
13.79 Wprowadzenie sztucznej soczewki - inne
13.8 Usunięcie wszczepionej soczewki
13.9 Inne operacje soczewki
14.01 Usunięcie ciała obcego z tylnej części oka (magnesem)
14.02 Usunięcie ciała obcego z tylnej części oka (bez magnesu)
14.09 Usunięcie ciała obcego z tylnego segmentu oka - inne
14.11 Diagnostyczna aspiracja ciała szklistego
14.19 Diagnostyczne zabiegi tylnej części oka - inne
14.22 Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki - krioterapia
14.24 Fotokoagulacja (laser) zmiany naczyniówki/ siatkówki
14.25 Fotokoagulacja zmiany naczyniówki/ siatkówki - inna
14.29 Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki - inne
14.31 Rozerwanie siatkówki - leczenie diatermią
14.32 Rozerwanie siatkówki - leczenie krioterapią
14.34 Rozerwanie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (laser)
14.35 Rozerwanie siatkówki - leczenie fotokoagulacją - inne
14.39 Rozerwanie siatkówki - leczenie - inne
14.41 Klamrowanie twardówki z wszczepem
14.491 Klamrowanie twardówki z tamponadą powietrzną
14.492 Klamrowanie twardówki z wycięciem twardówki
14.493 Klamrowanie twardówki z nacięciem ciała szklistego
14.51 Odwarstwienie siatkówki - leczenie diatermią
14.52 Odwarstwienie siatkówki - leczenie krioterapią
14.53 Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (xenon)
14.54 Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (laser)
14.55 Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją - inne
14.59 Odwarstwienie siatkówki - leczenie - inne
14.711 Technika "open sky"
14.712 Usunięcie ciała szklistego z dostępu przedniego z wymianą
14.721 Aspiracja ciała szklistego przez tylne nacięcie twardówki
14.73 Mechaniczna witrektomia - dostęp przedni
14.74 Mechaniczna witrektomia - inne
14.75 Wstrzyknięcie substytutu ciała szklistego
14.79 Ciało szkliste - operacje - inne
14.9 Operacje siatkówki, naczyniówki i tylnej części oka - inne
15.01 Biopsja okoruchowego mięśnia/ ścięgna
15.11 Cofnięcie jednego mięśnia okoruchowego
15.12 Przesunięcie do przodu jednego mięśnia okoruchowego
15.13 Usunięcie jednego mięśnia okoruchowego
15.19 Czasowe odczepienie mięśnia okoruchowego operacje - inne
15.21 Wydłużenie jednego mięśnia okoruchowego
15.22 Skrócenie jednego mięśnia okoruchowego
15.29 Operacje jednego mięśnia okoruchowego - inne
15.3 Czasowe odczepienie więcej niż jednego mięśnia okoruchowego jednej lub dwóch gałek
15.4 Operacje więcej niż jednego mięśnia okoruchowego jednej lub dwóch gałek - inne
15.5 Przesunięcie mięśni okoruchowych
15.6 Kontrola po zabiegu na mięśniu okoruchowym
15.7 Naprawa po urazie mięśnia okoruchowego
15.9 Operacje mięśni/ ścięgien okoruchowych - inne
16.011 Nacięcie oczodołu z dostępu bocznego
16.02 Nacięcie oczodołu z wszczepem
16.09 Nacięcie oczodołu - inne
16.1 Usunięcie penetrującego ciała obcego z oka - inne
16.22 Diagnostyczna aspiracja oczodołu
16.23 Biopsja gałki ocznej i oczodołu
16.31 Wytrzewienie gałki ocznej z jednoczasowym wszczepem protezy
16.39 Inne wytrzewienie gałki ocznej
16.41 Wyłuszczenie gałki ocznej z jednoczesnym założeniem wszczepu do torebki Tenona z przyczepieniem mięśni
16.42 Wyłuszczenie gałki ocznej z innym jednoczesnym wszczepieniem
16.49 Inna enukleacja gałki ocznej
16.51 Wytrzewienie oczodołu z usunięciem przyległych struktur
16.52 Wytrzewienie gałki ocznej z usunięciem kości
16.59 Wytrzewienie gałki ocznej - inne
16.61 Wtórne wprowadzenie wszczepu do oczodołu
16.62 Kontrola/ powtórne wprowadzenie wszczepu do oczodołu
16.63 Kontrola oczodołu po enukleacji z przeszczepem
16.64 Kontrola oczodołu po enukleacji - inna
16.65 Wtórny wszczep po wytrzewieniu oczodołu
16.69 Zabiegi po usunięciu gałki ocznej - inne
16.71 Usunięcie wszczepu z oczodołu
16.72 Usunięcie wszczepu gałki ocznej
16.81 Zaopatrzenie rany oczodołu
16.821 Zabieg naprawczy wielu struktur oka
16.829 Zaopatrzenie pękniętej gałki ocznej - inne
16.89 Zaopatrzenie urazu oka/ oczodołu - inne
16.92 Wycięcie zmiany oczodołu
16.93 Wycięcie zmiany oka - inne struktury
16.94 Osteoplastyka oczodołu
16.95 Dekompresja oczodołu
16.96 Wszczepienie protezy lub ekspandera osmotycznego do oczodołu
16.98 Operacje oczodołu - inne
16.99 Operacje gałki ocznej - inne
18.02 Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego
18.09 Nacięcie ucha zewnętrznego - inne
18.12 Biopsja ucha zewnętrznego
18.19 Zabiegi diagnostyczne ucha zewnętrznego - inne
18.21 Przetoka przeduszna - wycięcie
18.291 Przyżeganie ucha zewnętrznego
18.293 Kriochirurgia ucha zewnętrznego
18.294 Łyżeczkowanie ucha zewnętrznego
18.295 Elektrokoagulacja ucha zewnętrznego
18.296 Wyłuszczenie w zakresie ucha zewnętrznego
18.297 Wycięcie egzostozy zewnętrznego przewodu słuchowego
18.298 Wycięcie wrodzonych przydatków przedusznych
18.299 Częściowe wycięcie małżowiny usznej
18.31 Radykalne wycięcie zmiany ucha zewnętrznego
18.32 Amputacja ucha zewnętrznego
18.39 Wycięcie ucha zewnętrznego - inne
18.4 Szycie rany ucha zewnętrznego
18.61 Plastyka przewodu słuchowego ucha zewnętrznego
18.62 Wytworzenie [odtworzenie] zewnętrznego przewodu słuchowego części kostnej
18.63 Wytworzenie [odtworzenie] zewnętrznego przewodu słuchowego części skórnej z przeszczepem skóry
18.711 Zakotwiczenie protezy zewnętrznej małżowiny usznej
18.712 Rekonstrukcja małżowiny i przewodu słuchowego
18.713 Rekonstrukcja małżowiny usznej/ przeszczep chrząstki autogennej
18.72 Przyszycie amputowanego ucha
18.791 Otoplastyka - nieokreślona inaczej
18.792 Przeszczep skóry zamałżowinowy
18.9 Operacje ucha zewnętrznego - inne
19.01 Rozdział przez ucisk pośredni na wyrostek
19.02 Powtórna mobilizacja strzemiączka
19.03 Mobilizacja strzemiączka przez jego ramiona
19.09 Inna mobilizacja strzemiączka
19.111 Wycięcie strzemiączka z przeszczepem homogennym kowadełka
19.112 Wycięcie strzemiączka z protezą kowadełka
19.19 Inne wycięcie strzemiączka
19.21 Rewizja po wycięciu strzemiączka z przeszczepem kowadełka
19.29 Rewizja po wycięciu strzemiączka - inna
19.31 Wycięcie kowadełka - nieokreślone inaczej
19.33 Rekonstrukcja łańcucha kosteczek słuchowych - II etap
19.34 Ossikuloplastyka
19.35 Rekonstrukcja łańcuszka kosteczek słuchowych i błony bębenkowej
19.41 Nadbębenkowa plastyka
19.42 Plastyka błony bębenkowej za pomocą drażnienia/ kauteryzacji
19.43 Plastyka błony bębenkowej z użyciem przeszczepu
19.44 Tympanoplastyka
19.6 Rewizja po tympanoplastyce
19.91 Zamknięcie przetoki wyrostka sutkowatego
19.92 Mioplastyka wyrostka sutkowatego
19.93 Obliteracja jamy bębenkowo-sutkowej
20.01 Nacięcie błony bębenkowej z założeniem drenika wentylacyjnego
20.091 Aspirowanie ucha środkowego - nieokreślone inaczej
20.099 Nacięcie błony bębenkowej - inne
20.1 Usunięcie rurki tympanostomijnej
20.21 Otwarcie wyrostka sutkowatego
20.22 Otwarcie komory powietrznej piramidy kości skalistej
20.231 Attykotomia
20.232 Otwarcie jamy bębenkowej
20.233 Usunięcie zrostów w zakresie jamy bębenkowej
20.32 Biopsja ucha środkowego i wewnętrznego
20.399 Zabiegi diagnostyczne ucha środkowego i wewnętrznego - inne
20.41 Antromastoidektomia
20.42 Mastoidektomia radykalna
20.491 Attykoantrostomia
20.492 Mastoidektomia - nieokreślona inaczej
20.493 Radykalna zmodyfikowana mastoidektomia
20.51 Wycięcie zmiany ucha środkowego
20.591 Usunięcie szczytu piramidy kości skalistej
20.592 Wycięcie jamy bębenkowej
20.611 Fenestracja błędnika z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego
20.612 Fenestracja kanałów półkolistych z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego
20.613 Fenestracja przedsionka z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego
20.62 Rewizja po fenestracji ucha wewnętrznego
20.71 Wytworzenie przetoki endolimfatycznej
20.721 Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do ucha wewnętrznego
20.722 Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do kanałów półkolistych
20.723 Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do przedsionka
20.791 Odbarczenie błędnika
20.792 Drenaż ucha wewnętrznego
20.793 Wytworzenie przetoki śródchłonki z woreczka przedsionka
20.794 Wytworzenie przetoki błędnika
20.795 Nacięcie woreczka przedsionka
20.796 Wycięcie błędnika przezbębenkowo
20.797 Otwarcie błędnika kostnego
20.798 Drenaż perylimfatyczny
20.81 Kateteryzacja trąbki Eustachiusza
20.82 Przedmuchanie trąbki Eustachiusza
20.83 Wstrzyknięcie pasty teflonowej do trąbki Eustachiusza
20.84 Wdmuchnięcie kwasu bornego/ salicylowego do trąbki Eustachiusza
20.85 Przedmuchiwanie trąbki Estachiusza metodą Politzera
20.91 Tympanosympatektomia
20.92 Rewizja po operacji wyrostka sutkowatego i ucha środkowego
20.931 Zamknięcie przetoki okienka owalnego
20.932 Zamknięcie przetoki perylimfatycznej
20.933 Zamknięcie przetoki okienka okrągłego
20.94 Wstrzyknięcie do jamy bębenkowej
20.951 Wszczepienie przyrządu słuchowego (protezy słuchowej) opartego o przewodnictwo kostne
20.96 Wszczepienie/ wymiana protezy ślimaka - nieokreślone inaczej
20.97 Wszczepienie/ wymiana jednokanałowej protezy ślimaka
20.98 Wszczepienie/ wymiana wielokanałowej protezy ślimaka
20.991 Wszczepienie/ wymiana implantu ucha środkowego
20.992 Wszczepienie/ wymiana implantu pniowego
20.993 Wszczepienie/ wymiana innego implantu słuchowego
20.994 Wymiana elektronicznych protez słuchu - procesora mowy
21.01 Przednia tamponada nosa przy krwotoku
21.02 Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku
21.03 Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada
21.04 Podwiązanie tt. sitowych przy krwotoku z nosa
21.05 Podwiązanie t. szczękowej przy krwotoku z nosa
21.06 Podwiązanie t. szyjnej zewnętrznej przy krwotoku z nosa
21.07 Wycięcie śluzówki/ przeszczep skóry na przegrodę i boczną ścianę nosa przy krwotoku z nosa
21.11 Nacięcie chrząstki nosa
21.12 Nacięcie skóry nosa
21.13 Nacięcie przegrody nosowej
21.14 Drenaż ropnia przegrody nosa
21.15 Nacięcie małżowiny nosa - (konchotomia) częściowa podśluzówkowa
21.18 Endoskopowy drenaż ropnia przegrody nosa
21.22 Biopsja nosa
21.293 Rinoskopia tylna
21.30 Wycięcie lub zniszczenie zmiany nosa - nieokreślone inaczej
21.311 Wycięcie polipa nosa
21.32 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie innych zmian nosa
21.38 Endoskopowe miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany nosa
21.4 Resekcja nosa
21.5 Podśluzówkowe wycięcie przegrody nosowej
21.61 Wycięcie małżowiny nosa (diatermia/ krioterapia/ laserochirurgia)
21.69 Wycięcie małżowiny nosa - inne
21.71 Zamknięte nastawienie złamania nosa
21.72 Otwarte nastawienie złamania nosa
21.81 Szycie rany nosa
21.821 Wycięcie przetoki nosowo-wargowej
21.822 Wycięcie przetoki nosowo-gardłowej
21.823 Wycięcie przetoki nosowo-ustnej
21.831 Rekonstrukcja nosa uszypułowanym płatem z ramienia
21.832 Rekonstrukcja nosa uszypułowanym płatem z czoła
21.841 Plastyka przegrody nosowej
21.842 Plastyka skośnego nosa
21.851 Powiększenie nosa przeszczepem
21.852 Powiększenie nosa sztucznym wszczepem
21.861 Plastyka nosa płatami nosowo-wargowymi
21.862 Plastyka koniuszka nosa
21.87 Endoskopowa plastyka przegrody nosa
21.881 Zmiażdżenie przegrody nosowej
21.882 Zamknięcie perforacji przegrody
21.891 Przyszycie amputowanego nosa
21.892 Korekcyjna plastyka pourazowego zniekształcenia nosa
21.893 Rekonstrukcja przegrody nosowej z dojścia zewnętrznego
21.899 Operacje nosa (plastyka/ rekonstrukcja) - inne
21.91 Uwolnienie zrostów nosowych
21.92 Odwarstwienie błony śluzowej przegrody nosa
21.98 Endoskopowe uwolnienie zrostów nosowych
22.00 Aspiracja/ płukanie zatok nosa - inne
22.01 Punkcja zatoki nosa/ płukanie/ aspiracja
22.02 Aspiracja lub przepłukanie zatoki nosa przez naturalne ujście
22.11 Zamknięta igłowa biopsja zatoki nosa
22.12 Otwarta biopsja zatoki nosa
22.18 Endoskopowa biopsja zatoki nosa
22.191 Endoskopia zatok nosa bez biopsji
22.2 Antrotomia przeznosowa
22.311 Usunięcie wyściółki zatoki drogą zabiegu Caldwell-Luc'a
22.391 Otwarcie zatoki szczękowej z dostępu Caldwell-Luc'a
22.41 Otwarcie zatoki czołowej
22.421 Wycięcie zmiany zatoki czołowej
22.422 Obliteracja zatoki czołowej tkanką tłuszczową
22.51 Otwarcie komórek sitowych
22.52 Otwarcie zatoki klinowej
22.53 Otwarcie wielu zatok nosa
22.58 Endoskopowe otwarcie wielu zatok nosa
22.59 Otwarcie zatoki nosa - inne
22.61 Wycięcie zmiany zatoki szczękowej z dostępu Caldwell-Luc'a
22.62 Wycięcie zmiany zatoki szczękowej - z innego dostępu
22.63 Wycięcie komórek sitowych
22.64 Usunięcie zatoki klinowej
22.69 Wycięcie zatoki nosa - inne
22.71 Zamknięcie przetoki zatoki nosa
22.791 Rekonstrukcja przewodu zatokowo-nosowego
22.792 Zabieg naprawczy kości zatoki dodatkowej
22.91 Wyłonienie zatoki szczękowej
22.92 Wytworzenie przetoki zatoki
23.1703 Usunięcie głęboko złamanego zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni
23.1704 Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego
23.1705 Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego
23.1706 Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych
23.1707 Operacyjne - usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych
23.1808 Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki
23.2201 Repozycja i unieruchomienie pojedynczego złamania żuchwy
23.2202 Repozycja i unieruchomienie wielokrotnego, z odłamami pośrednimi złamania żuchwy
23.2203 Repozycja i unieruchomienie poprzecznego lub strzałkowego złamania szczęki
23.2204 Repozycja i unieruchomienie złamania szczęki z przemieszczaniem odłamów ze złamaniami innych kości twarzy
23.2210 Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy
23.2211 Repozycja i unieruchomienie zastarzałego zwichnięcia żuchwy
24.11 Biopsja dziąsła
24.12 Biopsja wyrostka zębodołowego
24.21 Plastyka dziąsła z przeszczepem kości lub tkanek miękkich
24.29 Plastyka dziąsła - inna
24.31 Wycięcie zmiany/ tkanki dziąsła
24.32 Szycie rozerwanego dziąsła
24.39 Operacje dziąsła - inne
24.4 Wycięcie zmiany zębopochodnego schorzenia żuchwy
24.511 Plastyka wyrostka zębodołowego - przykorzeniowa
24.512 Plastyka wyrostka zębodołowego - przezprzegrodowa
24.513 Plastyka wyrostka zębodołowego - radykalna
24.514 Plastyka wyrostka zębodołowego - prosta
24.515 Obustronna plastyka wyrostka zębodołowego - z użyciem przeszczepu lub wszczepu
24.516 Jednostronna plastyka wyrostka zębodołowego - z użyciem przeszczepu lub wszczepu
25.01 Zamknięta (igłowa) biopsja języka
25.02 Otwarta biopsja języka
25.1 Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka
25.2 Częściowe wycięcie języka
25.3 Całkowite usunięcie języka
25.4 Radykalne usunięcie języka
25.51 Szycie rany języka
25.591 Podwieszenie języka na powięzi
25.592 Przyszycie języka do wargi
25.593 Przeszczep śluzówki lub skóry na język
25.91 Podcięcie wędzidełka języka
25.92 Wycięcie wędzidełka języka
25.93 Usunięcie zrostów języka
25.94 Nacięcia języka - inne
25.99 Operacje języka - inne
26.0 Nacięcie ślinianki/ przewodu ślinowego
26.11 Biopsja igłowa ślinianki/ przewodu
26.12 Otwarta biopsja ślinianki/ przewodu
26.21 Marsupializacja torbieli ślinianki
26.29 Wycięcie zmiany ślinianki - inne
26.31 Częściowe wycięcie ślinianki
26.321 Wycięcie en bloc zmiany ślinianki
26.322 Radykalne usunięcie ślinianki
26.39 Wycięcie ślinianki - inne
26.41 Szycie rany ślinianki
26.42 Zamknięcie przetoki ślinowej
26.491 Fistulizacja ślinianki
26.492 Plastyka ślinianki lub przewodu ślinowego - inna
26.493 Przeszczepienie ujścia przewodu ślinowego
26.91 Sondowanie przewodu ślinowego
26.99 Operacje ślinianek - inne
27.01 Drenaż z okolicy twarzy
27.02 Drenaż przestrzeni powięziowej twarzy
27.03 Drenaż w ropowicy dna jamy ustnej
27.1 Nacięcie podniebienia
27.21 Biopsja kości podniebienia
27.22 Biopsja podniebienia miękkiego/ języczka
27.23 Biopsja wargi
27.24 Biopsja jamy ustnej - inne
27.311 Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kauteryzację
27.312 Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez chemioterapię
27.313 Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez krioterapię
27.32 Rozległe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki podniebienia twardego
27.41 Wycięcie wędzidełka wargi
27.42 Wycięcie zmiany wargi - inne
27.43 Rozległe wycięcie zmiany lub tkanki wargi
27.491 Wycięcie zmiany w zakresie przedsionka jamy ustnej
27.492 Wycięcie zmiany w zakresie dna jamy ustnej
27.493 Wycięcie zmiany w zakresie przedsionka i dna jamy ustnej
27.499 Wycięcie w zakresie jamy ustnej - inne
27.51 Szycie rany wargi
27.52 Szycie rany jamy ustnej - inne
27.53 Zamknięcie przetoki jamy ustnej
27.541 Jednoczasowa korekcja obustronnego rozszczepu wargi i podniebienia
27.542 Jednoczasowa korekcja jednostronnego rozszczepu wargi i podniebienia
27.543 Korekcja obustronnego rozszczepu wargi
27.544 Korekcja jednostronnego rozszczepu wargi
27.55 Przeszczep pełnej grubości skóry w zakresie jamy ustnej i warg
27.56 Przeszczep skóry w zakresie jamy ustnej - inne
27.57 Płat cylindryczny lub uszypułowany w zakresie jamy ustnej i warg
27.58 Wtórne zabiegi korekcyjne porozszczepowych zniekształceń wargi i nosa
27.591 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego mięśniem skroniowym/ mięśniem żwaczem
27.592 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego paskami powięzi
27.593 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego - wytworzenie fałdu nosowo-wargowego
27.594 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego przeszczepieniem nerwu lub neurotyzacją przez sąsiedni nerw
27.61 Szycie rany podniebienia
27.621 Korekcja rozszczepu podniebienia w sekwencji Robina z rotacją języka
27.622 Zabieg naprawczy rozszczepu podniebienia jednostronny
27.631 Wtórne przytwierdzenie płata gardłowego
27.632 Wtórne wydłużenie podniebienia
27.69 Operacje plastyczne podniebienia - inne
27.71 Nacięcie języczka
27.72 Wycięcie języczka
27.73 Zabiegi naprawcze języczka
27.79 Operacje języczka - inne
27.92 Nacięcia w obrębie jamy ustnej - inne
27.93 Plastyka wędzidełka wargi, języka, policzka
28.01 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołogardłowego
28.02 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołomigdałkowego
28.03 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): zagardłowego
28.04 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): migdałka
28.11 Biopsja migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego
28.2 Wycięcie migdałków podniebiennych
28.3 Wycięcie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
28.4 Wycięcie resztek migdałka podniebiennego
28.5 Wycięcie migdałka językowego
28.6 Wycięcie migdałka gardłowego (bez tonsilektomii)
28.7 Opanowanie krwotoku po tonsilektomii/ adenoidektomii
28.91 Usunięcie ciała obcego z migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego przez nacięcie
28.92 Wycięcie zmiany migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
28.99 Operacje migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego - inne
29.0 Nacięcie gardła (faryngotomia)
29.12 Biopsja gardła
29.2 Wycięcie torbieli bocznej szyi lub pozostałości szczeliny skrzelowej
29.31 Przecięcie mięśnia pierścienno-gardłowego
29.32 Wycięcie uchyłka gardła
29.33 Częściowa faryngektomia
29.39 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki gardła - inne
29.41 Korekcja zarośnięcia nozdrzy tylnych
29.42 Operacja niewykształcenia nozdrzy tylnych
29.43 Operacja plastyczna gardła po usunięciu nowotworu
29.48 Endoskopowa operacja niewykształcenia nozdrzy tylnych
29.51 Szycie rany gardła
29.52 Zamknięcie przetoki szczeliny skrzelowej
29.53 Zamknięcie przetoki gardła - inne
29.59 Operacje naprawcze w gardle - inne
29.91 Rozszerzanie gardła
29.92 Przecięcie nerwu językowo-gardłowego
29.99 Operacje w gardle - inne
30.01 Marsupializacja torbieli krtani
30.09 Inne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki krtani
30.1 Wycięcie połowy krtani
30.21 Wycięcie nagłośni
30.22 Wycięcie strun głosowych
30.23 Częściowe wycięcie krtani z rekonstrukcją
30.24 Wycięcie chrząstki krtani
30.29 Częściowa laryngektomia - inna
30.31 Blokowe wycięcie krtani z tyroidektomią z jednoczasową tracheostomią
30.32 Wycięcie krtani i gardła
30.39 Całkowite wycięcie krtani - inne
30.41 Radykalne wycięcie krtani z radykalnym preparowaniem szyi z wycięciem tarczycy i z jednoczesną tracheostomią
30.49 Radykalne wycięcie krtani - inne
31.1 Tracheostomia czasowa
31.21 Tracheostomia śródpiersiowa
31.29 Inna stała tracheostomia
31.3 Inne nacięcie krtani/ tchawicy
31.43 Endoskopowa biopsja krtani
31.44 Endoskopowa biopsja tchawicy
31.45 Otwarta biopsja krtani lub tchawicy
31.48 Inne zabiegi diagnostyczne krtani
31.49 Inne zabiegi diagnostyczne tchawicy
31.5 Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki krtani
31.61 Szycie rany krtani
31.621 Wycięcie przetoki krtani/ tchawicy
31.622 Usunięcie laryngostomii
31.64 Zaopatrzenie złamania krtani
31.65 Rekonstrukcja z plastyką krtani po operacji częściowej
31.691 Ufiksowanie chrząstki nalewkowatej
31.692 Przeszczep w krtani
31.693 Przemieszczenie strun głosowych
31.71 Szycie rany tchawicy
31.72 Zamknięcie zewnętrznej przetoki tchawicy
31.731 Wycięcie przetoki tchawiczo-przełykowej
31.739 Zamknięcie przetoki tchawicy - inne
31.75 Rekonstrukcja tchawicy i wytworzenie sztucznej krtani
31.791 Wprowadzenie stałej endoprotezy tchawiczo-oskrzelowej
31.799 Operacje naprawcze i plastyczne tchawicy - inne
31.91 Przecięcie nerwu krtaniowego
31.92 Usunięcie zrostów tchawicy lub krtani
31.93 Wymiana rurki wewnątrzkrtaniowej lub wewnątrztchawiczej
31.94 Wstrzyknięcie dotchawicze leków
31.95 Wytworzenie przetoki tchawiczo-przełykowej
31.96 Podanie lecznicze surfaktantu
31.981 Rozszerzenie krtani
31.982 Przecięcie wrodzonej błony krtani
31.983 Usunięcie "kila" wewnątrzkrtaniowego
31.984 Wymiana protezy głosowej
31.99 Inne zabiegi tchawicy
32.01 Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki oskrzela
32.09 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki oskrzela
32.1 Inne wycięcia oskrzela
32.21 Plikacja pęcherza rozedmowego
32.291 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki płuca nieokreślone inaczej
32.292 Klinowe wycięcie płuca
32.3 Segmentowa resekcja płuca
32.41 Lobektomia z wycięciem segmentu drugiego płata
32.49 Lobektomia - inna
32.52 Wycięcie płuca z rozdzieleniem śródpiersia
32.59 Całkowite usunięcie płuca nieokreślone inaczej
32.6 Radykalna resekcja struktur klatki piersiowej
32.9 Inne wycięcia płuc
33.0 Nacięcie oskrzela
33.1 Nacięcie płuca
33.21 Bronchoskopia przez przetokę
33.22 Bronchoskopia fiberoskopowa
33.231 Bronchoskopia autofluorescencyjna
33.232 Bronchoskopia interwencyjna
33.239 Bronchoskopia - inna
33.24 Endoskopowa biopsja oskrzela
33.25 Otwarta biopsja oskrzela
33.26 Przezskórna igłowa biopsja płuca
33.271 Fiberoskopowa bronchoskopia pod kontrolą fluoroskopii
33.272 Przezoskrzelowa biopsja płuca
33.273 Przezoskrzelowa biopsja śródpiersia lub płuca pod kontrolą ultrasonograficzną
33.28 Otwarta biopsja płuca
33.34 Torakoplastyka
33.41 Szycie rany oskrzela
33.421 Zamknięcie bronchostomii
33.422 Wycięcie przetoki oskrzelowo-skórnej
33.423 Wycięcie przetoki oskrzelowo-przełykowej
33.424 Wycięcie przetoki oskrzelowo-trzewnej
33.43 Zamknięcie rany płuca
33.48 Zabiegi naprawcze i plastyczne oskrzeli - inne
33.49 Zabiegi naprawcze i plastyczne płuca - inne
33.92 Podwiązanie oskrzela
33.98 Inne operacje na oskrzelu
33.99 Operacje płuc - inne
34.01 Nacięcie ściany klatki piersiowej
34.02 Torakotomia zwiadowcza
34.03 Retorakotomia przez ranę operacyjną
34.041 Drenaż jamy opłucnowej
34.042 Zamknięty drenaż klatki piersiowej
34.043 Operacja rewizyjna cewnika międzyżebrowego (drenażu jamy opłucnowej) (z uwolnieniem zrostów)
34.093 Otwarty drenaż klatki piersiowej
34.1 Nacięcie śródpiersia
34.21 Torakoskopia przezopłucnowa
34.22 Wziernikowanie śródpiersia (mediastinoskopia)
34.24 Biopsja opłucnej
34.26 Otwarta biopsja śródpiersia
34.29 Zabiegi diagnostyczne śródpiersia - inne
34.3 Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki śródpiersia
34.4 Zniszczenie lub wycięcie zmiany ze ściany klatki piersiowej (z usunięciem żeber)
34.51 Dekortykacja płuca
34.59 Inne wycięcia opłucnej
34.6 Skaryfikacja opłucnej
34.71 Szycie rany ściany klatki piersiowej
34.72 Zamknięcie torakostomii
34.731 Zamknięcie przetoki: oskrzelowo-opłucnowej
34.732 Zamknięcie przetoki:oskrzelowo-opłucnowo-skórnej
34.733 Zamknięcie przetoki: oskrzelowo-opłucnowo-śródpiersiowej
34.741 Zabieg naprawczy klatki piersiowej: kurzej z wszczepem
34.742 Zabieg naprawczy klatki piersiowej: lejkowatej z wszczepem
34.79 Zabiegi naprawcze ściany klatki piersiowej - inne
34.81 Wycięcie zmiany lub tkanki przepony
34.82 Szycie rany przepony
34.831 Wycięcie przetoki piersiowo-brzusznej
34.832 Wycięcie przetoki piersiowo-żołądkowej
34.833 Wycięcie przetoki piersiowo-jelitowej
34.84 Inne zabiegi naprawcze przepony
34.89 Operacje przepony - inne
34.921 Pleurodeza środkiem chemicznym
34.922 Wstrzyknięcie środka cytotoksycznego lub tetracykliny
34.923 Wlew kroplowy do jamy klatki piersiowej
35.01 Zamknięta walwulotomia aortalna
35.02 Zamknięta walwulotomia mitralna
35.03 Zamknięta walwulotomia płucna
35.04 Zamknięta walwulotomia zastawki trójdzielnej
35.09 Zamknięta walwulotomia - inna zastawka
35.211 Wymiana zastawki aortalnej - autograft
35.212 Wymiana zastawki aortalnej - heterograft
35.213 Wymiana zastawki aortalnej - homograft
35.221 Wymiana zastawki aortalnej - sztuczna (częściowa)
35.222 Wymiana zastawki aortalnej - (syntetyczna) (całkowita)
35.223 Wymiana zastawki aortalnej - BNO
35.231 Wymiana zastawki mitralnej - autograft
35.232 Wymiana zastawki mitralnej - heterograft
35.233 Wymiana zastawki mitralnej - homograft
35.241 Wymiana zastawki mitralnej - sztuczna (częściowa)
35.242 Wymiana zastawki mitralnej - (syntetyczna) (całkowita)
35.243 Wymiana zastawki mitralnej - BNO
35.251 Wymiana zastawki tętnicy płucnej - autograft
35.252 Wymiana zastawki tętnicy płucnej - heterograft
35.253 Wymiana zastawki tętnicy płucnej - homograft
35.261 Wymiana zastawki tętnicy płucnej - sztuczna (częściowa)
35.262 Wymiana zastawki tętnicy płucnej - (syntetyczna) (całkowita)
35.263 Wymiana zastawki tętnicy płucnej - BNO
35.271 Wymiana zastawki trójdzielnej - autograft
35.272 Wymiana zastawki trójdzielnej - heterograft
35.273 Wymiana zastawki trójdzielnej - homograft
35.281 Wymiana zastawki mitralnej - częściowa zastawka sztuczna
35.282 Wymiana zastawki mitralnej - częściowa zastawka syntetyczna
35.283 Wymiana zastawki mitralnej - całkowita zastawka sztuczna
35.291 Wymiana zastawki serca z przeszczepem tkankowym
35.391 Zabieg naprawczy tętniaka zatoki Valsalvy
35.411 Zabieg Rashkinda
35.412 Balonowa septostomia przedsionka
35.421 Operacja Blalock-Hanlon
35.521 Wprowadzenie parasola przedsionkowego (metoda King Mills)
35.59 Zamknięcie ubytku przegrody serca/ materiał sztuczny - inne
35.711 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego
35.712 Zamknięcie przetrwałego otworu owalnego
35.713 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego typu ostium secundum
35.721 Zamknięcie ubytku nadgrzebieniowego
35.722 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej
35.723 Przezskórne zamknięcie ubytku nadgrzebieniowego
35.724 Przezskórne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej
35.731 Zabieg naprawczy kanału przedsionkowo-komorowego
35.732 Zamknięcie ubytku typu ostium primum
35.733 Zamknięcie rozszczepu zastawki przedsionkowo-komorowej w kanale przedsionkowo-komorowym
35.79 Zamknięcie ubytku przegrody serca - inne
35.951 Wymiana części ruchomej sztucznej zastawki serca
35.952 Powtórne przyszycie sztucznej łatki na ubytek w przegrodzie serca
35.953 Powtórne wszycie zastawki serca
35.961 Przezskórna balonowa walwuloplastyka
35.971 Przezskórne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla przy pomocy spirali
35.972 Przezskórne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla przy pomocy okludera
35.973 Zamknięcie przewodu tętniczego Botalla - operacja otwarta
35.99 Inne operacje zastawek serca
36.031 Endarterektomia tętnicy wieńcowej z łatką
36.032 Thrombendarterektomia tętnicy wieńcowej z łatką
36.04 Wlew czynnika przeciwzakrzepowego do tętnicy wieńcowej
36.061 Wprowadzenie stentu(ów) nieuwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent niepowlekany
36.062 Wprowadzenie stentu(ów) nieuwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent powlekany
36.063 Wprowadzenie stentu(ów) nieuwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent pokrywany, np. heparyną
36.064 Wprowadzenie stentu(ów) nieuwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent wewnątrznaczyniowy
36.065 Wprowadzenie stentu samorozprężalnego do tętnicy wieńcowej
36.07 Wprowadzenie stentu(ów) uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej
36.091 Angioplastyka wieńcowa nieokreślona inaczej
36.101 Bezpośrednia rewaskularyzacja mięśnia sercowego przy pomocy wewnętrznego poszerzenia światła tętnicy wieńcowej/ sztucznej wstawki naczyniowej/ żyły jako wstawki naczyniowej
36.109 Inna rewaskularyzacja serca
36.11 Pomost aortalno-wieńcowy (1 tętnica wieńcowa)
36.12 Pomosty aortalno-wieńcowe (2 tętnice wieńcowe)
36.13 Pomosty aortalno-wieńcowe (3 tętnice wieńcowe)
36.14 Pomosty aortalno-wieńcowe (4 lub więcej tętnic wieńcowych)
36.15 Pomost tętnica piersiowa wewnętrzna - tętnica wieńcowa (pojedyncze naczynie)
36.16 Pomosty tętnica piersiowa wewnętrzna - tętnice wieńcowe (dwa naczynia)
36.17 Pomost brzuszno-wieńcowy
36.19 Pomosty dla rewaskularyzacji serca - inne
36.21 Wszczepienie odgałęzień aorty [odgałęzień aorty wstępującej] do mięśnia sercowego
36.22 Wszczepienie naczyń krwionośnych do mięśnia sercowego
36.231 Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: mięśnia sercowego
36.232 Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: komory
36.233 Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: ściany komory
36.31 Rewaskularyzacja przezmięśniowa otwarta
36.321 Przezskórna przezmięśniowa rewaskularyzacja
36.322 Rewaskularyzacja przezmięśniowa metodą torakoskopową
36.391 Abrazja osierdzia
36.392 Przyszycie sieci do serca
36.394 Przeszczep tkanki tłuszczowej ze śródpiersia do mięśnia serca
36.395 Przeszczep sieci większej do mięśnia serca
36.396 Przeszczep mięśnia piersiowego do mięśnia serca
36.91 Operacja tętniaka tętnicy wieńcowej
36.92 Eksploracja tętnicy wieńcowej
36.93 Nacięcie tętnicy wieńcowej
36.94 Podwiązanie tętnicy wieńcowej
36.95 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej
36.96 Przezskórne poszerzenie tętnicy płucnej z założeniem protezy wewnątrznaczyniowej
36.97 Przezskórne poszerzenie sztucznych połączeń wewnątrzsercowych lub naczyniowo-sercowych
37.0 Perikardiocenteza
37.111 Nacięcie przedsionka
37.112 Nacięcie wsierdzia
37.113 Nacięcie mięśnia sercowego
37.114 Nacięcie komory serca
37.121 Wytworzenie okienka osierdziowego
37.122 Perikardioza
37.123 Perikardiotomia
37.19 Nacięcie serca - inne
37.21 Cewnikowanie prawego serca
37.22 Cewnikowanie lewego serca
37.23 Cewnikowanie lewego i prawego serca
37.25 Biopsja serca
37.261 Badania elektrofizjologiczne [EPS]
37.262 Nieinwazyjna programowana elektrostymulacja (NIPS)
37.272 Mapowanie serca z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D
37.281 Echokardiografia jam serca
37.311 Wycięcie zrostów osierdzia
37.312 Wycięcie zbliznowacenia nasierdzia/ osierdzia
37.341 Ablacja, wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki serca, metodą endowaskularną
37.342 Ablacja tkanki mięśnia sercowego endokardialna i epikardialna (krioablacja, laserowa, mikrofalowa, falami radiowymi) przez cewnik
37.343 Ablacja wideotorakoskopowa
37.411 Urządzenie wspomagające pracę serca (CSD)
37.412 Nasierdziowe urządzenie wspomagające pracę serca
37.413 Urządzenie wspomagające pracę komór serca z powierzchni serca
37.4901 Przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków
37.4998 Inne otwarte zabiegi naprawcze serca i osierdzia
37.4999 Inne przezskórne zabiegi naprawcze serca i osierdzia
37.61 Wszczepienie balona pulsacyjnego
37.65 Wszczepienie zewnętrznego, pulsacyjnego systemu wspomagającego serce
37.661 System wspomagający serce, pompa poprzeczna
37.662 Lewokomorowe urządzenie wspomagające (LVAD)
37.663 Pulsacyjny system wspomagający serce
37.664 Prawokomorowe urządzenie wspomagające (RVAD)
37.665 System wspomagający serce, obrotowa pompa
37.666 Urządzenie wspomagające komory serca (VAD), nieokreślone inaczej Uwaga: Przyrząd wszczepiony w górnym lewym kwadrancie jamy otrzewnowej, bezpośrednio podłączony do serca
37.667 Przenośny, wszczepialny system wspomagający serce
37.67 Wszczepienie systemu stymulującego serce
37.68 Wprowadzenie przezskórnego zewnętrznego urządzenia wspomagającego serce
37.72 Czasowe wprowadzenie elektrody do komory lub przedsionka przezżylnie
37.73 Czasowe wprowadzenie elektrod rozrusznika do komory lub przedsionka przezżylnie
37.751 Wymiana elektrody
37.752 Zmiana pozycji elektrody
37.753 Rewizja elektrody z naprawą lub bez
37.761 Usunięcie lub odłączenie istniejących przezżylnych lub nasierdziowych odprowadzeń z wymianą odprowadzeń przezżylnych
37.771 Usunięcie elektrody nasierdziowej z dojścia przez klatkę piersiową
37.772 Usunięcie przezżylnej elektrody przezskórne
37.78 Stymulacja czasowa z implantacją rozrusznika serca
37.793 Rewizja lub zmiana miejsca wytworzenia kieszonki dla rozrusznika, defibrylatora lub innego wszczepialnego urządzenia dla serca
37.80 Wprowadzenie stałego rozrusznika serca - inne
37.82 Wszczepienie rozrusznika jednojamowego
37.83 Wszczepienie rozrusznika dwujamowego
37.86 Wymiana rozrusznika jednojamowego
37.87 Wymiana rozrusznika dwujamowego
37.892 Naprawa rozrusznika
37.893 Usunięcie urządzenia do resynchronizacji komór serca, bez wymiany
37.91 Bezpośredni masaż serca
37.92 Wstrzyknięcie leku do serca
37.941 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego
37.942 Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego
37.943 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - dwujamowego
37.944 Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - dwujamowego
37.947 Wszczepienie całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora
37.948 Wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora
37.971 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego
37.972 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - dwujamowego
37.973 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji z funkcją resynchronizacji [CRT-D]
37.992 Usunięcie generatora impulsów do kardiowersji/ defibrylacji, bez wymiany
37.993 Usunięcie systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów do defibrylacji [CRT-D], bez wymiany
37.994 Zmiana pozycji odprowadzeń [elektrod] (odbierających) (do impulsów)
38.011 Embolektomia - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.012 Embolektomia - naczyń głowy/ szyi - inna; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej
38.013 Embolektomia - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.014 Embolektomia - aorty
38.015 Embolektomia - Naczyń klatki piersiowej - inna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne
38.016 Embolektomia - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.018 Embolektomia - tętnic kończyny dolnej; udowych (wspólna, powierzchowna); podkolanowych; piszczelowych
38.020 Trombektomia - miejsce nieokreślone
38.021 Trombektomia - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych)
38.022 Trombektomia - naczyń głowy/szyi - inna; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej
38.023 Trombektomia - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.025 Trombektomia - naczyń klatki piersiowej - inna; żyły bezimiennej; naczyń podobojczykowych; naczyń płucnych (tętnica, żyła); żyły głównej górnej
38.027 Trombektomia - żył brzusznych; biodrowych; wrotnych; nerkowych; śledzionowych; żyły głównej dolnej
38.029 Trombektomia - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe;

odpiszczelowe

38.111 Endarterektomia z embolektomią - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.112 Endarterektomia z embolektomią - naczyń głowy/ szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej
38.113 Endarterektomia z embolektomią - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.119 Endarterektomia z embolektomią - naczyń klatki piersiowej - inna; naczynia podobojczykowe
38.120 Endarterektomia z łatką naczyniową - miejsce nieokreślone
38.121 Endarterektomia z łatką naczyniową - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.122 Endarterektomia z łatką naczyniową - naczyń głowy/ szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej
38.123 Endarterektomia z łatką naczyniową - Naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.124 Endarterektomia z łatką naczyniową - aorty
38.125 Endarterektomia z łatką naczyniową - tętnicy płucnej
38.126 Endarterektomia z łatką naczyniową - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.128 Endarterektomia z łatką naczyniową - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.129 Endarterektomia z łatką naczyniową - naczyń klatki piersiowej - inne; naczynia podobojczykowe
38.130 Endarterektomia z czasowym by-passem - miejsce nieokreślone
38.131 Endarterektomia z czasowym by-passem - naczyń wewnątrzczaszkowych;

mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej

38.132 Endarterektomia z czasowym by-passem - naczyń głowy/ szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej
38.133 Endarterektomia z czasowym by-passem - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.134 Endarterektomia z czasowym by-passem - aorty
38.135 Endarterektomia z czasowym by-passem - tętnicy płucnej
38.136 Endarterektomia z czasowym by-passem - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.138 Endarterektomia z czasowym by-passem - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.139 Endarterektomia z czasowym by-passem - naczyń klatki piersiowej - inne; naczynia podobojczykowe
38.140 Endarterektomia z trombektomią - miejsce nieokreślone
38.141 Endarterektomia z trombektomią - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.142 Endarterektomia z trombektomią - naczyń głowy/ szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej
38.143 Endarterektomia z trombektomią - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.146 Endarterektomia z trombektomią - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.148 Endarterektomia z trombektomią - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.149 Endarterektomia z trombektomią - naczyń klatki piersiowej - inne; naczynia podobojczykowe
38.310 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - miejsce nieokreślone
38.311 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.312 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - naczyń głowy/ szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej
38.313 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.314 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - aorty
38.315 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.316 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.317 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.318 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.319 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.320 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - miejsce nieokreślone
38.321 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.322 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - naczyń głowy/ szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej
38.323 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.324 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - aorty
38.325 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.326 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.327 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.328 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.329 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.330 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - miejsce nieokreślone
38.331 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.332 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - naczyń głowy/ szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej
38.333 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.334 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - aorty
38.335 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - naczyń klatki piersiowej (tętnica, żyła)
38.336 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.337 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.338 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.339 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.410 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - miejsce nieokreślone
38.411 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.412 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - naczyń głowy/ szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej
