Postępowanie ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń.

Dz.U.2021.228
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń
Na podstawie art. 241 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób i tryb nabywania lub wchodzenia w posiadanie, ewidencjonowania, przechowywania oraz stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w celu przeprowadzania badań naukowych nad problematyką narkomanii, badań w celu identyfikacji i potwierdzenia popełnienia przestępstwa lub naruszenia zakazu wytwarzania, przywozu i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych lub w celu przeprowadzania szkoleń osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
2) sposób i tryb przekazywania zgłoszeń badań, o których mowa w pkt 1, przed ich rozpoczęciem, zakres przekazywanych informacji oraz wzory zgłoszeń;
3) sposób niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.
§  2. 
1.  Środki odurzające, substancje psychotropowe, ich preparaty, środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne nabywa się na podstawie zapotrzebowania zawierającego:
1) nazwę i adres nabywcy;
2) nazwę międzynarodową lub nazwę chemiczną oraz, jeżeli takie istnieją, nazwę handlową, postać farmaceutyczną, dawkę, a w przypadku gdy to konieczne, również referencyjny numer upoważnienia i kod nomenklatury scalonej;
3) zamawianą ilość;
4) imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru, wraz z imiennym upoważnieniem;
5) datę sporządzenia zapotrzebowania oraz podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do nadzoru nad przechowywaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów oraz środków zastępczych.
2.  Termin ważności zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 1, wynosi 30 dni od dnia jego wystawienia.
3.  Prekursory kategorii 1 nabywa się na podstawie deklaracji klienta, o której mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. Urz. UE L 47 z 18.02.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 46, z późn. zm.).
4.  Wejście w posiadanie środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych wymaga sporządzenia dokumentu przekazania, zawierającego:
1) nazwę i adres podmiotu przekazującego;
2) nazwę i adres podmiotu wchodzącego w posiadanie;
3) nazwę międzynarodową lub nazwę chemiczną oraz, jeżeli takie istnieją, nazwę handlową, postać farmaceutyczną, dawkę;
4) przekazywaną ilość;
5) imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru, wraz z imiennym upoważnieniem;
6) datę przekazania oraz podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do nadzoru nad przechowywaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.
§  3. 
1.  Ewidencja środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych jest prowadzona na bieżąco, w sposób pozwalający na określenie stanu magazynowego na dany dzień, w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacji przychodu i rozchodu.
2.  W przypadku dokumentacji, o której mowa w ust. 1, prowadzonej w postaci papierowej:
1) strony są numerowane i stanowią chronologicznie uporządkowaną całość;
2) wpisy są dokonywane w sposób czytelny i w porządku chronologicznym;
3) wpisów nie poprawia się, z wyjątkiem błędów powstałych wskutek oczywistej pomyłki pisarskiej lub rachunkowej;
4) wpisy poprawia się przez skreślenie dotychczasowego wpisu i dokonanie nowego w taki sposób, aby był czytelny wpis poprawiany, dodatkowo zamieszcza się przy nim adnotację o przyczynie błędu oraz datę i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji;
5) wpis opatruje się datą i oznaczeniem osoby dokonującej wpisu.
3.  W przypadku dokumentacji, o której mowa w ust. 1, prowadzonej w postaci elektronicznej, system teleinformatyczny zapewnia:
1) zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą;
2) integralność treści dokumentacji i metadanych polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur;
3) stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych;
4) identyfikację osoby dokonującej wpisu oraz osoby dokonującej zmian wpisu oraz dokumentowanie dokonywanych przez te osoby zmian w dokumentach i metadanych;
5) udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji, w formacie XML i PDF;
6) eksport całości danych w formacie XML w sposób zapewniający możliwość odtworzenia tej dokumentacji w innym systemie teleinformatycznym;
