Udostępnianie informacji i danych osobowych z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Dz.U.2021.244
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 lutego 2021 r.
w sprawie udostępniania informacji i danych osobowych z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
Na podstawie art. 25g ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 180) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb uzyskiwania zgody, o której mowa w art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej "ustawą", na udostępnianie informacji i danych osobowych, zwanych dalej "informacjami", z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności, zwanej dalej "Centralną Bazą";
2) wzór wniosku o udostępnianie informacji z Centralnej Bazy, o którym mowa w art. 25c ust. 1 ustawy;
3) warunki techniczne i organizacyjne wykonania decyzji, o której mowa w art. 25d ust. 1 ustawy;
4) sposób i tryb udostępniania informacji z Centralnej Bazy, o którym mowa w art. 25c ust. 1 ustawy.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) Dyrektorze Generalnym - należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;
2) udostępnianiu informacji z Centralnej Bazy - należy przez to rozumieć wielokrotne, nieograniczone w czasie udostępnianie informacji z Centralnej Bazy, w zakresie określonym w decyzji Dyrektora Generalnego, o której mowa w art. 25d ust. 1 ustawy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, bez konieczności każdorazowego składania wniosku;
3) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmiot wymieniony w art. 25c ust. 1 pkt 3-16 lub ust. 2 ustawy.
§  3. 
1.  Wnioskodawca w celu uzyskania zgody, o której mowa w art. 25c ust. 1 ustawy, składa do Dyrektora Generalnego wniosek o udostępnienie informacji z Centralnej Bazy, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.
2.  Wniosek o udostępnienie informacji z Centralnej Bazy jest składany pisemnie w postaci papierowej albo elektronicznej, jako odwzorowanie cyfrowe (skan) wniosku w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym wyznaczonej osoby, innej niż osoba, która podpisała wniosek.
3.  Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do przekazywania decyzji Dyrektora Generalnego oraz pozostałej korespondencji związanej z udostępnieniem informacji z Centralnej Bazy, chyba że rozporządzenie stanowi inaczej.
4.  Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji z Centralnej Bazy nie został sporządzony zgodnie ze wzorem, nie zawiera wymaganych danych lub nie może otrzymać prawidłowego biegu na skutek niezachowania innych warunków formalnych, Dyrektor Generalny wzywa wnioskodawcę do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 14 dni, przesyłając złożony wniosek. W wezwaniu wskazuje się braki oraz zawiera pouczenie o treści ust. 5.
5.  W razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia wniosku dotkniętego brakami Dyrektor Generalny zwraca wniosek wnioskodawcy, informując o przyczynie zwrotu.
§  4.  W przypadku gdy informacje zawarte we wniosku okażą się niewystarczające do oceny spełnienia warunków określonych w art. 25d ust. 1 ustawy, Dyrektor Generalny może żądać od wnioskodawcy, o którym mowa w

art. 25c ust. 1pkt 3-15 i ust. 2 ustawy, uzupełnienia wniosku we wskazanym zakresie.

§  5.  Warunki techniczne i organizacyjne wykonania decyzji, o której mowa w art. 25d ust. 1 ustawy, obejmują:
1) wyznaczenie odpowiednich komórek organizacyjnych urzędów obsługujących wnioskodawcę i Dyrektora Generalnego, które są odpowiedzialne za realizację udostępniania informacji z Centralnej Bazy;
2) procedury postępowania zapewniające realizację udostępniania informacji z Centralnej Bazy, w tym informowania o awarii sprzętu komputerowego lub oprogramowania albo innych zdarzeniach uniemożliwiających udostępnianie informacji z Centralnej Bazy;
3) opis techniczny interfejsu komunikacyjnego oraz mechanizmów wykorzystywanych do udostępniania informacji;
4) lokalizację oraz warunki techniczne dla instalacji urządzeń wnioskodawcy niezbędnych do budowy połączenia sieciowego między systemem informatycznym wnioskodawcy a Centralną Bazą;
5) stosowane środki ochrony kryptograficznej;
6) inne techniczne i organizacyjne środki niezbędne do prawidłowego wykonania decyzji.
§  6.  Udostępnianie informacji z Centralnej Bazy:
1) odbywa się w sposób określony w decyzji;
2) następuje przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzona Centralna Baza;
3) odbywa się wyłącznie z wykorzystywaniem niepublicznych sieci teleinformatycznych między lokalizacją wnioskodawcy a siedzibą urzędu obsługującego Dyrektora Generalnego;
4) odbywa się z wykorzystaniem środków ochrony kryptograficznej zapewniających jednoznaczną identyfikację wnioskodawcy oraz poufność przesyłanych informacji;
5) jest realizowane całodobowo, z wyjątkiem czasu niezbędnego na realizację prac technicznych, w tym usuwanie awarii.
§  7.  Udostępnianie informacji z Centralnej Bazy odbywa się:
1) za pośrednictwem dedykowanych interfejsów komunikacyjnych;
2) przez bezpośredni dostęp do interfejsu użytkownika;
3) przez bezpośredni autoryzowany dostęp do Centralnej Bazy z wykorzystaniem certyfikatów wystawionych przez Dyrektora Generalnego.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

WNIOSEK o udostępnianie informacji i danych osobowych z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

wzór

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.244

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Udostępnianie informacji i danych osobowych z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Data aktu: 03/02/2021
Data ogłoszenia: 05/02/2021
Data wejścia w życie: 05/02/2021