38.413 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.414 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - aorty
38.415 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.416 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.417 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.418 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.419 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.420 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - miejsce nieokreślone
38.421 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.422 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej
38.423 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.424 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - aorty
38.425 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - naczyń klatki piersiowej - inne; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne
38.426 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - tętnic brzusznych; żołądkowych; krezkowych; trzewnych; wątrobowych; biodrowych; nerkowych; śledzionowych; pępkowych
38.428 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.429 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.430 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - miejsce nieokreślone
38.431 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.432 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - naczyń głowy/ szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnejzewnętrznej/ wewnętrznej
38.433 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.434 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - aorty
38.435 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.436 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.437 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.438 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.439 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.50 Podwiązanie i wycięcie żylaków - miejsce nieokreślone
38.591 Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (udowe)
38.592 Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (podkolanowe)
38.593 Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (piszczelowe)
38.594 Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (odpiszczelowe)
38.595 Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (odstrzałkowe)
38.596 Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (przeszywające)
38.62 Inne wycięcie naczynia - naczyń głowy/ szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.63 Inne wycięcie naczynia - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.64 Inne wycięcie naczynia - aorty brzusznej
38.65 Inne wycięcie naczynia - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.66 Inne wycięcie naczynia - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.67 Inne wycięcie naczynia - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.68 Inne wycięcie naczynia - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.691 Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (udowa)
38.692 Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (podkolanowa)
38.693 Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (piszczelowa)
38.694 Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (odpiszczelowa)
38.695 Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (odstrzałkowa)
38.696 Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (przeszywające)
38.711 Wprowadzenie filtra stałego do żyły głównej
38.712 Wprowadzenie filtra czasowego do żyły głównej
38.713 Usunięcie filtra z żyły głównej
38.72 Podwiązanie żyły głównej górnej/ dolnej
38.73 Plikacja żyły głównej
38.810 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - miejsce nieokreślone
38.811 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.812 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej
38.813 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.814 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - aorty
38.815 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.816 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.817 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.818 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.819 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.820 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - miejsce nieokreślone
38.821 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.822 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.823 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.824 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - aorty
38.825 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.826 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.827 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.828 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.829 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe;

piszczelowe; odpiszczelowe

38.830 Podwiązanie naczynia krwionośnego - miejsce nieokreślone
38.831 Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.832 Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.833 Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.834 Podwiązanie naczynia krwionośnego - aorty
38.835 Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.836 Podwiązanie naczynia krwionośnego - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.837 Podwiązanie naczynia krwionośnego - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.838 Podwiązanie naczynia krwionośnego - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.839 Podwiązanie naczynia krwionośnego - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.841 Okluzja naczynia krwionośnego - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.842 Okluzja naczynia krwionośnego - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.843 Okluzja naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.844 Okluzja naczynia krwionośnego - aorty
38.845 Okluzja naczynia krwionośnego - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.846 Okluzja naczynia krwionośnego - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.847 Okluzja naczynia krwionośnego - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe;

śledzionowe; żyła główna dolna

38.848 Okluzja naczynia krwionośnego - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.849 Okluzja naczynia krwionośnego - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.91 Cewnikowanie tętnic
38.92 Cewnikowanie żyły pępkowej
38.93 Cewnikowanie żył - inne
38.94 Wenesekcja
38.951 Założenie cewnika czasowego do dializy
38.952 Założenie cewnika permanentnego do dializy
39.11 Zespolenie żyły krezkowej z żyłą główną
39.14 Przetoka wrotno-systemowa (TIPS)
39.221 Pomost aorta-tętnica szyjna wspólna/ tętnica ramienna
39.222 Pomost aorta-tętnica podobojczykowa/ tętnica szyjna wspólna
39.223 Pomost tętnica szyjna wspólna-tętnica podobojczykowa
39.231 Pomost podobojczykowo-szyjny
39.232 Pomost podobojczykowo-podobojczykowy
39.233 Pomost szyjno-szyjny
39.234 Zespolenie podobojczykowo-szyjne
39.239 Zespolenia naczyniowe klatki piersiowej - inne
39.24 Pomost aorta-tętnica nerkowa
39.251 Pomost aortalno-biodrowy
39.252 Pomost aortalno-udowy
39.253 Pomost aortalno-biodrowy do tętnicy podkolanowej
39.254 Pomost aortalno-podkolanowy
39.255 Pomost biodrowo-udowy
39.256 Pomost aortalno-dwubiodrowy
39.257 Pomost aortalno-dwuudowy
39.261 Pomost aortalno-trzewny
39.262 Pomost aorta - tętnica krezkowa górna
39.263 Pomost tętnica wątrobowa - tętnica biodrowa wspólna - tętnica nerkowa
39.264 Naczyniowe zespolenie wewnątrzbrzuszne z graftem - inne
39.271 Zespolenie dla dializy nerkowej
39.272 Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na przedramieniu
39.273 Wytworzenie przetoki na przedramieniu z wykorzystaniem protez naczyniowych
39.274 Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na ramieniu
39.275 Wytworzenie przetoki na ramieniu z wykorzystaniem protez naczyniowych
39.276 Wytworzenie przetoki z naczyń własnych o innym umiejscowieniu
39.279 Wytworzenie obwodowej przetoki tętniczo-żylnej dla dializy nerkowej - inne
39.28 Zewnątrzczaszkowy-wewnątrzczaszkowy pomost naczyniowy
39.291 Pomost pachowo-ramienny
39.292 Pomost pachowo-udowy powierzchowny
39.293 Pomost ramienno-ramienny
39.294 Pomost udowo-udowy
39.295 Pomost udowo-strzałkowy
39.296 Pomost udowo-podkolanowy
39.297 Pomost udowo-piszczelowy
39.298 Pomost podkolanowo-podkolanowy
39.299 Pomost naczyniowy - inne
39.31 Szycie tętnicy
39.32 Szycie żyły
39.39 Szycie naczynia krwionośnego - inne
39.41 Opanowanie krwotoku po operacji naczyniowej
39.421 Zmiana zespolenia koniec do końca na koniec do boku
39.422 Zmiana zespolenia koniec do boku na koniec do końca
39.423 Kaniula tętniczo-żylna
39.424 Usunięcie starego zespolenia tętniczo-żylnego i wytworzenie nowej przetoki
39.425 Rekonstrukcja przetoki tętniczo-żylnej z wykorzystaniem protezy naczyniowej
39.426 Udrożnienie przetoki tętniczo-żylnej
39.427 Endowaskularne udrożnienie przetoki dializacyjnej
39.43 Usunięcie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy
39.491 Usunięcie zakrzepu z wszczepu
39.492 Rewizja zespolenia naczyniowego w obrębie jam ciała
39.493 Rewizja uprzedniego zabiegu naczyniowego w obrębie jam ciała
39.494 Rewizja zespolenia naczyniowego - naczyń obwodowych
39.495 Rewizja uprzedniego zabiegu naczyniowego - naczyń obwodowych
39.496 Chirurgiczne leczenie zakażeń protez naczyniowych w obrębie jam ciała
39.497 Chirurgiczne leczenie zakażeń protez naczyniowych naczyń obwodowych
39.500 Przezskórna angioplastyka (PTA) żylna
39.501 Przezskórna angioplastyka (PTA) - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych
39.502 Przezskórna angioplastyka (PTA) - tętnic goleni
39.503 Przezskórna angioplastyka (PTA) - tętnic trzewnych (nerkowych, krezkowych, pnia trzewnego)
39.504 Przezskórna angioplastyka (PTA) - naczynia kończyn górnych
39.505 Przezskórna angioplastyka (PTA) - krioplastyka balonowa
39.506 Przezskórna angioplastyka [PTA] - plastyka balonem tnącym
39.507 Aterektomia - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych
39.508 Aterektomia tętnic goleni
39.509 Aterektomia innych tętnic
39.51 Klipsowanie tętniaka
39.521 Wykrzepienie tętniaka
39.522 Elektrokoagulacja tętniaka
39.523 Operacje tętniaków przez podwiązanie naczynia
39.524 Zamknięcie tętniaka klejem tkankowym
39.525 Zaopatrzenie tętniaka przez zeszycie
39.526 Zaopatrzenie tętniaka spiralami embolizacyjnymi
39.527 Zaopatrzenie tętniaka przez owinięcie
39.528 Zaopatrzenie tętniaka stentem krytym
39.529 Zabiegi naprawcze tętniaka - inne
39.535 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej stentem krytym
39.536 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej spiralami embolizacyjnymi
39.539 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej środkami embolizacyjnymi - inne
39.541 Operacja tętniaka (re-entry) z wytworzeniem okienka w tętniakach rozwarstwiających aorty piersiowej
39.56 Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka tkankowa
39.57 Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka z tworzywa sztucznego
39.58 Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka - inna
39.591 Operacja okienka aortalno-płucnego
39.592 Plastyka tętnicy - inna
39.593 Wytworzenie zastawki żyły obwodowej
39.594 Plikacja żyły obwodowej
39.595 Reimplantacja tętnicy
39.611 Sztuczne płuco-serce
39.612 Pomost sercowo-płucny
39.613 Oksygenator
39.65 Pozaustrojowa oksygenacja membranowa (ECMO)
39.66 Przezskórne krążenie pozaustrojowe
39.711 Zabieg naprawczy tętniaka aorty brzusznej przy pomocy stentgraftu
39.712 Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy tętniaka aorty brzusznej - wszczepienie stentu
39.713 Zabieg naprawczy aorty brzusznej przy pomocy stentgraftu
39.714 Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy aorty brzusznej - wszczepienie stentu
39.721 Embolizacja lub zamknięcie naczyń mózgowych przy pomocy spiral
39.722 Endowaskularny remodeling naczyń wewnątrzczaszkowych
39.723 Endowaskularny zabieg naprawczy, embolizacja lub zamknięcie malformacji naczyń mózgowych przy użyciu innego wszczepu lub substancji
39.724 Endowaskularny zabieg naprawczy lub zamknięcie tętniaka, wad tętniczo-żylnych (AVM) lub przetok - inne
39.731 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej - tętniak aorty
39.732 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej - rozwarstwienie aorty
39.733 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej - uraz aorty
39.739 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej - inna przyczyna
39.751 Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe - mechaniczne systemy udrażniania naczyń
39.752 Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe - laserowe udrażnianie naczyń
39.81 Wycięcie przyzwojaka niechromochłonnego
39.82 Odnerwienie kłębka aortalnego
39.83 Odnerwienie kłębka szyjnego
39.84 Glomektomia
39.85 Wszczepienie elektronicznego stymulatora do kłębka szyjnego
39.86 Wszczepienie rozrusznika do kłębka szyjnego
39.904 Wszczepienie stentu(ów) nieuwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej - stent wchłanialny
39.905 Wszczepienie stentu(ów) nieuwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej - proteza naczyniowa
39.911 Rozcięcie i uwolnienie zrośniętych tkanek: pęczek tętnicy, żyła i nerw
39.912 Rozcięcie i uwolnienie zrośniętych tkanek: pęczek naczyniowy
39.93 Wprowadzenie kaniuli z naczynia do naczynia krwionośnego
39.94 Wymiana kaniuli naczynie do naczynia
39.951 Hemodializa
39.952 Ciągłe leczenie nerkozastępcze
39.953 Hemoperfuzja
39.958 Ciągła perfuzja pulsacyjna nerki w hipotermii
39.974 Miejscowa perfuzja kończyny dolnej
39.976 Miejscowa perfuzja kończyny górnej
39.991 Embolizacja narządowa bez użycia leków
39.992 Chemoembolizacja narządowa
39.994 Endowaskularne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego
39.995 Chirurgiczne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego
39.999 Zabiegi naczyniowe - inne
40.0 Nacięcie tkanki limfatycznej
40.10 Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych)
40.11 Biopsja układu limfatycznego
40.12 Wycięcie węzła wartowniczego
40.19 Zabiegi diagnostyczne układu limfatycznego - inne
40.21 Wycięcie głębokiego szyjnego węzła chłonnego
40.22 Wycięcie węzła chłonnego z okolicy tętnicy piersiowej wewnętrznej
40.23 Wycięcie pachowego węzła chłonnego
40.24 Wycięcie pachwinowego węzła chłonnego
40.291 Wycięcie torbieli limfatycznej
40.292 Wycięcie naczyniaka limfatycznego
40.293 Proste wycięcie węzła chłonnego
40.31 Poszerzone wycięcie regionalnych węzłów chłonnych
40.32 Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych wraz z drenowanym segmentem skóry, tkanki podskórnej i tłuszczowej
40.41 Jednostronna radykalna dissekcja szyi
40.42 Obustronna radykalna dissekcja szyi
40.43 Inna radykalna dissekcja szyi
40.49 Radykalna dissekcja szyi - inne
40.51 Doszczętne wycięcie pachowych węzłów chłonnych
40.52 Doszczętne wycięcie przyaortalnych węzłów chłonnych
40.53 Doszczętne wycięcie biodrowych węzłów chłonnych
40.54 Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych pachwinowych
40.59 Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych - inne
40.61 Kaniulowanie przewodu piersiowego
40.62 Wytworzenie przetoki przewodu piersiowego
40.63 Zamknięcie przetoki przewodu piersiowego
40.64 Podwiązanie przewodu piersiowego
40.69 Operacje przewodu piersiowego - inne
40.91 Zespolenie obwodowych naczyń chłonnych
40.92 Poszerzenie obwodowych naczyń chłonnych
40.93 Podwiązanie obwodowych naczyń chłonnych
40.94 Obliteracja obwodowych naczyń chłonnych
40.95 Rekonstrukcja obwodowych naczyń chłonnych
40.96 Zabieg naprawczy obwodowych naczyń chłonnych
40.97 Przeszczepienie obwodowych naczyń chłonnych
40.98 Korekcja obrzęku limfatycznego kończyny - inna
41.01 Autologiczny przeszczep szpiku kostnego bez czyszczenia szpiku
41.021 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA z czyszczeniem szpiku
41.022 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego z czyszczeniem szpiku
41.023 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA z czyszczeniem szpiku
41.024 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy haploidentycznego z czyszczeniem szpiku
41.031 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA bez oczyszczania szpiku
41.032 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego bez oczyszczania szpiku
41.033 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA bez oczyszczania szpiku
41.034 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy haploidentycznego bez oczyszczania szpiku
41.04 Autologiczny przeszczep komórek krwiotwórczych bez oczyszczania szpiku
41.051 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA bez oczyszczania szpiku
41.052 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego bez oczyszczania szpiku
41.053 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA bez oczyszczania szpiku
41.054 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy haploidentycznego bez oczyszczania szpiku
41.06 Przeszczep komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej
41.07 Autologiczny przeszczep komórek krwiotwórczych z oczyszczaniem szpiku
41.081 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA z oczyszczaniem szpiku
41.082 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego z oczyszczaniem szpiku
41.083 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA z oczyszczaniem szpiku
41.084 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy haploidentycznego z oczyszczaniem szpiku
41.09 Autologiczny przeszczep szpiku kostnego z oczyszczaniem szpiku
41.2 Nacięcie śledziony
41.311 Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego
41.312 Trepanobiopsja szpiku kostnego
41.32 Przezskórna aspiracyjna biopsja śledziony
41.33 Otwarta biopsja śledziony
41.41 Marsupializacja torbieli śledziony
41.42 Wycięcie zmiany/ tkanki śledziony
41.43 Częściowe usunięcie śledziony
41.5 Całkowita splenektomia
41.93 Wycięcie dodatkowej śledziony
41.94 Przeszczep śledziony
41.95 Zabieg naprawczy i plastyka śledziony
41.99 Operacje śledziony - inne
42.01 Przecięcie poprzecznej błony w przełyku
42.09 Nacięcia przełyku - inne
42.10 Wytworzenie przetoki przełykowej - inne
42.11 Wyłonienie szyjnej przetoki przełyku
42.12 Wyłonienie uchyłka przełyku
42.19 Wyłonienie zewnętrznej przetoki przełyku - inne
42.21 Operacyjna ezofagoskopia z nacięcia
42.22 Ezofagoskopia przez przetokę
42.23 Ezofagoskopia - inna
42.241 Endoskopowe pobranie materiału z przełyku do badań przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie
42.242 Ezofagoskopia z biopsją
42.243 Biopsja ssąca przełyku
42.25 Otwarta biopsja przełyku
42.29 Zabiegi diagnostyczne przełyku - inne
42.31 Miejscowe wycięcie uchyłka przełyku
42.32 Miejscowe wycięcia innej zmiany lub tkanki przełyku
42.331 Endoskopowa ablacja nowotworu przełyku
42.332 Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku
42.333 Endoskopowe wycięcie polipa przełyku
42.334 Endoskopowe nastrzykanie żylaków przełyku
42.339 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki przełyku - inne
42.39 Zniszczenie zmiany lub tkanki przełyku - inne
42.41 Częściowe wycięcie przełyku
42.42 Całkowite wycięcie przełyku
42.49 Wycięcie przełyku - inne
42.51 Śródpiersiowe zespolenie przełykowo-przełykowe
42.52 Śródpiersiowe zespolenie przełykowo-żołądkowe
42.53 Śródpiersiowe zespolenie przełyku wstawką z jelita cienkiego
42.54 Śródpiersiowe zespolenie przełykowo-jelitowe - inne
42.55 Śródpiersiowe zespolenie przełyku wstawką z jelita grubego
42.56 Śródpiersiowe zespolenie przełyk-jelito grube - inne
42.581 Wytworzenie sztucznego przełyku
42.582 Zamostkowe wytworzenie przełyku przy pomocy odwróconej rury żołądka
42.59 Śródpiersiowe zespolenie przełyku - inne
42.61 Przedmostkowe zespolenie przełykowo-przełykowe
42.62 Przedmostkowe zespolenie przełykowo-żołądkowe
42.63 Przedmostkowe zespolenie przełyku wstawką z jelita cienkiego
42.641 Przedmostkowa esofagoenterostomia
42.642 Przedmostkowa esofagoileostomia
42.643 Przedmostkowa esofagojejunostomia
42.65 Przedmostkowe zespolenie przełyku z wstawką z jelita grubego
42.66 Przedmostkowe zespolenie przełyk-jelito grube - inne
42.68 Przedmostkowe zespolenie przełyku z wstawką - inne
42.69 Przedmostkowe zespolenie przełyku - inne
42.7 Nacięcie mięśniówki przełyku
42.81 Wprowadzenie stałej endoprotezy przełykowej
42.82 Szycie rozerwania przełyku
42.83 Zamknięcie przetoki przełykowej
42.84 Operacja przetoki przełykowej - inna
42.85 Usunięcie zwężenia przełyku
42.86 Wytworzenie tunelu podskórnego bez zespolenia przełyku
42.87 Przeszczepy przełykowe - inne
42.89 Zabiegi naprawcze przełyku - inne
42.91 Podwiązanie żylaków przełyku
42.92 Rozszerzanie przełyku
42.99 Operacje przełyku - inne
43.0 Gastrotomia
43.11 Przezskórne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej [PEG]
43.19 Gastrostomia - inna
43.3 Pyloromyotomia
43.411 Endoskopowe wycięcie polipów żołądka
43.412 Endoskopowe wycięcie żylaków żołądka
43.419 Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki żołądka - inne
43.42 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki żołądka - inne
43.49 Zniszczenie lub usunięcie zmiany lub tkanki - inne
43.5 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z przełykiem
43.6 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z dwunastnicą
43.7 (uchylona)
43.71 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym metodą Roux-en gastric bypass
43.72 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym metodą Mini gastric bypass
43.79 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym - inne
43.81 Częściowe wycięcie żołądka wstawka jelita czczego
43.82 Rękawowa resekcja żołądka (sleeve gastrectomy)
43.89 Częściowe wycięcie żołądka - inne
43.91 Całkowite usunięcie żołądka-wstawka jelitowa
43.991 Całkowite usunięcie żołądka i dwunastnicy
43.992 Zespolenie żołądkowo dwunastnicze z całkowitym usunięciem żołądka
43.993 Wycięcie żołądka i przełyku - inne
43.994 Zespolenie przełyku z jelitem cienkim z całkowitym usunięciem żołądka
43.995 Radykalne wycięcie żołądka
43.999 Całkowite usunięcie żołądka - inne
44.00 Wagotomia, nieokreślona inaczej
44.01 Wagotomia pniowa
44.021 Wagotomia komórek okładzinowych
44.022 Selektywna proksymalna wagotomia
44.029 Wysoce selektywna wagotomia - inne
44.03 Wagotomia selektywna - inna
44.11 Przezbrzuszna gastroskopia
44.12 Gastroskopia przez przetokę
44.13 Gastroskopia - inna
44.14 Endoskopowa biopsja żołądka
44.15 Otwarta biopsja żołądka
44.162 Gastroskopia diagnostyczna z biopsją
44.19 Zabiegi diagnostyczne żołądka - inne
44.21 Poszerzenie odźwiernika przez nacięcie
44.221 Endoskopowe poszerzenie odźwiernika z użyciem balonu
44.222 Endoskopowe poszerzenie miejsca zespolenia żołądkowo-jelitowego
44.229 Endoskopowe poszerzenie odźwiernika - inne
44.29 Pyloroplastyka - inna
44.31 Wysokie zespolenie żołądkowe
44.321 Przezskórna endoskopowa zmiana gastrostomii na przetokę jelita czczego
44.323 Przezskórne endoskopowe wytworzenie zespolenia żołądkowo-czczego
44.381 Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze laparoskopowe
44.382 Zespolenie żołądkowo-jelitowe laparoskopowe
44.383 Zespolenie żołądkowo-żołądkowe laparoskopowe
44.384 Zespolenie żołądkowo-czcze, laparoskopowe, bez wycięcia (części) żołądka, niesklasyfikowane gdzie indziej
44.391 Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze
44.392 Zespolenie żołądkowo-jelitowe
44.393 Zespolenie żołądkowo-żołądkowe
44.394 Zespolenie żołądkowo-czcze, bez wycięcia (części) żołądka, BNO
44.40 Zaszycie wrzodu trawiennego - inne
44.41 Zaszycie wrzodu żołądka
44.42 Zaszycie wrzodu dwunastnicy
44.43 Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/ dwunastnica
44.44 Przezcewnikowa embolizacja - krwawienie z żołądka/ dwunastnicy
44.49 Opanowanie krwotoku żołądek/dwunastnica - inne
44.51 Zamknięcie zespolenia żołądkowego
44.52 Zamknięcie zespolenia żołądkowo-dwunastniczego
44.53 Zamknięcie zespolenia żołądkowo-czczego
44.54 Operacja Pantaloona
44.59 Rewizja zespolenia żołądkowego - inna
44.61 Szycie rozerwania żołądka
44.62 Zamknięcie gastrostomii
44.631 Zamknięcie przetoki żołądkowo-okrężniczej
44.632 Zamknięcie przetoki żołądkowo-jelitowo-okrężniczej
44.639 Zamknięcie przetoki żołądka - inne
44.64 Gastropeksja
44.651 Operacja Belseya
44.652 Plastyka wpustu żołądka (przełykowo-żołądkowa)
44.661 Fundoplikacja
44.662 Plastyka wpustu żołądka
44.663 Fundoplikacja sposobem Nissena
44.664 Odtworzenie kąta wpustowo-przełykowego
44.671 Fundoplikacja [laparoskopowo]
44.672 Plastyka wpustu żołądka [laparoskopowo]
44.673 Fundoplikacja sposobem Nissena [laparoskopowo]
44.674 Odtworzenie kąta wpustowo-przełykowego [laparoskopowo]
44.681 Opasanie żołądka [laparoskopowo]
44.682 Pionowe opasanie materiałem z silikonowego elastomeru [laparoskopowo]
44.683 Pionowa gastroplastyka (VBG) [laparoskopowo]
44.691 Inwersja uchyłka żołądka
44.699 Zabiegi naprawcze żołądka - inne
44.91 Podwiązanie żylaków wpustu żołądka
44.93 Wprowadzenie balona żołądkowego
44.94 Usunięcie balona żołądkowego
44.95 Laparoskopowa operacja ograniczająca objętość żołądka
44.96 Operacja powtórna zabiegu ograniczającego objętość żołądka, laparoskopowa
44.971 Usunięcie jednego lub obu: elastycznej opaski żołądkowej
44.972 Usunięcie jednego lub obu: podskórnego urządzenia zapewniającego dostęp do żołądka
44.981 Wlew roztworu fizjologicznego w celu dopasowania urządzenia
44.982 Usunięcie roztworu fizjologicznego w celu poluzowania urządzenia
45.01 Nacięcie dwunastnicy
45.02 Nacięcie jelita cienkiego - inne
45.03 Nacięcie jelita grubego
45.09 Nacięcie jelita - inne
45.111 Śródoperacyjna endoskopia jelita cienkiego
45.119 Przezbrzuszna endoskopia jelita cienkiego - inna
45.12 Endoskopia jelita cienkiego przez przetokę
45.131 Ezofagogastroduodenoskopia [EGD]
45.132 Enteroskopia
45.133 Enteroskopia śródoperacyjna
45.134 Enteroskopia dwubalonowa
45.14 Zamknięta endoskopowa biopsja jelita cienkiego
45.15 Otwarta biopsja jelita cienkiego
45.16 Esofagogastroduodenoskopia z biopsją
45.211 Śródoperacyjna endoskopia jelita grubego
45.219 Przezbrzuszna endoskopia jelita grubego - inna
45.22 Endoskopia jelita grubego przez przetokę
45.231 Fiberokolonoskopia
45.24 Fiberosigmoidoskopia
45.251 Zamknięta biopsja jelita z bliżej nieokreślonego miejsca
45.252 Pobranie materiału przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie
45.253 Kolonoskopia z biopsją
45.26 Otwarta biopsja jelita grubego
45.28 Zabiegi diagnostyczne jelita grubego - inne
45.30 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany dwunastnicy
45.31 Inne miejscowe wycięcie zmiany dwunastnicy
45.32 Zniszczenie zmiany dwunastnicy - inne
45.33 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanek jelita cienkiego z wyjątkiem zmian w dwunastnicy
45.34 Zniszczenie zmiany jelita cienkiego z wyjątkiem zmian w dwunastnicy - inne
45.41 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki jelita grubego
45.42 Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego
45.431 Endoskopowa ablacja guza jelita grubego
45.432 Endoskopowe opanowanie krwotoku z jelita grubego
45.439 Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego - inne
45.49 Zniszczenie zmiany jelita grubego - inne
45.511 Wyizolowanie pętli jelita cienkiego
45.512 Wycięcie jelita cienkiego w celu przeniesienia (interpozycji)
45.52 Wyizolowanie segmentu jelita grubego
45.591 Wyizolowanie uszypułowanej pętli jelitowej
45.592 Odwrócenie segmentu jelitowego
45.61 Mnogie resekcje segmentalne jelita cienkiego
45.621 Resekcja dwunastnicy
45.622 Resekcja jelita czczego
45.623 Resekcja jelita krętego
45.629 Częściowa resekcja jelita cienkiego - inna
45.63 Całkowite usunięcie jelita cienkiego
45.711 Mnogie resekcje segmentalne urazowo zmienionego jelita grubego
45.719 Mnogie resekcje segmentalne jelita grubego - inne
45.721 Wycięcie kątnicy i końcowego odcinka jelita krętego
45.729 Wycięcie kątnicy - inne
45.731 Ileokolektomia
45.732 Prawostronna radykalna kolektomia
45.733 Hemikolektomia prawostronna
45.74 Resekcja poprzecznicy
45.75 Hemikolektomia lewostronna
45.76 Sigmoidektomia
45.791 Enterokolektomia - inna
45.799 Częściowe wycięcie jelita grubego - inne
45.8 Totalna śródbrzuszna kolektomia
45.91 Zespolenie jelito cienkie-jelito cienkie
45.921 Operacja Hamptona
45.93 Zespolenie jelito cienkie-jelito grube - inne
45.94 Zespolenie jelito grube-jelito grube
45.951 Zespolenie do odbytu
45.952 Wytworzenie zbiornika jelitowego (J, H, S) z zespoleniem jelita cienkiego z odbytem
45.99 Zespolenie jelitowe - inne
46.011 Ileostomia pętlowa
46.02 Resekcja wyłonionego segmentu jelita cienkiego
46.031 Pierwszy etap wyłonienia jelita metodą Mikulicza
46.032 Kolostomia pętlowa
46.041 Drugi etap operacji Mikulicza
46.11 Czasowa kolostomia
46.13 Stała kolostomia
46.14 Odłożone otwarcie kolostomii
46.19 Kolostomia - inna
46.21 Czasowa ileostomia
46.22 Ileostomia ze zbiorniczkiem
46.23 Stała ileostomia - inne
46.24 Odłożone otwarcie ileostomii
46.29 Ileostomia - inna
46.31 Odłożone otwarcie innej przetoki jelitowej
46.32 Przezskórna (endoskopowa) jejunostomia [PEJ]
46.391 Przetoka dwunastnicza
46.392 Odżywcza przetoka jelitowa
46.41 Rewizja przetoki jelita cienkiego
46.42 Usunięcie przepukliny okołokolostomijnej
46.43 Rewizja przetoki jelita grubego - inna
46.491 Plastyka powiększająca przetoki jelitowej
46.492 Rekonstrukcja przetoki jelitowej
46.493 Uwolnienie zbliznowaciałej tkanki przetoki jelitowej
46.499 Rewizja przetoki jelitowej - inna
46.51 Zamknięcie sztucznej przetoki jelita cienkiego
46.521 Zamknięcie przetoki kątniczej
46.522 Zamknięcie kolostomii
46.523 Zamknięcie przetoki esiczej
46.61 Ufiksowanie jelita cienkiego do ściany jamy brzusznej
46.621 Plikacja jelita cienkiego metodą Noble'a
46.622 Plikacja jelita biodrowego
46.631 Cecoileopeksja
46.632 Sigmoidopeksja metodą Moschowitza
46.641 Ufiksowanie kątnicy
46.642 Ufiksowanie okrężnicy
46.71 Szycie rozerwanej dwunastnicy
46.72 Zamknięcie przetoki dwunastnicy
46.73 Szycie jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy
46.74 Zamknięcie przetoki jelita cienkiego z wyjątkiem dwunastnicy
46.75 Szycie rozerwania jelita grubego
46.76 Zamknięcie przetoki jelita grubego
46.81 Śródbrzuszne manipulacje na jelicie cienkim
46.82 Śródbrzuszne manipulacje na jelicie grubym
46.851 Rozszerzanie dwunastnicy balonem
46.852 Rozszerzanie jelita cienkiego balonem
46.853 Endoskopowe rozszerzanie jelita grubego balonem
46.854 Endoskopowe rozszerzanie jelita balonem przez prostnicę lub kolostomię
46.891 Korekcja niewłaściwego skrętu/ rotacji/ jelita
46.892 Odprowadzenie skrętu jelita
46.893 Odprowadzenie wgłobienia jelita
46.91 Miotomia esicy
46.92 Miotomia innej części okrężnicy
46.93 Rewizja zespolenia jelita cienkiego
46.94 Rewizja zespolenia jelita grubego
46.97 Przeszczep jelita cienkiego
46.991 Wynicowanie części krętnicy
46.999 Operacje jelitowe - inne
47.01 Appendektomia laparoskopowo
47.09 Inna appendektomia
47.11 Przypadkowa appendektomia laparoskopowo
47.19 Inna przypadkowa appendektomia
47.2 Drenaż ropnia okołowyrostkowego
47.91 Wytworzenie przetoki wyrostka robaczkowego
47.92 Zamknięcie przetoki wyrostka robaczkowego
47.99 Operacje wyrostka robaczkowego - inne
48.01 Odbarczenie zarośniętego odbytu
48.1 Wytworzenie przetoki odbytniczej
48.22 Wziernikowanie odbytnicy/esicy przez przetokę
48.23 Procto-sigmoidoskopia sztywnym wziernikem
48.241 Zamknięte endoskopowe pobranie materiału z odbytnicy do badań przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie
48.242 Wziernikowanie odbytnicy/esicy z biopsją
48.25 Otwarta biopsja odbytnicy
48.26 Biopsja tkanek okołoodbytniczych
48.29 Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, esicy i tkankach okołoodbytniczych
48.31 Radykalna elektrokoagulacja zmiany odbytnicy
48.32 Elektrokoagulacja zmiany odbytnicy - inna
48.33 Zniszczenie zmiany odbytnicy laserem
48.34 Kriochirurgiczne zniszczenie zmiany odbytnicy
48.35 Miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy
48.36 Endoskopowe usunięcie polipa odbytnicy
48.41 Podśluzówkowa resekcja odbytnicy metodą Soave
48.491 Brzuszno-kroczowa resekcja odbytnicy pull-through
48.492 Operacja Altemeiera
48.493 Operacja Swensona
48.5 Brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy
48.61 Przezkrzyżowe wycięcie odbytnicy/ esicy
48.62 Przednia resekcja odbytnicy z wytworzeniem kolostomii
48.63 Przednia resekcja odbytnicy - inna
48.64 Tylna resekcja odbytnicy
48.65 Resekcja odbytnicy metodą Duhamela
48.691 Częściowe wycięcie odbytnicy
48.692 Resekcja odbytnicy BNO
48.71 Szycie rozerwania odbytnicy
48.72 Zamknięcie przetoki odbytnicy
48.73 Zamknięcie przetoki odbytniczej - inne
48.74 Wytworzenie przetoki odbytniczo-odbytniczej
48.751 Operacja Frickmana
48.752 Operacja wypadającego odbytu metodą Ripsteina
48.761 Operacja wypadającego odbytu metodą Delorme
48.762 Ufiksowanie odbytnicy i esicy
48.763 Podwieszenie prostnicy do kości łonowej
48.79 Operacje naprawcze odbytnicy - inne
48.81 Nacięcie okołoodbytnicze
48.82 Wycięcie tkanek okolicy okołoodbytniczej
48.896 Przezkrzyżowe wycięcie wrodzonego potworniaka okolicy krzyżowo-ogonowej
48.897 Brzuszno-kroczowa resekcja wrodzonego potworniaka okolicy krzyżowo-ogonowej
48.91 Nacięcie zwężenia odbytnicy
48.92 Nacięcie mięśniówki odbytnicy
48.93 Operacja przetoki okołoodbytniczej
48.99 Operacja odbytnicy/ tkanek okołoodbytniczych - inna
49.01 Nacięcie ropnia okołoodbytowego
49.02 Nacięcie okołoodbytowe - inne
49.03 Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu
49.04 Wycięcie tkanek okolicy odbytu - inne
49.11 Przecięcie przetoki odbytu
49.12 Wycięcie przetoki odbytu
49.31 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu
49.39 Miejscowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu - inne
49.41 Odprowadzenie hemoroidów
49.42 Wstrzyknięcie do hemoroidów
49.43 Kauteryzacja hemoroidów
49.44 Krioterapia hemoroidów
49.45 Podwiązanie hemoroidów
49.46 Wycięcie hemoroidów
49.47 Usunięcie zakrzepowych hemoroidów
49.49 Operacje hemoroidów - inne
49.51 Lewe boczne nacięcie zwieracza odbytu
49.52 Tylne nacięcie zwieracza odbytu
49.59 Nacięcie zwieracza odbytu - inne
49.6 Wycięcie odbytu
49.71 Szycie rany odbytu
49.72 Opierścienienie odbytu
49.73 Zamknięcie przetoki odbytu
49.74 Przeszczep mięśnia smukłego (niewydolny odbyt)
49.751 Usunięcie sztucznego zwieracza odbytu z następową wymianą
49.752 Wymiana sztucznego zwieracza odbytu podczas tego samego lub kolejnego zabiegu
49.76 Usunięcie sztucznego zwieracza odbytu
49.79 Zabieg naprawczy zwieracza odbytu - inny
49.91 Nacięcie przegrody odbytu
49.92 Wprowadzenie podskórnego stymulatora odbytu
49.931 Usunięcie ciała obcego z odbytu z nacięciem
49.932 Sączkowanie odbytu
49.95 Opanowanie krwotoku z odbytu (po operacji)
49.99 Operacje odbytu - inne
50.01 Nacięcie ropnia wątroby
50.02 Usunięcie kamieni żółciowych z wątroby
50.03 Operacja Stromeyera-Little'a
50.11 Przezskórna igłowa biopsja wątroby
50.12 Otwarta biopsja wątroby
50.21 Marsupializacja zmiany wątroby
50.221 Nieanatomiczna resekcja wątroby
50.229 Częściowe wycięcie wątroby - inne
50.291 Kauteryzacja zmiany wątroby
50.292 Wyłuszczenie zmiany wątroby
50.293 Termoablacja zmiany wątroby
50.294 Kriodestrukcja zmiany wątroby
50.295 Opróżnienie zmiany wątroby
50.296 Dewaskularyzacja guza nowotworowego wątroby
50.299 Zniszczenie zmiany wątroby - inne
50.31 Wycięcie co najmniej 3 segmentów wątroby (hemihepatektomia)
50.32 Wycięcie (anatomiczne) 1-2 segmentów wątroby
50.4 Całkowite usunięcie wątroby
50.61 Zamknięcie uszkodzenia wątroby
50.691 Ufiksowanie wątroby
50.91 Przezskórna aspiracja wątroby
50.921 Dializa wątrobowa
50.929 Pozaustrojowe wspomaganie wątroby - inne
50.941 Wlew do tętnicy wątrobowej (HAI)
50.99 Operacje wątroby - inne
51.01 Przezskórna aspiracja pęcherzyka żółciowego
51.02 Cholecystostomia trójgrańcem
51.04 Nacięcie pęcherzyka żółciowego - inne
51.10 Cholangiopankreatografia wsteczna [ECPW]
51.11 Endoskopowa cholangiografia wsteczna
51.12 Przezskórna biopsja pęcherzyka/ przewodów
51.13 Otwarta biopsja pęcherzyka/ przewodu żółciowego
51.14 Endoskopowa biopsja przewodów żółciowych zwieracza Oddiego
51.15 Pomiar ciśnienia zwieracza Oddiego
51.19 Zabiegi diagnostyczne dróg żółciowych - inne
51.211 Rewizja po cholecystektomii
51.219 Częściowa cholecystektomia - inna
51.22 Cholecystektomia
51.231 Laparoskopowa cholecystektomia laserowa
51.239 Laparoskopowa cholecystektomia - inna
51.24 Częściowa cholecystektomia laparoskopowo
51.31 Zespolenie pęcherzyk żółciowy - przewód wątrobowy
51.32 Zespolenie pęcherzyk żółciowy - jelito
51.33 Zespolenie pęcherzyk żółciowy - trzustka
51.34 Zespolenie pęcherzyk żółciowy - żołądek
51.35 Zespolenie pęcherzyka żółciowego - inne
51.36 Zespolenie przewodu żółciowego wspólnego z jelitem
51.37 Zespolenie przewodu wątrobowego z przewodem pokarmowym
51.391 Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: jelitem
51.392 Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: wątrobą
51.393 Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: trzustką
51.394 Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: żołądkiem
51.399 Zespolenie dróg żółciowych - inne
51.41 Choledochoduodenoctomia w celu usunięcia kamieni
51.42 Eksploracja przewodu żółciowego wspólnego/ usunięcie innej blokady przepływu
51.43 Wprowadzenie drenu do przewodu żółciowego wspólnego/ wątrobowego celem odbarczenia
51.49 Nacięcie dróg żółciowych celem usunięcia przeszkody - inne
51.61 Wycięcie pozostałości przewodu pęcherzykowego
51.62 Wycięcie brodawki Vatera (z reimplantacją przewodu żółciowego wspólnego)
51.63 Wycięcie przewodu żółciowego wspólnego - inne
51.64 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmian dróg żółciowych lub zwieracza Oddiego
51.691 Radykalne wycięcie dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych z częściowym wycięciem wątroby
51.692 Radykalne wycięcie dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych bez częściowego wycięcia wątroby
51.699 Wycięcie zmiany dróg żółciowych - inne
51.71 Proste szycie przewodu żółciowego wspólnego
51.72 Plastyka przewodu żółciowego wspólnego
51.791 Zamknięcie sztucznego otwarcia dróg żółciowych - inne
51.811 Rozszerzanie brodawki Vatera
51.819 Rozszerzanie zwieracza Oddiego - inne
51.821 Nacięcie zwieracza trzustkowego
51.822 Przezdwunastnicze nacięcie zwieracza brodawki Vatera
51.83 Plastyka zwieracza przewodu trzustkowego
51.84 Endoskopowe rozszerzenie brodawki i dróg żółciowych
51.85 Endoskopowe nacięcie zwieracza i brodawki
51.86 Endoskopowe wprowadzenie sondy przez nos do przewodu żółciowego
51.871 Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu żółciowego
51.872 Endoskopowe wprowadzenie protezy samorozprężalnej do przewodu żółciowego
51.88 Endoskopowe usunięcie kamieni z dróg żółciowych
51.91 Zaopatrzenie rany pęcherzyka żółciowego
51.92 Zamknięcie przetoki pęcherzyka żółciowego
51.93 Zamknięcie przetoki żółciowej - inne
51.94 Rewizja zespolenia dróg żółciowych
51.95 Usunięcie protezy przewodu żółciowego
51.96 Przezskórne usunięcie kamieni z przewodu żółciowego wspólnego
51.981 Przezskórna endoskopia dróg żółciowych przez dren T lub inną drogą dla rozszerzenia zwężenia przewodu żółciowego
51.982 Przezskórna endoskopia dróg żółciowych przez dren T lub inną drogą dla eksploracji pooperacyjnej dróg żółciowych
51.983 Przezskórna endoskopia dróg żółciowych przez dren T lub inną drogą dla usunięcia kamieni z przewodów żółciowych z wyjątkiem przewodu żółciowego wspólnego
51.984 Przezskórny przezwątrobowy drenaż żółci
51.991 Wprowadzenie lub wymiana protezy dróg żółciowych
51.999 Operacje dróg żółciowych - inne
52.01 Drenaż torbieli trzustki (cewnikiem)
52.09 Pankreatotomia - inna
52.11 Przezskórna biopsja igłowa trzustki
52.12 Otwarta biopsja trzustki
52.13 Endoskopowa pankreatografia wsteczna
52.14 Endoskopowa biopsja przewodu trzustkowego
52.19 Zabiegi diagnostyczne trzustki - inne
52.21 Endoskopowe wycięcie/zniszczenie zmian/ tkanek przewodu trzustkowego
52.22 Zniszczenie zmian/ tkanek trzustki/ przewodu trzustkowego - inne
52.3 Marsupializacja torbieli trzustki
52.41 Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z dwunastnicą
52.42 Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z żołądkiem
52.43 Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z jelitem cienkim
52.49 Drenaż wewnętrzny torbieli trzustki - inny
52.511 Wycięcie głowy trzustki z częścią trzonu
52.512 Proksymalne wycięcie trzustki z jednoczasową duodenektomią
52.513 Resekcja głowy trzustki z zaoszczędzeniem dwunastnicy sposobem Bergera
52.514 Miejscowe wycięcie głowy trzustki z pankreatikojejunostomią sposobem Frey'a
52.521 Wycięcie ogona trzustki z częścią trzonu
52.522 Wycięcie ogona trzustki z zaoszczędzeniem śledziony
52.53 Radykalna subtotalna pankreatektomia
52.59 Częściowa pankreatektomia - inne
52.61 Pankreatektomia z jednoczasową duodenektomią