7) funkcjonalność wydruku dokumentacji pozwalającą na wygenerowanie papierowych wydruków - na żądanie uprawnionych podmiotów lub organów.
4.  Utrwalenie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej polega na zastosowaniu odpowiednich do ilości danych i zastosowanej technologii rozwiązań technicznych zapewniających przechowywanie, używalność i wiarygodność dokumentacji znajdującej się w systemie informatycznym co najmniej do upływu okresu przechowywania dokumentacji.
§  4.  Środki odurzające, substancje psychotropowe, ich preparaty, prekursory kategorii 1, środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne przechowuje się w odrębnych pomieszczeniach wyposażonych w drzwi o odpowiedniej konstrukcji oraz okna zabezpieczone przed włamaniem albo w metalowych szafach, kasetach lub lodówkach zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych.
§  5.  Podczas stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych wykorzystuje się najlepszą dostępną wiedzę, a badania i szkolenia prowadzi się w taki sposób, aby nie stanowiły one zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.
§  6. 
1.  Na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem badań, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, przekazuje się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej formularz zgłoszenia, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Formularz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) wskazanie podmiotu zgłaszającego;
2) dane osoby odpowiedzialnej za prowadzenie badań: imiona, nazwisko, stopień lub tytuł naukowy i miejsce zatrudnienia;
3) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób zaangażowanych w prowadzenie badań;
4) określenie celu prowadzenia badań;
5) datę planowanego rozpoczęcia i zakończenia badań;
6) miejsce, w którym prowadzone będą badania;
7) opis planowanego sposobu przechowywania środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych oraz prowadzenia ich ewidencji.
§  7. 
1.  Na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem badań, o których mowa w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, przekazuje się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej formularz zgłoszenia, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.  Formularz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) wskazanie podmiotu zgłaszającego;
2) dane osoby odpowiedzialnej za nadzór nad prowadzeniem badań: imiona, nazwisko oraz stanowisko;
3) datę planowanego rozpoczęcia i zakończenia badań;
4) miejsce, w którym prowadzone będą badania;
5) opis planowanego sposobu przechowywania środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych oraz prowadzenia ich ewidencji.
§  8.  Niszczenie przeterminowanych lub niewykorzystanych środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych jest przeprowadzane przez podmioty posiadające zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875 i 2361).
§  9. 
1.  Zniszczenie środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych powoduje całkowitą i nieodwracalną utratę ich pierwotnych właściwości użytkowych oraz doprowadza je do stanu niestwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska na skutek poddania ich procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych.
2.  Z przeprowadzonego zniszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych sporządza się protokół zawierający:
1) oznaczenie miejsca przeprowadzenia zniszczenia;
2) datę przeprowadzenia zniszczenia;
3) ilość środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych przeznaczonych do zniszczenia;
4) przebieg procedury zniszczenia;
5) datę sporządzenia protokołu;
6) imiona, nazwiska, stanowiska służbowe oraz podpisy osób dokonujących zniszczenia.
3.  Protokół zniszczenia jest przechowywany wraz z dokumentacją przychodu i rozchodu, o której mowa w § 3 ust. 1.
§  10.  W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia zgłoszenia, o których mowa w § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1, mogą być dokonane bez zachowania terminu określonego w tych przepisach.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 
........................................................

