Specjalny obszar ochrony siedlisk Leśne Stawki koło Goszcza (PLH020101).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Leśne Stawki koło Goszcza (PLH020101)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Leśne Stawki koło Goszcza (PLH020101 2 ), obejmujący obszar 111,92 ha, położony w województwie dolnośląskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LEŚNE STAWKI KOŁO GOSZCZA (PLH020101)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 392507,66 395224,83
2 392500,53 395330,24
3 392544,92 395343,57
4 392494,74 395612,65
5 392447,22 395679,07
6 392446,11 395679,49
7 392445,18 395681,91
8 392422,65 395740,70
9 392417,95 395752,95
10 392417,59 395753,88
11 392417,23 395754,81
12 392399,72 395800,51
13 392390,68 395856,95
14 392384,54 395895,29
15 392367,85 395937,35
16 392360,55 395950,35
17 392344,49 395971,50
18 392272,67 396076,89
19 392255,15 396102,59
20 392246,29 396115,28
21 392239,27 396128,75
22 392226,77 396152,77
23 392218,38 396167,14
24 392206,47 396192,66
25 392205,08 396195,65
26 392204,72 396196,42
27 392200,38 396205,72
28 392199,52 396207,56
29 392181,72 396245,69
30 392154,79 396313,01
31 392145,74 396335,66
32 392133,89 396364,72
33 392051,23 396564,38
34 392023,77 396607,66
35 392015,45 396619,85
36 391883,09 396813,85
37 391815,72 396907,52
38 391768,85 396936,45
39 391734,81 396991,06
40 391697,30 397049,02
41 391660,64 397104,83
42 391602,78 397182,95
43 391568,06 397230,98
44 391494,57 397330,51
45 391439,60 397402,84
46 391429,76 397417,88
47 391406,04 397460,70
48 391364,38 397544,61
49 391314,61 397655,71
50 391309,67 397666,04
51 391297,25 397693,90
52 391272,37 397759,86
53 391260,41 397802,92
54 391203,27 397893,99
55 391186,78 397921,98
56 391183,77 397927,08
57 391180,76 397932,20
58 391172,79 397938,83
59 391083,16 398013,46
60 391080,84 398015,40
61 391030,50 397936,93
62 390999,25 397847,24
63 390994,04 397832,20
64 390983,62 397783,01
65 390945,04 397685,80
66 390938,24 397669,76
67 390936,42 397646,50
68 390932,12 397601,32
69 390933,28 397497,74
70 390933,28 397266,86
71 390934,36 397189,90
72 390934,53 397157,60
73 390937,55 397155,19
74 391044,79 397069,57
75 391055,51 397061,01
76 391286,37 396882,34
77 391350,55 396832,67
78 391389,28 396802,71
79 391450,85 396755,05
80 391452,40 396753,86
81 391509,30 396709,81
82 391511,27 396708,29
83 391685,67 396573,32
84 391687,27 396572,08
85 391790,92 396491,87
86 391832,57 396459,64
87 391835,98 396456,99
88 391837,80 396453,07
89 391839,60 396449,14
90 391842,67 396442,48
91 391862,28 396399,88
92 391978,72 396148,06
93 391991,08 396121,34
94 391995,40 396111,99
95 391982,35 396095,40
96 391981,58 396094,41
97 391962,66 396070,34
98 391870,46 395953,05
99 391953,18 395888,55
100 391979,19 395868,28
101 392006,40 395847,08
102 392013,69 395841,88
103 392009,42 395807,64
104 392040,71 395733,76
105 392101,12 395691,52
106 392203,62 395532,17
107 392259,64 395461,91
108 392197,20 395361,27
109 392257,49 395325,25
110 392263,78 395260,18
111 392338,89 395227,57
112 392329,72 395153,85
113 392309,50 395133,70
114 392412,63 395052,73
115 392436,06 395034,35
116 392443,45 395028,54
117 392444,88 395027,43
118 392444,99 395027,33
119 392445,09 395027,23
120 392445,46 395026,89
121 392445,73 395026,63
122 392491,44 395006,15
123 392515,59 395000,55
124 392547,95 395001,84
125 392567,79 395009,60
126 392600,14 395022,11
127 392605,79 395037,47
128 392604,77 395087,12
129 392593,89 395133,47
130 392548,55 395166,68
131 392507,66 395224,83
___________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LEŚNE STAWKI KOŁO GOSZCZA (PLH020101)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LEŚNE STAWKI KOŁO GOSZCZA (PLH020101)

Lp. Kod1) Nazwa
1 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
___________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LEŚNE STAWKI KOŁO GOSZCZA (PLH020101)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 żółw błotny Emys orbicularis osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.2188

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Leśne Stawki koło Goszcza (PLH020101).
Data aktu: 14/10/2021
Data ogłoszenia: 30/11/2021
Data wejścia w życie: 15/12/2021