52.69 Totalna pankreatektomia - inna
52.71 Jednoetapowa resekcja trzustki i dwunastnicy z zespoleniem dróg żółciowych z jelitem cienkim, dróg trzustkowych z jelitem cienkim i wytworzeniem zespolenia żołądkowo-jelitowego
52.72 Dwuetapowa resekcja trzustki i dwunastnicy
52.73 Radykalna resekcja trzustki
52.74 Operacja Whipple'a
52.75 Radykalne usunięcie trzustki i dwunastnicy z zaoszczędzeniem odźwiernika sposobem Traverso-Longmire'a
52.81 Reimplantacja tkanek trzustki
52.82 Alloprzeszczep trzustki
52.84 Autoprzeszczep komórek z wysepek Langerhansa
52.86 Przeszczep komórek wysepek Langerhansa inny niż wymienione
52.92 Kaniulowanie przewodu trzustkowego
52.931 Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu trzustkowego
52.932 Endoskopowe wprowadzenie protezy samorozprężalnej do przewodu trzustkowego
52.94 Endoskopowe usunięcie protezy z przewodu trzustkowego
52.951 Fistulektomia trzustki
52.952 Proste szycie trzustki
52.959 Operacje naprawcze trzustki - inne
52.961 Zespolenie trzustki z jelitem
52.962 Zespolenie przewodu trzustkowego z jelitem biodrowym
52.963 Zespolenie przewodu trzustkowego z żołądkiem
52.97 Endoskopowe wprowadzenie zgłębnika do przewodu trzustkowego
52.98 Endoskopowe rozszerzenie przewodu trzustkowego
52.991 Śródoperacyjne rozszerzanie przewodu Wirsunga
52.992 Operacja naprawcza przewodu Wirsunga
53.01 Operacja prostej przepukliny pachwinowej
53.02 Operacja skośnej przepukliny pachwinowej
53.03 Operacja prostej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53.04 Operacja skośnej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53.05 Operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) - inna
53.09 Jednostronna operacja przepukliny pachwinowej - inna
53.11 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej
53.12 Obustronna operacja skośnej przepukliny pachwinowej
53.13 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej/ skośnej
53.14 Obustronna operacja prostej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53.15 Obustronna operacja skośnej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53.16 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej/ skośnej (wszczep)
53.17 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) - inna
53.19 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej - inna
53.21 Jednostronna operacja przepukliny udowej (wszczep)
53.29 Jednostronna operacja przepukliny udowej - inna
53.31 Obustronna operacja przepukliny udowej (wszczep)
53.39 Obustronna operacja przepukliny udowej - inna
53.41 Operacja przepukliny pępkowej (wszczep)
53.49 Operacja przepukliny pępkowej
53.51 Operacja przepukliny z otwarciem worka
53.591 Operacja przepukliny nadbrzusza
53.592 Operacja przepukliny podbrzusza
53.593 Operacja przepukliny w linii półksiężycowatej
53.594 Operacja przepukliny w bliźnie pooperacyjnej
53.61 Operacja przepukliny z otwarciem worka/ materiał sztuczny
53.69 Operacja przepukliny przedniej ściany jamy brzusznej (wszczep)
53.7 Operacja przepukliny przeponowej (dostęp brzuszny)
53.81 Plikacja przepony
53.82 Operacja przepukliny przymostkowej
53.89 Operacja przepukliny przeponowej - dostęp piersiowy - inna
53.91 Operacja naprawcza przepukliny kulszowej
53.92 Operacja naprawcza przepukliny kulszowo-odbytniczej
53.93 Operacja naprawcza przepukliny lędźwiowej
53.94 Operacja naprawcza przepukliny zasłonowej
53.95 Operacja naprawcza przepukliny sieciowej
53.96 Operacja naprawcza przepukliny zaotrzewnowej
53.99 Operacja naprawcza przepukliny - inna
54.01 Drenaż ściany jamy brzusznej
54.02 Drenaż ropnia zewnątrzotrzewnowego
54.03 Drenaż ropnia przestrzeni zaotrzewnowej
54.09 Nacięcie ściany brzucha - inne
54.11 Laparotomia zwiadowcza
54.121 Laparotomia przez ranę operacyjną w celu opanowania krwotoku
54.122 Laparotomia zwiadowcza przez ranę operacyjną
54.123 Laparotomia przez ranę operacyjną w celu nacięcia krwiaka
54.19 Laparotomia - inna
54.21 Laparoskopia
54.22 Przezskórna igłowa biopsja narządów jamy brzusznej
54.231 Biopsja krezki
54.232 Biopsja sieci
54.233 Biopsja wszczepu otrzewnowego
54.241 Zamknięta biopsja: sieci
54.242 Zamknięta biopsja: wszczepu do otrzewnej
54.243 Zamknięta biopsja: otrzewnej
54.25 Płukanie otrzewnej
54.29 Zabiegi diagnostyczne okolicy jamy brzusznej - inne
54.31 Chirurgiczne oczyszczenie ściany jamy brzusznej
54.39 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek ściany jamy brzuszne lub pępka - inne
54.4 Wycięcie/ zniszczenie tkanek otrzewnowej
54.511 Usunięcie zrostów otrzewnowych dróg żółciowych metodą otwartą
54.512 Uwolnienie otrzewnowych zrostów jelitowych metodą otwartą
54.513 Uwolnienie zrostów otrzewnowych wątroby metodą otwartą
54.514 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy metodą otwartą
54.515 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej metodą otwartą
54.516 Uwolnienie zrostów otrzewnowych śledziony metodą otwartą
54.517 Uwolnienie zrostów otrzewnowych macicy metodą otwartą
54.521 Usunięcie zrostów otrzewnowych dróg żółciowych - laparoskopowo
54.522 Uwolnienie zrostów otrzewnowych jelitowych - laparoskopowo
54.523 Uwolnienie zrostów otrzewnowych wątroby - laparoskopowo
54.524 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy - laparoskopowo
54.525 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej - laparoskopowo
54.526 Uwolnienie zrostów otrzewnowych śledziony - laparoskopowo
54.527 Uwolnienie zrostów otrzewnowych macicy - laparoskopowo
54.59 Inne usunięcie zrostów otrzewnowych
54.61 Zamknięcie rozejścia rany ściany jamy brzusznej (pooperacyjne)
54.62 Odroczone zamknięcie ziarninującej rany jamy brzusznej
54.63 Szycie ściany jamy brzusznej - inne
54.64 Szycie otrzewnej
54.71 Operacja gastroschizy
54.72 Operacja naprawcza ściany brzucha - inne
54.73 Operacja naprawcza otrzewnej - inne
54.741 Zeszycie sieci
54.742 Przeszczep sieci
54.743 Omentopeksja
54.744 Odprowadzenie skrętu sieci
54.751 Plikacja krezki
54.752 Ufiksowanie krezki
54.91 Przezskórny drenaż jamy brzusznej
54.92 Usunięcie ciała obcego z jamy otrzewnej
54.93 Wytworzenie przetoki skórno-otrzewnowej
54.94 Wytworzenie połączenia otrzewnowo-naczyniowego
54.951 Eksploracja połączenia komorowo-otrzewnowego w jamie otrzewnowej
54.952 Operacja Ladda
54.953 Kontrola końca dalszego drenu komorowego
54.954 Kontrola drenu zastawkowego komorowo-otrzewnowego w jamie otrzewnej
54.955 Wszczepienie na stałe cewnika do dializy otrzewnowej
54.96 Wstrzyknięcie powietrza do jamy otrzewnowej
54.971 Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC)
54.98 Dializa otrzewnowa
54.991 Drenaż przestrzeni okołonerkowej lub okołopęcherzowej
54.999 Zabiegi w zakresie jamy brzusznej - nieokreślone inaczej
55.011 Nacięcie miąższu nerki w celu usunięcia torbieli metodą otwartą
55.012 Nacięcie miąższu nerki w celu eksploracji nerki metodą otwartą
55.013 Nacięcie miąższu nerki w celu usunięcia kamienia metodą otwartą
55.014 Otwarcie (fenestracja) torbieli nerki laparoskopowo
55.015 Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki laparoskopowo
55.016 Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki z elektrokoagulacją ściany wewnętrznej laparoskopowo
55.017 Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki z koagulacją ściany wewnętrznej z zastosowaniem lasera laparoskopowo
55.018 Nacięcie miąższu nerki w celu usunięcia kamienia laparoskopowo
55.021 Wytworzenie przetoki nerkowej metodą otwartą
55.022 Wytworzenie przetoki nerkowej metodą nakłucia
55.023 Wytworzenie przetoki nerkowej metodą nakłucia po wykłuciu na zewnątrz drutu wprowadzonego do kielicha nerkowego przez moczowód (drogą wstępującą) pod kontrolą cystoskopii
55.03 Przezskórna nefroskopia z usunięciem złogu bez jego fragmentacji (PCNL)
55.041 Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni sonotrodą lub litoklastem i usunięciem złogu (PCNL)
55.042 Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni laserem i usunięciem złogu (PCNL)
55.043 Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni sonotrodą lub litoklastem i usunięciem złogu (PCNL) - zabieg skomplikowany
55.044 Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni laserem i usunięciem złogu (PCNL) - zabieg skomplikowany
55.051 Nefroskopia przezskórna i rozcięcie nożem zimnym zwężonego połączenia miedniczkowo-moczowodowego (endopielotomia)
55.052 Nefroskopia przezskórna i rozcięcie laserem zwężonego połączenia miedniczkowo-moczowodowego (endopielotomia)
55.053 Nefroskopia przezskórna i rozszerzenie zwężenia szyjki kielicha nerkowego lub uchyłku kielicha
55.054 Nefroskopia przezskórna i rozcięcie nożem zimnym zwężenia szyjki kielicha nerkowego lub uchyłku kielicha
55.055 Nefroskopia przezskórna i rozcięcie laserem zwężenia szyjki kielicha nerkowego lub uchyłku kielicha
55.110 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) metodą otwartą
55.111 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) metodą otwartą - operacja skomplikowana
55.112 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) i plastyka miedniczkowo-moczowodowa (ureteropieloplastyka) metodą otwartą
55.113 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej i miąższu nerkowego (pielokalikolitotomia) metodą otwartą
55.12 Pielostomia
55.130 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) laparoskopowo
55.131 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) laparoskopowo - operacja skomplikowana
55.132 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) i plastyka miedniczkowo-moczowodowa (ureteropieloplastyka) laparoskopowo
55.133 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej i miąższu nerkowego (pielokalikolitotomia) laparoskopowo
55.21 Operacyjne odsłonięcie nerki bez innych specyficznych procedur
55.221 Ureteropieloskopia endoskopem sztywnym przezcewkowa
55.222 Ureteropieloskopia endoskopem giętkim przezcewkowa
55.223 Pieloureteroskopia endoskopem giętkim wprowadzonym przez istniejącą przetokę nerkową
55.224 Pieloureteroskopia endoskopem sztywnym wprowadzonym przez istniejącą przetokę nerkową
55.231 Przezskórna (igłowa) biopsja nerki
55.232 Biopsja endoskopowa przez nefrostomię lub pielostomię
55.233 Biopsja nerki laparoskopowo
55.24 Otwarta biopsja nerki
55.250 Pielokalikoskopia ureteroskopem sztywnym wprowadzonym przez cewkę moczową
55.251 Pielokalikoskopia i biopsja zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55.252 Pielokalikoskopia i biopsja oraz elektrokoagulacja zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55.253 Pielokalikoskopia i elektrokoagulacja bez biopsji zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55.254 Pielokalikoskopia i biopsja oraz zniszczenie laserem zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55.255 Pielokalikoskopia i zniszczenie laserem bez biopsji zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55.260 Pielokalikoskopia ureteroskopem giętkim wprowadzonym przez cewkę moczową
55.261 Pielokalikoskopia i biopsja zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55.262 Pielokalikoskopia i biopsja oraz elektrokoagulacja zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55.263 Pielokalikoskopia i elektrokoagulacja bez biopsji zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55.264 Pielokalikoskopia i biopsja oraz zniszczenie laserem zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55.265 Pielokalikoskopia i zniszczenie laserem bez biopsji zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55.271 Drenaż przezskórny ropnia nerki lub ropnia około- lub przynerkowego lub zacieku lub krwiaka okołonerkowego
55.272 Nacięcie i drenaż ropnia nerki lub ropnia około- lub przynerkowego lub zacieku lub krwiaka okołonerkowego
55.29 Inne zabiegi diagnostyczne nerki
55.31 Marsupializacja zmiany w nerce
55.32 Ablacja termiczna zmiany nerki przez lumbotomię
55.33 Ablacja termiczna zmiany nerki przezskórna
55.34 Ablacja termiczna zmiany nerki laparoskopowa
55.391 Obliteracja uchyłka kielicha nerkowego
55.399 Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany bądź tkanki nerki - inne
55.41 Wycięcie kielicha nerkowego
55.42 Klinowa resekcja nerki
55.43 Wycięcie segmentu nerki podwójnej (heminefrektomia)
55.44 Wycięcie segmentu nerki podwójnej wraz z drenującym go moczowodem (heminefroureterektomia)
55.45 Wycięcie nerki częściowe i zespolenie kielichowo-moczowodowe
55.46 Zaopatrzenie uszkodzenia urazowego nerki z zachowaniem nerki z wycięciem jej fragmentu
55.470 Częściowe wycięcie nerki proste laparoskopowo
55.471 Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem (nefroureterektomia) bez usuwania śródściennego odcinka moczowodu laparoskopowo
55.472 Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem (nefroureterektomia) z usunięciem śródściennego odcinka moczowodu po jego uwolnieniu przezcewkowym laparoskopowo
55.473 Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem (nefroureterektomia) laparoskopowo i usunięciem fragmentu pęcherza obejmującego śródścienny odcinek moczowodu metodą otwartą
55.474 Wycięcie segmentu nerki podwójnej (heminefrektomia) laparoskopowo
55.49 Częściowe wycięcie nerki - inne
55.511 Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem i fragmentem pęcherza (nefroureterektomia)
55.512 Całkowite jednostronne wycięcie nerki
55.513 Wycięcie nerki radykalne z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55.514 Wycięcie nerki radykalne z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych i pozostawieniem nadnercza z powodu guza
55.515 Wycięcie nerki radykalne z powodu guza i usunięcie czopa nowotworowego z żyły głównej dolnej przez jej nacięcie (kawotomia) - operacja prosta
55.516 Wycięcie nerki radykalne z powodu guza i usunięcie czopa nowotworowego z żyły głównej dolnej przez jej nacięcie (kawotomia) - operacja skomplikowana
55.517 Wycięcie nerki radykalne z powodu guza i usunięcie czopa nowotworowego sięgającego do ponadprzeponowego odcinka żyły głównej dolnej z otwarciem klatki piersiowej i wytworzeniem krążenia omijającego
55.52 Wycięcie nerki jedynej
55.53 Wycięcie nerki przeszczepionej
55.54 Obustronne wycięcie nerek
55.552 Wycięcie nerki proste laparoskopowo
55.553 Wycięcie nerki radykalne z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55.554 Wycięcie nerki z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych i pozostawieniem nadnercza z powodu guza
55.555 Wycięcie nerki z pozostawieniem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55.556 Wycięcie nerki radykalne wraz z czopem sięgającym do pozanerkowego odcinka żyły nerkowej z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55.557 Wycięcie nerki radykalne wraz z czopem sięgającym do przynerkowego odcinka żyły głównej dolnej z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55.61 Autotransplantacja nerki
55.62 Pobranie nerki od dawcy zmarłego
55.63 Pobranie nerki od dawcy żywego metodą otwartą
55.64 Pobranie nerki od dawcy żywego laparoskopowo
55.690 Przeszczepienie nerki pobranej od dawcy zmarłego
55.691 Przeszczepienie nerki pobranej od dawcy żywego
55.692 Przeszczepienie obu nerek
55.71 Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej (nefropeksja) metodą otwartą
55.72 Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej (nefropeksja) laparoskopowo
55.81 Zaopatrzenie uszkodzenia urazowego nerki z zachowaniem nerki bez wycięcia jej fragmentu
55.82 Zamknięcie nefrostomii-pielostomii
55.83 Zamknięcie innej przetoki nerkowej
55.84 Zniesienie skrętu szypuły nerki
55.851 Rozdzielenie nerki podkowiastej (isthmotomia) metodą otwartą
55.852 Rozdzielenie nerki podkowiastej (isthmotomia) laparoskopowo
55.861 Zespolenie kielichowo-miedniczkowo-moczowodowe metodą otwartą
55.862 Zespolenie miedniczkowo-moczowodowo-pęcherzowe metodą otwartą
55.863 Zespolenie moczowodowo-kielichowe metodą otwartą
55.864 Zespolenie miedniczkowo-miedniczkowe metodą otwartą
55.871 Plastyka miedniczkowo-moczowodowa metodą otwartą
55.872 Plastyka miedniczkowo-moczowodowa laparoskopowo
55.881 Zespolenie kielichowo-miedniczkowe z częściowym wycięciem nerki laparoskopowo
55.882 Zespolenie miedniczkowo-miedniczkowe lub miedniczkowo-moczowodowe laparoskopowo
55.89 Zabiegi naprawcze nerki - inne
55.911 Kapsulektomia nerki
55.912 Dekortykacja nerki
55.93 Wymiana cewnika w przetoce nerkowej
55.94 Wymiana cewnika w przetoce miedniczkowej
55.95 Miejscowe płukanie układu kielichowo-miedniczkowego
55.961 Wstrzyknięcie leku do torbieli nerki
55.969 Wstrzyknięcie leku do nerki - inne
55.97 Wszczepienie lub wymiana sztucznej nerki
55.98 Usunięcie sztucznej nerki
55.99 Operacje nerki - inne
56.011 Usunięcie skrzepu z moczowodu bez nacięcia
56.012 Usunięcie skrzepu z miedniczki nerkowej bez nacięcia
56.021 Usunięcie kamienia z moczowodu (ureterolitotomia) laparoskopowo
56.022 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, skruszenie sonotrodą lub litoklastem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL)
56.023 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, skruszenie laserem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL)
56.024 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim, skruszenie laserem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL)
56.031 Usunięcie ciała obcego z moczowodu bez nacięcia
56.032 Usunięcie ciała obcego z miedniczki nerkowej bez nacięcia
56.041 Usunięcie przeszkody z moczowodu bez nacięcia - inne
56.042 Usunięcie przeszkody z miedniczki nerkowej bez nacięcia - inne
56.09 Przezcewkowe usunięcie przeszkody z moczowodu i miedniczki nerkowej - inne
56.21 Nacięcie moczowodu w celu odprowadzenia moczu
56.22 Nacięcie moczowodu w celu eksploracji
56.231 Usunięcie kamienia z moczowodu (ureterolitotomia)
56.232 Usunięcie kamienia z przypęcherzowego odcinka moczowodu (ureterolitotomia) z dostępu przezpęcherzowego
56.241 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, biopsja i usunięcie zmiany moczowodu (wycięcie lub elektrokoagulacja)
56.242 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, biopsja i usunięcie zmiany moczowodu laserem
56.243 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i usunięcie zmiany moczowodu (wycięcie lub elektrokoagulacja) bez biopsji
56.244 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i usunięcie zmiany moczowodu laserem bez biopsji
56.251 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim, biopsja i usunięcie zmiany moczowodu (wycięcie lub elektrokoagulacja)
56.252 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim, biopsja i usunięcie zmiany moczowodu laserem
56.253 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim i usunięcie zmiany moczowodu (wycięcie lub elektrokoagulacja) bez biopsji
56.254 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim i usunięcie zmiany moczowodu laserem bez biopsji
56.311 Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem sztywnym
56.312 Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem giętkim
56.32 Przezskórna biopsja moczowodu
56.334 Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem sztywnym z biopsją kleszczykową lub szczoteczkową
56.335 Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem giętkim z biopsją kleszczykową lub szczoteczkową
56.336 Biopsja szczoteczkowa moczowodu z użyciem cystoskopu (bez ureteroskopii) pod kontrolą fluoroskopii
56.34 Otwarta biopsja moczowodu
56.35 Endoskopia wstawki z jelita biodrowego
56.36 Pobranie moczu do badania przez cewnik wprowadzony do moczowodu przezcewkowo
56.39 Inne zabiegi diagnostyczne moczowodu
56.411 Wycięcie zmiany moczowodu
56.412 Skrócenie moczowodu z reimplantacją
56.42 Całkowite usunięcie moczowodu
56.49 Ureterektomia nieokreślona inaczej
56.511 Wytworzenie przetoki moczowej z użyciem wstawki z jelita z wszczepieniem moczowodów do wstawki
56.512 Zewnętrzne odprowadzenie moczu przez przetokę moczowodowo-jelitową
56.513 Wytworzenie zbiornika jelitowego na mocz z wszczepieniem moczowodów do zbiornika
56.514 Wyizolowanie pętli jelita biodrowego
56.516 Odprowadzenie moczu metodą Kocka
56.518 Zastąpienie lub uzupełnienie moczowodu albo moczowodów jelitem
56.52 Rewizja przetoki moczowodowej-jelitowo-skórnej
56.611 Wytworzenie przetoki moczowodowo-skórnej
56.612 Przetoka moczowodowa (ureterostomia) - nieokreślona inaczej
56.619 Ureterostomia - inne
56.62 Rewizja innej przetoki moczowodowo-skórnej
56.711 Zespolenie moczowodu z jelitem
56.712 Wewnętrzne odprowadzenie moczu nieokreślone inaczej
56.72 Rewizja zespolenia moczowodowo-jelitowego
56.73 Zespolenie torbieli nerki nieokreślone inaczej
56.741 Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza z uzupełnieniem ubytku moczowodu płatem Boariego
56.742 Przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia)
56.743 Wycięcie ureterocele i przeszczepienie moczowodu do pęcherza
56.744 Zwężenie (tailoring lub folding) szerokiego moczowodu (megaureter) i przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia)
56.745 Przeszczepienie obustronne moczowodów do pęcherza (ureterocystoneostomia) z manewrem psoas hitch
56.746 Przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia) z manewrem psoas hitch lub uzupełnieniem ubytku moczowodu płatem Boariego
56.747 Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia)
56.748 Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza z manewrem psoas hitch
56.749 Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza z manewrem psoas hitch i uzupełnieniem ubytku moczowodu płatem Boariego
56.75 Zespolenie międzymoczowodowe (transureteroureterostomia)
56.761 Endoskopia i biopsja wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu
56.762 Endoskopia wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i wprowadzenie cewnika do moczowodu oraz wykonanie ureteropielografii wstępującej
56.763 Endoskopia wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i wykonanie ureteropielografii wstępującej oraz wprowadzenie jednostronne cewnika 2xJ do górnych dróg moczowych
56.764 Endoskopia wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i wykonanie ureteropielografii wstępującej oraz wprowadzenie obustronne cewników 2xJ do górnych dróg moczowych
56.765 Endoskopia szczelnego zbiornika jelitowego na mocz z biopsją
56.766 Endoskopowe usunięcie kamieni albo kamienia ze szczelnego zbiornika jelitowego na mocz
56.771 Wytworzenie końcowej przetoki kałowej i wszczepienie moczowodów do odbytnicy
56.772 Wytworzenie końcowej przetoki kałowej ze zstępnicy lub esicy i wszczepienie moczowodów do jelita zakończonego przetoką kałową (wet colostomy)
56.79 Inne zespolenia moczowodowe
56.81 Uwolnienie zrostów śródmoczowodowych
56.82 Zeszycie rany moczowodu
56.83 Zamknięcie przetoki moczowodowej
56.84 Zamknięcie innej przetoki moczowodu
56.85 Umocowanie moczowodu (ureteropeksja)
56.86 Usunięcie przewiązki z moczowodu
56.871 Operacja moczowodu objętego zwłóknieniem zaotrzewnowym (jednostronna)
56.872 Operacja moczowodów objętych zwłóknieniem zaotrzewnowym (obustronna)
56.881 Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira otwarta jednostronna
56.882 Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira otwarta obustronna
56.883 Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira laparoskopowo jednostronna
56.884 Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira laparoskopowo obustronna
56.890 Nacięcie i drenaż ropnia, ropowicy, zacieku moczowego lub krwiaka okołomoczowodowego
56.891 Uzupełnienie moczowodu wszczepem
56.892 Zastąpienie moczowodu pętlą jelita biodrowego wszczepioną do pęcherza
56.893 Sfałdowanie moczowodu (ureteroplikacja)
56.894 Przezcewkowe rozcięcie torbieli ujścia moczowodowego (ureterocele)
56.895 Przezcewkowe rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii
56.896 Rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii z dostępu przez jednoczasowo wytworzoną przetokę nerkową
56.897 Rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii z dostępu przez przetokę nerkową wytworzoną wcześniej
56.901 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i rozcięcie zwężenia moczowodu z użyciem noża "zimnego" lub elektrokoagulacji tnącej
56.902 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i rozcięcie zwężenia moczowodu z użyciem lasera
56.903 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim i rozcięcie zwężenia moczowodu z użyciem lasera
56.911 Rozszerzenie ujścia moczowodu metodą otwartą
56.912 Przezcewkowe rozszerzenie ujścia pęcherzowego moczowodu
56.92 Wszczepienie elektronicznego stymulatora moczowodu
56.93 Wymiana elektronicznego stymulatora moczowodu
56.94 Usunięcie elektronicznego stymulatora moczowodu
56.95 Podwiązanie moczowodu
56.961 Przezcewkowe wprowadzenie cewnika prostego do moczowodu albo wymiana
56.962 Przezcewkowe wprowadzenie cewnika podwójnie zagiętego (2xJ) do górnych dróg moczowych albo wymiana
56.97 Przezcewkowe wstrzyknięcie materiału obojętnego biologicznie pod podśluzówkowy odcinek moczowodu
56.981 Wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu
56.983 Umieszczenie innej protezy w moczowodzie
56.984 Usunięcie innej protezy z moczowodu
56.991 Wycięcie kikuta moczowodu po nefrektomii wykonanej wcześniej
56.992 Operacja przetoki moczowodowo-pochwowej z zachowaniem nerki
56.993 Rewizja operacyjna moczowodu (z uwolnieniem zrostów, zszyciem rany moczowodu lub usunięciem przewiązki moczowodu) metodą otwartą
56.994 Operacja moczowodu położonego poza żyłą główną dolną (lub biodrową) z przecięciem moczowodu i jego zespoleniem metodą otwartą
56.995 Rewizja operacyjna moczowodu (z uwolnieniem zrostów, zszyciem rany moczowodu lub usunięciem przewiązki moczowodu) laparoskopowo albo retroperitoneoskopowo
56.996 Operacja moczowodu położonego poza żyłą główną dolną (lub biodrową) z przecięciem moczowodu i jego zespoleniem laparoskopowo albo retroperitoneoskopowo
57.01 Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe
57.021 Uretrocystoskopia i wypłukanie skrzepów z pęcherza oraz opanowanie krwawienia po wcześniejszym zabiegu przezcewkowym
57.029 Usunięcie skrzepów z pęcherza bez nacięcia - inne
57.031 Uretrocystoskopia i usunięcie kamieni albo kamienia w całości z pęcherza przez cewkę moczową
57.032 Uretrocystoskopia i skruszenie kleszczami, sonotrodą, litoklastem lub metodą elektrohydrauliczną kamieni albo kamienia oraz ich usunięcie z pęcherza przez cewkę moczową
57.033 Uretrocystoskopia i skruszenie laserem kamieni albo kamienia oraz ich usunięcie z pęcherza przez cewkę moczową
57.04 Uretrocystoskopia i usunięcie ciała obcego z pęcherza przez cewkę moczową
57.11 Przezskórne opróżnienie pęcherza (nakłucie i aspiracja)
57.12 Uwolnienie zrostów śródpęcherzowych z nacięciem pęcherza
57.131 Uretrocystoskopia i rozcięcie elektrodą lub elektroresekcja szyi pęcherza
57.132 Uretrocystoskopia i rozcięcie laserem szyi pęcherza
57.141 Uretrocystoskopia i rozcięcie elektrodą wrót uchyłka pęcherza
57.142 Uretrocystoskopia i rozcięcie laserem wrót uchyłka pęcherza
57.171 Wytworzenie przetoki nadłonowej (cystostomia)
57.172 Wytworzenie przezskórnej przetoki nadłonowej (cystostomia) metodą nakłucia
57.173 Usunięcie kamieni albo kamienia lub ciała obcego w całości z pęcherza przez przetokę nadłonową wytworzoną jednoczasowo
57.174 Skruszenie i usunięcie kamieni albo kamienia z pęcherza przez przetokę nadłonową wytworzoną jednoczasowo
57.175 Usunięcie kamieni albo kamienia w całości lub ciała obcego z pęcherza przez przetokę nadłonową wytworzoną wcześniej
57.176 Skruszenie i usunięcie kamieni albo kamienia z pęcherza przez przetokę nadłonową wytworzoną wcześniej
57.18 Inne przetoki nadłonowe
57.191 Usunięcie kamienia z pęcherza moczowego przez nacięcie (cystolitotomia)
57.192 Usunięcie ciała obcego z pęcherza przez jego nacięcie
57.199 Cystotomia - inne
57.21 Wytworzenie trwałej przetoki pęcherzowo-skórnej z użyciem płata pęcherza
57.22 Rewizja lub zamknięcie przetoki pęcherzowo-skórnej
57.29 Zespolenie pęcherzowo-skórne - inne
57.31 Cystoskopia przez przetokę pęcherzową
57.32 Cystoskopia przezcewkowa
57.331 Uretrocystoskopia cystoskopem sztywnym z biopsją
57.332 Uretrocystoskopia cystoskopem giętkim z biopsją
57.34 Otwarta biopsja pęcherza moczowego
57.35 Przezcewkowa diagnostyka fotodynamiczna (PDD)
57.36 Cystoskopia przez przetokę nadłonową wytworzoną wcześniej
57.37 Cewnikowanie i pobranie moczu albo popłuczyn z pęcherza do badania
57.39 Zabiegi diagnostyczne pęcherza moczowego - inne
57.41 Przezcewkowe uwolnienie zrostów śródpęcherzowych
57.421 Uretrocystoskopia i elektroresekcja (standardowa, monopolarna) małego (<3 cm) guza pęcherza (TURBT)
57.422 Uretrocystoskopia i elektroresekcja (standardowa, monopolarna) dużego (>3 cm) guza lub guzów mnogich pęcherza (TURBT)
57.423 Uretrocystoskopia i elektroresekcja (bipolarna w 0,9% roztworze NaCl) małego (<3 cm) guza pęcherza (TURBTiS)
57.424 Uretrocystoskopia i elektroresekcja (bipolarna w 0,9% roztworze NaCl) dużego (>3 cm) guza lub guzów mnogich pęcherza (TURBTiS)
57.431 Uretrocystoskopia, biopsja i ablacja laserowa guza pęcherza
57.432 Uretrocystoskopia i ablacja laserowa guza pęcherza bez biopsji (biopsje wykonano wcześniej)
57.451 Uretrocystoskopia i rozciągnięcie (dystensja) pęcherza bez biopsji
57.452 Uretrocystoskopia i rozciągnięcie (dystensja) pęcherza z biopsją
57.46 Uretrocystoskopia i wstrzyknięcie leku do ściany pęcherza lub szyi pęcherza
57.47 Uretrocystoskopia i wycięcie lub rozcięcie szyi pęcherza
57.48 Uretrocystoskopia i leczenie endoskopowe przetoki pęcherzowo-pochwowej z użyciem kleju tkankowego
57.49 Inne przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie zmiany patologicznej lub tkanki pęcherza moczowego
57.511 Wycięcie torbieli moczownika
57.512 Wycięcie uchyłka pęcherza metodą otwartą
57.513 Wycięcie uchyłka pęcherza laparoskopowo
57.591 Otwarte wycięcie ogniska endometriozy pęcherza
57.592 Otwarte nadłonowe wycięcie zmiany pęcherza
57.599 Otwarte wycięcie innej zmiany lub tkanki pęcherza - inne
57.61 Wycięcie szczytu/ sklepienia pęcherza
57.62 Wycięcie trójkąta pęcherza
57.63 Klinowa resekcja pęcherza
57.64 Wycięcie pęcherza częściowe bez przeszczepienia moczowodu metodą otwartą - operacja prosta
57.65 Wycięcie pęcherza częściowe bez przeszczepienia moczowodu metodą otwartą - operacja skomplikowana
57.66 Wycięcie pęcherza częściowe z przeszczepieniem moczowodu
57.67 Wycięcie częściowe pęcherza bez przeszczepienia moczowodu laparoskopowo - operacja prosta
57.711 Wytrzewienie miednicy u mężczyzny
57.712 Usunięcie pęcherza, stercza, pęcherzyków nasiennych i tkanki tłuszczowej
57.713 Usunięcie pęcherza, cewki moczowej i tkanki tłuszczowej u kobiety
57.721 Wycięcie pęcherza radykalne z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową u mężczyzny
57.722 Wycięcie pęcherza radykalne z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego u mężczyzny
57.723 Wycięcie pęcherza radykalne z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego u mężczyzny
57.724 Wycięcie pęcherza radykalne z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych u mężczyzny
57.725 Wycięcie pęcherza radykalne i całej cewki moczowej męskiej (cystouretrektomia) z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych
57.726 Wycięcie pęcherza radykalne i cewki moczowej męskiej z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego
57.727 Wycięcie pęcherza radykalne i cewki moczowej męskiej z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57.730 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych
57.731 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57.732 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego
57.733 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z macicą i przydatkami z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego
57.734 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z macicą i jednostronnym wycięciem przydatków oraz odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57.735 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z macicą i jednostronnym wycięciem przydatków oraz wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego
57.736 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z macicą i jednostronnym wycięciem przydatków oraz wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego
57.737 Wycięcie pęcherza radykalne bez macicy ani przydatków oraz odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57.738 Wycięcie pęcherza radykalne bez macicy ani przydatków oraz wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego
57.739 Wycięcie pęcherza radykalne bez macicy ani przydatków oraz wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego
57.741 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową metodą otwartą
57.742 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z rekonstrukcją dróg moczowych metodą otwartą
57.743 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego metodą otwartą
57.744 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego metodą otwartą
57.745 Wycięcie pęcherza radykalne laparoskopowo z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych metodą otwartą
57.746 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wycięciem całej cewki moczowej męskiej metodą otwartą i wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych metodą otwartą
57.747 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wycięciem całej cewki moczowej męskiej metodą otwartą i odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową metodą otwartą
57.748 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wycięciem całej cewki moczowej męskiej metodą otwartą i wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego metodą otwartą
57.751 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) laparoskopowe z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych metodą otwartą
57.752 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) laparoskopowe z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową metodą otwartą
57.753 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) laparoskopowe z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego metodą otwartą
57.754 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) laparoskopowe z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego metodą otwartą
57.791 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych u mężczyzny
57.792 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową u mężczyzny
57.793 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego u mężczyzny
57.794 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego u mężczyzny
57.795 Wycięcie pęcherza wynicowanego z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych
57.796 Wycięcie pęcherza wynicowanego z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57.797 Wycięcie pęcherza wynicowanego z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego
57.811 Zaopatrzenie urazowego pęknięcia pęcherza proste
57.812 Zaopatrzenie urazowego pęknięcia pęcherza skomplikowane
57.813 Zaopatrzenie urazowego pęknięcia pęcherza laparoskopowo
57.82 Zamknięcie cystostomii
57.831 Wycięcie przetoki pęcherzowo-odbytniczo-pochwowej
57.832 Wycięcie przetoki pęcherzowo-esiczo-pochwowej
57.841 Wycięcie przetoki szyjkowo-pęcherzowej
57.842 Wycięcie przetoki maciczno-kroczowo-pęcherzowej
57.843 Wycięcie przetoki maciczno-pęcherzowej
57.844 Wycięcie przetoki pochwowo-pęcherzowej
57.851 Sfałdowanie/ plikacja szyi pęcherza
57.852 Plastyka V-Y szyi pęcherza
57.853 Plastyka szyi pęcherza metodą Young-Dees-Leadbetter
57.86 Operacje naprawcze wynicowanego pęcherza moczowego
57.871 Zespolenie pęcherza z izolowaną pętlą jelita biodrowego
57.872 Powiększenie pojemności pęcherza (augmentacja bez wycinania pęcherza) z użyciem jelita
57.873 Zastąpienie pęcherza z użyciem jelita biodrowego lub esicy (zastępczy pęcherz jelitowy)
57.874 Wytworzenie zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego bez wycinania pęcherza
57.875 Wycięcie pęcherza z pozostawieniem szyi i trójkąta pęcherza oraz zastąpieniem pęcherza jelitem (cystoenteroplastyka)
57.876 Wycięcie zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego na mocz albo ortotopowego pęcherza jelitowego albo wstawki z jelita biodrowego lub grubego
57.877 Powiększenie pojemności pęcherza przez nacięcie błony mięśniowej pęcherza (autoaugmentacja) metodą otwartą
57.878 Powiększenie pojemności pęcherza przez nacięcie błony mięśniowej pęcherza (autoaugmentacja) laparoskopowo
57.880 Operacja przetoki pęcherzowej laparoskopowo
57.881 Zespolenie pęcherza z jelitem nieokreślone inaczej
57.882 Zespolenie pęcherza z jelitem grubym
57.883 Operacja przetoki pęcherzowo-odbytniczej albo pęcherzowo-pochwowo-odbytniczej z dostępu nadłonowego lub kroczowego
57.884 Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej albo moczowodowo-pochwowej z dostępu przez pochwę - operacja prosta
57.885 Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej albo pęcherzowo-cewkowo-pochwowej z dostępu przez pochwę lub nadłonowego
57.886 Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej z dostępu przezpęcherzowego pozaotrzewnowego
57.887 Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej z dostępu przez laparotomię
57.888 Operacja przetoki pęcherzowo-macicznej z usunięciem macicy
57.889 Operacja przetoki pęcherzowo-macicznej bez usunięcia macicy
57.891 Podwieszenie pęcherza niesklasyfikowane gdzie indziej
57.892 Umocowanie pęcherza (cystopeksja) nieokreślone inaczej
57.893 Późna operacja naprawcza położniczego uszkodzenia pęcherza
57.91 Nacięcie zwieracza wewnętrznego cewki moczowej
57.92 Rozszerzanie szyi pęcherza moczowego
57.93 Opanowanie krwawienia pooperacyjnego z pęcherza moczowego
57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego
57.95 Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego na stałe
57.96 Wszczepienie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego
57.97 Wymiana elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego
57.98 Usunięcie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego
57.99 Inne zabiegi w obrębie pęcherza
58.01 Wycięcie przegrody cewki moczowej
58.02 Wytworzenie przetoki cewkowo-pochwowej
58.03 Uretrostomia kroczowa
58.04 Usunięcie kamienia z cewki przez jej nacięcie
58.05 Usunięcie ciała obcego z cewki przez jej nacięcie
58.1 Nacięcie ujścia cewki moczowej (meatotomia)
58.21 Uretroskopia kroczowa
58.22 Inna uretroskopia
58.231 Uretroskopia uretro- albo cystoskopem sztywnym i biopsja cewki
58.232 Uretroskopia uretrocystoskopem giętkim i biopsja cewki
58.24 Biopsja tkanek okołocewkowych
58.29 Inne zabiegi diagnostyczne w obrębie cewki moczowej i tkanki okołocewkowej
58.311 Uretroskopia uretro- albo cystoskopem sztywnym oraz elektrokoagulacja zmiany cewki
58.312 Uretroskopia uretrocystoskopem giętkim oraz elektrokoagulacja zmiany cewki
58.313 Uretroskopia uretro- albo cystoskopem sztywnym oraz zniszczenie laserem zmiany cewki
58.314 Uretroskopia uretrocystoskopem giętkim oraz zniszczenie laserem zmiany cewki
58.315 Uretroskopia i elektroresekcja zmiany cewki
58.316 Wycięcie lub zniszczenie termiczne zmiany w obrębie lub w okolicy ujścia zewnętrznego cewki
58.317 Zniszczenie laserem zmiany w obrębie lub w okolicy ujścia zewnętrznego cewki
58.319 Wycięcie lub zniszczenie zmiany cewki moczowej endoskopowo - inne
58.391 Wycięcie wrodzonej zastawki cewki moczowej
58.392 Wycięcie zmiany cewki moczowej
58.393 Wycięcie zwężenia cewki moczowej
58.394 Wycięcie cewki częściowe
58.395 Wycięcie cewki całkowite z odprowadzeniem moczu z pęcherza u mężczyzny
58.396 Wycięcie cewki całkowite z odprowadzeniem moczu z pęcherza u kobiety
58.397 Wycięcie zwężenia cewki i uzupełnienie ubytku cewki przeszczepem
58.398 Operacja zwężenia cewki i zespolenie kikutów cewki koniec do końca z dostępu nadłonowego i kroczowego
58.399 Operacja zwężenia cewki dwuetapowa (etap I lub etap II)
58.411 Zaopatrzenie rany prąciowego odcinka cewki
58.412 Zaopatrzenie rany cewki z dostępu kroczowego
58.42 Operacja przetoki cewkowej wytworzonej operacyjnie
58.43 Operacja przetoki cewkowej powstałej samoistnie
58.44 Odtworzenie ciągłości cewki moczowej
58.451 Operacja spodziectwa żołędziowego
58.452 Operacja spodziectwa prąciowego, mosznowego lub kroczowego z jednoczasowym wytworzeniem brakującego odcinka cewki
58.453 Wycięcie struny prącia (elongacja prącia)
58.46 Inna rekonstrukcja cewki
58.47 Plastyka ujścia zewnętrznego cewki moczowej (meatoplastyka)
58.481 Plastyka cewki moczowej z zastosowaniem błony śluzowej jamy ustnej
58.482 Plastyka cewki moczowej z zastosowaniem błony śluzowej pęcherza moczowego
58.483 Plastyka cewki moczowej z zastosowaniem przeszczepu skóry pobranego z innej okolicy ciała
58.491 Skręcenie opuszkowego odcinka cewki moczowej metodą Benenenti'ego
58.492 Późna naprawa położniczej przetoki cewkowo-pochwowej
58.493 Sfałdowanie (plikacja) cewki moczowej
58.494 Operacja przetoki cewkowo-odbytniczej
58.495 Operacja przetoki cewkowo-pochwowej
58.496 Wycięcie mięska cewkowego u kobiety
58.497 Operacja uchyłka cewki u kobiety