(miejscowość i data)

Właściwy wojewódzki inspektor farmaceutyczny

albo właściwy wojskowy inspektor farmaceutyczny*)

– w przypadku środków odurzających, substancji

psychotropowych, ich preparatów lub prekursorów kategorii 1

.....................................................

.....................................................

(nazwa i adres jednostki naukowej)

Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny,

właściwy wojskowy inspektor sanitarny albo

państwowy inspektor sanitarny

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych*)

– w przypadku środków zastępczych

lub nowych substancji psychoaktywnych

ZGŁOSZENIE PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH

NAD PROBLEMATYKĄ NARKOMANII

1. Imiona, nazwisko, stopień lub tytuł naukowy osoby odpowiedzialnej za prowadzenie badań naukowych nad

problematyką narkomanii:

.......................................................................................................................................................................

2. Adres i numer REGON podmiotu zatrudniającego osobę odpowiedzialną za prowadzenie badań naukowych

nad problematyką narkomanii, jeżeli został nadany:

.......................................................................................................................................................................

3. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób zaangażowanych w prowadzenie badań naukowych nad

problematyką narkomanii:

.......................................................................................................................................................................

4. Określenie celu prowadzenia badań naukowych nad problematyką narkomanii:

.......................................................................................................................................................................

5. Określenie daty planowanego rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia badań naukowych nad problematyką

narkomanii:

.......................................................................................................................................................................

6. Określenie miejsca, w którym prowadzone będą badania naukowe nad problematyką narkomanii:

.......................................................................................................................................................................

7. Opis planowanego sposobu przechowywania środków odurzających, substancji psychotropowych, ich

preparatów, prekursorów kategorii 1, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych:

.......................................................................................................................................................................

8. Opis planowanego sposobu prowadzenia ewidencji środków odurzających, substancji psychotropowych, ich

preparatów, prekursorów kategorii 1, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych:

.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................

(data i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki naukowej)

___________

*) Wpisać właściwego adresata.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 
........................................................

(miejscowość i data)

Właściwy wojewódzki inspektor farmaceutyczny

albo właściwy wojskowy inspektor farmaceutyczny*)

– w przypadku środków odurzających, substancji

psychotropowych, ich preparatów lub prekursorów kategorii 1

.....................................................

.....................................................

(nazwa i adres zgłaszającego)

Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny,

właściwy wojskowy inspektor sanitarny albo

państwowy inspektor sanitarny

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych*)

– w przypadku środków zastępczych

lub nowych substancji psychoaktywnych

ZGŁOSZENIE PROWADZENIA BADAŃ W CELU IDENTYFIKACJI I POTWIERDZENIA

POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB NARUSZENIA ZAKAZU WYTWARZANIA, PRZYWOZU

I WPROWADZANIA DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ŚRODKÓW ZASTĘPCZYCH LUB NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

1. Imiona, nazwisko oraz stanowisko osoby odpowiedzialnej za nadzór nad prowadzeniem badań w celu

identyfikacji i potwierdzenia popełnienia przestępstwa lub naruszenia zakazu wytwarzania, przywozu

i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych

substancji psychoaktywnych:

.......................................................................................................................................................

2. Określenie daty planowanego rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia badań w celu identyfikacji

i potwierdzenia popełnienia przestępstwa lub naruszenia zakazu wytwarzania, przywozu i wprowadzania

do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji

psychoaktywnych**):

.......................................................................................................................................................

3. Określenie miejsca, w którym prowadzone będą badania w celu identyfikacji i potwierdzenia popełnienia

przestępstwa lub naruszenia zakazu wytwarzania, przywozu i wprowadzania do obrotu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych:

.......................................................................................................................................................

4. Opis planowanego sposobu przechowywania środków odurzających, substancji psychotropowych, ich

preparatów, prekursorów kategorii 1, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych:

.......................................................................................................................................................

5. Opis planowanego sposobu prowadzenia ewidencji środków odurzających, substancji psychotropowych, ich

preparatów, prekursorów kategorii 1, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych:

.......................................................................................................................................................

................................................................................................

(data i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zgłaszającego)

____________

*) Wpisać właściwego adresata.

**) W przypadku planowanego zakończenia prowadzenia badań należy wpisać: "czas zakończenia badań nieokreślony" lub

wpisać datę planowanego zakończenia badań.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie trybu oraz warunków nabywania i wchodzenia w posiadanie, przechowywania oraz używania do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych (Dz. U. poz. 1738), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 875 i 1830).

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.228 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Postępowanie ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń.
Data aktu: 31/05/2016
Data ogłoszenia: 03/02/2021
Data wejścia w życie: 29/06/2016