58.498 Wycięcie torbieli okołocewkowej u kobiety
58.51 Przecięcie zwieracza zewnętrznego cewki moczowej
58.52 Wewnętrzne nacięcie zewnętrznego ujścia cewki moczowej
58.53 Uwolnienie zrostów okołocewkowych
58.541 Uretrocystoskopia i przecięcie zwieracza zewnętrznego cewki (sfinkterotomia)
58.542 Uretroskopia i rozcięcie zwężenia cewki (uretrotomia optyczna wewnętrzna)
58.543 Uretroskopia i udrożnienie (rozcięcie) zarośnięcia cewki
58.544 Udrożnienie (rozcięcie) zarośnięcia cewki pod kontrolą uretroskopii i cystoskopii wykonanej przez przetokę nadłonową
58.545 Uretrocystoskopia i wycięcie lub rozcięcie zastawki cewki
58.61 Rozszerzenie połączenia cewkowo-pęcherzowego
58.621 Zgłębnikowanie (kalibracja) cewki męskiej
58.622 Zgłębnikowanie (kalibracja) cewki kobiecej
58.631 Usunięcie kamienia z dołka łódkowatego (bez endoskopii)
58.632 Uretroskopia i usunięcie kamienia lub ciała obcego z cewki
58.641 Rozszerzenie ujścia zewnętrznego cewki męskiej
58.642 Rozszerzenie cewki męskiej
58.651 Rozszerzenie odcinka końcowego cewki żeńskiej
58.652 Rozszerzenie zwężenia cewki żeńskiej
58.911 Drenaż gruczołu opuszkowo-cewkowego
58.912 Drenaż okołocewkowy z dostępu kroczowego
58.913 Drenaż ropnia okołocewkowego u kobiety
58.919 Nacięcie tkanki okołocewkowej - inne
58.931 Wszczepienie zwieracza hydraulicznego wokół szyi pęcherza
58.932 Wszczepienie zwieracza hydraulicznego wokół opuszki cewki moczowej
58.933 Wymiana zwieracza hydraulicznego cewki moczowej [AUS]
58.934 Wszczepienie sztucznego zwieracza cewki moczowej [AUS] z pompą albo zbiornikiem wyrównawczym
58.94 Uretrocystoskopia i wstrzyknięcie leku do okolicy zwieracza zewnętrznego cewki
58.981 Wprowadzenie protezy metalowej do cewki moczowej
58.984 Umieszczenie innej protezy w cewce moczowej
58.985 Usunięcie innej protezy z cewki moczowej metodą otwartą
58.986 Usunięcie innej protezy z cewki moczowej uretroskopowo
58.990 Usunięcie zwieracza hydraulicznego cewki bez wymiany
58.991 Naprawa pompy lub zbiornika wyrównawczego zwieracza hydraulicznego cewki moczowej
58.992 Chirurgiczna korekcja ciśnienia w sztucznym zwieraczu cewki moczowej
59.00 Rozpreparowanie tkanki zaotrzewnowej nieokreślone inaczej
59.01 Uwolnienie lub przemieszczenie moczowodu objętego włóknieniem zaotrzewnowym
59.02 Inne uwolnienie zrostów okołonerkowych lub okołomoczowodowych
59.03 Uwolnienie zrostów okołonerkowych lub okołomoczowodowych laparoskopowo
59.09 Inne nacięcie tkanki okołonerkowej lub okołomoczowodowej
59.11 Uwolnienie zrostów okołopęcherzowych
59.12 Uwolnienie zrostów okołopęcherzykowych laparoskopowo
59.191 Odsłonięcie (eksploracja) przestrzeni okołopęcherzowej
59.192 Nacięcie i drenaż krwiaka przestrzeni Retziusa
59.193 Odsłonięcie (eksploracja) przestrzeni pozałonowej
59.211 Biopsja tkanki okołonerkowej, okołomoczowodowej lub okołopęcherzowej metodą otwartą
59.212 Biopsja przezskórna tkanki okołonerkowej, okołomoczowodowej lub okołopęcherzowej
59.31 Operacja cewki metodą Kelly'ego-Kennedy'ego
59.32 Plikacja cewki metodą Kelly'ego-Stoeckela
59.39 Plikacja połączenia pęcherzowo-cewkowego - inne
59.41 Operacja metodą Goebela-Frangenheima-Stoeckela
59.42 Operacja metodą Millina-Reada
59.43 Operacja metodą Oxford
59.44 Uretrocystopeksja przez podwieszenie nadłonowe
59.51 Operacja metodą Burcha
59.52 Operacja metodą Marshalla-Marchetti'ego-Krantza
59.53 Przyszycie tkanki okołocewkowej do spojenia łonowego
59.59 Podwieszenie cewki moczowej - nieokreślone inaczej
59.61 Operacja metodą Pereyry
59.69 Podwieszenie tkanek okołocewkowych - inne
59.711 Cystouretropeksja z użyciem pętli z mięśnia dźwigacza odbytu
59.712 Podwieszenie szyi pęcherza moczowego z użyciem przeszczepionego mięśnia smukłego uda
59.713 Podwieszenie szyi pęcherza z użyciem pętli łonowo-guziczej
59.721 Implantacja kolagenu do moczowodu lub pęcherza moczowego
59.722 Endoskopowe wstrzyknięcie implantu do moczowodu lub pęcherza moczowego
59.723 Implantacja tkanki tłuszczowej do moczowodu lub pęcherza moczowego
59.791 Uretropeksja przednia
59.792 Uretropeksja metodą Tudora ("królicze ucho")
59.793 Podwieszenie cewki i pęcherza z użyciem materiału syntetycznego
59.794 Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu przezpochwowa bez użycia taśmy
59.795 Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu przezpochwowa z użyciem taśmy
59.796 Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu z dostępu nadłonowego (typu Marschalla-Marchettiego-Kranza, Burcha)
59.797 Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu z dostępu nadłonowego z użyciem taśmy (sling) z tkanek własnych chorej lub z materiału syntetycznego
59.799 Zabiegi z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu - inne - nieokreślone inaczej
59.82 Wprowadzenie cewnika moczowodowego
59.83 Rozszerzenie ujścia pęcherzowego moczowodu
59.91 Wycięcie tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej
59.92 Inne operacje tkanek okołonerkowych lub okołopęcherzowych
59.931 Wymiana cewnika w ureterostomii
59.932 Ponowne wprowadzenie cewnika do ureterostomii
59.94 Wymiana cewnika w cystostomii
59.99 Zabiegi i operacje w zakresie układu moczowego - inne
60.01 Nacięcie ropnia stercza z drenażem
60.02 Usunięcie kamieni sterczowych
60.111 Biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa
60.112 Przezcewkowa biopsja stercza
60.113 Przezskórna biopsja stercza (nakłucie przez krocze)
60.12 Otwarta biopsja stercza
60.131 Igłowa biopsja pęcherzyków nasiennych
60.14 Otwarta biopsja pęcherzyków nasiennych
60.15 Biopsja tkanek okołosterczowych
60.181 Nakłucie oraz opróżnienie torbieli lub ropnia stercza
60.182 Nakłucie oraz opróżnienie torbieli lub ropnia stercza pod kontrolą USG
60.183 Nacięcie i opróżnienie ropnia stercza z dostępu przez krocze
60.184 Nacięcie i opróżnienie ropnia stercza z dostępu przez odbytnicę
60.19 Inne zabiegi diagnostyczne w obrębie pęcherzyków nasiennych
60.211 Przezcewkowa ablacja stercza laserem (TULIP)
60.212 Przezcewkowe wyłuszczenie gruczolaka stercza laserem (LEP)
60.219 Przezcewkowe laserowe usunięcie gruczołu krokowego przy użyciu prowadzenia ultradźwiękowego (TULIP) - inne
60.22 Przezcewkowa fotoselektywna waporyzacja gruczołu krokowego (PVP)
60.231 Przezcewkowa elektroresekcja stercza (TURP) standardowa (monopolarna)
60.232 Przezcewkowa elektroresekcja stercza bipolarna w 0,9% roztworze NaCl (TURPiS)
60.241 Przezcewkowa waporesekcja stercza (TUVRP)
60.242 Przezcewkowa elektrowaporyzacja stercza (TUVP)
60.25 Przezcewkowa ablacja igłowa stercza (TUNA)
60.261 Przezcewkowa termoterapia stercza falami o częstości radiowej (TURF)
60.262 Przezcewkowa termoterapia mikrofalowa stercza (TUMT)
60.27 Przezcewkowa ablacja alkoholowa stercza (TEAP)
60.291 Przezcewkowe wycięcie płata środkowego gruczołu krokowego
60.293 Przezcewkowe wyłuszczenie gruczołu krokowego
60.294 Przezcewkowa prostatektomia - inna niż wymienione
60.295 Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego (TURP)
60.31 Wycięcie stercza (prostatektomia) nadłonowa metodą otwartą
60.32 Wycięcie stercza (prostatektomia) bez limfadenektomii miednicznej laparoskopowo
60.41 Usunięcie operacyjne gruczolaka stercza (adenomektomia) z dostępu załonowego zewnątrzpęcherzowego
60.42 Wycięcie stercza (prostatektomia) bez limfadenektomii miednicznej z dostępu załonowego
60.51 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową z dostępu załonowego
60.52 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią miedniczną z dostępu załonowego
60.53 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową z dostępu kroczowego
60.54 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową laparoskopowo
60.55 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią miedniczną laparoskopowo
60.621 Krioablacja stercza
60.622 Kriochirurgia stercza
60.623 Całkowita ablacja stercza metodą kriochirurgii (RCSA)
60.624 Wycięcie stercza (prostatektomia) bez limfadenektomii miednicznej z dostępu kroczowego
60.63 Przezodbytnicza ablacja stercza skupioną wiązką fal ultradźwiękowych (HIFU)
60.64 Usunięcie operacyjne gruczolaka stercza (adenomektomia) z dostępu przezpęcherzowego
60.65 Usunięcie operacyjne gruczolaka stercza (adenomektomia) i usunięcie uchyłku (-ów) pęcherza z dostępu przezpęcherzowego
60.66 Usunięcie gruczolaka stercza (adenomektomia) załonowe, zewnątrzpęcherzowe laparoskopowo
60.71 Przezskórne nakłucie pęcherzyków nasiennych
60.72 Nacięcie pęcherzyków nasiennych
60.731 Wycięcie torbieli przewodu Muellera
60.732 Wycięcie pęcherzyków nasiennych metodą otwartą
60.733 Wycięcie pęcherzyków nasiennych jednostronne laparoskopowo
60.734 Wycięcie pęcherzyków nasiennych obustronne laparoskopowo
60.79 Operacje pęcherzyków nasiennych - inne
60.81 Nacięcie tkanki okołosterczowej
60.82 Wycięcie tkanki okołosterczowej
60.83 Wycięcie wzgórka nasiennego z powodu zwężenia lub zarośnięcia przewodu wytryskowego lub torbieli pośrodkowej stercza pod kontrolą uretroskopową (TURED)
60.91 Biopsja aspiracyjna stercza
60.92 Wstrzyknięcie leku do stercza
60.93 Zabieg naprawczy stercza
60.941 Koagulacja łożyska po wyłuszczeniu lub elektroresekcji gruczolaka stercza
60.942 Cystoskopia celem opanowania krwawienia ze stercza
60.95 Przezcewkowe rozszerzenie balonem części sterczowej cewki moczowej
60.96 Nacięcie przezcewkowe stercza (TUIP)
60.984 Umieszczenie innej protezy w sterczowym odcinku cewki moczowej
60.985 Usunięcie innej protezy ze sterczowego odcinka cewki moczowej metodą otwartą
60.986 Usunięcie innej protezy ze sterczowego odcinka cewki moczowej za pomocą giętkiego cystoskopu
60.99 Operacje stercza - inne
61.0 Nacięcie i drenaż moszny i osłonki pochwowej jądra
61.11 Biopsja moszny i osłonki pochwowej jądra
61.12 Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra lub torbieli najądrza
61.19 Inne zabiegi diagnostyczne moszny/ osłonki pochwowej jądra
61.2 Wycięcie wodniaka osłonki pochwowej jądra
61.31 Elektrokoagulacja zmiany moszny
61.32 Redukcja słoniowacizny moszny
61.33 Częściowe wycięcie moszny
61.41 Szycie rany moszny i osłonki pochwowej jądra
61.42 Operacja przetoki mosznowej
61.491 Pokrycie ubytku skóry moszny przeszczepem
61.492 Operacja oskalpowania moszny bez uszkodzenia jąder i z zachowaniem moszny
61.493 Operacja oskalpowania moszny bez uszkodzenia jąder z pokryciem ubytku skóry przeszczepami
61.494 Operacja oskalpowania moszny z uszkodzeniem jądra albo jąder i z zachowaniem moszny
61.495 Operacja oskalpowania moszny z uszkodzeniem jądra albo jąder z pokryciem ubytku skóry przeszczepami
61.496 Operacja z powodu martwicy moszny (zgorzel Fourniera)
61.497 Leczenie oparzenia moszny
61.498 Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra i wstrzyknięcie środka obliterującego do jamy wodniaka
61.499 Operacje naprawcze moszny/ osłonki pochwowej - inne
61.91 Przezskórna aspiracja osłonki pochwowej
61.92 Wycięcie innej niż wodniak zmiany osłonki pochwowej jądra
61.93 Operacja z powodu martwicy moszny i skóry prącia (zgorzel Fourniera)
61.94 Operacja z powodu martwicy moszny, skóry prącia i podbrzusza (zgorzel Fourniera)
61.95 Pokrycie ubytku skóry moszny i prącia przeszczepem
61.96 Pokrycie ubytku skóry moszny, prącia i podbrzusza przeszczepem
61.99 Operacje moszny/ osłonki pochwowej - inne
62.0 Nacięcie jądra
62.11 Przezskórna igłowa biopsja jądra
62.12 Otwarta biopsja jądra
62.131 Pozyskanie nasienia - w przypadku wytrysku wstecznego - metodą cewnikowania pęcherza moczowego
62.132 Pozyskanie nasienia - w przypadku braku ejakulacji - przy użyciu wibrostymulacji
62.133 Pozyskanie nasienia - w przypadku braku ejakulacji - przy użyciu elektroejakulacji
62.14 Laparoskopia w poszukiwaniu jądra
62.19 Inne zabiegi diagnostyczne jądra
62.21 Wycięcie częściowe zmiany jądra
62.22 Wycięcie torbieli Morgagni'ego u mężczyzny
62.31 Wycięcie jądra jednostronne
62.32 Wycięcie jądra i jednoczasowe wszczepienie protezy jednostronne
62.33 Wycięcie jądra niezstąpionego jednostronne laparoskopowo
62.411 Wycięcie obu jąder jednoczasowe
62.412 Wycięcie obu jąder i wszczepienie protez jednoczasowe
62.413 Wycięcie jądra niezstąpionego obustronne laparoskopowo
62.419 Obustronne wycięcie jąder - inne
62.42 Wycięcie jedynego jądra
62.501 Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego jednostronne
62.502 Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego obustronne
62.503 Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego dwuetapowe metodą Fowler-Stephens - etap pierwszy - jednostronne
62.504 Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego dwuetapowe metodą Fowler-Stephens - etap pierwszy - obustronne
62.505 Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego dwuetapowe metodą Fowler-Stephens - etap drugi - jednostronne
62.506 Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego dwuetapowe metodą Fowler-Stephens - etap drugi - obuostronne
62.511 Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny - etap pierwszy - jednostronnie
62.512 Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny - etap pierwszy - obustronnie
62.513 Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny - etap drugi - jednostronnie
62.514 Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny - etap drugi - obustronnie
62.515 Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny metodą Fowler-Stephens - etap pierwszy - jednostronnie
62.516 Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny metodą Fowler-Stephens - etap pierwszy - obustronnie
62.517 Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny metodą Fowler-Stephens - etap drugi - jednostronnie
62.518 Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny metodą Fowler-Stephens - etap drugi - obustronnie
62.521 Operacja z powodu skrętu jądra lub przyczepka jądra z zachowaniem jądra
62.522 Operacja z powodu skrętu jądra z zachowaniem jądra i jednoczasowym umocowaniem jądra przeciwległego w mosznie
62.53 Operacja Toreka (etap I/ etap II)
62.54 Przeszczepienie i umocowanie jądra w mosznie
62.551 Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego jednostronne
62.552 Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego obustronne
62.561 Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i biopsja jądra - jednostronnie
62.562 Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i biopsja jądra - obustronnie
62.571 Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i jednoczasowa operacja przepukliny pachwinowej - jednostronnie
62.572 Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i jednoczasowa operacja przepukliny pachwinowej - obustronnie
62.581 Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i biopsja jądra oraz jednoczasowa operacja przepukliny pachwinowej - jednostronnie
62.582 Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i biopsja jądra oraz jednoczasowa operacja przepukliny pachwinowej - obustronnie
62.61 Szycie rany jądra
62.691 Przeszczepienie jądra
62.699 Operacje naprawcze jądra - inne
62.71 Wszczepienie protezy jądra jednostronne
62.72 Wszczepienie protezy jądra obustronne
62.73 Usunięcie protezy jądra jednostronne
62.74 Usunięcie protezy jądra obustronne
62.75 Wymiana protezy jądra jednostronna
62.76 Wymiana protezy jądra obustronna
62.81 Operacja urazowego uszkodzenia jądra z zachowaniem jądra w mosznie
62.83 Operacja urazowego uszkodzenia jądra z wszczepieniem jądra poza obrębem moszny
62.84 Operacja urazowego uszkodzenia obu jąder z wszczepieniem jąder poza obrębem moszny
62.91 Nakłucie i aspiracja jądra
62.92 Wstrzyknięcia leku do jądra
62.931 Pozyskanie plemników z tkanki jądra do rozrodu wspomaganego metodą przezskórnej biopsji cienkoigłowej (TeFNA - testicular fine needle aspiration)
62.932 Pozyskanie plemników z tkanki jądra do rozrodu wspomaganego metodą przezskórnej biopsji gruboigłowej (TESA - percutaneous testicular sperm aspiration)
62.933 Pozyskanie plemników z tkanki jądra do rozrodu wspomaganego metodą operacji otwartej (TESE - testicular sperm extraction)
62.934 Pozyskanie plemników z tkanki jądra do rozrodu wspomaganego metodą operacji otwartej z użyciem mikroskopu operacyjnego (m-TESE - mico-TESE; seminiferous tubule microdissection)
62.99 Operacje jądra - inne
63.01 Biopsja powrózka nasiennego/ nasieniowodu lub najądrza
63.021 Nakłucie i opróżnienie wodniaka powrózka nasiennego
63.022 Nakłucie i opróżnienie wodniaka powrózka nasiennego i wstrzyknięcie środka obliterującego do jamy wodniaka
63.031 Pozyskanie treści z najądrza do badania mikroskopowego metodą przezskórnego nakłucia igłą
63.032 Pozyskanie treści z najądrza do badania mikroskopowego metodą operacji otwartej
63.09 Zabiegi diagnostyczne powrózka nasiennego/ nasieniowodu i najądrza - inne
63.11 Wysokie podwiązanie żyły jądrowej
63.12 Operacja wodniaka jądra
63.13 Operacja żylaków powrózka nasiennego z dostępu pachwinowego lub mosznowego
63.14 Operacja mikrochirurgiczna żylaków powrózka nasiennego
63.151 Operacja żylaków powrózka nasiennego jednostronna
63.152 Operacja żylaków powrózka nasiennego obustronna
63.2 Operacja torbieli nasiennej najądrza
63.3 Wycięcie innych zmian powrózka nasiennego lub najądrza
63.4 Wycięcie najądrza
63.51 Szycie rany powrózka nasiennego/ najądrza
63.52 Odprowadzenie skrętu jądra lub powrózka nasiennego
63.53 Przeszczep powrózka nasiennego
63.54 Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra lub powrózka nasiennego lub torbieli najądrza z badaniem usuniętego płynu i wstrzyknięcie środka obliterującego do jamy wodniaka
63.59 Operacje naprawcze powrózka nasiennego/ najądrza - inne
63.6 Przecięcie nasieniowodu
63.711 Zmiażdżenie nasieniowodu
63.712 Podwiązanie i przecięcie nasieniowodu
63.72 Podwiązanie powrózka nasiennego
63.73 Wycięcie nasieniowodu
63.79 Sterylizacja (ubezpłodnienie) mężczyzny - inne
63.81 Szycie rany nasieniowodu/ najądrza
63.82 Pooperacyjna rekonstrukcja przeciętego i podwiązanego nasieniowodu
63.83 Wszczepienie nasieniowodu do najądrza
63.84 Usunięcie podwiązki nasieniowodu
63.85 Usunięcie zastawki z nasieniowodu
63.86 Zespolenie niesieniowodowo-najądrzowe lub nasieniowodowo-nasieniowodowe
63.89 Operacje naprawcze nasieniowodu/ najądrza - inne
63.92 Nacięcie najądrza
63.93 Nacięcie powrózka nasiennego
63.94 Uwolnienie zrostów powrózka nasiennego
63.95 Wprowadzenie zastawki do nasieniowodu
63.98 Blokada farmakologiczna powrózka nasiennego w leczeniu przewlekłego bólu jądra
63.99 Operacje powrózka nasiennego/ najądrza/ nasieniowodu - inne
64.0 Operacja stulejki
64.11 Biopsja igłowa prącia
64.12 Nakłucie ciała jamistego prącia i pomiar ciśnienia (kawernozometria)
64.19 Inne zabiegi diagnostyczne prącia
64.21 Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia
64.22 Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia i moszny
64.23 Biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia laserem
64.24 Biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia i moszny laserem
64.31 Wycięcie prącia częściowe
64.32 Wycięcie prącia całkowite
64.33 Wycięcie prącia całkowite i biopsja regionalnych węzłów chłonnych
64.34 Wycięcie prącia całkowite i wycięcie pachwinowych powierzchownych węzłów chłonnych
64.35 Wycięcie prącia całkowite i wycięcie pachwinowych powierzchownych i głębokich węzłów chłonnych
64.36 Wycięcie prącia całkowite i wycięcie pachwinowych powierzchownych i głębokich węzłów chłonnych oraz węzłów chłonnych miednicznych
64.41 Szycie rany prącia
64.42 Uwolnienie bolesnego wzwodu prącia
64.43 Wytworzenie prącia
64.44 Operacja odtwórcza prącia wcześniej amputowanego lub niedorozwiniętego bądź pogrążonego
64.45 Wszycie doraźne prącia po amputacji urazowej z mikrochirurgicznym zespoleniem naczyń i nerwów
64.461 Usunięcie ciała obcego obejmującego prącie - operacja prosta
64.462 Usunięcie ciała obcego obejmującego prącie - operacja skomplikowana
64.47 Pokrycie ubytku skóry prącia przeszczepem
64.481 Operacja zgięcia prącia
64.482 Operacja zgięcia prącia z uzupełnieniem ubytku osłonki białawej ciała jamistego albo ciał jamistych przeszczepem
64.491 Wycięcie blaszki stwardnienia plastycznego prącia
64.492 Wycięcie blaszki stwardnienia plastycznego prącia z uzupełnieniem ubytku osłonki białawej ciała jamistego przeszczepem
64.493 Operacja plastyczna prącia niedorozwiniętego lub pogrążonego
64.494 Zaopatrzenie chirurgiczne uszkodzenia urazowego obejmującego ciała jamiste prącia lub/i odcinek prąciowy cewki
64.495 Operacja z powodu słoniowacizny prącia lub moszny
64.91 Grzbietowe/ boczne nacięcie napletka
64.92 Nacięcie prącia
64.93 Uwolnienie (wycięcie) zrostów prącia
64.951 Wszczepienie protez półsztywnych do ciał jamistych prącia
64.952 Usunięcie protez półsztywnych ciał jamistych prącia
64.953 Usunięcie i jednoczasowa wymiana protez półsztywnych ciał jamistych prącia
64.96 Usunięcie wewnętrznej protezy prącia
64.971 Wszczepienie protez hydraulicznych do ciał jamistych prącia
64.972 Usunięcie protez hydraulicznych ciał jamistych prącia
64.973 Usunięcie i jednoczasowa wymiana protez hydraulicznych ciał jamistych prącia
64.981 Wytworzenie połączenia ciał jamistych z ciałem gąbczastym
64.982 Wytworzenie przetoki między ciałami jamistymi prącia i ciałem gąbczastym opuszki cewki lub przetoki z zastosowaniem żyły
64.983 Nakłucie i płukanie ciał jamistych prącia
64.984 Wstrzyknięcie leku naczyniowo-aktywnego do ciała jamistego prącia
64.985 Wstrzyknięcie leku do blaszki stwardnienia plastycznego prącia
64.986 Wytworzenie przetoki między żołędzia i ciałami jamistymi prącia metodą Wintera
64.99 Inne operacje męskich narządów płciowych
65.01 Nacięcie jajnika laparoskopowo
65.09 Nacięcie jajnika - inne
65.11 Biopsja aspiracyjna jajnika
65.12 Biopsja jajnika - inna
65.13 Laparoskopowa biopsja jajnika
65.14 Inne laparoskopowe procedury diagnostyczne na jajnikach
65.21 Marsupializacja cysty jajnika
65.22 Klinowa resekcja jajnika
65.23 Otwarcie torbieli jajnika/ jajników laparoskopowe
65.24 Laparoskopowa klinowa resekcja jajnika
65.25 Inne laparoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany jajnika
65.26 Wyłuszczenie guza jajnika jednostronne/ obustronne
65.292 Kauteryzacja jajnika
65.293 Częściowe wycięcie jajnika
65.31 Jednostronne usunięcie jajnika laparoskopowo
65.39 Jednostronne usunięcie jajnika - inne
65.41 Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu laparoskopowo
65.49 Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu - inne
65.519 Równoczesne usunięcie obu jajników - inne
65.52 Wycięcie pozostałego/ jedynego jajnika
65.53 Laparoskopowe usunięcie obu jajników w trakcie jednego zabiegu
65.54 Laparoskopowe usunięcie pozostałego jajnika
65.61 Równoczesne usunięcie obu jajników i jajowodów
65.62 Laparoskopowe usunięcie obu jajników i jajowodów w trakcie jednego zabiegu
65.63 Laparoskopowe usunięcie pozostałego jajnika i jajowodu
65.69 Usunięcie pozostałego jajnika i jajowodu - inne
65.71 Szycie jajnika
65.73 Plastyka jajowodu i jajnika
65.74 Laparoskopowe proste zeszycie jajnika
65.75 Laparoskopowa reimplantacja jajnika
65.76 Laparoskopowa plastyka jajnika i jajowodu
65.791 Umocowanie jajnika
65.81 Laparoskopowe usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych
65.89 Usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych - inne
65.91 Aspiracja płynu z jajnika
65.95 Uwolnienie skrętu jajnika
66.01 Nacięcie jajowodu
66.02 Utworzenie przetoki jajowodowo-brzusznej
66.11 Biopsja jajowodu
66.21 Obustronne laparoskopowe podwiązanie/ zmiażdżenie jajowodu
66.22 Obustronne laparoskopowe podwiązanie oraz rozdzielenie obu kikutów jajowodu
66.29 Obustronne endoskopowe zamknięcie światła jajowodów - inne
66.31 Obustronne podwiązanie i zmiażdżenie jajowodów
66.4 Całkowite jednostronne wycięcie jajowodu
66.51 Wycięcie obu jajowodów w czasie tej samej operacji
66.521 Wycięcie pozostałego jajowodu
66.61 Wycięcie lub zniszczenie zmiany jajowodu
66.62 Wycięcie jajowodu z ciążą jajowodową
66.69 Częściowe wycięcie jajowodu - inne
66.71 Proste zeszycie jajowodu
66.72 Szycie jajowodu
66.75 Wszczepienie jajowodu do macicy
66.792 Przywrócenie ciągłości rozdzielonego jajowodu
66.793 Plastyka jajowodu
66.8 Przedmuchiwanie i przepłukiwanie jajowodu
66.91 Aspiracja treści jajowodu
66.92 Jednostronne zmiażdżenie lub zamknięcie światła jajowodu
66.93 Wszczepienie/wymiana protezy jajowodu
66.95 Wprowadzenie środka leczniczego do jajowodu
66.96 Rozszerzenie jajowodu
67.11 Biopsja kanału szyjki macicy
67.12 Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)
67.2 Konizacja szyjki macicy
67.31 Marsupializacja torbieli szyjki macicy
67.39 Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy - inne
67.4 Wycięcie szyjki macicy z równoczesną plastyką pochwy
67.591 Szew okrężny na cieśń macicy
67.592 Operacja McDonalda
67.593 Operacja Shirodkara
67.61 Szycie rozdarcia szyjki macicy
67.621 Zamknięcie przetoki szyjkowo-esiczej
67.691 Zabieg naprawczy starego położniczego rozdarcia szyjki
68.0 Nacięcie macicy
68.12 Histeroskopia diagnostyczna
68.151 Endoskopowa (laparoskopowa) biopsja przydatków macicy z wyjątkiem jajników i jajowodów
68.159 Endoskopowa (laparoskopowa) biopsja przydatków macicy - inne
68.161 Endoskopowa (laparoskopowa) (histeroskopowa) biopsja macicy
68.17 Przezpochwowa hydrolaparoskopia (THL)
68.211 Uwolnienie zrostów w świetle macicy
68.22 Nacięcie albo wycięcie wrodzonej przegrody macicy
68.231 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy
68.232 Histeroskopowa ablacja endometrium
68.233 Histeroskopowe zniszczenie zmiany chorobowej w macicy
68.234 Histeroskopowe wycięcie zmiany chorobowej w macicy
68.24 Histerolaparoskopia lecznicza
68.291 Usunięcie mięśniaka macicy
68.311 Klasyczne śródpowięziowe usunięcie macicy [CISH]
68.312 Nadszyjkowe usunięcie macicy w asyście laparoskopowej [LASH]
68.391 Nadszyjkowe wycięcie macicy
68.41 Proste wycięcie macicy
68.42 Poszerzone wycięcie macicy
68.51 Wycięcie macicy drogą pochwową w asyście laparoskopowej (LAVH)
68.59 Inne wycięcie macicy drogą pochwową
68.61 Zmodyfikowane radykalne wycięcie macicy
68.62 Operacja Wertheima
68.71 Laparoskopowe radykalne wycięcie macicy drogą pochwową [LRVH]
68.76 Histerokolpektomia
68.77 Operacja Schauta
68.8 Wytrzewienie miednicy małej
69.01 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy w celu zakończenia ciąży
69.02 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy po porodzie lub poronieniu
69.03 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - diagnostyczne
69.04 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - lecznicze
69.1 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie macicy i struktur ją podtrzymujących
69.211 Zabieg Wotkinsa
69.221 Przyszycie macicy do powłok brzusznych
69.222 Operacja manchesterska (Fothergilla)
69.223 Sfałdowanie więzadeł macicznych
69.23 Pochwowa operacja przewlekłego wypadania macicy
69.3 Odnerwienie macicy (okołoszyjkowe)
69.41 Szycie rozdarcia macicy
69.42 Zamknięcie przetoki macicy
69.491 Zabieg naprawczy przetrwałego (zastarzałego) poporodowego rozdarcia macicy
69.492 Zabieg naprawczy wrodzonej wady macicy
69.493 Zabieg naprawczy wrodzonej wady macicy z rekonstrukcją
69.499 Zabieg naprawczy macicy - inny
69.52 Aspiracyjne łyżeczkowanie macicy po porodzie lub poronieniu
69.59 Inne aspiracyjne łyżeczkowanie macicy
69.94 Ręczne odprowadzenie wypadniętej macicy
69.97 Usunięcie penetrującego ciała obcego z szyjki macicy
70.0 Nakłucie zagłębienia odbytniczo macicznego (zatoki Douglasa)
70.12 Nacięcie zagłębienia odbytniczo-macicznego
70.13 Uwolnienie zrostów wewnątrzpochwowych
70.141 Wycięcie przegrody pochwowej
70.142 Drenaż krwiaka pochwy
70.22 Wziernikowanie zagłębienia odbytniczo-macicznego - kuldoskopia
70.23 Biopsja zagłębienia odbytniczo-macicznego
70.24 Biopsja pochwy
70.33 Wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy
70.4 Zamknięcie światła pochwy i całkowite wycięcie pochwy
70.50 Plastyka przednia i tylna pochwy
70.511 Przednia plastyka pochwy z wycięciem uchyłka cewki moczowej
70.521 Tylna plastyka pochwy
70.61 Wytworzenie pochwy
70.62 Odtworzenie pochwy
70.71 Szycie rozdarcia pochwy
70.72 Operacja przetoki pochwowo-okrężniczej
70.73 Operacja przetoki pochwowo-odbytniczej
70.74 Operacja innych przetok pochwowo-jelitowych
70.75 Operacja innych przetok pochwowych
70.77 Podwieszenie i umocowanie pochwy
70.791 Plastyka pochwy i krocza
70.8 Zamknięcie (zwężenie) sklepienia pochwy
71.01 Uwolnienie zrostów sromu
71.091 Powiększenie wejścia do pochwy
71.099 Nacięcie sromu/ krocza - inne
71.11 Biopsja sromu
71.22 Nacięcie torbieli gruczołu Bartholina
71.23 Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina
71.24 Wycięcie albo inne zniszczenie torbieli gruczołu Bartholina
71.3 Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza
71.41 Amputacja łechtaczki
71.5 Radykalne wycięcie sromu
71.61 Jednostronne proste wycięcie sromu
71.62 Obustronne proste wycięcie sromu
71.71 Szycie pęknięcia sromu lub krocza
71.72 Operacja przetoki sromu lub krocza
71.791 Zabieg naprawczy starego położniczego uszkodzenia sromu lub krocza
72.1 Kleszcze wyjściowe z nacięciem krocza
72.71 Próżniociąg położniczy z nacięciem krocza
72.79 Próżniociąg położniczy - inny
73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza
73.72 Poród samoistny z nacięciem krocza i następowym zeszyciem
73.8 Operacje na płodzie ułatwiające poród
74.0 Klasyczne cięcie cesarskie
74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy
74.2 Cięcie cesarskie pozaotrzewnowe
75.01 Wstrzyknięcie prostaglandyny w celu wywołania poronienia
75.03 Zakończenie ciąży przez wstrzyknięcie domaciczne
75.1 Amniocenteza diagnostyczna
75.21 Wewnątrzmaciczna transfuzja wymienna
75.22 Wprowadzenie cewnika do jamy brzusznej płodu celem wykonania transfuzji
75.311 Fetoskopia
75.312 Laparoamnioskopia
75.32 Ekg płodu - z owłosionej skóry głowy
75.33 Pobranie próbki krwi płodu z owłosionej skóry głowy
75.342 Monitorowanie płodu, nieokreślone inaczej
75.352 Kordocenteza
75.36 Korekcja wady rozwojowej płodu
75.37 Amnioinfuzja
75.381 Przezszyjkowe monitorowanie saturacji tlenem krwi płodu
75.382 Przezszyjkowe monitorowanie ciśnienia parcjalnego tlenu u płodu
75.4 Ręczne wydobycie łożyska
75.62 Zeszycie świeżego położniczego uszkodzenia odbytu i zwieracza odbytu
75.691 Zeszycie sromu i krocza
75.693 Zabieg naprawczy krocza
75.694 Zabieg naprawczy pochwy
75.695 Zabieg naprawczy sromu
75.696 Wtórne zeszycie nacięcia krocza
75.71 Ręczna kontrola jamy macicy po porodzie
75.72 Instrumentalna kontrola jamy macicy po porodzie
75.81 Położnicza tamponada macicy
75.82 Położnicza tamponada pochwy
75.94 Ręczne odprowadzenie wynicowanej macicy
76.011 Wycięcie nekrotycznego fragmentu z kości twarzy
76.091 Ponowne otwarcie osteotomii kości twarzy
76.11 Biopsja kości twarzy
76.2 Miejscowe usunięcie lub zniszczenie zmiany kości twarzy
76.311 Hemimadibulektomia
76.312 Subtotalna resekcja żuchwy
76.391 Połowicze wycięcie szczęki (z przeszczepem kostnym lub protezą)
76.41 Całkowite wycięcie żuchwy z jednoczasową rekonstrukcją
76.42 Całkowite wycięcie żuchwy - inne
76.43 Rekonstrukcja żuchwy - inna
76.441 Całkowite usunięcie szczęki z jednoczasową rekonstrukcją chirurgiczną lub protetyczną
76.449 Całkowite usunięcie innej kości twarzy z jednoczasową rekonstrukcją chirurgiczną lub protetyczną
76.451 Całkowite wycięcie szczęki
76.459 Całkowite wycięcie innej kości twarzy
76.46 Rekonstrukcja kości twarzy - inna
76.5 Plastyka stawu skroniowo-żuchwowego
76.62 Otwarta plastyka gałęzi żuchwy
76.63 Plastyka trzonu żuchwy
76.65 Segmentarna osteoplastyka szczęki
76.66 Całkowita osteoplastyka szczęki
76.691 Osteoplastyka dwuszczękowa
76.692 Osteoplastyka wielu kości czaszki twarzowej
76.693 Osteoplastyka wielu kości czaszki twarzowej oraz pokrywy czaszki
76.699 Plastyka kości twarzy - inna
76.71 Zamknięte nastawienie złamania kości jarzmowej
76.72 Otwarte nastawienie złamania kości jarzmowej
76.73 Zamknięte nastawienie złamania szczęki
76.74 Otwarte nastawienie złamania szczęki
76.75 Zamknięte nastawienie złamania żuchwy
76.76 Otwarte nastawienie złamania żuchwy
76.771 Nastawienie złamania zębodołu ze stabilizacją zębów
76.781 Zamknięte nastawienie złamania oczodołu
76.791 Otwarte nastawienie złamania oczodołu
76.799 Otwarte nastawienie złamania kości twarzy - inne
76.911 Autogenny przeszczep kostny kości twarzy
76.912 Przeszczep kostny kości twarzy (materiał z banku kości)
76.913 Heterogenny przeszczep kostny kości twarzy
76.921 Alloplastyczny wszczep do kości twarzy
76.93 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego
76.94 Otwarte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego
76.95 Inne manipulacje stawu skroniowo-żuchwowego
76.99 Operacje kości twarzy/ stawów - inne
77.01 Wycięcie martwaka - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.02 Wycięcie martwaka - kość ramienna
77.03 Wycięcie martwaka - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.04 Wycięcie martwaka - kości nadgarstka/ śródręcza
77.05 Wycięcie martwaka - kość udowa
77.06 Wycięcie martwaka - rzepka
77.07 Wycięcie martwaka - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.08 Wycięcie martwaka - kości stępu/ kości śródstopia
77.091 Wycięcie martwaka - inne kości (miednica)
77.092 Wycięcie martwaka - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.093 Wycięcie martwaka - inne kości (kręgi)
77.11 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.12 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość ramienna
77.13 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.14 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kości nadgarstka/ śródręcza
77.15 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość udowa
77.16 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - rzepka
77.17 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.18 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kości stępu/ kości śródstopia
77.191 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - inne kości (miednica)
77.192 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.193 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - inne kości (kręgi)
77.21 Osteotomia klinowa - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.22 Osteotomia klinowa - kość ramienna
77.23 Osteotomia klinowa - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.24 Osteotomia klinowa - kości nadgarstka/ śródręcza
77.25 Osteotomia klinowa - kość udowa
77.26 Osteotomia klinowa - rzepka
77.27 Osteotomia klinowa - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.28 Osteotomia klinowa - kości stępu/ kości śródstopia
77.291 Osteotomia klinowa - inne kości (miednica)
77.292 Osteotomia klinowa - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.293 Osteotomia klinowa - inne kości (kręgi)
77.31 Inne rozdzielenie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.32 Inne rozdzielenie kości - kość ramienna
77.33 Inne rozdzielenie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.34 Inne rozdzielenie kości - kości nadgarstka/ śródręcza
77.35 Inne rozdzielenie kości - kość udowa
77.36 Inne rozdzielenie kości - rzepka
77.37 Inne rozdzielenie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.38 Inne rozdzielenie kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.391 Inne rozdzielenie kości - inne kości (miednica)
77.392 Inne rozdzielenie kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.393 Inne rozdzielenie kości - inne kości (kręgi)
77.41 Biopsja kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.42 Biopsja kości - kość ramienna
77.43 Biopsja kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.44 Biopsja kości - kości nadgarstka/ śródręcza
77.45 Biopsja kości - kość udowa
77.46 Biopsja kości - rzepka
77.47 Biopsja kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.48 Biopsja kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.491 Biopsja kości - inne kości (miednica)
77.492 Biopsja kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.493 Biopsja kości - inne kości (kręgi)
77.51 Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich z osteotomią I-szej kości śródstopia
77.52 Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich i artrodezą
77.53 Wycięcie kaletki palucha/ korekcja tkanek miękkich - inne
77.541 Korekcja 5 palca stopy z osteotomią
77.562 Wycięcie paliczka (częściowa) palca młotkowatego stopy
77.571 Artrodeza palca szponiastego stopy
77.572 Częściowa resekcja paliczka palca szponiastego stopy
77.573 Kapsulotomia palca szponiastego stopy
77.574 Wydłużenie ścięgna palca szponiastego stopy
77.581 Korekcja palca stopy
77.582 Zabieg naprawczy palca stopy
77.583 Inne wycięcie, zespolenie i operacja palców stopy z użyciem materiału protetycznego
77.591 Wycięcie stawu palucha koślawego z założeniem protezy
77.60 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - nieokreślone miejsce
77.61 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.62 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość ramienna
77.63 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.64 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości nadgarstka/śródręcza
77.65 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość udowa
77.66 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - rzepka
77.67 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.68 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.691 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (miednica)
77.692 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.693 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (kręgi)
77.71 Wycięcie kości do przeszczepu - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.72 Wycięcie kości do przeszczepu - kość ramienna
77.73 Wycięcie kości do przeszczepu - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.74 Wycięcie kości do przeszczepu - kości nadgarstka/ śródręcza
77.75 Wycięcie kości do przeszczepu - kość udowa
77.76 Wycięcie kości do przeszczepu - rzepka
77.77 Wycięcie kości do przeszczepu - kość piszczelowa/kość strzałkowa
77.78 Wycięcie kości do przeszczepu - kości stępu/ kości śródstopia
77.792 Wycięcie kości do przeszczepu - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.81 Inne częściowe wycięcie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.82 Inne częściowe wycięcie kości - kość ramienna
77.83 Inne częściowe wycięcie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.84 Inne częściowe wycięcie kości - kości nadgarstka/ śródręcza
77.85 Inne częściowe wycięcie kości - kość udowa
77.86 Inne częściowe wycięcie kości - rzepka
77.87 Inne częściowe wycięcie kości - kość piszczelowa/kość strzałkowa
77.88 Inne częściowe wycięcie kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.891 Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (mednica)
77.892 Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.893 Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (kręgi)
77.91 Całkowite wycięcie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.015 Przeszczep kostny z banku kości - kość udowa/ miednica
78.017 Przeszczep kostny z banku kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.020 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - nieokreślone miejsce
78.021 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.022 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość ramienna
78.023 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.024 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.025 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość udowa/ miednica
78.026 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - rzepka
78.027 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.028 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.029 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - inne (kręgi)
78.035 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kość udowa/ miednica
78.036 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - rzepka
78.037 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.038 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.041 Wszczepy materiałów kościozastępczych - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.042 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość ramienna
78.043 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.044 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.045 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość udowa, miednica
78.046 Wszczepy materiałów kościozastępczych - rzepka
78.047 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.048 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.049 Wszczepy materiałów kościozastępczych - inne (kręgi)
78.051 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.052 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość ramienna
78.053 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.054 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.055 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość udowa/ miednica
78.056 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - rzepka
78.057 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.058 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.059 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - inne (kręgi)
78.061 Wszczepy wzmocnione - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.062 Wszczepy wzmocnione - kość ramienna
78.063 Wszczepy wzmocnione - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.064 Wszczepy wzmocnione - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.065 Wszczepy wzmocnione - kość udowa/ miednica
78.066 Wszczepy wzmocnione - rzepka
78.067 Wszczepy wzmocnione - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.068 Wszczepy wzmocnione - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.069 Wszczepy wzmocnione - inne (kręgi)
78.071 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.072 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość ramienna
78.073 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.074 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.075 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość udowa
78.076 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - rzepka
78.077 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.078 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.079 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - inne (kręgi)
78.11 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.12 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość ramienna
78.13 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.14 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kości nadgarstka/ śródręcza
78.15 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość udowa
78.16 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - rzepka
78.17 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.18 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kości stępu/ kości śródstopia
78.191 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (miednica)
78.192 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
78.193 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (kręgi)
78.222 Otwarta epifizjodeza - kość ramienna
78.223 Otwarta epifizjodeza - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.224 Otwarta epifizjodeza - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.225 Otwarta epifizjodeza - kość udowa/miednica
78.227 Otwarta epifizjodeza - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.228 Otwarta epifizjodeza - kości stępu/kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.229 Otwarta epifizjodeza - inne (kręgi)
78.230 Przezskórna epifizjodeza - nieokreślone miejsce
78.232 Przezskórna epifizjodeza - kość ramienna
78.233 Przezskórna epifizjodeza - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.234 Przezskórna epifizjodeza - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.235 Przezskórna epifizjodeza - kość udowa/ miednica
78.237 Przezskórna epifizjodeza - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.238 Przezskórna epifizjodeza - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.239 Przezskórna epifizjodeza - inne (kręgi)
78.242 Resekcja/ osteotomia - kość ramienna
78.243 Resekcja/ osteotomia - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.244 Resekcja/ osteotomia - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.245 Resekcja/ osteotomia - kość udowa/ miednica
78.247 Resekcja/ osteotomia - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.248 Resekcja/ osteotomia - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.249 Resekcja/ osteotomia - inne (kręgi)
78.312 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość ramienna
78.313 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.314 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.315 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość udowa/ miednica
78.317 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.318 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.323 Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.325 Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - kość udowa/miednica
78.327 Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.329 Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - inne (kręgi)
78.411 Inne zabiegi naprawcze kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.412 Inne zabiegi naprawcze kości - kość ramienna
78.413 Inne zabiegi naprawcze kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.414 Inne zabiegi naprawcze kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.415 Inne zabiegi naprawcze kości - kość udowa/ miednica
78.417 Inne zabiegi naprawcze kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.418 Inne zabiegi naprawcze kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.419 Inne zabiegi naprawcze kości - inne (kręgi)
78.421 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.422 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość ramienna
78.423 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.424 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.425 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość udowa/ miednica
78.426 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - rzepka
78.427 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.428 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.429 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - inne (kręgi)
78.511 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.512 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość ramienna
78.513 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość promieniowa/kość łokciowa
78.514 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.515 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość udowa/ miednica
78.516 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - rzepka
78.517 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.518 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.519 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - inne (kręgi)
78.521 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.522 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość ramienna
78.523 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.524 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.525 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość udowa/miednica
78.527 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.529 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - inne (kręgi)
78.531 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.532 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość ramienna
78.533 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.535 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość udowa/ miednica
78.537 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.539 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - inne (kręgi)
78.611 Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.612 Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - kość ramienna
78.613 Usunięcie zewnętrznegbo stabilizatora kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.614 Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.615 Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - kość udowa/ miednica
78.617 Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.618 Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.619 Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - inne (kręgi)
78.621 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.622 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość ramienna
78.623 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.624 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.625 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość udowa/ miednica
78.626 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - rzepka
78.627 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.628 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.629 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - inne (kręgi)
78.631 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.632 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość ramienna
78.633 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.634 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.635 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość udowa/ miednica
78.636 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - rzepka
78.637 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.638 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kości stępu/kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.639 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - inne (kręgi)
78.72 Chirurgiczne złamanie kości - kość ramienna
78.73 Chirurgiczne złamanie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.75 Chirurgiczne złamanie kości - kość udowa
78.77 Chirurgiczne złamanie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.78 Chirurgiczne złamanie kości - kości stępu/ kości śródstopia
79.00 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - miejsce nieokreślone
79.01 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna
79.02 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
79.03 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka)
79.04 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki
79.05 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa
79.06 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.07 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości stępu/ kości śródstopia (noga)
79.08 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki stopy
79.091 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.092 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (żebra)
79.093 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.094 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (rzepka)
79.11 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość ramienna
79.12 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość promieniowa/ łokciowa
79.13 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości nadgarstka/kości śródręcza
79.14 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki ręki
79.15 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość udowa
79.16 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość piszczelowa/kość strzałkowa
79.17 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości stępu/ kości śródstopia (noga)
79.18 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki (stopy)
79.191 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.192 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (żebra)
79.193 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.194 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (rzepka)
79.21 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna
79.22 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa
79.23 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka/ śródręcza
79.24 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki
79.25 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa
79.26 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - rzepka
79.27 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.28 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki stopy
79.291 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.292 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (żebra)
79.293 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.294 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (rzepka)
79.31 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna
79.32 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/łokciowa
79.33 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości nadgarstka/ kości śródręcza
79.34 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki ręki
79.35 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa
79.36 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.37 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości stępu/ kości śródstopia (noga)
79.38 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki stopy
79.391 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.392 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (żebra)
79.393 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.394 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (rzepka)
79.395 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją z użyciem płyty blokowej - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.411 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość ramienna
79.412 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna
79.421 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość promieniowa/ łokciowa (ramię)
79.422 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa (ramię)
79.451 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość udowa
79.452 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa
79.461 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.462 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.491 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - kręgosłup
79.492 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości - kręgosłup
79.493 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - obojczyk
79.494 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości - obojczyk
79.495 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - żebra
79.496 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości - żebra
79.511 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość ramienna
79.512 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna
79.521 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
79.522 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
79.551 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość udowa
79.552 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość udowa
79.561 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.562 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.591 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - kręgosłup
79.592 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - inne wyszczególnione kości - kręgosłup
79.593 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - obojczyk
79.594 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - inne wyszczególnione kości - obojczyk
79.595 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - żebra
79.596 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - żebra
79.60 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - miejsce nieokreślone
79.61 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość ramienna
79.62 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość promieniowa/ łokciowa
79.63 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kości nadgarstka/ kości śródręcza
79.64 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - paliczki ręki
79.65 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość udowa
79.66 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość piszczelowa/kość strzałkowa
79.67 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kości stępu/kości śródstopia
79.68 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - paliczki stopy
79.691 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości - miednica
79.692 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości - kręgosłup
79.693 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości - obojczyk
79.694 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości - żebra
79.695 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości - rzepka
79.70 Zamknięte nastawienie zwichnięcia - inne
79.71 Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku
79.72 Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia
79.73 Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka
79.74 Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców
79.75 Zamknięte nastawienie zwichnięcia biodra
79.76 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana
79.77 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki
79.78 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców
79.79 Zamknięte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu
79.81 Otwarte nastawienie zwichnięcia barku
79.82 Otwarte nastawienie zwichnięcia łokcia
79.83 Otwarte nastawienie zwichnięcia nadgarstka
79.84 Otwarte nastawienie zwichnięcia ręki/ palca
79.85 Otwarte nastawienie zwichnięcia biodra
79.86 Otwarte nastawienie zwichnięcia kolana
79.87 Otwarte nastawienie zwichnięcia kostki
79.88 Otwarte nastawienie zwichnięcia stopy/palca
79.89 Otwarte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu
79.91 Inne operacje urazu kości - kość ramienna
79.92 Inne operacje urazu kości - kość promieniowa/łokciowa
79.93 Inne operacje urazu kości - kości nadgarstka/śródręcza
79.94 Inne operacje urazu kości - paliczki ręki
79.95 Inne operacje urazu kości - kość udowa, miednica
79.96 Inne operacje urazu kości - kość piszczelowa/kość strzałkowa
79.97 Inne operacje urazu kości - kości stępu/kości śródstopia
79.98 Inne operacje urazu kości - paliczki stopy
79.99 Inne operacje urazu kości - inne wyszczególnione kości (kręgosłup)
80.01 Artrotomia celem usunięcia protezy - bark
80.02 Artrotomia celem usunięcia protezy - łokieć
80.03 Artrotomia celem usunięcia protezy - nadgarstek
80.04 Artrotomia celem usunięcia protezy - ręka i palce
80.05 Artrotomia celem usunięcia protezy - biodro
80.06 Artrotomia celem usunięcia protezy - kolano
80.07 Artrotomia celem usunięcia protezy - kostka
80.08 Artrotomia celem usunięcia protezy - stopa i palce
80.09 Artrotomia celem usunięcia protezy - kręgosłup
80.11 Inna artrotomia - bark
80.12 Inna artrotomia - łokieć
80.13 Inna artrotomia - nadgarstek
80.14 Inna artrotomia - ręka i palce
80.15 Inna artrotomia - biodro
80.16 Inna artrotomia - kolano
80.17 Inna artrotomia - kostka
80.18 Inna artrotomia - stopa i palce
80.191 Artrostomia - bark
80.192 Artrostomia - łokieć
80.193 Artrostomia - nadgarstek
80.194 Artrostomia - ręka i palce
80.195 Artrostomia - biodro
80.196 Artrostomia - kolano
80.197 Artrostomia - kostka
80.198 Artrostomia - stopa i palce
80.199 Artrostomia - kręgosłup
80.21 Artroskopia - bark
80.22 Artroskopia - łokieć
80.23 Artroskopia - nadgarstek
80.24 Artroskopia - ręka i palce
80.25 Artroskopia - biodro
80.26 Artroskopia - kolano
80.27 Artroskopia - kostka
80.28 Artroskopia - stopa i palce
80.29 Artroskopia - kręgosłup
80.39 Biopsja aspiracyjna stawu - kręgosłup
80.41 Korekcja stopy końsko-szpotawej metodą Goldnera
80.42 Operacja Heymana Herndona (Stronga) w korekcji stopy szpotawej
80.431 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - bark
80.432 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - łokieć
80.433 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - nadgarstek
80.434 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - ręka i palce
80.435 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - biodro
80.436 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kolano
80.437 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kostka
80.438 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - stopa i palce
80.439 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kręgosłup
80.441 Uwolnienie stawu - bark
80.442 Uwolnienie stawu - łokieć
80.443 Uwolnienie stawu - nadgarstek
80.444 Uwolnienie stawu - ręka i palce
80.445 Uwolnienie stawu - biodro
80.446 Uwolnienie stawu - kolano
80.447 Uwolnienie stawu - kostka
80.448 Uwolnienie stawu - stopa i palce
80.449 Uwolnienie stawu - kręgosłup
80.451 Uwolnienie więzadła - bark
80.452 Uwolnienie więzadła - łokieć
80.453 Uwolnienie więzadła - nadgarstek
80.454 Uwolnienie więzadła - ręka i palce
80.455 Uwolnienie więzadła - biodro
80.456 Uwolnienie więzadła - kolano
80.457 Uwolnienie więzadła - kostka
80.458 Uwolnienie więzadła - stopa i palce
80.459 Uwolnienie więzadła - kręgosłup
80.501 Nieswoiste zniszczenie krążka międzykręgowego (artroskopowo)
80.502 Nieswoiste zniszczenie krążka międzykręgowego (przezskórnie)
80.511 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie szyjnym
80.512 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie piersiowym
80.513 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie lędźwiowym
80.514 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie szyjnym
80.515 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie piersiowym
80.516 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie lędźwiowym
80.521 Chemonukleoliza krążka międzykręgowego - na poziomie szyjnym
80.522 Chemonukleoliza krążka międzykręgowego - na poziomie piersiowym
80.523 Chemonukleoliza krążka międzykręgowego - na poziomie lędźwiowym
80.6 Wycięcie łękotki kolana (meniscektomia)
80.71 Synowiektomia - bark
80.72 Synowiektomia - łokieć
80.73 Synowiektomia - nadgarstek
80.74 Synowiektomia - ręka i palce
80.75 Synowiektomia - biodro
80.76 Synowiektomia - kolano
80.77 Synowiektomia - kostka
80.78 Synowiektomia - stopa i palce
80.81 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - bark
80.82 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - łokieć
80.83 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - nadgarstek
80.84 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - ręka i palce
80.85 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - biodro
80.86 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kolano
80.87 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kostka
80.88 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - stopa i palce
80.89 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kręgosłup
80.91 Inne wycięcie tkanek stawu - bark
80.92 Inne wycięcie tkanek stawu - łokieć
80.93 Inne wycięcie tkanek stawu - nadgarstek
80.94 Inne wycięcie tkanek stawu - ręka i palce
80.95 Inne wycięcie tkanek stawu - biodro
80.96 Inne wycięcie tkanek stawu - kolano
80.97 Inne wycięcie tkanek stawu - kostka
80.98 Inne wycięcie tkanek stawu - stopa i palce
81.011 Spondylodeza czaszkowo-szyjna z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.012 Zespolenie kręgów C1-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.013 Spondylodeza potyliczno-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.019 Spondylodeza szczytowo-obrotowa - inna
81.021 Artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przedniego
81.022 Artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przednio-bocznego
81.029 Spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inna
81.031 Artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylnego
81.032 Artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylno-bocznego
81.039 Spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inna
81.041 Artrodeza piersiowa lub piersiowo lędźwiowa z dostępu przedniego
81.042 Artrodeza piersiowa lub piersiowo lędźwiowa z dostępu przednio-bocznego
81.049 Spondylodeza piersiowa i piersiowo lędźwiowa z dostępu przedniego - inna
81.051 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego
81.052 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylno-bocznego
81.059 Spondylodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego - inna
81.061 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego
81.062 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przednio-bocznego
81.069 Spondylodeza lędźwiowa lub lędźwiowo krzyżowa z dostępu przedniego - inna
81.07 Spondylodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa wyrostków poprzecznych z dostępu bocznego
81.081 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego
81.082 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylno-bocznego
81.083 Zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej tylnej (PLIF)
81.084 Międzyotworowa stabilizacja trzonów lędźwiowych (TLIF)
81.089 Spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego - inna
81.11 Artrodeza stawu skokowego górnego
81.12 Potrójna artrodeza
81.13 Artrodeza podskokowa
81.14 Artrodeza śródstopia
81.15 Artrodeza stępowo-śródstopna
81.16 Artrodeza śródstopno-palcowa
81.17 Artrodeza stopy - inna
81.18 Operacyjne ograniczenie ruchomości w stawie skokowym dolnym
81.21 Artrodeza stawu biodrowego
81.22 Artrodeza kolana
81.23 Artrodeza stawu barkowego
81.24 Artrodeza stawu łokciowego
81.25 Artrodeza nadgarstkowo-promieniowa
81.26 Artrodeza nadgarstkowo-śródręczna
81.27 Artrodeza śródręczno-paliczkowa
81.28 Artrodeza międzypaliczkowa
81.29 Artrodeza - inna
81.30 Powtórna spondylodeza, nieokreślona inaczej
81.311 Powtórna spondylodeza czaszkowo-szyjna z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.312 Powtórne zespolenie kręgów C1-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.313 Powtórna spondylodeza potyliczno-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.319 Powtórna spondylodeza szczytowo-obrotowa - inna
81.321 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dojścia przedniego
81.322 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dojścia przednio-bocznego
81.329 Powtórna spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inna
81.331 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylnego
81.332 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylno-bocznego
81.339 Powtórna spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inna
81.341 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu przedniego
81.342 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu przednio-bocznego
81.349 Powtórna spondylodeza piersiowa i piersiowo-lędźwiowa z dostępu przedniego - inna
81.351 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego
81.352 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylno-bocznego
81.359 Powtórna spondylodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego -inna
81.361 Powtórny zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej przedniej (ALIF)
81.362 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego
81.363 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przednio-bocznego
81.369 Powtórna spondylodeza lędźwiowa/lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego
81.37 Ponowna stabilizacja odcinka lędźwiowego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa z dostępu poprzez wyrostki poprzeczne
81.381 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego
81.382 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylno-bocznego
81.383 Powtórny zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej tylnej (PLIF)
81.384 Powtórna międzyotworowa stabilizacja trzonów lędźwiowych (TLIF)
81.389 Powtórna spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego - inna
81.39 Powtórne operacyjne usztywnienie kręgosłupa, nieokreślone inaczej
81.40 Operacja biodra - inna
81.42 Plastyka więzadłowa kolana (five-in-one)
81.43 Plastyka niestabilności przednio-przyśrodkowej kolana z uszkodzeniem łąkotki
81.44 Plastyka niestabilności rzepki
81.45 Plastyka więzadeł krzyżowych kolana - inna
81.46 Plastyka więzadeł pobocznych kolana - inna
81.47 Plastyka stawu kolanowego - inna
81.49 Plastyka stawu skokowego - inna
81.511 Pierwotna wymiana głowy kości udowej oraz panewki stawu biodrowego - kapoplasyka
81.512 Całkowita pierwotna rekonstrukcja stawu biodrowego
81.513 Całkowita pierwotna wymiana stawu biodrowego z użyciem trzpienia przynasadowego
81.521 Częściowa pierwotna wymiana stawu biodrowego - endoproteza bipolarna
81.522 Częściowa pierwotna wymiana stawu biodrowego - wymiana elementu udowego
81.524 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana elementu udowego
81.525 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana panewki
81.526 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki
81.53 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, nieokreślona inaczej
81.541 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - jednoprzedziałowa
81.542 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - dwuprzedziałowa
81.543 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - trójprzedziałowa
81.55 Operacja rewizyjna po wymianie stawu kolanowego
81.56 Całkowita pierwotna wymiana stawu skokowego
81.57 Pierwotna wymiana stawów stopy/palców
81.581 Całkowita operacja rewizyjna po wymianie innych określonych stawów kończyny dolnej
81.582 Częściowa operacja rewizyjna po wymianie innych określonych stawów kończyny dolnej
81.59 Operacja rewizyjna po wymianie stawu kończyny dolnej - inna
81.62 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 2-3 kręgów
81.63 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 4-8 kręgów
81.64 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 9 lub większej liczby kręgów
81.65 Wertebroplastyka
81.66 Kyfoplastyka
81.67 Przezskórna plastyka kręgosłupa
81.71 Artroplastyka śródręczno-paliczkowa i międzypaliczkowa - wszczep
81.72 Artroplastyka śródręczno-paliczkowa i międzypaliczkowa - bez wszczepu
81.73 Całkowita endoproteza nadgarstka
81.74 Artroplastyka nadgarstka lub śródręcza - wszczep
81.75 Artroplastyka nadgarstka lub śródręcza - bez wszczepu
81.79 Inne zabiegi naprawcze nadgarstka/ręki/palców
81.80 Całkowita endoproteza stawu barkowego
81.81 Częściowa endoproteza stawu barkowego
81.82 Operacja nawykowego zwichnięcia barku
81.831 Rewizja po artroplastyce stawu barkowego
81.832 Artroskopowa dekompresja przestrzeni podbarkowej
81.833 Całkowita rewizja po artroplastyce stawu barkowego
81.834 Częściowa rewizja po artroplastyce stawu barkowego
81.839 Artroplastyka stawu barkowego - inna
81.84 Całkowita endoproteza stawu łokciowego
81.851 Rewizja po artroplastyce stawu łokciowego
81.852 Całkowita rewizja po artroplastyce stawu łokciowego
81.853 Częściowa rewizja po artroplastyce stawu łokciowego
81.86 Częściowa endoproteza stawu łokciowego
81.93 Szycie torebki stawowej/więzadeł kończyny górnej
81.94 Szycie torebki stawowej/więzadeł stawów stępu/stopy
81.95 Szycie torebki stawowej/więzadeł nogi - inne
81.961 Zabieg otwarty z resekcją kości końca barkowego obojczyka i osteotomią wyrostka barkowego
81.969 Zabieg naprawczy stawu - inny
81.971 Częściowa rewizja po endoprotezoplastyce stawu kończyny górnej
81.972 Całkowita rewizja po endoprotezoplastyce stawu kończyny górnej
82.011 Eksploracja pochewki ścięgnistej na ręce - inna
82.012 Nacięcie pochewki ścięgnistej na ręce
82.013 Usunięcie ciałek ryżowatych pochewki ścięgnistej na ręce
82.02 Miotomia w zakresie ręki
82.03 Nacięcie kaletki maziowej ręki
82.04 Nacięcie/drenaż dłoni/kłębu kciuka
82.11 Nacięcie ścięgna ręki
82.12 Nacięcie powięzi ręki
82.19 Rozdzielenie tkanek miękkich ręki - inne
82.211 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna ręki (nadgarstek)
82.22 Wycięcie zmiany mięśnia ręki
82.29 Wycięcie zmiany tkanek miękkich ręki - inne
82.31 Wycięcie kaletki ręki
82.32 Wycięcie ścięgna ręki do przeszczepu
82.331 Wycięcie ścięgna i torebki maziowej
82.339 Wycięcie ścięgna ręki - inne
82.34 Wycięcie ścięgna/powięzi ręki do przeszczepu
82.351 Uwolnienie przykurczu Dupuytrena
82.359 Wycięcie powięzi ręki - inne
82.36 Wycięcie mięśnia ręki - inne
82.39 Wycięcie tkanek miękkich ręki - inne
82.41 Szycie pochewki ścięgna ręki
82.42 Odroczone szycie ścięgna zginacza ręki
82.43 Odroczone szycie ścięgna ręki - inne
82.44 Szycie ścięgna zginacza ręki - inne
82.45 Szycie ścięgna ręki - inne
82.46 Szycie mięśnia/powięzi ręki
82.51 Wydłużenie ścięgna ręki
82.52 Skrócenie ścięgna ręki
82.53 Powtórne przytwierdzenie ścięgna ręki
82.54 Powtórne przytwierdzenie mięśnia ręki
82.55 Zmiana długości mięśnia/ścięgna ręki - inna
82.56 Przeszczep ścięgna ręki - inne
82.57 Przemieszczenie ścięgna ręki - inne
82.58 Przeszczepienie mięśnia ręki - inne
82.59 Przemieszczenie mięśnia ręki - inne
82.61 Policyzacja palca
82.691 Przeszczepienie płata skórnego i kości do kciuka
82.692 Przeszczepienie kości do kciuka
82.693 Przeszczepienie uszypułowanego płata skórnego do kciuka
82.711 Rekostrukcja dla plastyki m. przeciwstawnego
82.719 Rekonstrukcja bloczka ścięgna ręki - inna
82.72 Operacja plastyczna ręki - przeszczep mięśnia/powięzi
82.791 Graft ścięgna do ręki
82.799 Operacja plastyczna ręki z przeszczepem - inna
82.81 Przeniesienie palca, z wyjątkiem kciuka
82.82 Operacja rozszczepu ręki (cleft hand)
82.83 Korekcja makrodaktylii
82.84 Korekcja palca młotkowatego ręki
82.851 Ufiksowanie ścięgna ręki - nieokreślone inaczej
82.859 Tenodeza ręki - inna
82.861 Plastyka ścięgna i mięśnia ręki
82.869 Plastyka ścięgna ręki - inna
82.891 Plikacja powięzi ręki
82.892 Operacja przetoki powięzi ręki
82.899 Operacje plastyczne ręki - inne
82.911 Uwolnienie zrostów powięzi, mięśni lub ścięgien ręki
82.919 Uwolnienie zrostów ręki - inne
82.99 Operacje mięśnia/ścięgna/powięzi ręki - inne
83.011 Nacięcie pochewki ścięgna
83.012 Usunięcie ciałek ryżowatych z torebki ścięgna
83.019 Eksploracja pochewki ścięgna - inne
83.02 Miotomia
83.031 Usunięcie wapiennych złogów z kaletki
83.039 Nacięcie kaletki - inne
83.09 Nacięcie mięśni, ścięgna, powięzi i kaletki - inne
83.12 Przecięcie ścięgna przywodzicieli biodra
83.132 Rozdzielenie ścięgna
83.133 Uwolnienie ścięgna
83.134 Rozcięcie ścięgna
83.141 Rozdzielenie powięzi
83.142 Rozdzielenie pasma biodrowo-piszczelowego
83.143 Odsłonięcie powięzi
83.144 Uwolnienie przykurczu Volkmanna przez przecięcie powięzi
83.149 Nacięcie powięzi - inne
83.191 Rozdzielenie mięśnia
83.192 Uwolnienie mięśnia
83.311 Wycięcie zmiany pochewki ścięgna
83.312 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna, z wyjątkiem ręki
83.321 Wycięcie heterotopowej kości
83.322 Wycięcie zbliznowacenia mięśnia dla uwolnienia przykurczu Volkmanna
83.323 Wycięcie zmiany kostniejącego zapalenia mięśni
83.329 Wycięcie zmiany mięśnia - inne
83.391 Wycięcie cysty Bakera
83.399 Wycięcie zmiany tkanek miękkich - inne
83.41 Wycięcie ścięgna do przeszczepu
83.43 Wycięcie mięśnia/powięzi do przeszczepu
83.44 Wycięcie powięzi - inne
83.5 Wycięcie kaletki
83.61 Szycie pochewki ścięgna
83.62 Odroczone szycie ścięgna
83.63 Operacja mankietu rotatorów
83.641 Zeszycie ścięgna Achillesa
83.649 Szycie ścięgna - inne
83.659 Szycie mięśnia/powięzi - inne
83.71 Wydłużenie ścięgna
83.72 Skrócenie ścięgna
83.73 Powtórne przytwierdzenie ścięgna
83.74 Powtórne przytwierdzenie mięśnia
83.75 Przeniesienie/przeszczep ścięgna
83.76 Przemieszczenie ścięgna - inne
83.771 Uwolnienie przykurczu Volkmanna przez przeszczep mięśnia
83.79 Inne przemieszczenie mięśnia
83.81 Przeszczep ścięgna
83.82 Przeszczep mięśnia/powięzi
83.83 Rekonstrukcja bloczka ścięgna
83.841 Operacje Evansa stopy końsko-szpotawej
83.849 Korekcja stopy końsko-szpotawej - inne
83.853 Plastyka ścięgna Achillesa
83.86 Plastyka mięśnia czworogłowego
83.87 Operacje plastyczne mięśnia - inne
83.881 Plastyka ścięgna i mięśnia
83.882 Ufiksowanie ścięgna
83.883 Tenodeza - inna niż ręki
83.884 Plastyka ścięgna
83.91 Uwolnienie zrostów mięśni/ścięgien/powięzi i kaletki
83.999 Operacje mięśni/ścięgien/powięzi/kaletek - inne
84.001 Amputacja kończyny górnej z pokryciem kikuta płatem
84.002 Kineplastyczna amputacja kończyny górnej
84.003 Otwarta lub gilotynowa amputacja kończyny górnej
84.004 Rewizja świeżej amputacji urazowej kończyny górnej
84.005 Amputacja kończyny górnej z odjęciem łopatki
84.01 Amputacja i wyłuszczenie palca ręki w stawie
84.02 Amputacja i wyłuszczenie kciuka w stawie
84.03 Amputacja w zakresie ręki
84.04 Wyłuszczenie nadgarstka
84.05 Amputacja w zakresie przedramienia
84.06 Wyłuszczenie w stawie łokciowym
84.07 Amputacja w zakresie ramienia
84.08 Wyłuszczenie w stawie barkowym
84.09 Amputacja kończyny górnej z odjęciem łopatki
84.101 Amputacja kończyny dolnej z pokryciem kikuta płatem
84.102 Amputacja kineplastyczna kończyny dolnej
84.103 Otwarta lub gilotynowa amputacja kończyny dolnej
84.104 Rewizja świeżej amputacji urazowej kończyny dolnej
84.111 Amputacja palca stopy w stawie śródstopno-paliczkowym
84.112 Wyłuszczenie palca stopy w stawie
84.113 Amputacja głowy kości śródstopia
84.114 Promieniowa amputacja stopy (wyłuszczenie głowy paliczka bliższego tuż ponad fałdem śródstopno-palcowym)
84.119 Amputacja palca stopy - inna
84.121 Amputacja przedniej części stopy
84.122 Amputacja przez śródstopie
84.123 Amputacja w stawie Chopparta
84.124 Amputacja w środkowym śródstopiu
84.125 Amputacja przez śródstopie (w tym wszystkich palców u stopy)
84.129 Amputacja w zakresie stopy - inne
84.13 Wyłuszczenie w stawie skokowym
84.14 Amputacja stopy w zakresie kostek bocznych
84.151 Amputacja nogi na wysokości kości piszczelowej i strzałkowej - nieokreślona inaczej
84.161 Amputacja metodą Batch, Spitler i McFaddin
84.162 Amputacja metodą Mazeta
84.163 Amputacja metodą S.P.Rogera
84.169 Wyłuszczenie w stawie kolanowym - inne
84.171 Amputacja nogi na wysokości kości udowej
84.172 Amputacja uda
84.173 Przekształcenie amputacji poniżej kolana w amputację powyżej kolana
84.174 Nadkłykciowa amputacja powyżej kolana
84.179 Amputacja powyżej kolana - inne
84.18 Wyłuszczenie w stawie biodrowym
84.191 Amputacja kończyny dolnej z częścią miednicy
84.192 Amputacja tylnej części miednicy
84.21 Replantacja kciuka
84.22 Replantacja palca
84.23 Replantacja przedramienia/nadgarstka/dłoni
84.24 Replantacja górnej części ramienia
84.25 Replantacja palucha
84.26 Replantacja stopy
84.27 Replantacja dolnej części podudzia/kostki
84.28 Replantacja uda
84.31 Powtórna amputacja kikuta
84.32 Wtórne zamknięcie kikuta
84.33 Oczyszczenie kikuta
84.502 Wprowadzenie czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego
84.503 Wprowadzenie czynników wzrostu z komórek macierzystych
84.511 Wprowadzenie: koszyczków (węglowych, ceramicznych, metalowych, plastikowych lub tytanowych)
84.512 Wprowadzenie: koszyczków między kręgami, rozpórek, gwintowanych bolców kostnych
84.513 Wprowadzenie syntetycznych koszyczków lub rozpórek
84.514 Wprowadzenie gwintowanych bolców kostnych
84.52 Wprowadzenie rekombinowanego białka morfogenetycznego kości - rhBMP
84.54 Wszczepienie innego wewnętrznego urządzenia wydłużającego kończynę
84.56 Wprowadzenie wypełniacza do stawu (cementowego)
84.58 Wszczepienie międzykolczystego urządzenia do dekompresji wyrostka kolczystego
84.59 Wprowadzenie innego urządzenia do kręgosłupa
84.601 Wprowadzenie protezy krążka międzykręgowego
84.611 Wprowadzenie protezy jądra miażdżystego, w odcinku szyjnym
84.612 Wprowadzenie częściowej protezy krążka międzykręgowego (elastyczna), w odcinku szyjnym
84.621 Wprowadzenie całkowitej protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku szyjnym
84.631 Wprowadzenie protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku piersiowym
84.641 Wprowadzenie protezy jądra miażdżystego, w odcinku lędźwiowym
84.642 Wprowadzenie częściowej protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku lędźwiowym
84.651 Wprowadzenie protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku lędźwiowym
84.661 Usunięcie (częściowe)(całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego, w odcinku szyjnym
84.662 Naprawa wcześniej wprowadzonej protezy krążka międzykręgowego, w odcinku szyjnym
84.671 Usunięcie (częściowe)(całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego, w odcinku piersiowym
84.672 Naprawa wcześniej wprowadzonej protezy krążka międzykręgowego, w odcinku piersiowym
84.681 Usunięcie (częściowe)(całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego, w odcinku lędźwiowym
84.682 Naprawa wcześniej wprowadzonej protezy krążka międzykręgowego, w odcinku lędźwiowym
84.691 Usunięcie (częściowe) (całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego
84.71 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system jednopłaszczyznowy
84.721 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system pierścieniowo-prętowy - system typu Ilizarowa
84.722 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system pierścieniowo-prętowy - system typu Sheffield
84.73 Założenie hybrydowego urządzenia do zewnętrznej stabilizacji
84.74 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego - system wielopłaszczyznowy
84.811 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji ręki
84.812 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji ręki
84.82 Rekonstrukcja pierwotna prostowników/zginaczy palców ręki
84.83 Rekonstrukcja pierwotna ręki (jednoczasowa rekonstrukcja naczyń, nerwów i ścięgien)
84.84 Rekonstrukcja ręki przy użyciu kompleksów tkankowych przenoszonych za pośrednictwem połączeń mikrochirurgicznych
84.85 Rekonstrukcja wtórna prostowników/zginaczy palców ręki
84.86 Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń ręki (odtworzenie funkcji)
84.871 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji stopy
84.872 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji stopy
84.88 Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń i/lub nerwów stopy
84.89 Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń stopy (odtworzenie funkcji)
84.941 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - klatka piersiowa (żebra, mostek)
84.942 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - klatka piersiowa (żebra, mostek)
84.951 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (ramienna, udowa)
84.952 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (ramienna, udowa)
84.961 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (promieniowa i łokciowa)
84.962 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (promieniowa i łokciowa)
84.971 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości miednicy
84.972 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości miednicy
84.981 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (piszczelowa i strzałkowa)
84.982 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (piszczelowa i strzałkowa)
84.991 Rekonstrukcja pierwotna wielotkankowych uszkodzeń kończyny górnej
84.992 Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń kończyny górnej
84.993 Rekonstrukcja pierwotna wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej
84.994 Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej
85.01 Nacięcie piersi (skóry)
85.02 Nacięcie sutka
85.111 Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi
85.112 Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi - celowana
85.113 Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi
85.114 Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi - celowana
85.12 Otwarta biopsja piersi
85.131 Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią pod kontrolą USG
85.132 Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią stereotaktyczna
85.21 Miejscowe wycięcie zmiany piersi
85.22 Resekcja kwadrantu piersi
85.23 Subtotalna mammektomia
85.241 Wycięcie ektopicznej tkanki piersi
85.26 Wycięcie guza piersi - BCT
85.29 Usunięcie lub zniszczenie tkanki/tkanek sutka piersi - inne
85.312 Jednostronna zmniejszająca mammoplastyka
85.313 Obustronna zmniejszająca mammoplastyka
85.322 Pomniejszająca mammoplastyka (w ginekomastii)
85.33 Jednostronna podskórna mammektomia/wszczep
85.34 Inna jednostronna podskórna mammektomia
85.35 Obustronna podskórna mammektomia/wszczep
85.411 Mastektomia - inna
85.412 Mastektomia całkowita
85.421 Obustronne proste odjęcie piersi
85.422 Obustronne całkowite odjęcie piersi
85.431 Poszerzona prosta mastektomia - inna
85.432 Zmodyfikowana radykalna mastektomia
85.433 Prosta mastektomia z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych
85.44 Obustronne poszerzone proste odjęcie piersi
85.451 Usunięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, pod i nadobojczykowych]
85.452 Radykalne odjęcie piersi BNO
85.46 Obustronne radykalne odjęcie piersi
85.471 Wycięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, nadobojczykowych, piersiowych wewnętrznych, śródpiersiowych]
85.472 Poszerzona radykalna amputacja piersi BNO
85.48 Obustronne poszerzone radykalne odjęcie piersi
85.531 Jednostronne wszczepienie protezy piersiowej
85.55 Wymiana ekspandera na endoprotezę piersiową
85.71 Całkowita rekonstrukcja piersi
85.72 Obustronna całkowita rekonstrukcja piersi
85.81 Szycie rany piersi
85.842 Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym uszypułowanym
85.851 Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym wolnym z połączeniem mikrochirurgicznym
85.87 Rekonstrukcja lub zabieg naprawczy brodawki sutkowej - inne
85.88 Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym wolnym/uszypułowanym z protezą piersiową
85.93 Rewizja wszczepu piersi
85.94 Usunięcie wszczepu piersi
85.95 Wprowadzenie ekspandera do piersi
85.97 Wszczepienie ekspanderoprotezy piersiowej
86.03 Nacięcie torbieli skórzastej
86.04 Nacięcie/drenaż skóry/tkanki podskórnej - inne
86.051 Usunięcie urządzenia do zapisywania sygnałów
86.052 Usunięcie generatora tkankowego impulsów do neurostymulacji
86.053 Usunięcie ekspandera ze skóry lub tkanki podskórnej innej niż tkanka piersi
86.07 Wprowadzenie wszczepialnego dostępu do naczynia żylnego
86.081 Założenie pompy insulinowej
86.083 Założenie pompy baklofenowej
86.084 Usunięcie pompy baklofenowej
86.091 Wytworzenie kieszonki na generator impulsów wzgórza, nowe miejsce
86.093 Przemieszczenie podskórnej kieszonki na urządzenie, nieokreślone gdzie indziej
86.21 Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej
86.221 Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki
86.222 Wycięcie martwiczej tkanki
86.223 Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej
86.229 Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne
86.271 Usunięcie tkanki martwiczej
86.272 Usunięcie wilgotnej tkanki martwiczej
86.281 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez szczoteczkowanie
86.282 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygację pod ciśnieniem
86.283 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie
86.284 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez przemycie
86.289 Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania
86.31 Zniszczenie zmiany skóry przez kauteryzację
86.32 Zniszczenie zmiany skóry kriochirurgiczne
86.33 Zniszczenie zmiany skóry przez fulgurację
86.34 Zniszczenie zmiany skóry laserem
86.35 Zniszczenie zmiany skóry z Z-plastyką
86.4 Radykalne wycięcie zmiany skóry
86.51 Replantacja skalpu
86.601 Przeszczep skóry pośredniej grubości
86.602 Przeszczep skóry pełnej grubości
86.603 Przeszczep skórno-tłuszczowy
86.609 Przeszczep wolny skóry - inny
86.61 Pełnej grubości przeszczep skóry na rękę
86.62 Przeszczep skóry na rękę - inny
86.63 Przeszczep pełnej grubości skóry na inne miejsce
86.641 Przeszczep włosów w obręb blizny
86.65 Przeszczep skóry heterogeniczny
86.661 Przeszczep błon płodowych
86.662 Przeszczep skóry allogeniczny
86.671 Wytworzenie nowej skóry
86.672 Przeszczep regeneracyjny naskórkowy warstwy skóry
86.679 Zastosowanie sztucznej skóry - inne
86.69 Inny przeszczep skóry - inne miejsce
86.71 Preparowanie skórno-podskórnego płata uszypułowanego
86.72 Przeniesienie skórno-podskórnego płata uszypułowanego
86.73 Umocowanie skórno-podskórnego płata uszypułowanego do ręki
86.741 Zamknięcie ubytku przez wydłużony płat skórno-podskórny
86.742 Zamknięcie ubytku przez podwójnie uszypułowany płat skórno-podskórny
86.743 Zamknięcie ubytku przez uszypułowany płat skórno-podskórny
86.744 Zamknięcie ubytku przez zrotowany płat skórno-podskórny
86.745 Zamknięcie ubytku przez przesunięty płat skórno-podskórny
86.746 Zamknięcie ubytku przez rurowaty płat
86.751 Oczyszczenie płata uszypułowanego
86.752 Usunięcie tkanki tłuszczowej z płata uszypułowanego
86.79 Przeszczepienie płata uszypułowanego - inne
86.85 Korekcja syndaktylii
86.89 Rekonstrukcja/plastyka skóry i tkanki podskórnej - inna
86.91 Wycięcie skóry do przeszczepu
86.93 Wprowadzenie ekspandera pod skórę
86.94 Wprowadzenie lub wymiana jednoszeregowego generatora impulsów do neurostymulacji, nieokreślony czy do doładowywania
86.95 Wprowadzenie lub wymiana dwuszeregowego generatora impulsów do neurostymulacji, nieokreślony czy do doładowywania
86.961 Neuromodulacja krzyżowa
86.969 Wprowadzenie lub wymiana innego generatora impulsów do neurostymulacji
86.971 Generator impulsów (jednoszeregowy, jednokanałowy) do wewnątrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego stymulowania neurologicznego, do doładowywania
86.981 Generator impulsów (dwuszeregowy, dwukanałowy) do wewnątrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego stymulowania neurologicznego, do doładowywania
86.99 Operacje skóry/tkanki podskórnej - inne
87.030 TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego
87.031 TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
87.032 TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym
87.033 TK tętnic głowy i szyi
87.034 TK twarzoczaszki bez wzmocnienia kontrastowego
87.035 TK twarzoczaszki bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
87.036 TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego
87.037 TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
87.038 TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym
87.039 TK perfuzyjna mózgu
87.049 TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym
87.092 RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia warstwowe)
87.093 RTG przewodu nosowo-łzowego z kontrastem
87.098 RTG gruczołów ślinowych z kontrastem
87.171 Rtg czaszki w projekcji bocznej
87.172 Rtg czaszki w projekcji strzałkowej
87.173 Rtg czaszki w projekcji stycznej
87.175 RTG twarzoczaszki - celowane lub czynnościowe
87.177 RTG czaszki - celowane lub czynnościowe
87.221 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe
87.222 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe
87.231 RTG kręgosłupa odcinka piersiowego
87.232 RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe
87.241 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe
87.242 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe
87.34 Limfangiografia śródpiersiowa
87.35 Mammografia z kontrastem
87.371 Mammografia jednej piersi
87.372 Mammografia obu piersi
87.410 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego
87.411 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
87.412 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym
87.413 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym oraz bez lub z doustnym zakontrastowaniem przełyku
87.415 TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta)
87.441 RTG płuc - inne
87.495 RTG śródpiersia
87.496 RTG tchawicy
87.62 Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego
87.63 Seriogram jelita cienkiego
87.64 Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego
87.65 Badanie RTG jelit - inne
87.691 RTG przełyku z kontrastem
87.699 RTG przewodu pokarmowego - inne
87.732 Urografia z kontrastem jonowym
87.733 Urografia z kontrastem niejonowym
87.76 Cystoureterografia wsteczna
87.82 Histerosalpingografia (kontrast gazowy)
87.83 Histerosalphingografia (kontrast cieniujący)
87.91 RTG nasieniowodów z kontrastem
88.010 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego
88.011 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.012 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym
88.013 TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta)
88.02 Inna TK jamy brzusznej
88.110 RTG miednicy - przeglądowe
88.111 RTG miednicy celowane
88.14 Fistulografia
88.16 Zdjęcie RTG przestrzeni zaotrzewnowej - inne
88.191 RTG jamy brzusznej przeglądowe
88.199 RTG jamy brzusznej - inne
88.21 Zdjęcie RTG kości barku i ramienia
88.22 Zdjęcie RTG kości łokcia/ przedramienia
88.23 Zdjęcie RTG nadgarstka/ dłoni
88.241 RTG kości kończyny górnej celowane lub czynnościowe
88.249 RTG kości kończyny górnej - nieokreślone inaczej
88.25 Pelwimetria
88.26 Zdjęcie RTG kości miednicy/ biodra - inne
88.27 Zdjęcie RTG uda/ kolana/ podudzia
88.28 Zdjęcie RTG kostki/ stopy
88.291 RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe
88.299 RTG kości kończyny dolnej - nieokreślone inaczej
88.301 TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego
88.302 TK kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.303 TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego
88.304 TK kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.305 TK - wirtualna kolonoskopia
88.331 RTG łopatek
88.339 RTG układu kostnego - nieokreślone inaczej
88.35 Inne RTG tkanek miękkich kończyny górnej
88.36 Limfangiografia kończyny dolnej
88.380 TK tętnic wieńcowych
88.381 TK tętnic kończyn
88.383 TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego
88.384 TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.385 TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego
88.386 TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.387 TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego
88.388 TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.389 Inna TK ze wzmocnieniem kontrastowym
88.411 Arteriografia tętnicy podstawnej mózgu z kontrastem
88.412 Arteriografia tętnicy szyjnej wewnętrznej z kontrastem
88.413 Arteriografia krążenia w tylnej części mózgu z kontrastem
88.414 Arteriografia tętnicy kręgowej z kontrastem
88.419 Arteriografia naczyń mózgowych z kontrastem - inne
88.421 Aortografia (łuk aorty) z kontrastem
88.429 Aortografia innych odcinków aorty z kontrastem
88.43 Arteriografia tętnic płucnych z kontrastem
88.44 Arteriografia innych naczyń klatki piersiowej z kontrastem
88.45 Arteriografia tętnic nerkowych z kontrastem
88.47 Arteriografia innych wewnątrzbrzusznych tętnic z kontrastem
88.48 Arteriografia tętnic kończyny dolnej z kontrastem
88.491 Arteriografia o innej lokalizacji
88.494 Arteriografia z użyciem dwutlenku węgla
88.495 Arteriografia z użyciem gadolinium
88.512 Flebografia żyły głównej (dolnej) (górnej)
88.521 Angiokardiografia: zastawki płucnej
88.522 Angiokardiografia: prawego przedsionka
88.523 Angiokardiografia: prawej komory (drogi wypływu)
88.531 Angiokardiografia: zastawki aortalnej
88.532 Angiokardiografia: lewego przedsionka
88.533 Angiokardiografia: lewej komory (drogi wypływu)
88.54 Angiokardiografia lewego i prawego serca
88.55 Koronarografia z użyciem jednego cewnika
88.56 Koronarografia z użyciem dwóch cewników
88.57 Koronarografia - inne
88.591 Śródoperacyjny arteriogram laserowy (SPY)
88.592 Arteriografia SPY
88.61 Flebografia żył głowy/ szyi
88.62 Flebografia żył płucnych
88.63 Flebografia innych żył klatki piersiowej
88.64 Flebografia żyły wrotnej
88.65 Flebografia innych żył brzusznych
88.66 Flebografia żył kończyny dolnej
88.69 Flebografia - inne
88.711 Oznaczenie przemieszczenia mózgu w linii środkowej
88.712 Echoencefalografia
88.713 USG tarczycy i przytarczyc
88.714 USG naczyń szyi - doppler
88.715 USG węzłów chłonnych szyi
88.716 USG przezczaszkowa - doppler
88.717 USG ślinianek
88.718 USG przezciemiączkowa
88.719 USG krtani
88.721 Echokardiografia
88.722 Echokardiografia przezprzełykowa
88.723 Echokardiografia obciążeniowa
88.731 USG łuku aorty
88.732 USG piersi
88.733 USG płuc
88.734 USG jamy opłucnej
88.735 USG śródpiersia
88.738 USG klatki piersiowej
88.742 Endosonografia kanału odbytnicy i odbytu
88.743 USG przełyku
88.749 USG przewodu pokarmowego - inne
88.751 USG naczyń nerkowych - doppler
88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
88.759 USG układu moczowego - inne
88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.763 USG gruczołu krokowego
88.764 USG transwaginalne
88.769 USG brzucha - inne
88.771 Badanie usg zakrzepicy żył głębokich
88.772 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D z analizą spektralną
88.773 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D power doppler
88.774 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D B-flow
88.775 USG naczyń narządów miąższowych - doppler
88.776 USG naczyń kończyn górnych - doppler
88.777 USG naczyń kończyn dolnych - doppler
88.779 USG innych obszarów układu naczyniowego - doppler
88.781 USG płodu
88.782 Wewnątrzmaciczna cefalometria
88.783 Lokalizacja łożyska w USG
88.784 Echokardiografia płodu
88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna
88.790 USG węzłów chłonnych
88.791 USG wielomiejscowe
88.792 USG macicy nieciężarnej i przydatków
88.793 USG kończyn górnych lub dolnych
88.794 USG stawów barkowych
88.795 USG stawów łokciowych
88.796 USG stawów rąk lub stawów stóp
88.797 USG stawów biodrowych
88.798 USG stawów kolanowych
88.799 USG moszny w tym jąder i najądrzy
88.900 RM głowy bez wzmocnienia kontrastowego
88.901 RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.902 RM kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego
88.903 RM kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.904 RM kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego
88.905 RM kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.911 RM mózgu i pnia mózgu bez wzmocnienia kontrastowego
88.912 RM mózgu i pnia mózgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.923 RM klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego
88.924 RM klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.925 Rezonans magnetyczny serca - badanie czynnościowe i morfologiczne bez wzmocnienia kontrastowego
88.926 Rezonans magnetyczny serca - badanie czynnościowe i morfologiczne bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.931 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego
88.932 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez wzmocnienia kontrastowego
88.933 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego
88.934 RM kanału rdzeniowego - rdzeń kręgowy
88.935 RM kanału rdzeniowego - kręgosłup
88.936 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.937 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.938 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.970 Spektroskopia - RM
88.971 RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego
88.972 RM twarzy
88.973 RM szyi bez wzmocnienia kontrastowego
88.974 RM oczodołu
88.975 RM szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.976 RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.977 Angiografia bez wzmocnienia kontrastowego - RM
88.978 Angiografia ze wzmocnieniem kontrastowym - RM
88.979 Badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym - RM
89.00 Porada lekarska, konsultacja, asysta
89.04 Opieka pielęgniarki lub położnej
89.142 Holter EEG
89.17 Polisomnografia
89.192 Video EEG
89.393 Kardiotokografia
89.394 Elektromiografia
89.41 Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej
89.43 Badanie wysiłkowe serca na ergometrze rowerowym
89.441 Badanie wysiłkowe izotopowe z talem - z lub bez stymulacji przezprzełykowej
89.501 Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter RR
89.502 Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter EKG
89.54 Monitorowanie elektrokardiograficzne
89.540 Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
89.541 Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
89.542 Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
89.549 Monitorowanie elektrokardiograficzne - inne
89.601 Ciągłe monitorowanie gazometrii krwi tętniczej za pomocą czujnika dotętniczego
89.602 Pulsoksymetria
89.61 Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
89.62 Monitorowanie centralnego ciśnienia żylnego
89.642 Monitorowanie ciśnienia zaklinowania w kapilarach płucnych przy pomocy cewnika Swana Ganza
89.65 Gazometria krwi tętniczej
89.661 Gazometria mieszanej krwi żylnej
89.662 pH-metria krwi płodu z owłosionej skóry głowy
89.692 Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR)
89.71 Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych
89.72 Wykonanie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu mnogim i masowym
89.91 Konsultacja toksykologiczna
91.411 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - rozmaz bakterii
91.412 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - posiew
91.413 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - posiew i antybiogram
91.414 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - parazytologia
91.415 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - toksykologia
91.416 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.419 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - inne badania mikroskopowe
91.421 Badania mikroskopowe płodu - rozmaz bakterii
91.422 Badania mikroskopowe płodu - posiew
91.423 Badania mikroskopowe płodu - posiew i antybiogram
91.424 Badania mikroskopowe płodu - parazytologia
91.425 Badania mikroskopowe płodu - toksykologia
91.426 Badania mikroskopowe płodu - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.429 Badania mikroskopowe płodu - inne badania mikroskopowe
91.431 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - rozmaz bakterii
91.432 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew
91.433 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew i antybiogram
91.434 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - parazytologia
91.435 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - toksykologia
91.436 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.439 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - inne badania mikroskopowe
91.441 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - rozmaz bakterii
91.442 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - posiew
91.443 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - posiew i antybiogram
91.444 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - parazytologia
91.445 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - toksykologia
91.446 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.449 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - inne badania mikroskopowe
91.451 Badanie mikroskopowe materiału z macicy - rozmaz bakterii
91.452 Badanie mikroskopowe materiału z macicy - posiew
91.453 Badanie mikroskopowe materiału z macicy - posiew i antybiogram
91.454 Badanie mikroskopowe materiału z macicy - parazytologia
91.455 Badanie mikroskopowe materiału z macicy - toksykologia
91.456 Badanie mikroskopowe materiału z macicy - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.459 Badanie mikroskopowe materiału z macicy - inne badania mikroskopowe
91.461 Badanie mikroskopowe materiału z krocza - rozmaz bakterii
91.462 Badanie mikroskopowe materiału z krocza - posiew
91.463 Badanie mikroskopowe materiału z krocza - posiew i antybiogram
91.464 Badanie mikroskopowe materiału z krocza - parazytologia
91.465 Badanie mikroskopowe materiału z krocza - toksykologia
91.466 Badanie mikroskopowe materiału z krocza - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.469 Badanie mikroskopowe materiału z krocza - inne badania mikroskopowe
91.87 Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc - innego określonego narządu - badanie immunohistochemiczne
92.011 Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy - z zastosowaniem jodu 131I
92.012 Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy - z zastosowaniem 99mTc
92.019 Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy - inne
92.021 Scyntygrafia układu siateczkowo-śródbłonkowego wątroby
92.022 Scyntygrafia dróg żółciowych
92.023 Scyntygrafia wątroby znakowanymi erytrocytami
92.029 Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności wątroby - inne
92.031 Scyntygrafia dynamiczna nerek
92.312 Obrazowo monitorowana stereotaktyczna i cybernetyczna mikroradioterapia (OMSCMRT)
92.032 Scyntygrafia statyczna nerek techniką planarną
92.033 Scyntygrafia statyczna nerek techniką SPECT
92.034 Radioizotopowa ocena klirensu nerek
92.039 Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności nerek - inne
92.041 Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe przewodu pokarmowego
92.042 Badanie z trójoleiną znakowaną jodem radioaktywnym
92.043 Scyntygrafia ślinianek
92.044 Scyntygraficzne badanie motoryki przełyku
92.045 Scyntygraficzne badanie motoryki żołądka
92.046 Scyntygraficzna diagnostyka krwawienia z przewodu pokarmowego
92.047 Scyntygraficzna diagnostyka uchyłka Meckela
92.048 Scyntygraficzne badanie pasażu jelitowego
92.049 Scyntygraficzne badanie przewodu pokarmowego - inne
92.051 Badanie scyntygraficzne lub czynnościowe szpiku kostnego
92.052 Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT - badanie spoczynkowe
92.053 Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT - z testem obciążeniowym
92.054 Radioizotopowe badanie funkcji komór serca metodą pierwszego przejścia
92.055 Radioizotopowe badanie funkcji komór serca techniką bramkowaną
92.056 Scyntygraficzne badanie minutowej objętości komór
92.058 Badanie scyntygraficzne lub czynnościowe śledziony
92.059 Badanie scyntygraficzne lub czynnościowe serca - inne
92.061 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18FDG we wskazaniach onkologicznych
92.062 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków we wskazaniach onkologicznych
92.063 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18FDG we wskazaniach kardiologicznych
92.064 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków we wskazaniach kardiologicznych
92.065 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18FDG we wskazaniach neurologicznych
92.066 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków we wskazaniach neurologicznych
92.111 Scyntygraficzne badanie integralności bariery krew-mózg
92.112 Scyntygraficzne badanie przepływu krwi w mózgu
92.114 Scyntygraficzne badanie czynności innych układów receptorowych
92.115 Scyntygraficzne badanie mózgu z zastosowaniem znaczników onkofilnych
92.116 Cysternografia radioizotopowa
92.119 Scyntygraficzne badanie mózgu - inne
92.131 Scyntygrafia przytarczyc metodą dwufazową
92.132 Scyntygrafia przytarczyc metodą subtrakcyjną
92.133 Radioizotopowa śródoperacyjna ocena położenia przytarczycy
92.141 Scyntygrafia trójfazowa odcinka układu kostnego z zastosowaniem fosfonianów
92.142 Scyntygrafia jednofazowa odcinka układu kostnego z zastosowaniem fosfonianów
92.143 Scyntygrafia układu kostnego metodą SPECT albo SPECT CT
92.144 Scyntygrafia całego układu kostnego (metoda "whole body") z zastosowaniem fosfonianów
92.149 Scyntygrafia układu kostnego - inne
92.151 Scyntygrafia płuc perfuzyjna metodą planarną
92.152 Scyntygrafia płuc perfuzyjna metodą SPECT
92.153 Scyntygrafia płuc wentylacyjna
92.154 Scyntygrafia płuc - badanie integralności bariery pęcherzykowo-naczyniowej
92.159 Scyntygrafia płuc - inne
92.161 Scyntygraficzne badanie przepływu chłonki
92.162 Scyntygraficzna ocena położenia węzła wartowniczego
92.163 Radioizotopowa śródoperacyjna ocena położenia węzła wartowniczego
92.169 Scyntygrafia układu limfatycznego - inne
92.17 Scyntygrafia łożyska
92.181 Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem znakowanych leukocytów
92.182 Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem 131I
92.183 Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem 131I MIBG lub 123I MIBG
92.184 Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem cytrynianu 68Ga
92.185 Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem znakowanych analogów somatostatyny
92.189 Scyntygrafia całego ciała - inne
92.191 Scyntygrafia kory nadnerczy
92.192 Scyntygrafia rdzenia nadnerczy
92.193 Scyntygrafia kanalików łzowych
92.194 Scyntygrafia jąder
92.195 Inne umiejscowienia - badanie techniką SPECT
92.221 Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry - promieniowanie X
92.222 Teleradioterapia radykalna 2D - promieniowanie X
92.223 Teleradioterapia paliatywna - promieniowanie X
92.231 Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma
92.232 Teleradioterapia radykalna 2D z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma
92.233 Teleradioterapia paliatywna z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma
92.240 Teleradioterapia radykalna 2D - fotony
92.241 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - fotony
92.242 Teleradioterapia 3D konformalna sterowana obrazem (IGRT) - fotony
92.243 Teleradioterapia całego ciała (TBI) - fotony
92.244 Teleradioterapia połowy ciała (HBI) - fotony
92.245 Teleradioterapia skóry całego ciała (TSI) - fotony
92.246 Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (3D-IMRT) - fotony
92.247 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - fotony
92.248 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - fotony
92.249 Teleradioterapia szpiku lub układu chłonnego całego ciała (TMI) - fotony
92.250 Teleradioterapia radykalna 2D - elektrony
92.251 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - elektrony
92.252 Teleradioterapia 3D konformalna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT) - elektrony
92.253 Teleradioterapia całego ciała (TBI) - elektrony
92.254 Teleradioterapia połowy ciała (HBI) - elektrony
92.255 Teleradioterapia skóry całego ciała (TSI) - elektrony
92.256 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - elektrony
92.257 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - elektrony
92.261 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna z modulacją intensywności dawki (3D-SIMRT) - fotony
92.263 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna konformalna (3D-SCRT) - fotony
92.27 Teleradioterapia stereotaktyczna promieniami gamma z wielu mikroźródeł
92.281 Teleradioterapia wiązką neutronów
92.288 Teleradioterapia hadronowa wiązką protonów
92.291 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) realizowana w oparciu o implanty wewnętrzne - fotony
92.292 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) z modulacją intensywności dawki (3D-RotlMRT) - fotony
92.31 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-ft)
92.32 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-x)
92.410 Wlew koloidalnego radioizotopu do jam ciała
92.411 Trwałe wszczepienie źródeł radioizotopowych
92.412 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie standardowe
92.413 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D
92.414 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania
92.421 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie standardowe
92.422 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie 3D
92.423 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania
92.431 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie standardowe
92.432 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie 3D
92.433 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania
92.46 Brachyterapia śródoperacyjna
92.451 Brachyterapia powierzchniowa - planowanie standardowe
92.452 Brachyterapia powierzchniowa - planowanie 3D
92.481 Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 125I
92.482 Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 106Ru
92.511 Leczenie z zastosowaniem znakowanych analogów somatostatyny
92.521 Leczenie izotopowe chorób nienowotworowych tarczycy
92.531 Leczenie jodem radioaktywnym raka tarczycy dawkami powyżej 1000 MBq (podanie 131I)
92.532 Leczenie jodem radioaktywnym raka tarczycy dawkami powyżej 1000 MBq (podanie 131I -MIBG)
92.533 Leczenie radioizotopowe innych schorzeń onkologicznych z zastosowaniem 131I - MIBG
92.541 Leczenie przeciwbólowe radioizotopami zmian przerzutowych do kości (podanie 153Sm)
92.542 Leczenie przeciwbólowe radioizotopami zmian przerzutowych do kości (podanie 89Sr)
92.549 Leczenie przeciwbólowe radioizotopami zmian przerzutowych do kości (podanie innych radiofarmaceutyków)
92.591 Podanie radiofarmaceutyku dojamowo
92.592 Wstrzyknięcie radiofarmaceutyku dostawowo (radiosynowierteza)
92.593 Wstrzyknięcie radiofarmaceutyku dotętniczo
93.411 Wyciąg za czaszkę za pomocą klamry wyciągowej
93.413 Wyciąg za czaszkę za pomocą wyciągu "halo"
93.42 Wyciąg kręgosłupa - inne
93.43 Przerywany wyciąg układu szkieletowego
93.445 Wyciąg szkieletowy za kończynę górną
93.446 Wyciąg szkieletowy za kończynę dolną
93.461 Wyciąg plastrowy
93.462 Wyciąg za pomocą buta sznurowanego
93.57 Założenie opatrunku na ranę - inne
93.72 Terapia afazji (i dysfazji)
93.86 Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna
93.90 Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)
93.91 Oddychanie z przerywanym ciśnieniem dodatnim (IPPB)
93.92 Wentylacja mechaniczna - inne
93.932 Resuscytacja ręczna
93.934 Sztuczne oddychanie z użyciem maski twarzowej lub maseczki resuscytacyjnej (foliowa)
93.94 Nebulizacja
93.95 Oksygenacja hiperbaryczna
93.964 Tlenoterapia
94.08 Testy/ ocena psychologiczna - inna
94.11 Psychiatryczna ocena stanu psychicznego
95.121 Angiografia fluoresceinowa
95.122 Angiografia indocyjaninowa
95.13 Badanie ultrasonograficzne oka
95.23 Zapis wzrokowego potencjału wzbudzonego (wzrokowe potencjały wywołane - VEP, VER)
95.24 Elektronystagmogram (ENG)
95.25 Elektromiogram oka
96.04 Intubacja dotchawicza
96.05 Intubacja dróg oddechowych - inne
96.06 Wprowadzenie sondy Sengstakena
96.07 Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka
96.09 Wprowadzenie rurki doodbytniczej
96.22 Rozszerzanie odbytnicy
96.23 Rozszerzanie zwieracza odbytu
96.26 Ręczne odprowadzenie wpadniętej odbytnicy
96.27 Ręczne odprowadzenie przepukliny
96.28 Ręczne odprowadzenie wpadniętego odbytu sztucznego
96.29 Odprowadzenie wgłobienia przewodu pokarmowego
96.33 Płukanie żołądka
96.34 Płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową)
96.37 Wlewka doodbytnicza
96.38 Usunięcie zalegających mas kałowych z jelita
96.39 Wlew przezodbytowy - inne
96.45 Płukanie przez nefrostomię i pielostomię
96.46 Płukanie przez ureterostomię i cewnik moczowodowy
96.47 Płukanie przez cystostomię
96.48 Płukanie przez inny cewnik moczowy
96.51 Płukanie oka
96.52 Płukanie ucha
96.53 Płukanie przewodów nosowych
96.57 Płukanie cewnika naczyniowego
96.58 Płukanie przez dren wprowadzony do rany
96.59 Płukanie rany - inne
96.71 Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną
96.72 Wymuszona przerywana wentylacja (IMV)
96.73 Wentylacja z ciągłym dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym (PEEP)
96.74 Wentylacja ze wspomaganiem ciśnieniowym (PSV)
96.75 Ciągła wentylacja przez tracheostomię
96.781 Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca mniej niż 96 godzin
96.782 Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca 96 lub więcej godzin
96.783 Wentylacja mechaniczna - inna
97.01 Wymiana sondy żołądkowej/ezofagostomijnej
97.170 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - nieokreślone miejsca
97.171 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
97.172 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość ramienna
97.173 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość promieniowa/ kość łokciowa
97.174 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
97.175 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość udowa/ miednica
97.176 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - rzepka
97.177 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
97.178 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
97.179 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - inne (kręgi)
97.180 Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - nieokreślone miejsce
97.181 Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra, mostek)
97.182 Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - kość ramienna
97.183 Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - kość promieniowa/ kość łokciowa
97.184 Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
97.185 Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - kość udowa/ miednica
97.186 Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - rzepka
97.187 Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - kość piszczelowa/ strzałkowa
97.188 Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
97.189 Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - inne (kręgi)
97.21 Wymiana tamponady nosa
97.22 Wymiana tamponady zębodołu
97.32 Usunięcie tamponady nosa
97.34 Usunięcie tamponady zębodołu
97.36 Usunięcie innego przyrządu zewnętrznej fiksacji żuchwy
97.49 Usunięcie innego przyrządu terapeutycznego z klatki piersiowej
97.52 Usunięcie sondy z jelita cienkiego
97.642 Wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych
97.72 Usunięcie tamponady macicy
97.75 Usunięcie tamponady pochwy/ sromu
97.83 Usunięcie szwów ze ściany jamy brzusznej
97.883 Usunięcie szyny
98.02 Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia
98.03 Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia
98.05 Usunięcie ciała obcego ze światła prostnicy i odbytu bez nacięcia
98.11 Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia
98.12 Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia
98.13 Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia
98.14 Usunięcie ciała obcego ze światła krtani bez nacięcia
98.15 Usunięcie ciała obcego ze światła tchawicy i oskrzela bez nacięcia
98.21 Usunięcie powierzchownego ciała obcego z oka bez nacięcia
98.221 Usunięcie ciała obcego wbitego w powiekę lub spojówkę bez nacięcia
98.229 Usunięcie innego ciała obcego bez nacięcia z głowy/ szyi - inne
98.51 Pozaustrojowa litotrypsja nerki/ moczowodu/ pęcherza
99.012 Transfuzja wymienna
99.02 Autotransfuzja krwi
99.03 Przetoczenie pełnej krwi w innych przypadkach
99.04 Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
99.05 Przetoczenie koncentratu płytkowego
99.06 Przetoczenie czynników krzepnięcia
99.07 Przetoczenie osocza - inne
99.08 Przetoczenie środków zastępczych osocza
99.011 Transfuzja przy wykrwawieniu
99.091 Przetoczenie środków zastępczych krwi
99.092 Przetoczenie granulocytów
99.101 Podanie leku trombolitycznego pierwszej generacji
99.102 Podanie leku trombolitycznego drugiej generacji
99.103 Podanie leku trombolitycznego trzeciej generacji
99.104 Farmakomechaniczna tromboliza izolowana
99.111 Wstrzyknięcie globuliny anty D (Rhesus)
99.121 Wytwarzanie tolerancji na leki
99.122 Podanie szczepionki na jady owadów (metodą szybką) - kurs wstępny
99.123 Podanie szczepionki na jady owadów - dawka podtrzymująca
99.129 Odczulanie - inne
99.14 Wstrzyknięcie gammaglobulin
99.152 Częściowe żywienie pozajelitowe
99.153 Całkowite żywienie pozajelitowe
99.162 Wstrzyknięcia antagonisty metalu ciężkiego
99.169 Wstrzyknięcie innego antidotum
99.18 Wstrzyknięcie/infuzja elektrolitów
99.19 Wstrzyknięcie antykoagulanta
99.201 Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa - abciximab
99.202 Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa - eptifibatide
99.203 Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa - tirofiban
99.210 Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone
99.211 Podanie antybiotyku na nośniku
99.218 Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
99.219 Wstrzyknięcie antybiotyku - inne
99.22 Wstrzyknięcie innej substancji przeciwinfekcyjnej
99.231 Podskórna implantacja progesteronu
99.239 Wstrzyknięcie innych sterydów
99.25 Wstrzyknięcie lub wlew chemioterapeutyku przeciwnowotworowego
99.26 Wstrzyknięcie trankwilizatora
99.232 Wstrzyknięcie kortyzonu
99.2901 Wstrzyknięcie/ infuzja inhibitora trombiny (DTI) - biwalirudyna
99.291 Podanie dożylne tyreostatyków
99.292 Podanie znakowanych peptydów
99.293 Wstrzyknięcie rekombinowanych białek
99.294 Podanie znakowanych przeciwciał
99.295 Podanie preparatu w celu zakończenia ciąży
99.296 24-godzinny dożylny wlew agonistów receptorów beta-adrenergicznych
99.297 24-godzinny dożylny wlew - innych leków inotropowo dodatnich
99.298 24-godzinny dożylny wlew leków wazodilatacyjnych
99.38 Podanie anatoksyny tężcowej
99.44 Szczepienie przeciw wściekliźnie
99.56 Podanie antytoksyny przeciwtężcowej
99.622 Zewnętrzna kardiowersja
99.623 Przywrócenie rytmu zatokowego
99.624 Defibrylacja
99.625 Czasowa stymulacja elektrodą zewnętrzną
99.69 Inne rodzaje umiarawiania serca
99.71 Plazmafereza lecznicza
99.790 Afereza komórek macierzystych
99.791 LDL - afereza
99.799 Afereza lecznicza - inna
99.801 Ocena działania czynnika swoistego (alergen)
99.802 Ocena działania czynnika nieswoistego
99.809 Ocena innego czynnika wywołującego nadwrażliwość
99.810 Hipotermia wewnątrznaczyniowa
99.811 Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - pod kontrolą urządzeń sterujących
99.812 Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.813 Hipotermia zewnętrzna miejscowa - pod kontrolą urządzeń sterujących
99.814 Hipotermia zewnętrzna miejscowa - bez urządzeń sterujących
99.831 Fototerapia noworodka
99.841 Izolacja po zetknięciu z chorobą zakaźną
99.842 Ochrona pacjenta przed otoczeniem
99.843 Obserwacja noworodka w inkubatorze
99.844 Ochrona otoczenia przed pacjentem
99.851 Hipertermia jako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
99.87 Żywienie dojelitowe
99.971 Leczenie hyperkortyzolemii lekami hamującymi sterydogenezę
99.972 Leczenie farmakologiczne ciężkiej hyperkalcemii
99.973 Leczenie farmakologiczne przetrwałego przewodu tętniczego Botalla - alprostadil
99.974 Uzupełnienie pompy baklofenem
99.992 Podanie doustne tyreostatyków
99.993 Wprowadzenie czopka z prostaglandyną
99.994 Podanie antidotum metodą inną niż wstrzyknięcie
100.01 Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin)
100.10 Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)
100.11 Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)
100.41 Znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych (do 2 godzin)
100.43 Znieczulenie nasiękowe
100.51 Sedacja i nadzór intensywny (do 2 godzin)
100.61 Założenie cewnika do tętnicy
100.62 Założenie cewnika do żyły centralnej
brak kodu Świadczenia endoskopowej, transorbitalnej dekompresji w oftalmopatii Gravesa-Basedowa w przypadkach ratowania wzroku z powodu udokumentowanego ucisku na nerw wzrokowy
brak kodu (uchylona)
brak kodu Podanie substancji czynnych stosowanych w chemioterapii
brak kodu Przezskórna naprawa zastawki mitralnej
II. 

Świadczenia scharakteryzowane rozpoznaniami

Kod ICD-10 Nazwa
A00.0 Cholera wywołana przecinkowcem klasycznym Vibrio cholerae 01, biotyp cholerae
A00.1 Cholera wywołana przecinkowcem Vibrio cholerae 01, biotyp El-Tor
A00.9 Cholera, nieokreślona
A01.0 Dur brzuszny
A01.1 Dur rzekomy A
A01.2 Dur rzekomy B
A01.3 Dur rzekomy C
A01.4 Dur rzekomy, nieokreślony
A02.0 Zatrucia pokarmowe wywołane przez pałeczki Salmonella
A02.1 Posocznica wywołana pałeczkami Salmonella
A02.2 Umiejscowione zakażenia pałeczkami Salmonella
A02.8 Inne określone zakażenia pałeczkami Salmonella
A02.9 Zakażenia pałeczkami Salmonella, nieokreślone
A03.0 Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella dysenteriae
A03.1 Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella flexneri
A03.2 Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella boydii
A03.3 Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella sonnei
A03.8 Inne szigelozy
A03.9 Szigeloza, nieokreślona
A04.0 Zakażenia Escherichia coli enteropatogenną
A04.1 Zakażenie Escherichia coli enterotoksyczną
A04.2 Zakażenie Escherichia coli enteroinwazyjną
A04.3 Zakażenie Escherichia coli enterokrwotoczną
A04.4 Inne jelitowe zakażenia Escherichia coli
A04.5 Zapalenie jelit wywołane przez Campylobacter
A04.6 Zapalenie jelit wywołane przez Yersinia enterocolitica
A04.7 Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Closcridium difficile
A04.8 Inne określone zakażenia bakteryjne jelit
A04.9 Zakażenie bakteryjne jelit, nieokreślone
A05.0 Zatrucie pokarmowe gronkowcowe
A05.1 Zatrucie jadem kiełbasianym
A05.2 Zatrucie pokarmowe wywołane przez laseczkę Closcridium perfringens
A05.3 Zatrucie pokarmowe wywołane przez Vibrio parahemolyticus
A05.4 Zatrucie pokarmowe wywołane przez Bacillus cereus
A05.8 Inne określone bakteryjne zatrucie pokarmowe
A05.9 Bakteryjne zatrucie pokarmowe, nieokreślone
A06.0 Pełzakowa czerwonka ostra
A06.1 Pełzakowica jelitowa przewlekła
A06.2 Pełzakowy nieżyt jelita grubego, nieczerwonkowy
A06.3 Guzowate nacieczenie ściany jelita
A06.4 Pełzakowy ropień wątroby
A06.5 Pełzakowy ropień płuc (J99.8*)
A06.6 Pełzakowy ropień mózgu (G07*)
A06.7 Pełzakowica skórna
A06.8 Pełzakowe zakażenie umiejscowione gdzie indziej
A06.9 Pełzakowica, nieokreślona
A07.0 Szparkoszyca [balantydioza]
A07.1 Giardiaza (lamblioza)
A07.2 Kryptosporydioza
A07.3 Izosporydoza
A07.8 Inne określone choroby jelit wywołane przez pierwotniaki
A07.9 Choroby jelit wywołane przez pierwotniaki, nieokreślone
A08.0 Nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy
A08.1 Ostra gastroenteropatia wywołana przez czynnik Norwalk
A08.2 Nieżyt jelitowy wywołany przez adenowirusy
A08.3 Nieżyt jelitowy wywołany przez inne wirusy
A08.4 Zakażenia wirusowe jelit, nieokreślone
A08.5 Inne określone zakażenia jelit
A09 Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu
A15.0 Gruźlica płuc, potwierdzona mikroskopowym badaniem plwociny, z posiewem lub bez posiewu
A15.1 Gruźlica płuc potwierdzona wyłącznie posiewem
A15.2 Gruźlica płuc potwierdzona histologicznie
A15.3 Gruźlica płuc potwierdzona nieokreślonymi sposobami
A15.4 Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.5 Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.6 Gruźlicze zapalenie opłucnej, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie
A15.7 Pierwotna gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.8 Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie
A15.9 Gruźlica układu oddechowego nieokreślona, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A16.0 Gruźlica płuc, bakteriologicznie i histologicznie ujemna
A16.1 Gruźlica płuc, badań bakteriologicznych i histologicznych nie przeprowadzono
A16.2 Gruźlica płuc, bez wzmiankowania o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.3 Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.4 Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.5 Gruźlicze zapalenie opłucnej, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.7 Pierwotna gruźlica układu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.8 Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.9 Gruźlica układu oddechowego, nieokreślona, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A17.0 Gruźlicze zapalenie opon mózgowych (G01*)
A17.1 Gruźliczak oponowy (G07*)
A17.8 Inne postacie gruźlicy układu nerwowego
A17.9 Gruźlica układu nerwowego, nieokreślona (G99.8*)
A18.0 Gruźlica kości i stawów
A18.1 Gruźlica układu moczowo-płciowego
A18.2 Gruźlicza obwodowa limfadenopatia
A18.3 Gruźlica jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych
A18.4 Gruźlica skóry i tkanki podskórnej
A18.5 Gruźlica oka
A18.6 Gruźlica ucha
A18.7 Gruźlica nadnerczy (E35.1*)
A18.8 Gruźlica innych określonych narządów
A19.0 Gruźlica prosówkowa ostra o pojedynczej określonej lokalizacji
A19.1 Gruźlica prosówkowa ostra o wielomiejscowej lokalizacji
A19.2 Gruźlica prosówkowa ostra, nieokreślona
A19.8 Inne postacie gruźlicy prosówkowej
A19.9 Gruźlica prosówkowa, nieokreślona
A20.0 Dżuma dymienicza
A20.1 Dżuma skóry i tkanki podskórnej
A20.2 Dżuma płucna
A20.3 Zapalenie opon mózgowych (dżumowe)
A20.7 Dżuma posocznicowa
A20.8 Inne postacie dżumy
A20.9 Dżuma, nieokreślona
A21.0 Tularemia, postać wrzodziejąco-węzłowa
A21.1 Tularemia, postać oczno-węzłowa
A21.2 Tularemia płucna
A21.3 Tularemia, postać żołądkowo-jelitowa
A21.7 Tularemia uogólniona
A21.8 Inne formy tularemii
A21.9 Tularemia, nieokreślona
A22.0 Wąglik skórny
A22.1 Wąglik płucny
A22.2 Wąglik jelitowy
A22.7 Posocznica wąglikowa
A22.8 Inne postacie wąglika
A22.9 Wąglik, nieokreślony
A23.0 Bruceloza wywołana pałeczką maltańską
A23.1 Bruceloza wywołana pałeczką ronienia krów
A23.2 Bruceloza wywołana pałeczką ronienia świń
A23.3 Bruceloza wywołana pałeczką psią
A23.8 Inne postacie brucelozy
A23.9 Bruceloza, nieokreślona
A24.0 Nosacizna
A24.1 Ostra i piorunująca postać melioidozy
A24.2 Podostra i przewlekła postać melioidozy
A24.3 Inne postacie melioidozy
A24.4 Melioidoza, nieokreślona
A25.0 Krętkowica (spiriloza)
A25.1 Streptobaciloza (choroba wywołana przez Streptobacillus)
A25.9 Gorączka szczurza, nieokreślona
A26.0 Różyca skórna
A26.7 Posocznica wywołana włoskowcami różycy
A26.8 Inne formy różycy
A26.9 Różyca, nieokreślona
A27.0 Żółtaczkowo-krwotoczna postać leptospirozy
A27.8 Inne formy leptospirozy
A27.9 Leptospiroza, nieokreślona
A28.0 Zakażenie wywołane przez pałeczki Pasteurella (pastereloza)
A28.1 Choroba kociego pazura
A28.2 Jersinioza pozajelitowa
A28.8 Inna określona bakteryjna choroba odzwierzęca, niesklasyfikowana gdzie indziej
A28.9 Bakteryjna choroba odzwierzęca, nieokreślona
A30.0 Trąd, nieokreślony
A30.1 Trąd tuberkuloidowy
A30.2 Trąd graniczny tuberkuloidowy
A30.3 Trąd graniczny
A30.4 Trąd graniczny lepromatyczny
A30.5 Trąd lepromatyczny
A30.8 Inne postacie trądu
A30.9 Trąd, nieokreślony
A31.0 Płucne zakażenia prątkowe
A31.1 Skórne zakażenia prątkowe
A31.8 Inne zakażenia prątkowe
A31.9 Zakażenie prątkowe, nieokreślone
A32.0 Listerioza skórna
A32.1 Listeriozowe zapalenie opon mózgowych oraz zapalenie opon mózgowych i mózgu
A32.7 Posocznica listeriozowa
A32.8 Inne postacie listeriozy
A32.9 Listerioza, nieokreślona
A33 Tężec noworodków
A34 Tężec położniczy
A35 Inne postacie tężca
A36.0 Błonica gardła
A36.1 Błonica nosowo-gardłowa
A36.2 Błonica krtani
A36.3 Błonica skóry
A36.8 Inne postacie błonicy
A36.9 Błonica, nieokreślona
A37.0 Krztusiec wywołany przez pałeczkę krztuśca [Bordetella pertussis]
A37.1 Krztusiec wywołany przez Bordetella parapertussis
A37.8 Krztusiec wywołany przez inne gatunki Bardetella
A37.9 Krztusiec, nieokreślony
A38 Szkarlatyna
A39.0 Zapalenie meningokokowe opon mózgowych (G01*)
A39.1 Zespół Waterhouse'a-Friderichsena (E35.1*)
A39.2 Ostra posocznicza meningokokowa
A39.3 Przewlekła bakteriemia meningokokowa
A39.4 Bakteriemia meningokokowa, nieokreślona
A39.5 Meningokokowe zapalenie serca
A39.8 Inne zakażenia meningokokowe
A39.9 Zakażenie meningokokowe, nieokreślone
A40.0 Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy A
A40.1 Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy B
A40.2 Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy D
A40.3 Posocznica wywołana przez Streptococcus pneumoniae
A40.8 Inne posocznice paciorkowcowe
A40.9 Posocznica paciorkowcowa, nieokreślona
A41.0 Posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus
A41.1 Posocznica wywołana przez inne określone gronkowce
A41.2 Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowce
A41.3 Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzae
A41.4 Posocznica wywołana przez beztlenowce
A41.5 Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemne
A41.8 Inna posocznica, nieokreślona
A41.9 Posocznica, nieokreślona
A42.0 Promienica płucna
A42.1 Promienica brzuszna
A42.2 Promienica szyjno-twarzowa
A42.7 Posocznica promienicza
A42.8 Inne postacie promienicy
A42.9 Promienica, nieokreślona
A43.0 Nokardioza płucna
A43.1 Nokardioza skórna
A43.8 Inne postacie nokardiozy
A43.9 Nokardioza, nieokreślona
A44.0 Bartoneloza układowa
A44.1 Bartoneloza skórna i śluzówkowo-skórna
A44.8 Inne postacie bartonelozy
A44.9 Bartoneloza, nieokreślona
A46 Róża
A48.0 Zgorzel gazowa
A48.1 Choroba legionistów
A48.2 Choroba legionistów bez objawów zapalenia płuc [Gorączka Pontiac]
A48.3 Zespół wstrząsu toksycznego
A48.4 Gorączka plamicowa brazylijska
A48.8 Inne określone choroby bakteryjne
A49.0 Zakażenie gronkowcowe, nieokreślone
A49.1 Zakażenie paciorkowcowe, nieokreślone
A49.2 Zakażenie wywołane przez pałeczkę Haemophilus influenzae, nieokreślone
A49.3 Zakażenia wywołane przez mikoplazmy
A49.8 Inne zakażenia bakteryjne o nieustalonym umiejscowieniu narządowym
A49.9 Zakażenia bakteryjne, nieokreślone
A50.0 Kiła wrodzona wczesna objawowa
A50.1 Kiła wrodzona wczesna utajona
A50.2 Kiła wrodzona wczesna, nieokreślona
A50.3 Kiłowa wrodzona późna okulopatia
A50.4 Kiła późna układu nerwowego [kiła układu nerwowego wieku młodzieńczego]
A50.5 Inne postacie kiły wrodzonej późnej objawowej
A50.6 Kiła wrodzona późna utajona
A50.7 Kiła wrodzona późna, nieokreślona
A50.9 Kiła wrodzona, nieokreślona
A51.0 Kiła pierwotna w obrębie narządów płciowych
A51.1 Kiła pierwotna w obrębie odbytu
A51.2 Kiła pierwotna o innym umiejscowieniu
A51.3 Kiła wtórna skóry i błon śluzowych
A51.4 Inne postacie kiły wtórnej
A51.5 Kiła wczesna utajona
A51.9 Kiła wczesna, nieokreślona
A52.0 Kiła układu krążenia
A52.1 Kiła objawowa układu nerwowego
A52.2 Kiła bezobjawowa układu nerwowego
A52.3 Kiła układu nerwowego, nieokreślona
A52.7 Inne postacie kiły późnej objawowej
A52.8 Kiła późna utajona
A52.9 Kiła późna, nieokreślona
A53.0 Kiła utajona nieokreślona, tak wczesna jak i późna
A53.9 Kiła, nieokreślona
A54.0 Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego bez ropnia gruczołów przycewkowych lub dodatkowych
A54.1 Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego z ropniem gruczołów przycewkowych i dodatkowych
A54.2 Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej miednicy oraz inne rzeżączkowe zakażenia układu moczowo-płciowego
A54.3 Rzeżączkowe zakażenie narządu wzroku
A54.4 Rzeżączkowe zakażenie układu kostno-mięśniowego
A54.5 Rzeżączkowe zapalenie gardła
A54.6 Rzeżączkowe zakażenie odbytu i odbytnicy
A54.8 Inne zakażenia rzeżączkowe
A54.9 Zakażenie rzeżączkowe, nieokreślone
A55 Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydia
A56.0 Zakażenie dolnego odcinka układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydia
A56.1 Zakażenie otrzewnej miednicy i innych narządów układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydia
A56.2 Zakażenie układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydia, nieokreślone
A56.3 Zakażenie odbytu i odbytnicy wywołane przez Chlamydia
A56.4 Zakażenie gardła wywołane przez Chlamydia
A56.8 Zakażenie o innym umiejscowieniu, przenoszone drogą płciową, wywołane przez Chlamydia
A57 Wrzód weneryczny
A58 Ziarniniak pachwinowy
A59.0 Rzęsistkowica narządów moczowo-płciowych
A59.8 Rzęsistkowica umiejscowiona gdzie indziej
A59.9 Rzęsistkowica, nieokreślona
A60.0 Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie narządów płciowych i układu moczowo-płciowego
A60.1 Opryszczkowe zakażenie skóry okolicy odbytowej oraz odbytnicy
A60.9 Opryszczkowe zakażenie okolicy odbytowej i moczowo-płciowej, nieokreślone
A63.0 Brodawki okolicy odbytowej (płciowe) - kłykciny kończyste
A63.8 Inne określone choroby przenoszone głównie drogą płciową
A64 Choroby przenoszone drogą płciową, nieokreślone
A65 Kiła nieweneryczna
A66.0 Zmiana pierwotna malinicza
A66.1 Malinicze brodawki i sączące pęknięcia szczelinowate
A66.2 Inne malinicze wczesne objawy skórne
A66.3 Nadmierne rogowacenie malinicze
A66.4 Malinicze guzy, kilaki i owrzodzenia
A66.5 Gangoza
A66.6 Zmiany malinicze w kościach i stawach
A66.7 Inne objawy malinicy
A66.8 Malinica utajona
A66.9 Malinica, nieokreślona
A67.0 Pierwotne zmiany pinty
A67.1 Zmiany pośrednie pinty
A67.2 Zmiany późne pinty
A67.3 Zmiany mieszane pinty
A67.9 Pinta, nieokreślona
A68.0 Gorączka powrotna przenoszona przez wszy
A68.1 Gorączka powrotna przenoszona przez kleszcze
A68.9 Gorączka powrotna, nieokreślona
A69.0 Wrzodziejąco-martwicze zapalenie jamy ustnej
A69.1 Inne zakażenia Vincenta
A69.2 Choroba z Lyme
A69.8 Inne określone zakażenia wywołane przez krętki
A69.9 Inne zakażenia wywołne przez krętki, nieokreślone
A70 Zakażenia Chlamydia psittaci
A71.0 Okres początkowy, wstępny jaglicy
A71.1 Jaglica czynna
A71.9 Jaglica, nieokreślona
A74.0 Zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydie (H13.1*)
A74.8 Inne choroby wywołane przez Chlamydie
A74.9 Zakażenia wywołane przez Chlamydie, nieokreślone
A75.0 Dur wysypkowy epidemiczny przenoszony przez wszy wywołany przez Rickettsia prowazekii
A75.1 Dur wysypkowy nawrotowy [Choroba Brilla]
A75.2 Dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia typhi
A75.3 Dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia tsutsugamushi
A75.9 Dur wysypkowy, nieokreślony
A77.0 Gorączka plamista wywołana przez Rickettsia rickettsii
A77.1 Gorączka plamista wywołana przez Rickettsia conorii
A77.2 Dur plamisty wywołany przez Rickettsia siberica
A77.3 Dur plamisty wywołany przez Rickettsia australis
A77.8 Inne dury plamiste
A77.9 Dur plamisty, nieokreślony
A78 Gorączka Q
A79.0 Gorączka wołyńska [okopowa]
A79.1 Ospa riketsjowa wywołana przez Rickettsia akari
A79.8 Inne określone riketsjozy
A79.9 Riketsjoza, nieokreślona
A80.0 Ostre nagminne porażenie poszczepienne
A80.1 Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, importowany
A80.2 Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, tubylczy
A80.3 Inne i nieokreślone postacie ostrego nagminnego porażenia dziecięcego,
A80.4 Ostre nagminne porażenie dziecięce - postać nieporażenna
A80.9 Ostre nagminne porażenie dziecięce, nieokreślone
A81.0 Choroba Jacoba-Creutzfeldta
A81.1 Podostre stwardniające zapalenie mózgu
A81.2 Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia
A81.8 Inne zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego
A81.9 Zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
A82.0 Wścieklizna leśna
A82.1 Wścieklizna miejska
A82.9 Wścieklizna, nieokreślona
A83.0 Japońskie zapalenie mózgu
A83.1 Zachodnie końskie zapalenie mózgu
A83.2 Wschodnie końskie zapalenie mózgu
A83.3 Zapalenie mózgu St.Louis
A83.4 Australijskie zapalenie mózgu
A83.5 Kalifornijskie zapalenie mózgu
A83.6 Choroba wywołana przez wirus Rocio
A83.8 Inne wirusowe zapalenia mózgu przenoszone przez komary
A83.9 Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary, nieokreślone
A84.0 Dalekowschodnie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze [rosyjskie wiosenno-letnie zapalenie mózgu]
A84.1 Środkowoeuropejskie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
A84.8 Inne zapalenia mózgu przenoszone przez kleszcze
A84.9 Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze, nieokreślone
A85.0 Enterowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*)
A85.1 Adenowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*)
A85.2 Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez stawonogi, nieokreślone
A85.8 Inne określone postacie wirusowego zapalenia mózgu
A86 Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone
A87.0 Enterowirusowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
A87.1 Adenowirusowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
A87.2 Limfocytarne zapalenie splotu naczyniówkowego i opon mózgowych
A87.8 Inne wirusowe postacie zapalenia opon mózgowych
A87.9 Wirusowe zapalenie opon mózgowych, nieokreślone
A88.0 Enterowirusowa gorączka wysypkowa [wysypka bostońska]
A88.1 Epidemiczne zawroty głowy (vertigo)
A88.8 Inne określone postacie wirusowych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego
A89 Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
A90 Gorączka denga [denga klasyczna]
A91 Gorączka krwotoczna denga
A92.0 Choroba wywołana przez wirus Chikungunya
A92.1 Gorączka o'nyong-nyong
A92.2 Wenezuelska gorączka końska
A92.3 Gorączka Zachodniego Nilu
A92.4 Gorączka Doliny Riftu
A92.8 Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez komary
A92.9 Gorączka wirusowa przenoszona przez komary, nieokreślona
A93.0 Choroba wywołana przez wirus Oropouche
A93.1 Gorączka wywołana przez moskita (muchę piaskową) Phlebotomus
A93.2 Gorączka kleszczowa Colorado
A93.8 Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez stawonogi
A94 Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi, nieokreślone
A95.0 Leśna żółta gorączka
A95.1 Żółta gorączka, postać miejska
A95.9 Żółta gorączka, nieokreślona
A96.0 Gorączka krwotoczna Junin
A96.1 Gorączka krwotoczna Machupo
A96.2 Gorączka Lassa
A96.8 Inne arenowirusowe gorączki krwotoczne
A96.9 Gorączka krwotoczna arenawirusowa, nieokreślona
A98.0 Gorączka krwotoczna krymsko-kongijska
A98.1 Gorączka krwotoczna omska
A98.2 Choroba lasu Kyasanur
A98.3 Choroba wywołana przez wirus Marburg
A98.4 Choroba wywołana przez wirus Ebola
A98.5 Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym
A98.8 Inne określone postacie wirusowych gorączek krwotocznych
A99 Nieokreślona wirusowa gorączka krwotoczna
B00.0 Wyprysk opryszczkowy [eczema herpeticum]
B00.l Opryszczkowe pęcherzykowe zapalenie skóry
B00.2 Opryszczkowe zapalenie dziąseł i jamy ustnej oraz gardła i migdałków
B00.3 Opryszczkowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
B00.4 Opryszczkowe zapalenie mózgu (G05.1*)
B00.5 Opryszczkowa choroba gałki ocznej
B00.7 Rozsiana opryszczka pospolita
B00.8 Inne postacie zakażenia wirusem opryszczki
B00.9 Zakażenie opryszczkowe, nieokreślone
B01.0 Zapalenie opon mózgowych w ospie wietrznej (G02.0*)
B01.1 Zapalenie mózgu w ospie wietrznej (G05.1*)
B01.2 Zapalenie płuc w ospie wietrznej (J17.1*)
B01.8 Ospa wietrzna z innymi powikłaniami
B01.9 Ospa wietrzna bez powikłań
B02.0 Zapalenie mózgu w półpaścu (G05.1*)
B02.1 Zapalenie opon mózgowych w półpaścu (G02.0*)
B02.2 Półpasiec z zajęciem innych części układu nerwowego
B02.3 Półpaścowa choroba gałki ocznej
B02.7 Półpasiec rozsiany
B02.8 Półpasiec z innymi powikłaniami
B02.9 Półpasiec bez powikłań
B03 Ospa prawdziwa
B04 Ospa małpia
B05.0 Odra powikłana przez zapalenie mózgu (G05.1*)
B05.1 Odra powikłana przez zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
B05.2 Odra powikłana przez zapalenie płuc (J17.1*)
B05.3 Odra powikłana przez zapalenie ucha środkowego (H67.1 *)
B05.4 Odra z powikłaniami jelitowymi
B05.8 Odra z innymi powikłaniami
B05.9 Odra bez powikłań
B06.0 Różyczka z powikłaniami neurologicznymi
B06.8 Różyczka z innymi powikłaniami
B06.9 Różyczka bez powikłań
B07 Brodawki wirusowe
B08.0 Inne zakażenia wywołane przez wirus z grupy orthopox
B08.1 Mięczak zakaźny
B08.2 Rumień nagły [choroba szósta]
B08.3 Rumień zakaźny [choroba piąta]
B08.4 Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej z wypryskiem
B08.5 Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie gardła
B08.8 Inne określone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
B09 Nieokreślone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
B15.0 Wirusowe zapalenie wątroby A ze śpiączką wątrobową
B15.9 Wirusowe zapalenie wątroby A bez śpiączki wątrobowej
B16.0 Ostre wirusowe zapalenie wątroby B z nadkażeniem wirusem delta ze śpiączką wątrobową
B16.1 Ostre wirusowe zapalenie wątroby B z nadkażeniem wirusem delta bez śpiączki wątrobowej
B16.2 Ostre wirusowe zapalenie wątroby B bez nadkażenia wirusem delta ze śpiączką wątrobową
B16.9 Ostre wirusowe zapalenie wątroby B bez nadkażenia wirusem delta i bez śpiączki wątrobowej
B17.0 Ostre (nad)każenie wirusem delta u nosiciela wirusa zapalenia wątroby B
B17.1 Ostre wirusowe zapalenie wątroby C
B17.2 Ostre wirusowe zapalenie wątroby E
B17.8 Inne określone ostre wirusowe zapalenia wątroby
B18.0 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby B z wirusem delta
B18.1 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby B bez wirusa delta
B18.2 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby C
B18.8 Inne przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby
B18.9 Przewlekłe zapalenie wątroby, nieokreślone
B19.0 Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby ze śpiączką wątrobową
B19.9 Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby bez śpiączki wątrobowej
B20.0 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zakażenia wywołane przez mykobakterie
B20.1 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia bakteryjne
B20.2 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest cytomegalia
B20.3 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia wirusowe
B20.4 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest kandydoza
B20.5 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne grzybice
B20.6 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii
B20.7 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zakażenia mnogie
B20.8 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze
B20.9 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze, nieokreślone
B21.0 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest mięsak Kaposiego
B21.1 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest chłoniak Burkitta
B21.2 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne typy chłoniaków nie-Hodgkin'owskich (nieziarniczych)
B21.3 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i pokrewnych tkanek
B21.7 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie nowotwory złośliwe
B21.8 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe
B21.9 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są nowotwory złośliwe, nieokreślone
B22.0 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest encefalopatia
B22.1 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest limfoidalne śródmiąższowe zapalenie płuc
B22.2 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zespół wyczerpania
B22.7 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie choroby sklasyfikowane gdzie indziej
B23.0 Ostry zespół zakażenia HIV
B23.1 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest (trwała) uogólniona limfadenopatia
B23.2 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zaburzenia układu krwiotwórczego i odpornościowego niesklasyfikowane gdzie indziej
B23.8 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne określone stany
B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośedzenia odporności [HIV], nieokreślona
B25.0 Cytomegalowirusowe zapalenie płuc (J17.1*)
B25.1 Cytomegalowirusowe zapalenie wątroby (K77.0*)
B25.2 Cytomegalowirusowe zapalenie trzustki (K87.1*)
B25.8 Inne choroby wywołane przez wirusa cytomegalii
B25.9 Choroba wywołana przez wirusa cytomegalii, nieokreślona
B26.0 Świnkowe zapalenie jądra (N51.1*)
B26.1 Świnkowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
B26.2 Świnkowe zapalenie mózgu (G05.1*)
B26.3 Świnkowe zapalenie trzustki (K87.1*)
B26.8 Świnka z innymi powikłaniami
B26.9 Świnka bez komplikacji
B27.0 Mononukleoza wywołana przez wirusa opryszczki typ gamma
B27.1 Mononukleoza cytomegalowirusowa
B27.8 Inne postacie mononukleozy zakaźnej
B27.9 Mononukleoza zakaźna, nieokreślona
B30.0 Zapalenie rogówki i spojówki wywołane przez adenowirusy (H19.2*)
B30.1 Zapalenie spojówek wywołane przez adenowirusy (H13.1*)
B30.2 Wirusowe zapalenie gardła i spojówek
B30.3 Ostre nagminne krwotoczne zapalenie spojówek enterowirusowe (H13.1*)
B30.8 Inne wirusowe zapalenia spojówek (H13.1*)
B30.9 Wirusowe zapalenie spojówek, nieokreślone
B33.0 Nagminne zapalenie mięśni (nagminna pleurodynia)
B33.1 Choroba Ross River
B33.2 Wirusowe zapalenie serca
B33.3 Zakażenia retrowirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej
B33.8 Inne określone choroby wirusowe
B34.0 Zakażenia adenowirusowe, nieokreślone
B34.1 Zakażenia enterowirusowe, nieokreślone
B34.2 Zakażenia koronawirusowe, nieokreślone
B34.3 Zakażenia parvowirusowe, nieokreślone
B34.4 Zakażenia papowawirusowe, nieokreślone
B34.8 Inne zakażenia wirusowe o nieustalonym umiejscowieniu
B34.9 Zakażenia wirusowe, nieokreślone
B35.0 Grzybica owłosionej skóry głowy i brody
B35.1 Grzybica paznokci
B35.2 Grzybica rąk
B35.3 Grzybica stóp
B35.4 Grzybica ciała
B35.5 Grzybica łuskowata [tinea imbricata]
B35.6 Grzybica goleni
B35.8 Inne grzybice
B35.9 Grzybica skóry, nieokreślona
B36.0 Łupież pstry [pityriasis versicolor]
B36.1 Grzybica czarna [tinea nigra]
B36.2 Piedra biała
B36.3 Piedra czarna
B36.8 Inne określone grzybice powierzchowne
B36.9 Grzybica powierzchowna, nieokreślona
B37.0 Zapalenie jamy ustnej wywołane przez Candida
B37.1 Kandydoza płucna
B37.2 Kandydoza skóry i paznokci
B37.3 Kandydoza sromu i pochwy (N77.1*)
B37.4 Kandydoza umiejscowiona w innych częściach okolicy moczowo-płciowej
B37.5 Zapalenie opon mózgowych wywołane przez Candida (G02.1*)
B37.6 Zapalenie wsierdzia wywołane przez Candida (139.8*)
B37.7 Posocznica wywołana przez Candida
B37.8 Kandydoza o innym umiejscowieniu
B37.9 Kandydoza, nieokreślona
B38.0 Ostra kokcydioidomikoza płucna
B38.1 Przewlekła kokcydioidomikoza płucna
B38.2 Kokcydioidomikoza płucna, nieokreślona
B38.3 Kokcydioidomikoza skórna
B38.4 Kokcydioidomikozowe zapalenie opon mózgowych (G02.1*)
B38.7 Kokcydioidomikoza rozsiana
B38.8 Inne postacie kokcydioidomikozy
B38.9 Kokcydioidomikoza, nieokreślona
B39.0 Ostra płucna histoplazmoza (H.capsulatum)
B39.1 Przewlekła płucna histoplazmoza (H.capsulatum)
B39.2 Płucna histoplazmoza (H.capsulatum), nieokreślona
B39.3 Histoplazmoza rozsiana (H.capsulatum)
B39.4 Histoplazmoza (H.capsulatum), nieokreślona
B39.5 Histoplazmoza (H.duboisii)
B39.9 Histoplazmoza, nieokreślona
B40 Drożdżyca [blastomykoza]
B40.0 Ostra drożdżyca płucna
B40.1 Przewlekła drożdżyca płucna
B40.2 Drożdżyca płucna, nieokreślona
B40.3 Drożdżyca skórna
B40.7 Drożdżyca rozsiana
B40.8 Inne postacie drożdżycy
B40.9 Drożdżyca, nieokreślona
B41.0 Parakokcydioidomikoza płucna
B41.7 Parakokcydioidomikoza rozsiana
B41.8 Inne postacie parakokcydioidomikozy
B41.9 Parakokcydioidomikoza, nieokreślona
B42.0 Sporotrychoza płucna (J99.8*)
B42.1 Sporotrychoza limfatyczno-skórna
B42.7 Sporotrychoza rozsiana
B42.8 Inne postacie sporotrychozy
B42.9 Sporotrychoza, nieokreślona
B43.0 Chrotnomikoza skórna
B43.1 Feomykotyczny ropień mózgu
B43.2 Podskórny feomykotyczny ropień i torbiel
B43.8 Inne postacie chromomikozy
B43.9 Chromomikoza, nieokreślona
B44.0 Inwazyjna grzybica kropidlakowa płuc
B44.1 Inne grzybice kropidlakowe płuc
B44.2 Grzybica kropidlakowa migdałków
B44.7 Grzybica kropidlakowa rozsiana
B44.8 Inne postacie grzybicy kropidlakowej
B44.9 Grzybica kropidlakowa, nieokreślona
B45.0 Kryptokokoza płucna
B45.1 Kryptokokoza mózgowa
B45.2 Kryptokokoza skórna
B45.3 Kryptokokoza kostna
B45.7 Kryptokokoza rozsiana
B45.8 Inne postacie kryptokokozy
B45.9 Kryptokokoza, nieokreślona
B46.0 Mukormykoza płucna
B46.1 Mukormykoza nosowo-mózgowa
B46.2 Mukormykoza żołądkowo-jelitowa
B46.3 Mukormykoza skórna
B46.4 Mukormykoza rozsiana
B46.5 Mukormykoza, nieokreślona
B46.8 Inne mukormikozy
B46.9 Mukormykoza, nieokreślona
B47.0 Eumycetoma
B47.1 Grzybica madurska promienicza
B47.9 Maduromikoza, nieokreślona
B48.0 Drożdżyca Lobo [Lobomycosis]
B48.1 Rinosporydioza
B48.2 Alleszerioza
B48.3 Geotrychoza
B48.4 Penicyloza
B48.7 Grzybice tzw. "oportunistyczne"
B48.8 Inne określone grzybice
B49 Grzybice, nieokreślone
B50.0 Zimnica wywołana przez Plasmidium falciparum z powikłaniami mózgowymi
B50.8 Inne ciężkie i powikłane zimnice wywołane przez Plasmidium falciparum
B50.9 Zimnica wywołana przez Plasmidium falciparum, nieokreślona
B51.0 Zimnica wywołana przez Plasmidium vivax z pęknięciem śledziony
B51.8 Zimnica wywołana przez Plasmidium vivax z innymi powikłaniami
B51.9 Zimnica wywołana przez Plasmidium vivax bez powikłań
B52.0 Zimnica wywołana przez Plasmidium malariae z nefropatią
B52.8 Zimnica wywołana przez Plasmidium malariae z innymi powikłaniami
B52.9 Zimnica wywołana przez Plasmidium malariae bez powikłań
B53.0 Zimnica wywołana przez Plasmidium ovale
B53.1 Zimnica wywołana przez zarodźce małpie
B53.8 Inne postacie zimnicy potwierdzone parazytologicznie, niesklasyfikowane gdzie indziej
B54 Zimnica nieokreślona
B55.0 Leiszmanioza trzewna
B55.1 Leiszmanioza skórna
B55.2 Leiszmanioza skóry i błon śluzowych
B55.9 Leiszmanioza, nieokreślona
B56.0 Trypanosomoza gambijska
B56.1 Trypanosomoza rodezyjska
B56.9 Trypanosomoza afrykańska, nieokreślona
B57.0 Ostra choroba Chagasa z zajęciem serca (I41.2*, I98.1*)
B57.1 Ostra choroba Chagasa bez zajęcia serca
B57.2 Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem serca (I41.2*, I98.1*)
B57.3 Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu pokarmowego
B57.4 Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu nerwowego
B57.5 Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem innych narządów
B58.0 Okulopatia toksoplazmozowa
B58.1 Toksoplazmozowe zapalenie wątroby (K77.0*)
B58.2 Toksoplazmozowe zapalenie opon mózgowych i mózgu (G05.2*)
B58.3 Toksoplazmoza płucna (J17.3*)
B58.8 Toksoplazmoza z zajęciem innych narządów
B58.9 Toksoplazmoza, nieokreślona
B59 Pneumocytoza
B60.0 Babezjoza
B60.1 Akantameboza
B60.2 Neglerioza
B60.8 Inne określone choroby pasożytnicze
B64 Nieokreślone choroby pasożytnicze
B65.0 Schistosomoza wywołana przez Schistosoma hematobium (przywra krwi)
B65.1 Schistosomoza wywołana przez Schistosoma mansoni [Schistosomiaza jelitowa]
B65.2 Schistosomoza wywołana przez Schistosoma japonicum
B65.3 Zapalenie skóry cerkariowe
B65.8 Inne schistosomozy
B65.9 Schistosomoza, nieokreślona
B66.0 Opistorchoza [opishorchiasis]
B66.1 Klonorchoza [clonorchiasis]
B66.2 Dikrocelioza [dicrocoeliasis]
B66.3 Fascioloza [Fasciolosis]
B66.4 Paragonimoza [paragonimosis]
B66.5 Fasciolopsoza [fasciolopsidosis]
B66.8 Inne określone zakażenia przywrami
B66.9 Zakażenie przywrami, nieokreślone
B67.0 Bąblowica wątroby wywołana przez E. granulosus
B67.1 Bąblowica płuc wywołana przez E.granulosus
B67.2 Bąblowica kości wywołana przez E.granulosus
B67.3 Bąblowica wywołana przez E.granulosus, o innym mnogim umiejscowieniu
B67.4 Bąblowica wywołana przez E.granulosus, nieokreślona
B67.5 Bąblowica wątroby wywołana przez E.multilocularis
B67.6 Bąblowica wywołana przez E.multilocularis, o innym i mnogim umiejscowieniu
B67.7 Bąblowica wywołana przez E.multilocularis, nieokreślona
B67.8 Bąblowica wątroby, nieokreślona
B67.9 Bąblowica inna i nieokreślona
B68.0 Tasiemczyca wywołana przez tasiemca uzbrojonego (T.solium)
B68.1 Tasiemczyca wywołana przez tasiemca nieuzbrojonego (T.saginata)
B68.9 Tasiemczyca, nieokreślona
B69.0 Wągrzyca ośrodkowego układu nerwowego
B69.1 Wągrzyca oka
B69.8 Wągrzyca o innym umiejscowieniu
B69.9 Wągrzyca, nieokreślona
B70.0 Dyfilobotrioza
B70.1 Sparganoza
B71.0 Hymenolepidoza
B71.1 Dipylidoza
B71.8 Inne określone zakażenia tasiemcami
B71.9 Zakażenia tasiemcami, nieokreślone
B72 Drakunkuloza [dracuculiasis]
B73 Onchocerkoza [onchocercosis]
B74.0 Filarioza wywołana przez Wuchereria bancrofti
B74.1 Filarioza wywołana przez Brugia malayi
B74.2 Filarioza wywołana przez Burgia timori
B74.3 Loaoza [loaosis]
B74.4 Mansoneloza [mansonelliasis]
B74.8 Inne filariozy
B74.9 Filarioza, nieokreślona
B75 Włośnica [trichicelloza]
B76.0 Ankylostomoza [ancylostomiasis]
B76.1 Nekatorioza [necatoriasis]
B76.8 Inne choroby tęgoryjcowe
B76.9 Choroba tęgoryjcowa, nieokreślona
B77.0 Glistnica z powikłaniami jelitowymi
B77.8 Glistnica bez innych powikłań
B77.9 Glistnica, nieokreślona
B78.0 Węgorczyca jelitowa
B78.1 Węgorczyca skórna
B78.7 Węgorczyca rozsiana
B78.9 Węgorczyca, nieokreślona
B79 Włosogłówczyca [trichurioza]
B80 Owsica [enterobioza]
B81.0 Anisakioza [anisakiasis]
B81.1 Kapilarioza jelitowa
B81.2 Trichostrogyloza [trichostrongyliasis]
B81.3 Angiostrogyloza jelitowa
B81.4 Mieszana robaczyca jelitowa
B81.8 Inne określone robaczyce jelitowe
B82.0 Robaczyca jelitowa, nieokreślona
B82.9 Zakażenia pasożytami jelitowymi, nieokreślone
B83.0 Larwa wędrująca trzewna
B83.1 Gnatostomoza [gnathostomatosis]
B83.2 Angiostrogyloza wywołana przez Parastrongylus cantonensis
B83.3 Syngamoza [syngamosis]
B83.4 Pijawczyca wewnętrzna [hirudiniasis internal]
B83.8 Inne określone robaczyce
B83.9 Robaczyca, nieokreślona
B85.0 Wszawica wywołana przez Pediculus humanus capitis
B85.1 Wszawica wywołana przez Pediculus humanus corporis
B85.2 Wszawica, nieokreślona
B85.3 Wszawica łonowa
B85.4 Mieszana wszawica
B86 Świerzb
B87.0 Muszyca skórna
B87.1 Muszyca ran
B87.2 Muszyca oczna
B87.3 Muszyca nosowo-gardłowa
B87.4 Muszyca uszna
B87.8 Muszyca o innym umiejscowieniu
B87.9 Muszyca, nieokreślona
B88.0 Inne choroby wywołane przez roztocza [akariozy]
B88.1 Tungoza [inwazja pchły piaskowej]
B88.2 Inwazje innych stawonogów
B88.3 Pijawczyca zewnętrzna [hirudinosis]
B88.8 Inne określone inwazje pasożytnicze
B88.9 Inwazje pasożytnicze, nieokreślone
B89 Choroby pasożytnicze, nieokreślone
B90.9 Następstwa gruźlicy układu oddechowego i nieokreślone
B91 Następstwa nagminnego porażenia dzieciecego
B99 Choroby zakaźne inne i nieokreślone
C00.0 Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi górnej)
C00.1 Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej)
C00.2 Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi, nieokreślona)
C00.3 Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi górnej)
C00.4 Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi dolnej)
C00.5 Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi nieokreślonej (górna lub dolna))
C00.6 Nowotwór złośliwy (spoidło wargi)
C00.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice wargi)
C00.9 Nowotwór złośliwy (warga, nieokreślona)
C01 Nowotwór złośliwy nasady języka
C02.0 Nowotwór złośliwy (powierzchnia grzbietowa języka)
C02.1 Nowotwór złośliwy (brzeg języka)
C02.2 Nowotwór złośliwy (dolna powierzchnia języka)
C02.3 Nowotwór złośliwy (przednie dwie trzecie części języka, część nieokreślona)
C02.4 Nowotwór złośliwy (migdałek językowy)
C02.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice języka)
C02.9 Nowotwór złośliwy (język, nieokreślony)
C03.0 Nowotwór złośliwy (dziąsło górne)
C03.1 Nowotwór złośliwy (dziąsło dolne)
C03.9 Nowotwór złośliwy (dziąsło, nieokreślone)
C04.0 Nowotwór złośliwy (przednia część dna jamy ustnej)
C04.1 Nowotwór złośliwy (boczna część dna jamy ustnej)
C04.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dna jamy ustnej)
C04.9 Nowotwór złośliwy (dno jamy ustnej, nieokreślone)
C05.0 Nowotwór złośliwy (podniebienie twarde)
C05.1 Nowotwór złośliwy (podniebienie miękkie)
C05.2 Nowotwór złośliwy (języczek)
C05.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice podniebienia miękkiego)
C05.9 Nowotwór złośliwy (podniebienie, nieokreślone)
C06.0 Nowotwór złośliwy (śluzówka policzka)
C06.1 Nowotwór złośliwy (przedsionek jamy ustnej)
C06.2 Nowotwór złośliwy (przestrzeń zatrzonowa)
C06.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice innych i nieokreślonych części jamy ustnej)
C06.9 Nowotwór złośliwy (jama ustna, nieokreślona)
C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej
C08.0 Nowotwór złośliwy (ślinianka podżuchwowa)
C08.1 Nowotwór złośliwy (ślinianka podjęzykowa)
C08.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dużych gruczołów ślinowych)
C08.9 Nowotwór złośliwy (duże gruczoły ślinowe, nieokreślone)
C09.0 Nowotwór złośliwy (dół migdałkowy)
C09.1 Nowotwór złośliwy (łuki podniebienne (podniebienno-językowy) (podniebienno-gardłowy))
C09.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice migdałka)
C09.9 Nowotwór złośliwy (migdałek, nieokreślony)
C10.0 Nowotwór złośliwy (dolinka nagłośniowa)
C10.1 Nowotwór złośliwy (przednia powierzchnia nagłośni)
C10.2 Nowotwór złośliwy (ściana boczna części ustnej gardła)
C10.3 Nowotwór złośliwy (ściana tylna części ustnej gardła)
C10.4 Nowotwór złośliwy (szczelina skrzelowa)
C10.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice części ustnej gardła)
C10.9 Nowotwór złośliwy (część ustna gardła, nieokreślona)
C11.0 Nowotwór złośliwy (ściana górna części nosowej gardła)
C11.l Nowotwór złośliwy (ściana tylna części nosowej gardła)
C11.2 Nowotwór złośliwy (ściana boczna części nosowej gardła)
C11.3 Nowotwór złośliwy (ściana przednia części nosowej gardła)
C11.8 Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice części nosowej gardła)
C11.9 Nowotwór złośliwy (część nosowa gardła, nieokreślona)
C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego
C13.0 Nowotwór złośliwy (okolica płytki chrząstki pierścieniowatej)
C13.1 Nowotwór złośliwy (fałd nalewkowo-nagłośniowy i powierzchnia gardłowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego)
C13.2 Nowotwór złośliwy (tylna ściana części krtaniowej gardła)
C13.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice części krtaniowej gardła)
C13.9 Nowotwór złośliwy (część krtaniowa gardła, nieokreślona)
C14.0 Nowotwór złośliwy (gardło o umiejscowieniu nieokreślonym)
C14.2 Nowotwór złośliwy (pierścień chłonny gardłowy Waldeyera)
C14.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice wargi, jamy ustnej i gardła)
C15.0 Nowotwór złośliwy (szyjna część przełyku)
C15.1 Nowotwór złośliwy (piersiowa część przełyku)
C15.2 Nowotwór złośliwy (brzuszna część przełyku)
C15.3 Nowotwór złośliwy (górna trzecia część przełyku)
C15.4 Nowotwór złośliwy (środkowa trzecia część przełyku)
C15.5 Nowotwór złośliwy (dolna trzecia część przełyku)
C15.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice przełyku)
C15.9 Nowotwór złośliwy (przełyk, nieokreślony)
C16.0 Nowotwór złośliwy (wpust)
C16.1 Nowotwór złośliwy (dno żołądka)
C16.2 Nowotwór złośliwy (trzon żołądka)
C16.3 Nowotwór złośliwy (ujście odźwiernika)
C16.4 Nowotwór złośliwy (odźwiernik)
C16.5 Nowotwór złośliwy (krzywizna mniejsza żołądka, nieokreślona)
C16.6 Nowotwór złośliwy (krzywizna większa żołądka, nieokreślona)
C16.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice żołądka)
C16.9 Nowotwór złośliwy (żołądek, nieokreślony)
C17.0 Nowotwór złośliwy (dwunastnica)
C17.1 Nowotwór złośliwy (jelito czcze)
C17.2 Nowotwór złośliwy (jelito kręte)
C17.3 Nowotwór złośliwy (uchyłek Meckela)
C17.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jelita cienkiego)
C17.9 Nowotwór złośliwy (jelito cienkie, nieokreślone)
C18.0 Nowotwór złośliwy (jelito ślepe)
C18.1 Nowotwór złośliwy (wyrostek robaczkowy)
C18.2 Nowotwór złośliwy (okrężnica wstępująca)
C18.3 Nowotwór złośliwy (zgięcie wątrobowe)
C18.4 Nowotwór złośliwy (okrężnica poprzeczna)
C18.5 Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe)
C18.6 Nowotwór złośliwy (okrężnica zstępująca)
C18.7 Nowotwór złośliwy (esica)
C18.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice okrężnicy)
C18.9 Nowotwór złośliwy (okrężnica, nieokreślona)
C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego
C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy
C21.0 Nowotwór złośliwy (odbyt, nieokreślony)
C21.1 Nowotwór złośliwy (kanał odbytu)
C21.2 Nowotwór złośliwy (strefa kloakogenna)
C21.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu)
C22.0 Nowotwór złośliwy (rak komórek wątroby)
C22.1 Nowotwór złośliwy (rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych)
C22.2 Nowotwór złośliwy (wątrobiak zarodkowy (hepatoblastoma))
C22.3 Nowotwór złośliwy (mięsak naczyniowy wątroby)
C22.4 Nowotwór złośliwy (inne mięsaki wątroby)
C22.7 Nowotwór złośliwy (inne nieokreślone raki wątroby)
C22.9 Nowotwór złośliwy (wątroba, nieokreślona)
C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego
C24.0 Nowotwór złośliwy (zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe)
C24.1 Nowotwór złośliwy (brodawka większa dwunastnicy Vatera)
C24.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dróg żółciowych)
C24.9 Nowotwór złośliwy (drogi żółciowe, nieokreślone)
C25.0 Nowotwór złośliwy (głowa trzustki)
C25.1 Nowotwór złośliwy (trzon trzustki)
C25.2 Nowotwór złośliwy (ogon trzustki)
C25.3 Nowotwór złośliwy (przewód trzustkowy)
C25.4 Nowotwór złośliwy (część wewnątrzwydzielnicza trzustki)
C25.7 Nowotwór złośliwy (inna część trzustki)
C25.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice trzustki)
C25.9 Nowotwór złośliwy (trzustka, nieokreślona)
C26.0 Nowotwór złośliwy (przewód pokarmowy, część nieokreślona)
C26.1 Nowotwór złośliwy (śledziona)
C26.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice narządów trawiennych)
C26.9 Nowotwór złośliwy (część układu trawiennego niedokładnie określona)
C30.0 Nowotwór złośliwy (jama nosowa)
C30.1 Nowotwór złośliwy (ucho środkowe)
C31.0 Nowotwór złośliwy (zatoka szczękowa)
C31.1 Nowotwór złośliwy (komórki sitowe)
C31.2 Nowotwór złośliwy (zatoka czołowa)
C31.3 Nowotwór złośliwy (zatoka klinowa)
C31.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice zatok przynosowych)
C31.9 Nowotwór złośliwy (zatoka przynosowa, nieokreślona)
C32.0 Nowotwór złośliwy (głośnia)
C32.1 Nowotwór złośliwy (nagłośnia)
C32.2 Nowotwór złośliwy (jama podgłośniowa)
C32.3 Nowotwór złośliwy (chrząstki krtani)
C32.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice krtani)
C32.9 Nowotwór złośliwy (krtań, nieokreślona)
C33 Nowotwór złośliwy tchawicy
C34.0 Nowotwór złośliwy (oskrzele główne)
C34.1 Nowotwór złośliwy (płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne)
C34.2 Nowotwór złośliwy (płat środkowy płuca lub oskrzele płatowe środkowe)
C34.3 Nowotwór złośliwy (płat dolny płuca lub oskrzele płatowe dolne)
C34.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice oskrzela i płuca)
C34.9 Nowotwór złośliwy (oskrzele lub płuco, nieokreślone)
C37 Nowotwór złośliwy grasicy
C38.0 Nowotwór złośliwy (serce)
C38.1 Nowotwór złośliwy (śródpiersie przednie)
C38.2 Nowotwór złośliwy (śródpiersie tylne)
C38.3 Nowotwór złośliwy (śródpiersie, część nieokreślona)
C38.4 Nowotwór złośliwy (opłucna)
C38.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice serca, śródpiersia i opłucnej)
C39.0 Nowotwór złośliwy (górna część dróg oddechowych, część nieokreślona)
C39.8 Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice układu oddechowego i narządów klatki piersiowej)
C39.9 Nowotwór złośliwy (niedokładnie określone umiejscowienie w obrębie układu oddechowego)
C40.0 Nowotwór złośliwy (łopatka i kości długie kończyny górnej)
C40.1 Nowotwór złośliwy (kości krótkie kończyny górnej)
C40.2 Nowotwór złośliwy (kości długie kończyny dolnej)
C40.3 Nowotwór złośliwy (kości krótkie kończyny dolnej)
C40.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej kończyn)
C40.9 Nowotwór złośliwy (kości i chrząstki stawowe kończyn, nieokreślone)
C41.0 Nowotwór złośliwy (kości czaszki i twarzy)
C41.1 Nowotwór złośliwy (żuchwa)
C41.2 Nowotwór złośliwy (kości kręgosłupa)
C41.3 Nowotwór złośliwy (kości żebra, mostka i obojczyka)
C41.4 Nowotwór złośliwy (kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna)
C41.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki)
C41.9 Nowotwór złośliwy (kości i chrząstki stawowe, nieokreślone)
C43.0 Czerniak złośliwy wargi
C43.1 Czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka
C43.2 Czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
C43.3 Czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy
C43.4 Czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi
C43.5 Czerniak złośliwy tułowia
C43.6 Czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem
C43.7 Czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem
C43.8 Czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice
C43.9 Czerniak złośliwy skóry, nieokreślony
C44.0 Nowotwór złośliwy (skóra wargi)
C44.1 Nowotwór złośliwy (skóra powieki, łącznie z kątem oka)
C44.2 Nowotwór złośliwy (skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego)
C44.3 Nowotwór złośliwy (skóra innych i nieokreślonych części twarzy)
C44.4 Nowotwór złośliwy (skóra owłosiona głowy i szyi)
C44.5 Nowotwór złośliwy (skóra tułowia)
C44.6 Nowotwór złośliwy (skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem)
C44.7 Nowotwór złośliwy (skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem)
C44.8 Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice określone kodami)
C44.9 Nowotwór złośliwy (nowotwór złośliwy skóry, nieokreślony)
C45.0 Międzybłoniak opłucnej
C45.1 Międzybłoniak otrzewnej
C45.2 Międzybłoniak osierdzia
C45.7 Międzybłoniak innych umiejscowień
C45.9 Międzybłoniak, nieokreślony
C46.0 Mięsak Kaposi'ego skóry
C46.1 Mięsak Kaposi'ego tkanki miękkiej
C46.2 Mięsak Kaposi'ego podniebienia
C46.3 Mięsak Kaposi'ego węzłów chłonnych
C46.7 Mięsak Kaposi'ego innych umiejscowień
C46.8 Mięsak Kaposi'ego licznych narządów
C46.9 Mięsak Kaposi'ego, nieokreślony
C47.0 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi)
C47.1 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem)
C47.2 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe kończyny dolnej łącznie z biodrem)
C47.4 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe klatki piersiowej)
C47.5 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe miednicy)
C47.6 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone)
C47.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego)
C47.9 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nieokreślone)
C48.0 Nowotwór złośliwy (przestrzeń zaotrzewnowa)
C48.1 Nowotwór złośliwy (określona część otrzewnej)
C48.2 Nowotwór złośliwy (otrzewna, nieokreślona)
C48.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej)
C49.0 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi)
C49.1 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem)
C49.2 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem)
C49.3 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej)
C49.4 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka brzucha)
C49.5 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka miednicy)
C49.6 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona)
C49.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej)
C49.9 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka, nieokreślone)
C50.0 Nowotwór złośliwy (brodawka i otoczka brodawki sutkowej)
C50.1 Nowotwór złośliwy (centralna część sutka)
C50.2 Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna wewnętrzna sutka)
C50.3 Nowotwór złośliwy (ćwiartka dolna wewnętrzna sutka)
C50.4 Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna zewnętrzna sutka)
C50.5 Nowotwór złośliwy (ćwiartka dolna zewnętrzna sutka)
C50.6 Nowotwór złośliwy (część pachowa sutka)
C50.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice sutka)
C50.9 Nowotwór złośliwy (sutek, nieokreślony)
C51.0 Nowotwór złośliwy (wargi sromowe większe)
C51.1 Nowotwór złośliwy (wargi sromowe mniejsze)
C51.2 Nowotwór złośliwy (łechtaczka)
C51.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę sromu)
C51.9 Nowotwór złośliwy (srom, nieokreślone)
C52 Nowotwór złośliwy pochwy
C53.0 Nowotwór złośliwy (błona śluzowa szyjki macicy)
C53.1 Nowotwór złośliwy (błona zewnętrzna szyjki macicy)
C53.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę szyjki macicy)
C53.9 Nowotwór złośliwy (szyjka macicy, nieokreślona)
C54.0 Nowotwór złośliwy (cieśń macicy)
C54.1 Nowotwór złośliwy (błona śluzowa macicy)
C54.2 Nowotwór złośliwy (mięśniówka macicy)
C54.3 Nowotwór złośliwy (dno macicy)
C54.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice trzonu macicy)
C54.9 Nowotwór złośliwy (trzon macicy, nieokreślone)
C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy
C56 Nowotwór złośliwy jajnika
C57.0 Nowotwór złośliwy (trąbka Fallopia)
C57.1 Nowotwór złośliwy (więzadło szerokie macicy)
C57.2 Nowotwór złośliwy (więzadło obłe macicy)
C57.3 Nowotwór złośliwy (przymacicza)
C57.4 Nowotwór złośliwy (przydatki macicy, nieokreślone)
C57.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice żeńskich narządów płciowych)
C57.9 Nowotwór złośliwy (żeńskie narządy płciowe, nieokreślone)
C58 Nowotwór złośliwy łożyska
C60.0 Nowotwór złośliwy (napletek)
C60.1 Nowotwór złośliwy (żołądź prącia)
C60.2 Nowotwór złośliwy (trzon prącia)
C60.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę prącia)
C60.9 Nowotwór złośliwy (prącie, nieokreślone)
C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
C62.0 Nowotwór złośliwy (jądro niezstąpione)
C62.1 Nowotwór złośliwy (jądro zstąpione)
C62.9 Nowotwór złośliwy (jądro, nieokreślone)
C63.0 Nowotwór złośliwy (najądrze)
C63.1 Nowotwór złośliwy (powrózek nasienny)
C63.2 Nowotwór złośliwy (moszna)
C63.7 Nowotwór złośliwy (inne określone narządy płciowe męskie)
C63.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę męskich narządów płciowych)
C63.9 Nowotwór złośliwy (męskie narządy płciowe, nieokreślone)
C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej
C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej
C66 Nowotwór złośliwy moczowodu
C67.0 Nowotwór złośliwy (trójkąt pęcherza moczowego)
C67.1 Nowotwór złośliwy (szczyt pęcherza moczowego)
C67.2 Nowotwór złośliwy (ściana boczna pęcherza moczowego)
C67.3 Nowotwór złośliwy (ściana przednia pęcherza moczowego)
C67.4 Nowotwór złośliwy (ściana tylna pęcherza moczowego)
C67.5 Nowotwór złośliwy (szyja pęcherza moczowego)
C67.6 Nowotwór złośliwy (ujście moczowodu)
C67.7 Nowotwór złośliwy (moczownik)
C67.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice pęcherza moczowego)
C67.9 Nowotwór złośliwy (pęcherz moczowy, nieokreślony)
C68.0 Nowotwór złośliwy (cewka moczowa)
C68.1 Nowotwór złośliwy (gruczoły cewki moczowej)
C68.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice układu moczowego)
C68.9 Nowotwór złośliwy (układ moczowy, nieokreślony)
C69.0 Nowotwór złośliwy (spojówka)
C69.1 Nowotwór złośliwy (rogówka)
C69.2 Nowotwór złośliwy (siatkówka)
C69.3 Nowotwór złośliwy (naczyniówka)
C69.4 Nowotwór złośliwy (ciało rzęskowe)
C69.5 Nowotwór złośliwy (gruczoł i drogi łzowe)
C69.6 Nowotwór złośliwy (oczodół)
C69.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice oka)
C69.9 Nowotwór złośliwy (oko, nieokreślone)
C70.0 Nowotwór złośliwy (opony mózgowe)
C70.1 Nowotwór złośliwy (opony rdzeniowe)
C70.9 Nowotwór złośliwy (opony, nieokreślone)
C71.0 Nowotwór złośliwy (mózg z wyjątkiem płatów i komór)
C71.1 Nowotwór złośliwy (płat czołowy)
C71.2 Nowotwór złośliwy (płat skroniowy)
C71.3 Nowotwór złośliwy (płat ciemieniowy)
C71.4 Nowotwór złośliwy (płat potyliczny)
C71.5 Nowotwór złośliwy (komory mózgowe)
C71.6 Nowotwór złośliwy (móżdżek)
C71.7 Nowotwór złośliwy (pień mózgu)
C71.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice mózgu)
C71.9 Nowotwór złośliwy (mózg, nieokreślony)
C72.0 Nowotwór złośliwy (rdzeń kręgowy)
C72.1 Nowotwór złośliwy (ogon koński)
C72.2 Nowotwór złośliwy (nerw węchowy)
C72.3 Nowotwór złośliwy (nerw wzrokowy)
C72.4 Nowotwór złośliwy (nerw przedsionkowo-ślimakowy)
C72.5 Nowotwór złośliwy (inne i nieokreślone nerwy czaszkowe)
C72.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego)
C72.9 Nowotwór złośliwy (centralny system nerwowy, nieokreślone)
C73 Nowotwór złośliwy tarczycy
C74.0 Nowotwór złośliwy (kora nadnerczy)
C74.1 Nowotwór złośliwy (rdzeń nadnerczy)
C74.9 Nowotwór złośliwy (nadnercze, nieokreślone)
C75.0 Nowotwór złośliwy (gruczoł przytarczowy)
C75.1 Nowotwór złośliwy (przysadka gruczołowa)
C75.2 Nowotwór złośliwy (przewód nosowo-gardłowy)
C75.3 Nowotwór złośliwy (szyszynka)
C75.4 Nowotwór złośliwy (kłębek szyjny)
C75.5 Nowotwór złośliwy (ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe)
C75.8 Nowotwór złośliwy (zajęcie wielu gruczołów dokrewnych, nieokreślone)
C75.9 Nowotwór złośliwy (gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony)
C76.0 Nowotwór złośliwy (głowa, twarz i szyja)
C76.1 Nowotwór złośliwy (klatka piersiowa)
C76.2 Nowotwór złośliwy (brzuch)
C76.3 Nowotwór złośliwy (miednica)
C76.4 Nowotwór złośliwy (kończyna górna)
C76.5 Nowotwór złośliwy (kończyna dolna)
C76.7 Nowotwór złośliwy (inne niedokładnie określone umiejscowienie)
C76.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice innych i niedokładnie określonych umiejscowień)
C77.0 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne głowy, twarzy i szyi)
C77.1 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wnętrza klatki piersiowej)
C77.2 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wewnątrz jamy brzusznej)
C77.3 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne kończyny górnej i pachy)
C77.4 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne kończyny dolnej i pachwiny)
C77.5 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wewnątrz miednicy)
C77.8 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne mnogich regionów)
C77.9 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne, nieokreślone)
C78.0 Wtórny nowotwór złośliwy płuc
C78.1 Wtórny nowotwór złośliwy śródpiersia
C78.2 Wtórny nowotwór złośliwy opłucnej
C78.3 Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów oddechowych
C78.4 Wtórny nowotwór złośliwy jelita cienkiego
C78.5 Wtórny nowotwór złośliwy jelita grubego i odbytnicy
C78.6 Wtórny nowotwór złośliwy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
C78.7 Wtórny nowotwór złośliwy wątroby
C78.8 Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części przewodu pokarmowego
C79.0 Wtórny nowotwór złośliwy nerki i miedniczki nerkowej
C79.1 Wtórny nowotwór złośliwy pęcherza oraz innych i nieokreślonych części układu moczowego
C79.2 Wtórny nowotwór złośliwy skóry
C79.3 Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowych
C79.4 Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części układu nerwowego
C79.5 Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego
C79.6 Wtórny nowotwór złośliwy jajnika
C79.7 Wtórny nowotwór złośliwy nadnerczy
C79.8 Wtórny nowotwór złośliwy innych określonych umiejscowień
C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia
C81.0 Choroba Hodgkina (przewaga limfocytów)
C81.1 Choroba Hodgkina (stwardnienie guzkowe)
C81.2 Choroba Hodgkina (mieszanokomórkowa)
C81.3 Choroba Hodgkina (zmniejszenie limfocytów)
C81.7 Choroba Hodgkina (inna choroba Hodgkina)
C81.9 Choroba Hodgkina (choroba Hodgkina, nieokreślona)
C82.0 Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy)
C82.1 Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy)
C82.3 Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (wielkomórkowy, guzkowy)
C82.7 Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego)
C82.9 Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (chłoniak nieziarniczy, nieokreślony)
C83.0 Chłoniak nieziarniczy rozlany (z małych komórek (rozlany))
C83.1 Chłoniak nieziarniczy rozlany (z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany))
C83.2 Chłoniak nieziarniczy rozlany (mieszany z dużych i małych komórek (rozlany))
C83.4 Chłoniak nieziarniczy rozlany (immunoblastyczny (rozlany))
C83.5 Chłoniak nieziarniczy rozlany (limfoblastyczny (rozlany))
C83.6 Chłoniak nieziarniczy rozlany (niezróżnicowany (rozlany))
C83.7 Chłoniak nieziarniczy rozlany (guz (chłoniak) burkitta)
C83.8 Chłoniak nieziarniczy rozlany (inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych)
C83.9 Chłoniak nieziarniczy rozlany (rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony)
C84.0 Ziarniniak grzybiasty
C84.1 Choroba Sezary'ego
C84.2 Chłoniak strefy T
C84.3 Chłoniak limfoepitelioidalny
C84.4 Obwodowy chłoniak z komórek T
C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T
C85.0 Mięsak limfatyczny
C85.1 Chłoniak z komórek B, nieokreślony
C85.7 Inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego
C85.9 Chłoniak nieziarniczy, nieokreślony
C88.0 Makroglobulinemia Waldenströma
C88.1 Choroba łańcuchów ciężkich alfa
C88.2 Choroba łańcuchów ciężkich gamma
C88.3 Choroba immunoproliferacyjna jelita cienkiego
C88.7 Inne złośliwe choroby immunoproliferacyjne
C88.9 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne, nieokreślone
C90.0 Szpiczak mnogi
C90.1 Białaczka plazmatycznokomórkowa
C90.2 Pozaszpikowa postać szpiczaka
C91.0 Ostra białaczka limfoblastyczna
C91.1 Przewlekła białaczka limfocytowa
C91.2 Podostra białaczka limfocytowa
C91.3 Białaczka prolimfocytarna
C91.4 Białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell)
C91.5 Białaczka dorosłych z komórek T
C91.7 Inna białaczka limfatyczna
C91.9 Białaczka limfatyczna, nieokreślona
C92.0 Ostra białaczka szpikowa
C92.1 Przewlekła białaczka szpikowa
C92.2 Podostra białaczka szpikowa
C92.3 Mięsak szpikowy
C92.4 Ostra białaczka promielocytowa
C92.5 Ostra białaczka szpikowo-monocytowa
C92.7 Inna białaczka szpikowa
C92.9 Białaczka szpikowa, nieokreślona
C93.0 Ostra białaczka monocytowa
C93.1 Przewlekła białaczka monocytowa
C93.2 Podostra białaczka monocytowa
C93.7 Inna białaczka monocytowa
C93.9 Białaczka monocytowa, nieokreślona
C94.0 Ostra czerwienica i białaczka erytroblastyczna (erytroleukemia)
C94.1 Przewlekła czerwienica
C94.2 Ostra białaczka megakarioblastyczna
C94.3 Białaczka z komórek tucznych
C94.4 Ostra szpikowica uogólniona
C94.5 Ostre zwłóknienie szpiku
C94.7 Inna określona białaczka
C95.0 Ostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.1 Przewlekła białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.2 Podostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.7 Inna białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.9 Białaczka, nieokreślona
C96.0 Choroba Letterera-Siwego
C96.1 Histiocytoza złośliwa
C96.2 Guzy złośliwe z komórek tucznych
C96.3 Prawdziwy chłoniak histiocytarny
C96.7 Inne określone nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych
C96.9 Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i pokrewnych, nieokreślone
C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień
D00.0 Rak in situ (warga, jama ustna i gardło)
D00.1 Rak in situ (przełyk)
D00.2 Rak in situ (żołądek)
D01.0 Rak in situ (okrężnica)
D01.2 Rak in situ (zgięcie esiczo-odbytnicze)
D01.2 Rak in situ (odbytnica)
D01.3 Rak in situ (odbyt i kanał odbytu)
D01.4 Rak in situ (inne i nieokreślone części jelita)
D01.5 Rak in situ (wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe)
D01.7 Rak in situ (inne określone narządy trawienne)
D01.9 Rak in situ (narządy trawienne, nieokreślone)
D02.0 Rak in situ (krtań)
D02.1 Rak in situ (tchawica)
D02.2 Rak in situ (oskrzela i płuca)
D02.3 Rak in situ (inne części układu oddechowego)
D02.4 Rak in situ (układ oddechowy, nieokreślony)
D03.0 Czerniak in situ wargi
D03.1 Czerniak in situ powieki łącznie z kątem oka
D03.2 Czerniak in situ ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
D03.3 Czerniak in situ innych i nieokreślonych części twarzy
D03.4 Czerniak in situ skóry owłosionej głowy i szyi
D03.5 Czerniak in situ tułowia
D03.6 Czerniak in situ kończyny górnej łącznie z barkiem
D03.7 Czerniak in situ kończyny dolnej łącznie z biodrem
D03.8 Czerniak in situ innych umiejscowień
D03.9 Czerniak in situ, nieokreślony
D04.0 Rak in situ (skóra wargi)
D04.1 Rak in situ (skóra powieki łącznie z kątem oka)
D04.2 Rak in situ (skóra małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego)
D04.3 Rak in situ (skóra innych i nieokreślonych części twarzy)
D04.4 Rak in situ (skóra owłosiona głowy i szyi)
D04.5 Rak in situ (skóra tułowia)
D04.6 Rak in situ (skóra kończyny górnej łącznie z barkiem)
D04.7 Rak in situ (skóra kończyny dolnej łącznie z biodrem)
D04.8 Rak in situ (skóra o innym umiejscowieniu)
D04.9 Rak in situ (skóra, nieokreślona)
D05.0 Rak zrazikowy in situ
D05.1 Rak wewnątrzprzewodowy in situ
D05.7 Inny rak sutka in situ
D05.9 Rak in situ sutka, nieokreślony
D06.0 Rak in situ (błona śluzowa szyjki macicy)
D06.1 Rak in situ (błona zewnętrzna szyjki macicy)
D06.7 Rak in situ (inna część szyjki macicy)
D06.9 Rak in situ (szyjka macicy, nieokreślona)
D07.0 Rak in situ (błona śluzowa macicy)
D07.1 Rak in situ (srom)
D07.2 Rak in situ (pochwa)
D07.3 Rak in situ (inne i nieokreślone narządy płciowe żeńskie)
D07.4 Rak in situ (prącie)
D07.5 Rak in situ (gruczoł krokowy)
D07.6 Rak in situ (inne i nieokreślone narządy płciowe męskie)
D09.0 Rak in situ (pęcherz moczowy)
D09.1 Rak in situ (inne i nieokreślone części układu moczowego)
D09.2 Rak in situ (oko)
D09.3 Rak in situ (tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego)
D09.7 Rak in situ (rak in situ innych określonych umiejscowień)
D09.9 Rak in situ (rak in situ, nieokreślony)
D10.0 Nowotwór niezłośliwy (warga)
D10.1 Nowotwór niezłośliwy (język)
D10.2 Nowotwór niezłośliwy (dno jamy ustnej)
D10.3 Nowotwór niezłośliwy (inne i nieokreślone części jamy ustnej)
D10.4 Nowotwór niezłośliwy (migdałek)
D10.5 Nowotwór niezłośliwy (inne struktury ustno-gardłowe)
D10.6 Nowotwór niezłośliwy (część nosowa gardła)
D10.7 Nowotwór niezłośliwy (część krtaniowa gardła)
D10.9 Nowotwór niezłośliwy (gardło, nieokreślone)
D11.0 N